Лютий 06 2018

Цивільно-правовий договір (01083)

Зміст

Вступ    3
1. Поняття та значення договору в цивільному праві    5
2.  Класифікація договорів              10
3.  Зміст договору                            16
4.  Порядок укладення, зміни та розірвання договору    27
Висновки                                         32

Список використаних джерел    36

1.    Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.  141 в редакції Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. № 1401-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 28. – ст.532.
2.    Цивільний Кодекс України від 01.01.2003. – № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – ст.356.
3.    Господарський кодекс України від 16.01.2003. – № 436-IV // Відомості Верховної Ради. –  2003. –  № 18. –  № 19-20. – № 21-22. – ст.144.
4.    Алексашина Ю. Види цивільно-правових договорів як регуляторів цивільних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП “Юрінком Інтер”. – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 68-74
5.    Вітрянський В. Нові категорії цивільно-правових договорів у змінах до Цивільного кодексу Російської федерації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 44-52.
6.    Господарське право: Практикум / В. С. Щербина, Г. В. Пронська, О. М. Вінник та інші; за заг. ред. В. С. Щербини. — К.: Юрінком Інтер, 2010. – 431 с.
7.    Майданик Р.А. Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик ; КНУТШ, Юрид. фак-т. – Київ : Алерта. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – 2012. – 472 с.
8.    Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4 т. / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. —   Т. 3. — К А.С.К.; Севастополь. Ін-т юрид. дослідж.,  2005   – 928 с.
9.    Озернюк Г. В. Система цивільно-правових договорів за законодавством України і зарубіжних країн. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2011. –  №1. – С. 91-95.
10.    Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності : акдемічний курс : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2011. – 246 с.
11.    Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право : академ. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 301 с.
12.    Семенова К.Г. Цивільне право України : бібліогр. довідник (1991 – 2009) / К.Г. Семенова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 287 с.
13.    Філатова Н. Ю. Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз / Н. Ю. Філатова // Проблеми законності. – 2017. – Вип. 139. – С. 63-77.
14.    Фурс С. І. Окремі питання правового регулювання договору банківського вкладу та суміжних правовідносин  / С. І. Фурс // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 4. – С. 68-74.
15.    Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2011. – 808 с.
16.    Хозяйственное право / Под. Ред. Маматова В.К. – К.: Юринком Интер, 2012. – 364 с.
17.    Цивільне право : підручник для студ. вищих навч. закладів : у двох томах / [Л.М. Баранова та ін.] ; за ред. : В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОН України ; Нац. ун-т “Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Харків : Право. – Т. 2. – 2011. – 816 с.
18.    Цивільне право : у двох томах : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ ; Нац. ун-т “Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – Т. 1. – 2011. – 656 с.
19.    Цивільне право України : загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973 с.
20.    Цивільне право України : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
21.    Цивільне право України. Загальна частина : підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631 с.
22.    Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [C.Б. Булеца та ін.] ; за ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2013. – 751 с.
23.    Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.І. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2003. – 513 с.
24.    Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.ІІ. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2003. – 513 с.
25.    Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгент та ін. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К., 2002. – 433 с.
26.    Цивільне право України: У 2-х книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецої. – 2-е вид. допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн. 2 – 736с.
27.    Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – X. : Право. – 2011.-Т. 2.-816 с.
28.    Цивільний кодекс України. Науково практичний коментар: У 2 частинах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко – К.: Концерн „Видавничий Дім ІнЮре”, 2004 – Ч.3. – 692.
29.    Цікало В. Правові наслідки недотримання умов договору про здійснення прав учасників господарського товариства / В. Цікало // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 54-58.
30.    Шелудяков Р. С. Міжнародно-правові основи використання електронних документів в договірних відносинах / Р. С. Шелудяков // Lex portus. – 2017. – № 3. – С. 49-59.
31.    Якубівський І. Методологічні засади правового регулювання договірних відносин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності / І. Якубівський // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 59-63.
32.    Ямненко Т. М. Основні підходи до визначення поняття та правової природи договору РЕПО / Т. М. Ямненко, М. В. Онищенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2017. – № 2. – С. 158-162.

Код роботи — 01083

Вартість — 300 грн.

Comments are closed.