Грудень 15 2014

Податки і збори ( Університет Шевченка)

Варіант 28

Зміст

 1. Основні функції бюджету. 2
 2. Структурно-логічні схеми “Загальна характеристика податків, що їх сплачують юридичні та фізичні особи”. 9

Структурно-логічна схема загальнодержавних податків і зборів, митних платежів  9

Структурно-логічна схема місцевих податків і зборів. 10

Список використаних джерел. 11

 1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] від 08.07.2010 р. № 2456-VI (остання редакція від 26.10.2014 р.). – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/7uicH1011.44. 22&nobreak=1.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (остання редакція від 08.11.2014 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

 

 1. Гетманець О. П. Напрямки удосконалення внутрішнього бюджетного контролю / О. П. Гетманець // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 4. – С. 91-94.
 2. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : [монографія] / В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.
 3. Дехтяр Н. А.Особливості формування та реалізації бюджетної політики України у сфері державних видатків [Електронний ресурс] / Н. А.Дехтяр // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України . – 2014. – Вип. 38. – С. 124-133.
 4. Нагайчук В. В.Роль та значення бюджетного контролю у бюджетному менеджменті [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Сталий розвиток економіки . – 2014. – № 1. – С. 241-246.
 5. Письменна Т. Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання / Т. Письменна // Світ фінансів. – 2011. – № 4. – С. 115-127.
 6. Шашкевич О. Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2011. – № 4. – С. 101-114.

 

Код роботи – 895

Вартість – 200 грн.

Грудень 15 2014

Норма права і стаття нормативно-правового акта

Зміст

Вступ. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ НОРМ ПРАВА.. 5

1.1. Поняття та ознаки норми права. 5

1.2. Види норм права. 12

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА ТА ЙОГО СТРУКТУРА   16

2.1. Поняття та ознаки нормативно-правового акта. 16

2.2. Стаття як один з елементів нормативно-правового акта. 21

РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ ВИКЛАДЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НОРМ ПРАВА.. 28

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 38

 1. Алексеев С. С., Архипов С. И. Теория государств и права: учебник для вузов. / Отв. ред. Алексеев С. С., Архипов С. И.. – М.: Норма, 2005. – 496 с.
 2. Волинка К.Г. Теорія держави і права: навч. посіб. / Волинка К.Г. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.
 3. Гетьман Є. А. Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами [Електронний ресурс] / Є. А. Гетьман // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 106–113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_20.pdf
 4. Загальна теорія держави і права : Навч. посібник / А. М. Колодій [та ін.] ; ред. В. В. Копєйчиков ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 320 с.
 5. Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. – М.: Городец, 2000 – 272 с.
 6. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 c.
 7. Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість уточнення / В. Косович // Право України. – 2012. – № 9. – С.274- 280.
 8. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208с.
 9. Кельман М. С. , Мурашин О. Г. Загальна теорія держави. і права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
 10. Нечитайленко О. А. Основы теории права: Учебное пособие. – Харьков: Фирма «Консул», 1998. – 176 с.
 11. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., пе- рераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 520с.
 12. Погребной И.М. Теория права: Учебное пособие. 3-е изд. испр. и дораб – Харьков: Государственное специализированное издательство «Основа», 2003. – 128 с. / [Електронний ресурс] : Веб-сайт економіко-правової бібліотеки Vuzlib. – Режим доступу: http://www.pravo.vuzlib.org/book_z544_4.html.
 13. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів : Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду України від 26.01.2000 № 02-5/35 (в редакції від 22.10.2007 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v5_35800-00.
 14. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду : Закон України від 01.12.1994 р. № 266/94-ВР (поточна редакція від 26.10.2014 р.) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80.
 15. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента України від 10.06.1997 р. № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24.
 16. Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / Под ред. Нерсесянца В.С. – М.: Норма, 2004. – 832 с.
 17. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 18. Сердюк I.A. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом застосування та актом тлумачення норм права /I.A. Сердюк / [Електронний ресурс] : Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://anchive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_3/V3_10_2_7.pdf
 19. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – Вид. 4-те, допов. і переробл. – К. : Правова єдність, 2013. – 524 с.
 20. Справочник по нормотворческой технике / Пер. с нем. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 296 с.
 21. Теория государства и права/ Под. ред. профессоров Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 2001. – 448 с.
 22. Теория государства и права: учеб. / под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2003. – 380 с.
 23. Теория государства и права: Учебник для вузов. Автор: под ред. М.М. Рассолова Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г. 735
 24. Цивільний кодекс України: наук.-практ. коментар / за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – К.: Правова єдність, 2009. – 744 с.
 25. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998 / [Електронний ресурс] : Веб-сайт Лексика – українські енциклопедії та словники. -Режим доступу: //leksika.com.ua/legal.

 

 

Код роботи – 894

Вартість – 400 грн.

 

Грудень 15 2014

Учасники господарських відносин: поняття, проблеми класифікації. Задачі ( Університет Шевченка )

Зміст

Учасники господарських відносин: поняття, проблеми класифікації 3

Задача № 1. 9

Акціонер приватного акціонерного товариства «Альфа» Петренко продав належні йому акції своєму родичеві. Засновники ПрАТ звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій. Петренко заперечував проти позову на тій підставі, що статут ПрАТ «Альфа» не містив ніяких положень щодо заборони відчуження акцій товариства третім особам.

Яке рішення має винести суд? У чому полягає різниця у правовому статусі акціонерів ПАТ і ПрАТ? Чи відрізняються за своїм правовим режимом акції ПАТ і ПрАТ?

Задача № 2. 13

Між підприємствами «Альфа» (постачальник) та «Спектр плюс» (покупець) був укладений договір поставки промислового холодильного обладнання строком дії до 31 грудня 2013 р. Протягом строку дії договору обладнання поставлене не було. Застереження про те, що закінчення строку дії договору не звільняє від його виконання, договір не містив. Після закінчення строку дії договору покупець продовжував наполягати на фактичній поставці обладнання і подав до суду позов про спонукання продавця до виконання договору в натурі. Продавець проти позову заперечував, вказуючи, що після закінчення строку дії договору покупець має право лише на відшкодування збитків, заподіяних неналежним виконанням договору, в разі, коли доведе наявність таких збитків.

Яке правове значення має умова про строк в господарському договорі? Вирішіть спір.

Список використаних джерел. 15

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (остання редакція від 24.07.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page.
 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя від 24.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII (остання редакція від 08.05.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 4. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (остання редакція від 06.11.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17
 5. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 636 с. – Бібліогр.: с. 636.

 

Код роботи – 893

Вартість – 170 грн.