Лютий 06 2018

Виконавча влада в Україні проблеми оптимізації конституційно-правового регулювання (01084)

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                               3
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ    6
1. 1. Генезис виконавчої влади в Україні                                                         6
1. 2. Правове регулювання функціонування виконавчої влади в Україні    18
1. 3. Принципи діяльності органів виконавчої влади в Україні                     27
РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ                                                                                                         38
2. 1.  Аналіз сучасної системи органів виконавчої влади в Україні         38
2. 2. Повноваження центральних органів виконавчої влади в Україні    54
2. 3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади в Україні          65
РОЗДІЛ 3 ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ                                                                                       71
3. 1. Децентралізація влади в Україні                                                                                   71
3. 2. Транспарентність в діяльності органів виконавчої влади                                           85
3. 3. Оптимізація конституційно-правового регулювання виконавчої влади в  Україні    96
ВИСНОВКИ                                                103
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    107

1.    Конституція України від 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. -№ 30. – Ст. 141.
2.    Декларація про державний суверенітет України від 16. 07. 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 30. – Ст. 429.
3.    Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 р. № 1к/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 18. – Ст. 133.
4.    Про Антимонопольний комітет України Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/3659-12/page.
5.    Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР: Закон Української РСР від 19 червня 1991 р. № 1213а-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1554-12
6.    Про Державну прикордонну службу України Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/661-15.
7.    Про державну службу Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/ show/889-19.
8.    Про добровільне об’єднання територіальних громад Закон України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/157-19
9.    Про доступ до публічної інформації Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/2939-17.
10.    Про інформацію: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/2657-12.
11.    Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27. 02. 2014 № 794-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/794-18
12.    Про місцеве самоврядування в Україні Закон України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon3. rada. gov. ua/laws/show/280/97-вр
13.    Про місцеві державні адміністрації: Закон України  від 09. 04. 1999 № 586-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/586-14
14.    Про Національну поліцію Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/ show/580-19/page.
15.    Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15. 01. 1999 № 401-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/401-14
16.    Про Фонд державного майна України Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada. gov. ua/laws/show/4107-17.
17.    Про центральні органи виконавчої влади:  Закону України від 10 квітня 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/3166-17
18.    Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади: Постанова Верховної Ради України від 31 серпня 2015 р. № 656-VIII // Голос України. – 2015. – № 161. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/656-19.
19.    Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 // Урядовий кур’єр. – 2015 – № 6. – С. 8.
20.    Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Указ Президента України № 1085/2010 від 9 грудня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.president.gov.ua/documents/12584. html
21.    Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Указ Президент України від 24. 12. 2010 № 1199/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/1199/2010
22.    Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року N 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 30. 09. 2010. № 20-рп/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/v020p710-10
23.    Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/333-2014-р
24.    Деякі питання реформування державного управління України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 474-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://search. ligazakon. ua/l_doc2. nsf/link1/KR160474. html
25.    Авер’янов В. Б. , Пухнецька А. А. Удосконалення організації та діяльності системи органів виконавчої влади з урахуванням європейських принципів і стандартів / В. Б. Авер’янов, А. А. Пухтецька // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 110-117.
26.    Анпілогов О. В. Про гарантії здійснення місцевими органами виконавчої влади функцій з метою належної організації територіального та галузевого управління регіоном / О. В. Анпілогов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 39(1). – С. 117-120.
27.    Артемчук Д. О. Виконавча влада: поняття і форми організації / Д. О. Артемчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2015. – Вип. 13(1). – С. 53-55.
28.    Білоус Ю. І. Проблеми реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади в Україні / Ю. І. Білоус // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 2(1). – С. 102-107.
29.    Богів Я. Правові проблеми децентралізації влади у контексті реалізації народного суверенітету в Україні / Я. Богів // Історико-правовий часопис. – 2016. – № 1. – С. 92-96.
30.    Бодак Н. В. Реалізація принципу децентралізації влади в Україні / Н. В. Бодак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 36(2). – С. 20-23.
31.    Бриль К. Класифікація суб’єктів забезпечення децентралізації державної влади в Україні / К. Бриль // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 2. – С. 128-132.
32.    Вовканич С. Й. Префекти в системі децентралізації влади: новий інститут, модерна інституція (організація) чи розвиток в Україні неоінституціоналізму? / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2016. – № 2. – С. 18-33.
33.    Война Ю. В. Підвищення ефективності діяльності керівника органу виконавчої влади / Ю. В. Война // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 3. – С. 78-83.
34.    Галунько В. В. Напрями реформування системи органів виконавчої влади // Митна справа. – 2011. – № 1(73). – Ч. 2. – С. 35-42.
35.    Галунько В. Взаємодія органів влади та громадських орга¬нізацій як необхідний чинник розбудови в Україні громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www. uisr. org. ua/img/upload/files/ uisr/1. 2010/145-156. pdf
36.    Гамбург Л. С. Теоретичні питання децентралізації державної влади в системі публічної влади унітарної держави / Л. С. Гамбург // Вісник Запорізького національного університету. – 2014. – № 4(1). – С. 134–145.
37.    Гасюк І. Л. Управління якістю кадрових процесів в органах державної виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту / І. Л. Гасюк // Публічне урядування. – 2015. – № 1. – С. 43-52.
38.    Гафурова Є. Р. Територіальна автономія як форма децентралізації влади / Є. Р. Гафурова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – С. 52-56.
39.    Георгієвський Ю. В. Баланс повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування як найважливіший принцип управління (конституційно-правовий аспект) / Ю. В. Георгієвський // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 3. – С. 83-87.
40.    Георгієвський Ю. В. Концепція децентралізації як шлях до реформування організації публічної влади в Україні / Ю. В. Георгієвський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 39(1). – С. 124-129.
41.    Гетьман Є. А. Підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади України та іноземних держав: порівняльна характеристика / Є. А. Гетьман. // Теорія і практика правознавства. – 2016. – Вип. 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/tipp_2016_1_19
42.    Гетьман Є. А. Принцип верховенства права у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади / Є. А. Гетьман // Проблеми законності. – 2016. – Вип. 134. – С. 61-69.
43.    Грінь А. А. Принцип пропорційності в реалізації дискреційних повноважень органами виконавчої влади / А. А. Грінь // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 138-141.
44.    Данилишин Б. М. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України / Б. М. Данилишин, В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2016. – № 1. – С. 5-11.
45.    Дембіцька С. Л. Адміністративно-правове дотримання та забезпечення прав і свобод громадян органами виконавчої влади / С. Л. Дембіцька // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 63-70.
46.    Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – X. : Право, 2011. – 360 с.
47.    Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [О. М. Бо- риславська, І. Б. Заверуха, А. М. Школик та ін. ] ; Центр політико-правових реформ. – К. : Москаленко О. М. , 2012. – 212 с.
48.    Євтушенко О. Проблеми децентралізації державної влади і місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/ portal/Soc_Gum/Gileya/2009_2 9/Gileya2 9/P2_doc. pdf
49.    Журавльов Д. В. Правові форми діяльності центральних органів виконавчої влади України / Д. В. Журавльов // Публічне право. – 2013. – № 1 (9). – С. 89.
50.    Іванцов В. О. Національна поліція як центральний орган виконавчої влади: межа між управлінням і незалежністю в служінні суспільству / В. О. Іванцов, А. Г. Вуйма // Право і суспільство. – 2016. – № 4(2). – С. 137-144.
51.    Іманбердієв Д. Ч. Дуалізм виконавчої влади в Україні: природа та шляхи його подолання / Д. Ч. Іманбердієв // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Політичні науки. – 2015. – № 4. – С. 47-54.
52.    Кагановська Т. Є. Проблеми забезпечення транспарентності діяльності системи держав¬ного управління України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. visnyknapu. gp. gov. ua/visnyk/pdf/5_2014. pdf.
53.    Калиновський Б. В. Фондова лекція з навчальної дисципліни “Конституційне право України” на тему: ” Кабiнет Мiнiстрiв України, iнші органи виконавчої влади ” Обговорено та схвалено на засіданні кафедри конституційного та міжнародного права 30 серпня 2015 року, протокол № 1. Київ – 2015 р. – 36 с.
54.    Калінкін А. Конституційні моделі децентралізації державної влади: проблеми визначення та впровадження / А. Калінкін // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 2. – С. 51-56.
55.    Камінська Н. В. Значення децентралізації для регіонального розвитку в Україні / Н. В. Камінська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. stattionline. org. ua/pravo/100/17000-znachennya-decentralizaciїdlya-regionalnogo-rozvitku-v-ukraїni. html.
56.    Кисиличник В. П. Теоретичні та практичні питання щодо взаємодії центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом з іншими суб‘єктами публічної адміністрації / В. П. Кисиличник // Митна справа. – 2015. – № 2(2. 1). – С. 180-185.
57.    Кіцул Ю. С. Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: монографія / Ю. С. Кіцул. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 200 с.
58.    Кобзєва Т. А. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України / Т. А. Кобзєва // Право і Безпека. – 2015. – № 4. – С. 42-47.
59.    Коваленко Л. А. Теоретико-правова характеристика державних агентств як центральних органів виконавчої влади / Л. А. Коваленко // Право і суспільство. – 2016. – № 2(2). – С. 116-121.
60.    Ковалик В. В. Реформування органів виконавчої влади в контексті реалізації адміністративної реформи / В. В. Ковалик, Л. В. Стрільчук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2015. – № 11. – С. 86-90.
61.    Ковалів М. В. Переконання та примус як загальні методи впливу в органах виконавчої влади / М. В. Ковалів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2015. – Вип. 1. – С. 211-219.
62.    Концепція Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www. school. gov. ua/en/publikaciyi/koncepciya-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-reformuvannyya-derzhavnogo-upravlinnya-ta-derzhavnoji-sluzhbi-na-2011-2015-roki
63.    Король В. Г. Моніторинг заданої тематики інформаційного простору в центральних органах виконавчої влади: загальна характеристика особистості / В. Г. Король // Інформаційне суспільство. – 2015. – Вип. 22. – С. 56-61.
64.    Котковський В. Р. Особливості діяльності та сучасних взаємовідносин між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування / В. Р. Котковський. // Державне будівництво. – 2015. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/DeBu_2015_1_23
65.    Кравцова Т. М. , Солонар А. В. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522-525.
66.    Кримець Л. В. Децентралізація влади у контексті науково-освітнього простору / Л. В. Кримець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 64. – С. 227-241.
67.    Кудіна О. А. Транспарентність влади в Україні: проблеми становлення та чинники забезпе¬чення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/vdufsp_2013_21_23(4) 8.
68.    Кузьменко О. Шляхи удосконалення взаємодії органів виконавчої влади при проведенні контрольно-перевірочної роботи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc Gum/Nvnudpsu/2009 4 / Pravo/ Kuzmenko. pdf
69.    Куліш П. Удосконалення механізму правового регулювання надання міжнародної технічної допомоги в Україні в умовах децентралізації влади / П. Куліш // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2016. – Вип. 1. – С. 81-87.
70.    Кулішенко Т. Механізм інституціоналізації виконавчої влади: проблема владно-розподільчої детермінанти / Т. Кулішенко // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2015. – Vol. 2, Iss. 4. – С. 215-219.
71.    Кульчій І. Реформування органів виконавчої влади Грузії: досвід для України / І. Кульчій. // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2015. – Вип. 1 (13). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://nbuv. gov. ua/UJRN/Patp_2015_1_6
72.    Левенець Є. Ю. Проблеми та перспективи процесу оптимізації органів державної влади в Україні: історіографія питання / Є. Ю. Левенець // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень . – 07/2011 . – N4 (54) . – С. 365-375.
73.    Легеза Є. О. Провадження з надання публічних послуг органами виконавчої влади / Є. О. Легеза // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2016. – Вип. 19. – С. 42-44.
74.    Легеза Ю. О. Здійснення державної екологічної політики в умовах децентралізації державної виконавчої влади / Ю. О. Легеза // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 38(1). – С. 172-175.
75.    Людькова І. І. Процедура проходження поліграфної перевірки як механізм добору кадрів на керівні посади центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом / І. І. Людькова // Право і суспільство. – 2016. – № 3(1). – С. 127-131. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Pis_2016_3(1)__26
76.    Лялюк О. Ю. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в системі територіальної організації влади в Україні / О. Ю. Лялюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип. 30. – С. 28-39.
77.    Малаш С. М. Сутність взаємодії з громадськістю органів виконавчої влади / С. М. Малаш // Право. ua. – 2015. – № 3. – С. 179-185.
78.    Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посібник / В. Я. Малиновський. – Луцьк: Ред. -вид. від. «Вежа» Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.
79.    Малиновський В. Я. Оптимізація функцій органів виконав¬чої влади України: теоретико-методологічні засади. – Дис. на зд. наук. ст. канд. політ. наук. за спец. 23. 00. 02. – К. : Українська Академія державного управління при Президентові України, 2002.
80.    Мануілова К. В. Омбудсмени у скандинавських країнах ЄС в умовах децентралізації публічної влади / К. В. Мануілова. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2016. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_10
81.    Марченко В. В. Значення органів виконавчої влади в регулюванні суспільних відносин у сучасних умовах / В. В. Марченко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. – 2015. – Вип. 2. – С. 124-130.
82.    Марченко В. В. Механізм впровадження електронного урядування в органах виконавчої влади / В. В. Марченко // Публічне право. – 2016. – № 3. – С. 125-131.
83.    Марченко В. Місце адміністративного законодавства у системі нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади України / В. Марченко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 119-124.
84.    Мельник Ю. В. Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Ю. В. Мельник. – К. , 2007. – 21 с.
85.    Мужикова Н. М. Органи виконавчої влади в Україні: правовий статус / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред. кол. : В. М. Бойко (голова ред. ) [та ін. ]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 100 с.
86.    Мунько А. Регіональні фонди розвитку як складова системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади / А. Мунько // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2016. – Вип. 1. – С. 150-156.
87.    Мусієнко О. П. Роль громадських організацій у здійсненні адміністративних заходів щодо запобігання корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування / О. П. Мусієнко // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – Вип. 1. – С. 169-172.
88.    Науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pdp. org. ua/images/stories/materials/COMMENT_API_FINAL. pdf.
89.    Нижник Н. Р. Природа та зміст адміністративної реформи в Україні / Н. Р. Нижник // Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. – 268 с.
90.    Новак А. О. Організаційно-правові основи державного контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади / А. О. Новак // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип. 29. – С. 131-143.
91.    Новий курс: реформи в Україні 2010-2015. Національна доповідь / За заг. ред. В. М. Геєця. – К. : НВЦ НБУВ, 2010.
92.    Олексенко Т. М. Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади: між конституційним та адміністративним правом / Т. М. Олексенко // Право і суспільство. – 2015. – № 4(3). – С. 37-44.
93.    Остапчук В. О. Сутність децентралізації в контексті необхідності реформування системи органів виконавчої влади в Україні / В. О. Остапчук // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3. – С. 88-94.
94.    Патерило І. В. Проблеми виділення принципів діяльності публічної адміністрації у вітчизняній правовій доктрині / І. В. Парило // Науковий вісник Херсонського державного університету / Серія Юридичні науки: Вип. 6-1. – Том №3. – 2014. – С. 18-21.
95.    Пахомова І. А. Інформаційна компетенція вищих органів державної виконавчої влади України / І. А. Пахомова // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 1(2). – С. 146-151.
96.    Петрецка Б. Органи виконавчої влади в органах місцевого самоврядування в Польщі / Б. Петрецка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 6. – С. 3-7.
97.    Пилаєва В. М. Класифікація загальних принципів діяльності органів виконавчої влади в Україні / В. М. Пилаєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2015. – № 1151, вип. 19. – С. 215-219.
98.    Пилаєва В. М. Наукові підходи щодо визначення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади у вітчизняній науці адміністративного права / В. М. Пилаєва // Право і суспільство. – 2016. – № 2(2). – С. 128-132.
99.    Пилаєва В. М. Проблеми нормативного закріплення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади у вітчизняному законодавстві / В. М. Пилаєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 36(2). – С. 51-55.
100.    План модернізації державного управління. Пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування. – К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010.
101.    Потіп М. М. Сучасні підходи до принципів розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування / М. М. Потіп, О. В. Лясковець // Право і суспільство. – 2015. – № 5. – С. 47-54.
102.    Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України: [моногр. ] / [І. О. Кресіна (кер. авт. кол. ) та ін. ] ; ред. І. О. Кресіна. – К. : Логос, 2013. – 296 с.
103.    Предборський В. А. Децентралізація влади: загроза посилення тінізаційних трендів / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 2. – С. 3-6.
104.    Предместніков О. Поняття та ознаки органів юстиції України як органів виконавчої влади / О. Предместніков // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 3. – С. 97-106.
105.    Приходько Х. В. Децентралізація публічної влади та місцеве самоврядування: концептуальноправові питання / Х. В. Приходько // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 71–75.
106.    Проблеми теорії конституційного права України / за ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Парламентське вид-во, 2013. -616 с.
107.    Романенко Є. О. Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності держав¬ного управління та їх комунікативні функції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/tppd_2014_14_4. pdf.
108.    Савіовський М. Ю. Принцип субсидіарності в історії європейської політико-правової думки / М. Ю. Савіовський // Трипільська цивілізація. -2012. – №8 (11). -С. 31-36.
109.    Савченко Н. В. Організаційна структура державного управління. Роль та місце Державної служби зайнятості України в системі органів державної влади: Навч. -метод. розробка. – К. : ІПК ДСЗУ. – 2013. – 31 с.
110.    Салиєнко О. О. Природа та причини конфліктів між законодавчою та виконавчою владою в Україні / О. О. Салиєнко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 1. – С. 94-99.
111.    Семченко О. В. Механізми інформаційного забезпечення органів виконавчої влади / О. В. Семченко // Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 55. – С. 172-180.
112.    Співак Д. П. Інститут транспарентності у діяльності органів державної влади та орга¬нів місцевого самоврядування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/ Polzap_2011_4_48. pdf.
113.    Стадник Р. І. Відкритість органів влади в контексті законодавства про доступ до публіч¬ної інформації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. kbuapa. kharkov. ua/e-book/ putp/2012-2/doc/2/02. pdf.
114.    Сурай І. Г. Політична складова формування виконавчої гілки влади в Україні / І. Г. Сурай // Публічне урядування. – 2015. – № 1. – С. 201-209.
115.    Сушинський О. Публічна влада та місцеве самоврядування: концептуальні аспекти / О. Сушинський // Матеріали міжнар. наук. -практ. конференції (Золочів–Львів, 27–28 травня 2000 р. ). – Львів: Державність, 2000. – С. 23–28.
116.    Тарасенко Т. С. Проблема децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування в Україні / . С. Тарасенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2014. – № 2(21). – С. 277–286.
117.    Терещук О. А. Місцеві органи виконавчої влади: реформування в Україні і досвід Польщі / О. А. Терещук // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 155-160.
118.    Ткачук А. Скандинавський шлях. Досвід реформ адм іністративно-територіального устрою і місцевого са моврядування в Данії та Швеції / Анатолій Ткачук. — К. : Логос, 2015. — 124 с.
119.    Ткачук А. Як провели реформу адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування у Латвії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization. gov. ua/reform/tag/match/ Latviya
120.    Ундір В. О. Механізми співпраці об’єднань громадян і місцевих органів виконавчої влади в процесі формування та реалізації державної політики / В. О. Ундір // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – № 1. – С. 224-230.
121.    Усаченко Л. Центральні органи виконавчої влади та неурядові організації: сучасний стан взаємодії // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www. nbuv. gov. ua/ portal/ Soc_Gum/Edu/2008_16_17/fail/ Usachenko_I. pdf
122.    Федоренко Ю. Децентралізація влади — «за» та «проти» [Електронний ресурс] / Ю. Федоренко — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://m–p. com/detsentralizatsiya-vladi-za-tap roti
123.    Фуртатов В. Удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/So/State_ management
124.    Хаітов П. Співвідношення лідерства та керівництва в управлінській діяльності органів виконавчої влади / П. Хаітов. // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2015. – Вип. 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Patp_2015_2_18
125.    Хандій О. О. Сучасний стан та особливості децентралізації влади в Україні / О. О. Хандій // Економіка та право. Серія: Економіка. – 2016. – № 2. – С. 137-145.
126.    Харчук Р. С. Окремі критерії оцінювання результатів правотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні / Р. С. Харчук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. – 2015. – Вип. 2. – С. 220-226.
127.    Харчук Р. С. Антикорупційний вплив результату правотворчої діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення прав людини / Р. С. Харчук // Вісник ЧФ НУ “Одеська юридична академія”. – 2015. – Вип. 4. – С. 216-225.
128.    Черкасов А. И. Местное управление в конституционном механизме стран современного мира / А. И. Черкасов. – М. : Юрлитинформ, 2014. — 192 с.
129.    Чернякова А. О. Публічне управління XXI ст. : від соціального діалогу до суспільного кон¬сенсусу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. kbuapa. kharkov. ua/e-book/conf/2014-2/ doc/7/17. pdf.
130.    Чорнолуцький Р. В. Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина 1) / Р. В. Чорнолуцький // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. -68-74.
131.    Чорнолуцький Р. В. Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина друга) / Р. В. Чорнолуцький // Публічне право. – 2016. – № 2. – С. 63-70.
132.    Чорнолуцький Р. В. Органи виконавчої влади України як суб’єкти нормопроектної діяльності: концептуальні підходи до визначення / Р. В. Чорнолуцький // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – С. 61-72.
133.    Шевчук Б. М. Європейські принципи належного врядування та реформа системи органів виконавчої влади в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. lvivacademy. com/ visnik9/fail/Shevchuk_B. pdf.
134.    Шотурма Н. В. Забезпечення доступу до публічної інформації в місцевих органах виконавчої влади / Н. В. Шотурма // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 94. – С. 418-422.
135.    Щербанюк О. В. Принципи транспарентності та гласності як реальні конституційні умо¬ви здійснення народовладдя / О. В. Щербанюк. -Часопис Київського університету права. – 2013. -№3. -С. 98-101.

Код роботи — 01084

Вартість — 1500 грн.

Лютий 06 2018

Цивільно-правовий договір (01083)

Зміст

Вступ    3
1. Поняття та значення договору в цивільному праві    5
2.  Класифікація договорів              10
3.  Зміст договору                            16
4.  Порядок укладення, зміни та розірвання договору    27
Висновки                                         32

Список використаних джерел    36

1.    Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.  141 в редакції Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. № 1401-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 28. – ст.532.
2.    Цивільний Кодекс України від 01.01.2003. – № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – ст.356.
3.    Господарський кодекс України від 16.01.2003. – № 436-IV // Відомості Верховної Ради. –  2003. –  № 18. –  № 19-20. – № 21-22. – ст.144.
4.    Алексашина Ю. Види цивільно-правових договорів як регуляторів цивільних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП “Юрінком Інтер”. – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 68-74
5.    Вітрянський В. Нові категорії цивільно-правових договорів у змінах до Цивільного кодексу Російської федерації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 44-52.
6.    Господарське право: Практикум / В. С. Щербина, Г. В. Пронська, О. М. Вінник та інші; за заг. ред. В. С. Щербини. — К.: Юрінком Інтер, 2010. – 431 с.
7.    Майданик Р.А. Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик ; КНУТШ, Юрид. фак-т. – Київ : Алерта. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – 2012. – 472 с.
8.    Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4 т. / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. —   Т. 3. — К А.С.К.; Севастополь. Ін-т юрид. дослідж.,  2005   – 928 с.
9.    Озернюк Г. В. Система цивільно-правових договорів за законодавством України і зарубіжних країн. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2011. –  №1. – С. 91-95.
10.    Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності : акдемічний курс : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2011. – 246 с.
11.    Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право : академ. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 301 с.
12.    Семенова К.Г. Цивільне право України : бібліогр. довідник (1991 – 2009) / К.Г. Семенова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 287 с.
13.    Філатова Н. Ю. Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз / Н. Ю. Філатова // Проблеми законності. – 2017. – Вип. 139. – С. 63-77.
14.    Фурс С. І. Окремі питання правового регулювання договору банківського вкладу та суміжних правовідносин  / С. І. Фурс // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 4. – С. 68-74.
15.    Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2011. – 808 с.
16.    Хозяйственное право / Под. Ред. Маматова В.К. – К.: Юринком Интер, 2012. – 364 с.
17.    Цивільне право : підручник для студ. вищих навч. закладів : у двох томах / [Л.М. Баранова та ін.] ; за ред. : В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОН України ; Нац. ун-т “Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Харків : Право. – Т. 2. – 2011. – 816 с.
18.    Цивільне право : у двох томах : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ ; Нац. ун-т “Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – Т. 1. – 2011. – 656 с.
19.    Цивільне право України : загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973 с.
20.    Цивільне право України : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
21.    Цивільне право України. Загальна частина : підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631 с.
22.    Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [C.Б. Булеца та ін.] ; за ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2013. – 751 с.
23.    Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.І. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2003. – 513 с.
24.    Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.ІІ. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2003. – 513 с.
25.    Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгент та ін. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К., 2002. – 433 с.
26.    Цивільне право України: У 2-х книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецої. – 2-е вид. допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн. 2 – 736с.
27.    Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – X. : Право. – 2011.-Т. 2.-816 с.
28.    Цивільний кодекс України. Науково практичний коментар: У 2 частинах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко – К.: Концерн „Видавничий Дім ІнЮре”, 2004 – Ч.3. – 692.
29.    Цікало В. Правові наслідки недотримання умов договору про здійснення прав учасників господарського товариства / В. Цікало // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 54-58.
30.    Шелудяков Р. С. Міжнародно-правові основи використання електронних документів в договірних відносинах / Р. С. Шелудяков // Lex portus. – 2017. – № 3. – С. 49-59.
31.    Якубівський І. Методологічні засади правового регулювання договірних відносин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності / І. Якубівський // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 59-63.
32.    Ямненко Т. М. Основні підходи до визначення поняття та правової природи договору РЕПО / Т. М. Ямненко, М. В. Онищенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2017. – № 2. – С. 158-162.

Код роботи — 01083

Вартість — 300 грн.

Лютий 06 2018

Трудове право (Задачі) (01082)

Зміст

Перше завдання

Позивачка звернулася до суду із заявою. Сказала що була в трудових відносинах  з 06 червня 2011 року і була звільнена 02 жовтня 2014 року. Позов від 28 січня 2015. Просила стягнути середній заробіток який не виплатили,   вона фактично працювала в донецькому обленерго.
Суди трьох інстанцій стягнули ці кошти.
Відповідач заперечує. Його вини у невиплаті розрахунків немає бо у нього форс-мажорні обставини.

Друге завдання

Рішенням вищої кваліфікаційної комісії було рекомендовано перевести суддю Іванову з районного суду московського району міста Харкова до дніпровського районного суду міста Полтави.
Суддя оскаржує це рішення до вищої ради юстиції, вважає його незаконним. Воно було здійснено в зв’язку реорганізацією чи ліквідацією суду. Дати рішення вищої ради юстиції і що потрібно зробити судді.

Список використаних джерел:

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2.    Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (остання редакція від 01.05.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page1
3.    Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
4.    Мельник, К. Ю. Трудове право України : підручник / К Ю. Мельник. — Харків : Діса плюс, 2014. — 480 с.
5.    Пилипенко П.Д. Трудове право України: академічний курс. Підручник — Видавничий Дім “Ін Юре”, 2014.- 552 с.

Код роботи — 01082

Вартість — 150 грн.