Червень 20 2014

Кримінальний процес. Зразки процесуальних документів.

Заява або повідомлення про вчинення кримін правопорушення

Повідомлення заявнику про реєстрацію заяви чи повідомлення в ЄРДР

Постанова про визначення прокурора у кримінальному провадженні / або Постанова про призначення групи прокурорів та визначення старшого прокурора

Доручення прокурора про проведення досудового розслідування

Постанова про об’єднання чи виділення матеріалів кримінального провадження

Виклик слідчим чи прокурором ( повістка про виклик потерпілого або підозрюваного)

Ухвала слідчого-судді про накладення грошового стягнення

Клопотання про здійснення приводу

Ухвала про здійснення приводу

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

Рішення компетентного органу про відсторонення особи від посади

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів

Ухвала про арешт тимчасово вилученого майна

Клопотання про скасування арешту тимчасово вилученого майна (повністю або частково), ( від імені захисника).

Клопотання про особисте зобов’язання

Клопотання захисника про обрання запобіжного заходу ( особиста порука)

Клопотання слідчого про застосування домашнього арешту

Ухвала про застосування запобіжного заходу застави/ взяття під варту

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу

Ухвала про продовження строку тримання під вартою

Постанова про зупинення досудового розслідування

Про оголошення розшуку

Про продовження строків досудового розслідування

Обвинувальний акт

ухвала про призначення підготовчого судового засідання ( ухвала судді)

ухвала про відмову у затвердженні угоди та повернення провадження прокурору ( ухвала судді)

ухвала про закриття крим провадження ( ухвала судді)

Ухвала про направлення обвинувального акту до суду

Ухвала про направлення обвинувального акту за підсудністю

Ухвала про повернення обвинувального акту прокурору

Ухвала про призначення судового засідання

 

Код роботи – 801

Вартість – 450 грн.

Червень 20 2014

Докази та доказування в господарському процесі

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 5

1.1. Поняття доказів та доказування в господарському процесі 5

1.2. Предмет доказування в господарському процесі 11

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 19

2.1. Види суб’єктів доказування в господарському процесі 19

2.2. Класифікація доказів у господарському процесі 22

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 20.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

2. Бабенко В. В. Доказування в господарському процесі : дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Бабенко Вікторія Вікторівна ; Федерація професійних спілок України, Академія праці та соціальних відносин. – К., 2007. – 210 с.

3. Беляневич Б.Е. Арбітражне судочинство: визнання недійсними актів державних та інших органів: навчальний посібник / В.Е. Беляневич. – К.: Ін Юре, 2001 – 304 с.

4. Білецька Л. Доказування у господарському процесі України: на шляху до формування судових стандартів / Л. Білецька // Слово Національної школи суддів України . – 2013. – № 2. – С. 58-64.

5. Воложанин В.В. Предмет доказывания в советском гражданском процессе // Ученые записки Белорусского университета им. В.И.Ленина. Вып.25. Серия юридическая.-Минск.,1955. -216с.

6. Зернин Н.В. Проблемы удостоверения факта достоверности протоколов органов управления организаций / Н.В. Зернин // Нотариальный вестник. – 2006. – № 2. – С. 12-18.

7. Ковалишин О. Р. Докази в корпоративних спорах / О. Р. Ковалишин // Вісник Академії адвокатури України . – 2011. – Вип. 1. – С. 37-43.

8. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР /Под ред. М.К.Треушникова. – М., 1996. – 423 с.

9. Курс советского гражданского процессуального права. – М.,1981. – Т.1. – 464 с.

10. Курылев С.В. Сущность судебных доказательств //Труды Иркутского университета им. А.А.Жданова. Т.17. Серия юридическая. Вып.2.-Иркутск, 1956.-236 с.

11. Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судочинстві: навч. посібник / Л.М. Ніколенко. – Одеса: Фенікс; Суми: Університетська книга, 2007. – 415 с.

12. Постанова Вищого господарського суду України від 04.06.2003 р. Справа №10/2.

13. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. (поточна редакція від 11.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів : Закон України від 15 грудня 2006 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/483-16.

15. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. (поточна редакція від 11.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

16. Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2007 році : Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 18 березня 2008 р. // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 2.

17. Про деякі питання практики застосування норм Господарсько-процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році та в першому півріччі 2006 року : Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 2 жовтня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.gov.ua.

18. Про деякі питання практики призначення судової експертизи : Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 11 листопада 1998 р. // Вісник арбітражного суду України. – 1999. – № 1(5).

19. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України «Про внесення змін та доповнень до деяких роз’яснень президії Вищого арбітражного суду України» від 31 травня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.gov.ua

20. Решетникова И.В., Ярков И.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. – М.-Екатеринбург: Изд-во НОРМА, 1999. – 346 с.

21. Российское право и третье тисячелетие : Тезисы конференции. – М.,31 марта 2000 года. – 75 с.

22. Стефановский К. Разграничения гражданского и уголовного судопроизводства //Журнал министерства народного просвещения.-1873. – № 3. – С.263-269.

23. Таликін Є. А. Окремі аспекти доказування при застосуванні запобіжних заходів у господарському процесі / Є. А. Таликін // Університетські наукові записки . – 2008. – № 2. – С. 124-127.

24. Таликін Є. А. Проблема єдності господарської процесуальної форми через призму її структури / Є. А. Таликін // Форум права . – 2013. – № 3. – С. 644–651.

25. Чопко Ю. Оновлені принципи господарського процесу //Юридичний журнал. – 2002. – №4. – С. 38-43.

 

Код роботи – 799

Вартість – 350 грн.

Червень 20 2014

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЗМІСТ

ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 4

1.1. Зарубіжний досвід запровадження кримінальної відповідальності за створення злочинної організації 4

1.2. Злочинна організація: поняття та ознаки 8

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 12

2.1. Об’єкт злочину 12

2.2. Об’єктивна сторона злочину 18

РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 24

3.1. Суб’єкт злочину 24

3.2. Суб’єктивна сторона злочину 28

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

1. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Вереша Р. В. ; Акад. адвокатури України. – Вид. 3-е, переробл. та допов. – К. : Правова єдність : Алерта, 2014. – 351 с.

2. Вереша Р. В. Суб’єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності : підручник / Р. В. Вереша. – К. : Атіка, 2006. – 740 с.

3. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон теория, практика / Л. Д. Гаухман. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : Центр ЮРИнфоР, 2003. – 448 с.

4. Гуторова Н. А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины : учеб. пособие / Н. А. Гуторова. – Х. : ООО «Рубикон П», 1997. – 101 с.

5. Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л. М. Демидова ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 198 с.

6. Єфремов С. Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному Кримінальному кодексі України / С. Єфремов // Право України. – 2003. – № 7. – С. 95—99.

7. Жук О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций) / О. Д. Жук. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 272 с.

8. Закалюк А. П. Потреба законодавчого визначення поняття організованої злочинної діяльності / А. П. Закалюк // Протидія організованій злочинності: теорія і практика, досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали науково-практичної конференції. – С. 32—34.

9. Корж В. П. Криміналістична характеристика організованих злочинних утворень у сфері економіки / В. П. Корж // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 4. – С. 44—47.

10. Кримінальне право і законодавство України. Частина особлива : курс лекцій / за ред. М. Й. Коржанського. – К. : Атіка, 2001. – 412 с.

11. Кримінально право України. Загальна частина : підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов [та ін.] – 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

12. Кримінально право України. Особлива частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш [та ін.] ; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 3-е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер; Х. : Право, 2007. – 624 с.

13. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. (поточна редакція від 27.04.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/кримінальний%20кодекс%20україни

14. Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений / Б. А. Куринов. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 180 с.

15. Мантуляк Ю. В. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. В. Мантуляк ; Академія адвокатури України. – К., 2006. – 17 с.

16. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / П. С. Матишевський. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 272 с.

17. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посібник / В. О. Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

18. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. – 4-те видання, перероблене та доповнене – К. : А.С.К., 2005. – 848 с.

19. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України/ За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те видання, переробл. та доповн. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

20. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 13 // Вісник Верховного Суду України, 2006. – № 1. – С. 2—6.

21. Сливич І. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / І. І. Сливич, Я. В. Ступник ; Держ. ВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Гельветика, 2014. – 655 с.

22. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров ; Львів. ун-т бізнесу та права, ГУ МВС України у Львів. обл. – Л., 2012. – 463 с.

23. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України : навч. посіб / В. Я. Таций. —Х. : 1994. – 100 с.

24. Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / П. Ф. Тельнов. – М. : Юридическая литература, 1974. – 208 с.

25. Уголовний кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] / Сайт компании «ЮрИнфо». – Режим доступа : www.zakon.kz

26. Уголовний кодекс Республики Молдова [Электронный ресурс] / Мониторул Офичиал ал Р.Молдова № 128-129 13.09.2002. – Режим доступа : http://www.mai/md/dvcru/adoua_ru/

27. Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашова, докт. юрид. наук, проф. Н. Ф. Кузнецова ; вступ. статья канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашова, канд. юрид. наук, проф. Э. А. Саркисовой ; перевод с польского Д. А. Барилович. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 234 с.

28. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. И. Д. Козочкина ; авт. кол. Н. А. Голованова, В. Н. Еремин [и др.]. – М. : Ин-т междунар. права и экономики, 2001. – 576 с.

29. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Б. В. Здравомыслова. – М. : Юрист, 1996. – 679 с.

30. Уголовный кодекс Литовской республики / науч. ред. докт. юрид. наук, проф. В. Павилониса ; предисл. канд. юрид. наук, доц. Н. И. Мацнева ; вступ. статья докт. юрид. наук, проф. В. Павилониса, докт. юрид. наук, доц. А. Абрамавичюса, докт. юрид. наук, доц. А. Дракшене ; пер. с лит. канд. филол. наук, доц. В. П. Казанскене. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 470 с.

31. Уголовный кодекс Республики Беларусь: сравнительный анализ и комментарий / А. И. Лукашовой, Э. А. Саркисова. – Минск : Тесей, 2000. – 672 с.

32. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред. и вступ. статья докт. юрид. наук, проф. Д. А. Шестакова ; предисловие доктора права Г.-Г. Йешека ; перевод с немецкого Н. С. Рачковой. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 524 с.

33. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. канд. юрид. наук, доц. Л. В. Головко, канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой ; перевод с французского и предисловие канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 650 с.

34. Українець В. В. Особливості об’єкта складу злочину створення злочинної організації [Електронний ресурс] / В. В. Українець // Вісник Академії адвокатури України . – 2009. – Вип. 1. – С. 283-284.

35. Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони : монографія / Э. В. Фесенко. – К. : Атіка, 2004. – 280 с.

36. Фесенко Э. В. Кваліфіковані види складів злочинів проти здоров’я населення (проблеми законодавства і практики його застосування) / Э. В. Фесенко // Адвокат. – 2004. – № 3. – С. 16—19.

37. Шульга В. И. Организованна преступность в свете теории социальных систем / В. И. Шульга // Организованная преступность: Тенденции, перспективы борьбы. – Владивосток, 1999. – С. 48—54.

 

Код роботи – 798

Вартість – 350 грн.