Вересень 30 2015

ТЕМА 13. Правове регулювання оцінки земель (Університет Шевченка)

Зміст

 

 1. Суть та поняття оцінки земель. 3
 2. Суб’єкти та об’єкти оцінки земель. 4
 3. Види оцінки земель та їх призначення. 6
 4. Особливості оцінки земель різного цільового призначення. 7
 5. Застосування даних оцінки земель при проведенні юридичних дій із земельними ділянками. 9
 6. Юридична відповідальність суб’єктів оцінки земель за надання недостовірних даних 15

Задача №13. 19

Член садівничого товариства Солодюк К.М. збудував гараж для свого автомобіля, зайнявши для цього частину внутрішньої дороги. Правління товариства направило йому припис з вимогою звільнити дорогу. Солодюк не виконав припису правління товариства мотивуючи тим, що дорога є власністю товариства і він, як член товариства, має право на її частину. Обгрунтуйте законність дій правління товариства та Солодюка. Наведіть правові засади використання земель загального користування в садових товариствах.

Список використаних джерел. 23

 1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 06.09.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
 2. Про кооперацію : Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV (остання редакція від 06.11.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-15.
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (остання редакція від 04.03.2015 р.) // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 4. Про оцінку земель : Закон України від 11.12.2003 № 1378-IV (поточна редакція від 03.12.2014 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.
 5. Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12.07.2001 № 2658-III (поточна редакція від 01.01.2015 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14.
 6. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів : затв. наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Української академії аграрних наук 27.01.2006 № 18/15/21/11 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06.

 

Код роботи – 00940

Вартість – 200 грн.

Вересень 30 2015

Класифікація науково-технічних засобів криміналістики і методи їх використання, криміналістична діагностика, криміналістичне ототожнення людини за зовнішніми ознаками ( Університет Шевченка )

Варіант 4

 

Зміст

 

 1. Класифікація науково-технічних засобів криміналістики і методи їх використання 3
 2. Криміналістична діагностика. 9
 3. Криміналістичне ототожнення людини за зовнішніми ознаками. 11

Скласти опис своєї зовнішності (статичні ознаки) за фотознімком, користуючись схемою: плечі, шия, голова, обличчя (в цілому), риси обличчя, особливі прикмети. 16

Список використаної літератури. 18

1.Біленчук П. Д. Криміналістика в питаннях і відповідях [Текст] : посібник / П. Д. Біленчук. – Вид. 2-ге, стер. – К. : Паливода А. В. [вид.], 2011. – 184 с.

2. Криминалистика [Текст] : Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки Российской федерации, профессора Р. С. Белкина. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА–ИНФРА • М), 2001. – 990 с.

3. Криминалистика [Текст] : Учебник для вузов/ А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. проф. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 615 с.

4. Криміналістика [Текст] : навч. посіб. / Благута Р. І. [та ін.] ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 539 с.

5. Криміналістика [Текст] : підручник / В. Ю. Шепітько [та ін.] ; ред. В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Вид. 4-е, переробл. і доп. — Х. : Право, 2008. – 464 с.

6. Криміналістика. Академічний курс [Текст] : підручник / Т. В. Варфоломеєва [та ін.] ; Акад. адвокатури України. — К. : Юрінком Інтер, 2011. – 495 с.

7. Криміналістика: питання і відповіді [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Кофанов [та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. — К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 279 с.

8. Скригонюк М. І. Криміналістика [Текст] : підручник / М. І. Скригонюк. – К. : Атіка, 2005. – 496 с.

9. Шеремет А. П., Криміналістика [Текст] : навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Код роботи – 00939

Вартість – 200 грн.

Вересень 30 2015

ТЕМА 14. Правові засади плати за землю ( Університет Шевченка )

Зміст

 

 1. Поняття плати за землю.. 3
 2. Види плати за землю.. 5
 3. Обґрунтування необхідності впровадження плати за землю.. 6
 4. Суб’єкти та об’єкти плати за землю.. 8
 5. Юридичні підстави для плати за землю.. 12
 6. Пільги для громадян та юридичних осіб по сплаті земельного податку. 15
 7. Відповідальність суб’єктів за систематичну або несвоєчасну сплату земельного податку чи орендної плати. 20

Задача №7. 24

До районного управління земельних ресурсів поскаржилась громадянка Дяченко М.І. Її батько Дяченко І.М. помер за рік до розпаювання земель. Отже вона отримала у спадок лише майновий пай, а у виділенні земельного паю їй відмовили. Дайте відповідь стосовно правомірності відмови їй в земельному паї.

Список використаних джерел. 27

 1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 06.09.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя вiд 27.09.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 3. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям : Указ Президента України від 08.08.1995 № 720/95 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/720/95.
 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (остання редакція від 04.03.2015 р.) // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 5. Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV (поточна редакція від 11.08.2013 року) [Електрон¬ний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-14.
 6. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с.

 

 

Код роботи – 00938

Вартість – 200 грн.