Жовтень 14 2013

Процесуальні документи

Зміст

1. Використовуючи матеріали судової справи, що містяться в рішенні місцевого господарського суду, постанові апеляційного господарського суду або ВГСУ, студент має  виконати наступні завдання:
–    Підготувати процесуальні документи: а) позовну заяву (апеляційну/касаційну скаргу); б) будь-яку ухвалу, що відповідає справі; в) довіреність. – на окремих файлах.

-                     Заповнити таблицю:

1Предмет скарги

2Підстава позову

3Учасники справи та їх коротка характеристика

4Норми матеріального та процесуального права, що використовувались при вирішенні справи


 

Завдання оцінюється – 6-8-10 балів

2. Для комплексного розуміння норм Господарського процесуального кодексу України пропонується наступне завдання:
–    Самостійно обрати будь-яку статтю ГПК України (розділи 3-14) та показати її прямий безпосередній зв’язок з іншими статтями кодексу. Завдання виконується у вигляді схеми, зв’язки між статтями мають бути коротко пояснені.

Довіреність

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

Список використаних джерел

1.    Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. (поточна редакція від 18 жовт. 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
2.    Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. (поточна редакція від 07 жовт. 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
3.    Господарський процесуальний кодекс України від 06. листоп. 1991 р. № 1798-XII (поточна редакція від 18 січ. 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
4.    Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 740 с.
5.    Павлик П.М., Удовенко Ж.В., Кілічава Т.М. Процесуальна документація: Навч. посіб. / П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава. – 3-тє вид., перероб. та доп. станом на 1 серпня 2010 р. – К. : ЦУЛ, 2010. – 560 с.
6.    Подцерковний О.П., Квасніцька О.О., Степанова Т.В. та ін. Господарське процесуальне право: Підручник. – X. : Одіссей, 2012. – 400 с.

Код роботи – 693

Вартість – 120 грн.

Жовтень 14 2013

Поняття «фондовий ринок» та «ринок цінних паперів»

Зміст

Вступ    3

Поняття «фондовий ринок» та «ринок цінних паперів» у теорії, практиці та за законодавством України    5

Висновки    12

Список використаних джерел    14

1.    Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV (поточна редакція від 01 січ. 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
2.     Баула О. В. Теоретичні підходи щодо характеристики сутності ринку цінних паперів як невід’ємної складової глобального фінансового середовища / О. В. Баула // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія»: Збірник наукових праць, ЛНТУ – Випуск 9 (36). – Луцьк, 2012. – С. 6-19.
3.    Бурмака М. Здійснення DvP на фондовому ринку України: міжнародний досвід та особливості впровадження / М. Бурмака, С. Антонов // Вісник НБУ. – 2009. – № 7(161). – С. 18-25.
4.    Віхров С.О. Ринок цінних паперів як господарсько-правова категорія / С. О. Віхров // Часопис Київського університету права, 2010. – № 4. – 181-186.
5.    Гутафель В. В. Визначення сутності категорії «фондових ринок» у сучасних умовах / В.В. Гутафель // Вісник КНТЕУ, 2012. – № 1. – С. 50-56.
6.    Гутафель В. В. Класифікація фондових ринків у сучасних умовах / В.В. Гутафель // Вісник КНТЕУ, 2012. – № 2. – С. 47-51.
7.    Минюк О. Ю. Правове регулювання біржової діяльності в контексті фондового ринку: перспективи вдосконалення / О. Ю. Минюк // Часопис Київського університету права, 2011. – № 2. – 129-132.
8.    Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.
9.    Савченко Т. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління проце¬нтним ризиком банку / Т. Савченко, О. Пожар // Вісник НБУ. – 2009. – № 7 (161). – С. 30-38.
10.     Солтис О. Оцінка ефективності функціонування фондового ринку України / О. Солтис // Галицький економічний вісник, 2012. – №3 (36). – С.102-108.
11.    Фомішина В. М. Ринок цінних паперів і його роль у трансформації заощаджень в інвестиції / В. М. Фомішина // Вісник Донецького університету економіки та права, 2009. – № 2. – С. 44-49.

Код роботи – 692

Вартість – 70 грн.

Жовтень 14 2013

Досудове врегулювання адвокатом господарського спору( Схема )

Завдання

Необхідно накреслити одну схему щодо діяльності адвоката. Необхідні ресурси можна брати з відповідного Закону, кодексів тощо, тобто будь-які процесуальні дії чи процес з питань адвокатури

Досудове врегулювання адвокатом господарського спору

Список використаних джерел

1.    Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. (поточна редакція від 18 жовт. 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
2.    Господарський процесуальний кодекс України від 06 листоп. 1991 р. № 1798-XII (остання редакція від 18.01.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
3.    Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05 лип. 2012 р. № 5076-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.

Код роботи – 691

Вартість – 70 грн.