Вересень 17 2014

Кримінально-правова характеристика діяння, вчиненого при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця. НАВС

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ АБО ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ 5

1.1. Об’єкт діянь, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця 5

1.2. Об’єктивна сторона діянь, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця 10

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ АБО ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ 20

2.1. Суб’єкт діянь, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця 20

2.2. Суб’єктивна сторона діянь, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця 25

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

1. Бородин С. В. Квалификация преступления против жизни / С. В. Бородин. – М. : Наука, 1977. – 387 с.

2. Грищук В. К. До питання про поняття об’єкта злочину в сучасній науці кримінального права / В. К. Грищук // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. Право. Економіка. Гуманітаристика. – Х., 2004. – С. 30-37.

3. Грищук В. К. Загальний, родовий та безпосередні основні об’єкти злочинів проти життя і здоров’я / В. К. Грищук // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 1. – С. 77-88.

4. Грищук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина : [навч. посіб.] для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл. / В. К. Грищук. – К. : Ін Юре, 2006. – 568 с.

5. Истомин А. Ф. С запасом прочности: о квалификации необходимой обороны / А. Ф. Истомин // Российская юстиция. – 1995. – № 7. – С. 42-47.

6. Конституція України від 28.06.1996 року (остання редакцiя вiд 15 травня 2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

7. Костенко О. Поняття об’єкта злочину: дискусію варто продовжити / О. Костенко, A. Ландіна-Виговська // Право України. – 2008. – № 94. – С. 101-105.

8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-III (остання редакція від 11.07.2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/кримінальний%20кодекс%20україни.

9. Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України) : [монограф.] / С. Я. Лихова. – К. : Київський університет, 2006. – 573 с.

10. Лупіносова О. М. Суб’єкт умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони [Електронний ресурс] / О. М. Лупіносова // Актуальні проблеми держави і права . – 2009. – Вип. 47. – С. 75-80.

11. Лупіносова О.М. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони: дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.М. Лупіносова ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2007. – 191 с.

12. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1983. – 300с.

13. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посібник / В. О. Навроцький. – 2-ге вид. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

14. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – К. : Дакор, 2008. – 1428 с.

15. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. Монография. Серия “Учебники для вузов. Специальная литература”. – СПб.: “Лань”, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. – 192с.

16. Плисюк Н. М. Основні ознаки перевищення меж необхідної оборони [Електронний ресурс] / Н. М. Плисюк // Університетські наукові записки . – 2006. – № 2. – С. 240-246. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2006_2_40.pdf.

17. Про судову практику у справах про необхідну оборону : пост. Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 1 [електронний ресурс] // режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-02.

18. Справа № 316/1937/14-к : вирок Енергодарського міського суду Запорізької області від 20.08.2014 р. Єдиний державний реєстр судових рішень [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40199245.

19. Справа № 201/5777/14к вирок Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 травня 2014 року. Єдиний державний реєстр судових рішень [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38867223.

20. Тасаков С. В. Ответственность за убийство при смягчающих обстоятельствах по уголовному праву России : автореф. дис. соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право” / С. В. Тасаков. – Самара, 2000. – 54 с.

21. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / B. Я. Таций. – Х. : Выща школа, Изд-во при ХГУ, 1988. – 198 с.

22. Уголовное право России : [учебн. для вузов] [в 2-х томах] / отв. ред. и рук. авт. кол-ва Ю. А. Красиков. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. – Т. 2. Общая часть. – 639 с.

23. Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления / Е. А. Фролов // Сборник трудов Свердловского юридического института. Вып. 10. – Свердловск, 1969. – С. 182- 225.

 

 

Код роботи – 866

Вартість – 400 грн.

Вересень 17 2014

Поняття та види господарської діяльності. НАВС

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ВИДИ 6

1.1. Поняття та ознаки господарської діяльності 6

1.2. Класифікація видів господарської діяльності 10

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 17

2.1. Господарська підприємницька діяльність 17

2.2. Некомерційна господарська діяльність 23

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 27

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

1. Апопій В. В. Комерційна діяльність : підручник / В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук, Я. М. Антонюк, П. Ю. Балабан. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 558 c

2. Василенко В. О. Підприємництво / В. О. Василенко, Т. Л. Миронова, В. А. По-дсолонко, А. Ф. Процай ; за ред. В. А. Подсо-лонко, Т. Л. Миронової. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 616 с.

3. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид.,змін. та доп. – К.: Правова єдність. – 2009. – 766 с.

4. Господарське право : конспект лекцій / [В. В. Сергієнко, Ж. О. Андрійченко, A. В. Галушко та ін.]. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 444 с.

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 24.07.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

6. Конституція України від 28.06.1996 року (остання редакцiя вiд 15 травня 2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

7. Лист Вищого господарського суду Укра¬їни : від 07.04.2008 p., № 01-8/211 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3.

8. Махінчук В. М. Розмежування понять господарської та підприємницької діяльності за законодавством України [Електронний ресурс] / В. М. Махінчук // Університетські наукові записки . – 2012. – № 3. – С. 97-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2012_3_17.pdf

9. Махінчук В. М. Теоретичні проблеми визначення понять “підприємництво” та “комерція” за законодавством України [Електронний ресурс] / В. М. Махінчук // Форум права . – 2013. – № 1. – С. 680-687. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_1_115.pdf.

10. Машковська Л. В. Правовий статус суб’єктів некомерційної господарської діяльності [Електронний ресурс] / Л. В. Машковська // Актуальні проблеми держави і права . – 2011. – Вип. 57. – С. 573-578. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2011_57_85.pdf.

11. Ніколаєва Л. В. Підприємницьке право : навч. посіб. / Л. В. Ніколаєва, О. В. Старцев ; за ред. О. В. Старцева. – К. : Істина, 2006. – 208 с.

12. Пацурія Н. Б. Господарська страхова діяльність: види, ознаки, поняття / Н. Б. Пацурія // Вісник Київського нац. університету ім. Т.Г. Шевченко. Сер.: Юридичні науки . – 2010 . – Вип.83 . – С. 18-22.

13. Петров В. М. Основи комерційної діяльності. – Х., 2001. – 200 с.

14. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI (остання редакція від 04.09.2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1332010596219285.

15. Про державне прогно¬зування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 березня 2000 року, № 1602-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

16. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII (остання редакція від 19.04.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/959-12.

17. Про інноваційну діяль¬ність : Закон України від 31 березня 2005 року № 40-IV // [Елек¬тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua

18. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон від 01.06.2000 р. № 1775-III (остання редакція від 06.08.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14.

19. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності : Закон України від 23 березня 1996 року, № 98/96-ВР// [Електронний ресурс]. – Ре¬жим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

20. Скорицький А. М. Аналіз правового регулювання підприємницької діяльності в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Скорицький // Наше право . – 2014. – № 1. – С. 82-88. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.

21. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина : [навч. посібн.] / Г. В. Смолин. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 428 с.

22. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя від 24.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.

23. Щербина B.C. Господарське право: підручник / B.C.Щербина. – 5-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 636 с.

24. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.

25. Яненкова І.Г. Законодавче забезпечення діяльності підприємств/ І.Г. Яненкова//Наукові праці. Еконроміка. – 2012. – № 8(177) – С.81-86.

 

 

 

Код роботи – 865

Вартість – 400 грн.

Вересень 17 2014

Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів. НАВС

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 5

1.1. Об’єкт погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів 5

1.2. Об’єктивна сторона погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів 11

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 20

2.1. Суб’єкт погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів 20

2.2. Суб’єктивна сторона погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів 22

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

1. Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло. Монографія. – Х.: „Одісей”, 2003. – 256 с.

2. Волгарева И. В. Проблема повышения возраста уголовной ответственноти за совершение некоторых преступлений // Вестник ЛГУ. – Серия 6, 1989. – Вып. 4. – С. 60-63.

3. Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок: дис. кандидата юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / 1.1. Давидович. – К., 2007. – 252 с.

4. Донченко О.І. Характеристика об’єкта злочинів проти авторитету органів місцевого самоврядування / О.І. Донченко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 4. – С. 17-21.

5. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / М. І. Бажанов [та ін.] ; ред. М. І. Бажанов [та ін.] ; МОН України. – 2.вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

6. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, О. О. Дудоров та ін.. ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2009. – 744 с.

7. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., пере-робл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

8. Левертова Р.А. Ответственность за психическое насилие по советскому уголовному праву. – Омск: Омская высш. шк. милиции, 1978. – 103 с.

9. Навроцький В.О. Поняття насильства та його врахування при кримінально-правовій кваліфікації // Роль органів внутрішніх справ у сфері запобігання та протидії насильству в суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 17-18 квітня 2000р. / Гол. ред. В.Л. Регульський. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – 237 с., с. 10-15.

10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 6-е вид., пе¬рероб. та доп. / За заг.ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Юрид. думка, 2009. – 1236 с.

11. Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 336 с.

12. Осадчий В.І. Про зміст насильства в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 1999. – № 6. – с. 109-112.

13. Притула В. В. Відмежування погрози або насильства щодо державного чи громадського діяча (ст . 346 КК України) від інших суміжних з ним злочинів за кримінальним законодавством України / В. В. Притула // Європейські перспективи . – 2013. – № 13. – С. 123-130.

14. Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992р. № 8 із змінами від 3 грудня 1997 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – К.: Видавничий дім „Скіф”, 2005., – 472 с.

15. Рарог А. И. Вина в советском уголовном праве. -Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1987. – 184 с.

16. Соловйова A.M. Кримінально-правова характеристика примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК України): дис. … кандидата юрид.наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / A.M. Соловйова – К., 2004. – 216 с.

17. Справа 308/16029/13-к : вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16 січня 2014 року. Єдиний державний реєстр судових рішень [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40258407.

18. Справа № 495/4795/14-к : вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 07 липня 2014 року. Єдиний державний реєстр судових рішень [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39660903.

19. Терентьев В.И. Уголовное право Украины. Особенная часть: конспект лекцій / В.И. Терентьев -Николаев: Изд-во “Дизайн и полиграфия”, 2007. – 564 с.

20. Уголовное право Украины. Особенная и общая часть: учебник / [Е.Н. Алиева, А.П. Бябий, Т.А. Гончар и др.]; под ред. Е.У. Стрельцова. – X.: ООО “Одиссей”, 2006. – 720 с.

21. Удод A.M. Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України): автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / A.M. Удод. – X., 2013. – 16 с.

22. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 504 с.

23. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998 – т. 4: Н-П. – 2002. – 720 с.

24. Юридичний словник. – [Електронний ресурс]: http://ru.wiktionary.org/wiki70/oE00/oE20/oF2°/o EE % F0 % Е8% F2°/oE5°/oF2.

 

 

Код роботи – 859

Вартість – 400 грн.