Лютий 03 2018

Курсова + задачі. Кримінально-правова характеристика недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264 КК)+П. вчинив зґвалтування+О. з метою заволодіти грошима (01078)

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ОБІГУ ЗБРОЇ ТА БОЙОВИХ ПРИПАСІВ В УКРАЇНІ ТА СТАН КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕДБАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ АБО БОЙОВИХ ПРИПАСІВ    5
1.1. Загальний порядок обігу зброї та бойових припасів в Україні    5
1.2. Витоки та сучасний стан кримінальної відповідальності за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів    12
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ЗА СТ. 264 КК УКРАЇНИ    20
2.1. Об’єктивні ознаки складу злочину ст. 264 КК України    20
2.2. Суб’єкт та суб’єктивна сторона складу злочину    26
РОЗДІЛ 3.   КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДБАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ АБО БОЙОВИХ ПРИПАСІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН    30
ВИСНОВКИ    36

Задача 1    39

П. вчинив зґвалтування малолітньої особи, помиляючись щодо віку особи, вважаючи, що особа є неповнолітньою, хоча при цьому допускав можливість, що особі й не виповнилося 14 років.
Кваліфікуйте дії П.

3адача 2    40

О., з метою заволодіти грошима, під виглядом наркотичних засобів збув К. (який придбав цю речовину для власного споживання) 5 грам крейди замість героїну, отримавши 500 доларів США.
Кваліфікуйте дії К.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    42

1.    Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.  141 в редакції Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. № 1401-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 28. – ст.532.
2.    Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №25-26. – Ст.131.
3.    Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. №2471-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 35. – Ст. 517.
4.    Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. №706 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-93-%D0%BF.
5.    Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Відомості Верховної Ради України. 1993. – №27. – Ст. 289.
6.    Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне повод¬ження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» № 3 від 26.04.2002 // Офіційний веб-сайт Верховного Суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02
7.    Кримінальна справи № 743/587/15-к: Кримінальні справи; Злочини проти життя та здоров’я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) (усього), з них; Вбивство через необережність. Надіслано судом: 21.03.2016. Зареєстровано: 21.03.2016. Оприлюднено: 23.03.2016. // http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56575542
8.    Кримінальна справа № 1-125/11 // Архів Снятинського районного суду Івано-Франківської області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.reyestr.court.gov.ua
9.    Кримінальна справа № 1/0510/108/2012 // Архів Гірняцького районного суду м. Макіївки Донецької області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua
10.    Боровинський С. Б. Витоки та сучасний стан кримінальної відповідальності за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів / С. Б. Боровинський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4. – С. 412-419.
11.    Боровинський С. Б. Кримінальна відповідальність за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів за законодавством деяких зарубіжних країн / С. Б. Боровинський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 485-491.
12.    Боровинський С. Б. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 264 КК України / С. Б. Боровинський // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 188-191.
13.    Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : [станом на вересень 2011 р.] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.В. Вереша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Акад. адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 320 с.
14.    Кримінальне право (/ за ред. О.О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.:  2013. – 786 с.
15.    Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посібник / [Литвинов О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Литвинова] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 400 с.
16.    Кримінальне право України. Загальна частина (у схемах і таблицях) : навч. посібник / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т ; [уклад.: В.С. Малишев та ін.]. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 239 с
17.    Кримінальне право. Особлива частина : підручник для ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова , Є.О. Письменського ; М-во освіти і науки України. – [2-ге вид.]. – Київ : Дакор, 2013. – 784 с.
18.    Кримінальний  кодекс  Республіки  Казахстан  [Електронний  ресурс]  –  Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/kaz/2.rtf.
19.    Кримінальний  кодекс  Республіки  Таджикистан  [Електронний  ресурс]  –  Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/tad/2.rtf.
20.    Кримінальний  кодекс  Російської  Федерації  [Електронний  ресурс]  –  Режим доступу: http://duma.consultant.ru/page.aspx?8550;1156455.
21.    Кримінальний  кодекс  України  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=10&nreg=2341-14.
22.    Кримінальний кодекс Естонської Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/est/2.rtf.
23.    Кримінальний кодекс Киргизької Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/1430
24.    Кримінальний кодекс Латвійської Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/latvii/2.doc.
25.    Кримінальний кодекс Литовської Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/litva/2.doc.
26.    Кримінальний кодекс Республіки Білорусь [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tamby.info/kodeks/yk.htm.
27.    Кримінальний кодекс Республіки Вірменія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=7472&page=5
28.    Кримінальний кодекс Республіки Грузія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/gruz/2.doc.
29.    Кримінальний кодекс Республіки Молдова [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14700/preview.
30.    Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/uzb/2.rtf.
31.    Кримінальний кодекс Туркменістану [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/turk/2.rtf.
32.    Назимко Є.С. Кримінальне право України: предмет, завдання, система, методологія, принципи, джерела. Кримінально-правова політика : навч. посібник / [Назимко Єгор Сергійович] ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т. – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. – 92 с.
33.    Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Бойко А.М. та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – Київ : Юридична думка, 2012. – 1313
34.    Середа В.В. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ.Особлива частина: навчальний посібник / В. В. Середа, Μ. П. Гурковський, Ю. С. Назар та ін.; за заг. ред. В. В. Середи. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 584 с.
35.    Уголовный  кодекс  Азербайджанской  Республики  /  Науч.  ред.,  предисл. И.М. Рагимова; Пер. с азерб. Б.Э. Аббасова – СПб., 2001.

Код роботи — 01078

Вартість — 350 грн.

Лютий 02 2018

Задача № 6, № 7. Екологічне право (01077)

Зміст

1. Задача №6

Кожен із подружжя Сидоренків, як члени колективного сільськогосподарського підприємства “Промінь” одержали сертифікати на право на земельну частку (пай).
У травні 2013 року громадянка Сидоренко Олена Сергіївна відповідно до своєї заяви та згідно з рішенням сільської ради одержала земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства та правопосвідчуючий документ.
У квітні 2016 року громадянка Сидоренко вирішила продати належну їй на праві приватної власності земельну ділянку у зв’язку з чим звернулась до нотаріуса за посвідченням договору купівлі-продажу. Нотаріус погодився засвідчити цей правочин, але за умови якщо не буде заперечень з боку чоловіка.
Громадянка Сидоренко О.С. не погодилась з думкою нотаріуса, вважаючи, що земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства знаходиться в її особистій приватній власності, а відтак згода чоловіка, який також має право на виділення своєї земельної ділянки в натурі ( на місцевості) не потрібна.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.
2. Назвіть особливості правового режиму сільськогосподарських земель.
3. Чи грунтуються на чинному законодавству позиції нотаріуса та громадянки Сидоренко О. С.

2. Задача №7

У квітні 2015 року громадянин Росії Іванов І.В. отримав у спадщину на території України житловий будинок та земельну ділянку для ведення садівництва.
У травні 2015 року громадянин Іванов І.В. звернувся в структурний підрозділ Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України, за місцем знаходження земельної ділянки, з заявою щодо виготовлення Державного акту на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації, а у листопаді 2015 року громадянин Іванов одержав правопосвідчуючий документ.
У грудні 2016 року громадянин Іванов І.В. вирішив продати житловий будинок і земельну ділянку. Приватний нотаріус погодився посвідчити договір купівлі-продажу житлового будинку та відмовився від посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки для ведення садівництва, оскільки вважав, що відповідно до п.4 ст.81 ЗК України громадянин Іванов втратив право власності на земельну ділянку сільсогосподарського призначення.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.
2. Які особливості набуття та реалізації права приватної власності на землі сільськогосподарського призначення іноземцями та особами без громадянства ?
3. Проаналізуйте відповідь нотаріуса.

Список використаних джерел    11

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2.    Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 02.11.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/земельний%20кодекс%20україни.
3.    Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III (остання редакція від 10.11.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.
4.    Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 № 742-IV (остання редакція від 05.04.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/742-15.
5.    Григоренко А.В. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар. Видавництво ЦУЛ. 2016 р. – С. 512.

Код роботи — 01077

Вартість — 150 грн.

Лютий 02 2018

Задача №3. Екологічне право (01076)

Задача №3

Гр. Федоров М., зареєстрований в смт. Ярмолинці Хмельницької області, звернувся до Великодимерської сільської ради Броварського району Київської області із заявою, в якій зазначав про своє бажання вести фермерське господарство, для чого просив надати йому в порядку безоплатної приватизації земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення площею 3,5 га.
У відповіді сільської ради за підписом її голови було вказано, що рада не має можливості задовольнити прохання гр. Федорова М. з наступних підстав. Так, надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства здійснюється відповідно до спеціальної процедури, для чого попередньо необхідно отримати висновок про придатність для ведення такого господарства. Крім того, земельні ділянки для ведення фермерського господарства можуть бути надані лише особам, які проживають на території Броварського району, і тільки за межами населених пунктів, а тому питання щодо такого надання має право вирішувати лише обласна рада.
Не погоджуючись із такою відмовою, Федоров М. оскаржив її до суду.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.
2. Який порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства?
3. Надайте правову оцінку вимога гр. Федорова М.
4. Надайте правову оцінку позиції ради.
5. Вирішіть справу.

Список використаних джерел

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2.    Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 02.11.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/земельний%20кодекс%20україни.
3.    Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-IV (остання редакція від 01.05.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-15.
4.    Григоренко А.В.  Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар. Видавництво ЦУЛ. 2016 р. – С. 512.

Код роботи — 01076

Вартість — 75 грн.