Березень 13 2014

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………. 3

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ………………6

1.1. Поняття позовної давності……………………………………………6

1.2. Види позовної давності………………………………………………11

1.3. Обчислення позовної давності………………………………………15

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ СТРОКІВ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ……………………………………………………………………….21

2.1. Зупинення позовної давності…………………………………………21

2.2. Переривання позовної давності………………………………………27

2.3. Наслідки спливу позовної давності………………………………….29

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………38

1. Виндшейд. Учебник пандектного права. – С. – Петербург : Изд-во А. Гиероглифова и И. Никифорова,1874. – Т.1 : Общая часть. – 358с.

2. Барон. Система римского гражданского права. – М.,1898. – Кн.I : Общая часть. – 244с.

3. Федорова О. И. О предмете исковой давности // Проблемы защиты субъективных гражданских прав: Сб. науч. тр. / Под ред.

В. В. Бутнева; Ярославл. гос. ун-т. – Ярославль: Б. и., 2001. –

С. 46–51.

4. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. – М.: “Статут”, 2001. – 411 с.

5. Мотовиловкер Е. А. Теория регулятивного и охранительного права. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. – 137 с.

6. Ромовська З. В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс: Підручник. – К.: Атіка, 2005. – 560 с.

7. Ансон В. Договорное право. – М., Норма, 1984. – С. 370.

8. Кейлин А. Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. – М., 1958. – Ч. 2. – С. 70.

9. Шовкова О. В. Межі дії позовної давності як прояв диспозитивних засад цивільно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. С. 103-205.

10. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность.–М. : Государственное издательство юридической литературы, 1954.– 245с.

11. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. (поточна редакція від 18.10.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/кримінальний%20кодекс%20україни

12. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 р. (поточна редакція від 18.10.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

13. Цікало В. Поняття та правова природа давності в цивільних правовідносинах. // Вісник Львівського університету. Серія юридична.–2001.–Випуск 36. – С. 302-306.

14. Хрестоматия по философии / сост. Котлярова В. И., Седых М. Н. – М.: Наука, 2002. – 602 с.

15. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т. ] / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. – Т. 1. – К.: А. С. К.; Севастополь: Ін-т юрид. досліджень, 2004. – 928 с.

16. Фаршатов И. А. Исковая давность. Законодательство: теория и практика. – М.: Городец, 2004. – 192 с.

17. Ухвала Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 16 липня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25323504

18. Ухвала Марківського районного суду Луганської області від “05” січня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14011368

19. Фокій Б. Особливості застосування окремих норм інституту позовної давності судами загальної юрисдикції. // Право України.–2002.–№ 12. – С. 129-131.

20. Судова справа № 1/722–10/339 2000 р. // Архів місцевого господарського суду Львівської області.

21. Спасибо-Фатєєва І.В. Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин : Дис…докт. юрид. наук : 12.00.03.–Харків : Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2000 – 393 с.

 

 

 

 

Код роботи – 620

Вартість – 150 грн.