Лютий 06 2018

Цивільно-правовий договір (01083)

Зміст

Вступ    3
1. Поняття та значення договору в цивільному праві    5
2.  Класифікація договорів              10
3.  Зміст договору                            16
4.  Порядок укладення, зміни та розірвання договору    27
Висновки                                         32

Список використаних джерел    36

1.    Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.  141 в редакції Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. № 1401-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 28. – ст.532.
2.    Цивільний Кодекс України від 01.01.2003. – № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – ст.356.
3.    Господарський кодекс України від 16.01.2003. – № 436-IV // Відомості Верховної Ради. –  2003. –  № 18. –  № 19-20. – № 21-22. – ст.144.
4.    Алексашина Ю. Види цивільно-правових договорів як регуляторів цивільних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП “Юрінком Інтер”. – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 68-74
5.    Вітрянський В. Нові категорії цивільно-правових договорів у змінах до Цивільного кодексу Російської федерації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 44-52.
6.    Господарське право: Практикум / В. С. Щербина, Г. В. Пронська, О. М. Вінник та інші; за заг. ред. В. С. Щербини. — К.: Юрінком Інтер, 2010. – 431 с.
7.    Майданик Р.А. Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик ; КНУТШ, Юрид. фак-т. – Київ : Алерта. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – 2012. – 472 с.
8.    Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4 т. / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. —   Т. 3. — К А.С.К.; Севастополь. Ін-т юрид. дослідж.,  2005   – 928 с.
9.    Озернюк Г. В. Система цивільно-правових договорів за законодавством України і зарубіжних країн. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2011. –  №1. – С. 91-95.
10.    Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності : акдемічний курс : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2011. – 246 с.
11.    Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право : академ. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 301 с.
12.    Семенова К.Г. Цивільне право України : бібліогр. довідник (1991 – 2009) / К.Г. Семенова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 287 с.
13.    Філатова Н. Ю. Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз / Н. Ю. Філатова // Проблеми законності. – 2017. – Вип. 139. – С. 63-77.
14.    Фурс С. І. Окремі питання правового регулювання договору банківського вкладу та суміжних правовідносин  / С. І. Фурс // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 4. – С. 68-74.
15.    Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2011. – 808 с.
16.    Хозяйственное право / Под. Ред. Маматова В.К. – К.: Юринком Интер, 2012. – 364 с.
17.    Цивільне право : підручник для студ. вищих навч. закладів : у двох томах / [Л.М. Баранова та ін.] ; за ред. : В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОН України ; Нац. ун-т “Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Харків : Право. – Т. 2. – 2011. – 816 с.
18.    Цивільне право : у двох томах : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ ; Нац. ун-т “Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – Т. 1. – 2011. – 656 с.
19.    Цивільне право України : загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973 с.
20.    Цивільне право України : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
21.    Цивільне право України. Загальна частина : підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631 с.
22.    Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [C.Б. Булеца та ін.] ; за ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2013. – 751 с.
23.    Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.І. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2003. – 513 с.
24.    Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.ІІ. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2003. – 513 с.
25.    Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгент та ін. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К., 2002. – 433 с.
26.    Цивільне право України: У 2-х книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецої. – 2-е вид. допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн. 2 – 736с.
27.    Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – X. : Право. – 2011.-Т. 2.-816 с.
28.    Цивільний кодекс України. Науково практичний коментар: У 2 частинах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко – К.: Концерн „Видавничий Дім ІнЮре”, 2004 – Ч.3. – 692.
29.    Цікало В. Правові наслідки недотримання умов договору про здійснення прав учасників господарського товариства / В. Цікало // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 54-58.
30.    Шелудяков Р. С. Міжнародно-правові основи використання електронних документів в договірних відносинах / Р. С. Шелудяков // Lex portus. – 2017. – № 3. – С. 49-59.
31.    Якубівський І. Методологічні засади правового регулювання договірних відносин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності / І. Якубівський // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 59-63.
32.    Ямненко Т. М. Основні підходи до визначення поняття та правової природи договору РЕПО / Т. М. Ямненко, М. В. Онищенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2017. – № 2. – С. 158-162.

Код роботи — 01083

Вартість — 300 грн.

Серпень 09 2016

Захист права інтелектуальної власності (Університет Шевченка)

Зміст

 

Вступ.. 3

Розділ 1. Загальні засади функціонування та правове забезпечення інституту інтелектуальної власності в Україні. 5

1.1. Поняття та сутність інтелектуальної власності 5

1.2. Правове забезпечення захисту права інтелектуальної власності в України. 9

Розділ 2. Цивільно-правові засоби захисту права інтелектуальної власності в Україні та закордоном. 14

2.1. Види, суб’єкти, об’єкти інтелектуальної власності та їх захист. 14

2.2. Характеристика цивільно-правових способів захисту права інтелектуальної власності 17

Розділ 3. Досвід закордонних країн захисту права інтелектуальної власності. 20

3.1. Зарубіжний досвід захисту права інтелектуальної власності та можливості його застосування в Україні 20

3.2. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності в умовах Євроінтеграції України. 23

Висновки.. 32

Список використаних джерел.. 36

 1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.92.
 2. Цивільний кодекс України // Відомості Вер­ховної Ради України (ВВР).- 2003.- № 40-44.- Ст. 356.
 3. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. № 3659-ХІІ // Відомості Верхо­вної Ради України. – 1993. – № 50.
 4. Про захист від недобросовісної конкуренції: За­кон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
 5. Про захист економічної конкуренції: Закон Украї­ни від 11.01.2001 р. №2210-111 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
 6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7.
 7. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-ХІІ // Відомості Верхо­вної Ради України. – 1994. – № 7.
 8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7.
 9. Про охорону прав на топографії інтегральних мі­ кросхем: Закон України від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.
 10. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.1999 p. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267.
 11. Про авторське право і суміжні права: Закон Укра­їни від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13.
 12. Про охорону прав на сорти рослин: Закон Укра­їни від 21.04.1993р. №3116X11 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21.
 13. Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 30.- Ст. 379 (в ред. Закону № 3161 – IV: ВВР. – 2005.- № 7.- Ст. 84).
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від З жовтня 2007 р. № 1185 м. Київ «Про затверджен­ня Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності».
 15. Абдуліна І. Авторське право та суміжні права у телерадіопросторі України. Автор та користувач інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36-37.
 16. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика : Збірник нормативних актів / Шеф-редактор: В.С.Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.
 17. Авторське право на літературні та художні твори в Україні : Тематична добірка / Книжкова палата України; Уклад. Л.І. Котенко. – Київ, 2010. – 112с.
 18. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп”ютерне авторське право / В.М. Антонов. – Київ : КНТ, видавництво, 2005. – 520с.
 19. Афанасьева К. Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 21-28
 20. Афанасьєва К. Авторське право на приватні листи та щоденники // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-67.
 21. Афанасьєва К.О. Авторське право : Практичний посібник / К.О. Афанасьєва. – Київ : Атіка, 2006. – 224с.
 22. Безклубий І. Ознаки авторського правочину // Право України. – Київ, 2012. – № 9. – С.156-166.
 23. Бочелюк В. Й. Соціально-правова сутність інтелектуальної власності // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики. Запоріжжя. – 2011. – №2. – С. 10-20.
 24. Василенко І., Шевелева Т. Альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності: тре­тейський суд, медіація // Інтелектуальна власність: Наук.-практ. журн. – 2006. – № 7. – С 28-36; Нестор Н. Законодавчі перспективи розвитку інституту медіації // Юридичний журнал: Аналіт. матеріали. Коментарі. Су­дова практики. – 2010. – № 8. – С 59-62.
 25. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Уче­бник для юридических вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспру­денция, 1999.- С. 464.
 26. Гарієвич Ю. Інтелектуальна власність: види, суб’єкти, правові основи захисту. // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне : Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, 1994 – . – Виходить кожного кварталу. – 2009. – № 4. – С. 109-111.
 27. Глотов С. Можливість застосування законодавства про авторське право до творів у цифровій формі // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 10-16.
 28. Гордієнко С.Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання : [ монографія ] / С.Г. Гордієнко. – Київ : Скіф, 2008. – 248с.
 29. Губар К.А. Авторське право в Інтернеті // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 314-318.
 30. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 278с.
 31. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2012. – 200с.
 32. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2003. – 200с.
 33. Денисова Р.О. Авторське право на службові твори // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 54-59.
 34. Дмитришин, В. С. Вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності: аспекти правозастосування. // // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць : у 2-х т. / ПДТУ. – Маріуполь, 2010. – Т. 1. – С. 6-12.
 35. Дроб”язко В. Нове в законодавстві України про авторське право і суміжні права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП “Юрінком Інтер”. – Київ, 2012. – № 8. – С.49-53.
 36. Дроб”язко В.С. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В.С. Дроб”язко, Р.В. Дроб”язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.
 37. Дроб’язко В. Закон США про авторське право 1976 року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 1 (63). – С. 40-48
 38. Еннан Р. Авторське право та суміжні права в Європейському Союзі // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 152-156.
 39. Закорецька Г. До удосконалення цивільного законодавства про працю інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-31.
 40. Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-7.
 41. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об”єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56.
 42. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об”єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56.
 43. Закорецька Л. О. Захист права інтелектуальної власності в Україні, Великій Британії та Угорщині. // Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. – 2012. – № 6. – С. 171 –174.
 44. Нерсисян С. Авторське право та суміжні права на території Республіки Вірменія // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-64.
 45. Правові та економічні аспекти використання і захисту прав на об”єкти інтелектуальної власності : Четвертий галузевий семінар: Тези доповідей / ДКППУ.МОНУ;Упоряд.Божок Г.І. – Київ : Укрірмаш, 2010. – 103с.
 46. Саньченко О.І. Система та стан правового забезпечення захисту прав інтелектуальної власності України. // Південноукраїнський правничий часопис Одеського державного університету внутрішніх справ. 2011. – № 3. – С.147-153.
 47. Стройко І.А. Аналіз проекту нової редакції Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Врахування у перспективному законодавстві України сучасного рівня розвитку новітніх технологій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 267-273
 48. Шакірова О. В. Захист прав інтелектуальної власності в умовах Євроінтеграції України. // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2011. – № 1(52) . – С. 310-315.
 49. Штефан А. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав. // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № – С. 41-51.

 

 Код роботи – 00980

Вартість – 300 грн.

Жовтень 20 2015

Поняття, види, форми договору купівлі-продажу ( Університет Шевченка )

ЗМІСТ

 

Вступ.. 3

Розділ 1. Загальні положення про договір купівлі-продажу.. 5

1.1. Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. 5

1.2. Права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу. 6

Розділ 2. Договір роздрібної купівлі-продажу.. 12

2.1.Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж.. 12

2.2 Окремі підвиди договору роздрібної купівлі продажу. 14

Розділ 3. Особливості договору купівлі-продажу нерухомого майна   21

3.1. Порядок укладення договору  купівлі-продажу нерухомого майна. 21

3.2. Набуття права власності за договором купівлі-продажі нерухомого   майна. 26

Висновки.. 29

Список ВИКОРИСТАНИХ джерел.. 31

 1. Конституція України. – 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України. від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461.
 3. Господарський кодекс України. від 16 січня 2003 року за № 436-IV // Відомості Верховної Ради – 2003. – №18, №19-20, №21-22. – ст. 144.
 4. Закон України Про нотаріат від 02 вересня 1993 року. № 3425-XII. //  Відомості Верховної Ради, 1993, N 39, ст.383.
 5. Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України Наказ Мін’юст України від 02.2012 № 296/5 // Офіційний вісник України від 07.03.2012р., № 17, стор. 66, стаття 632, код акту 60599/2012.
 6. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Братель О. Г., Гурська Т. Д., Демиденко Н. В. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: підручник / Бичкова С.С. (заг.ред.). — 2-ге вид., змінене та доп. — К. : КНТ, 2008. — 497с.
 7. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Гопанчук В. С., Співак В. М., Гелевей О. І., Кучер В. О. Цивільне право України. Загальна частина: загальні положення. Особисті немайнові права фіз. особи. Речове право. Спадкове право. Заг. положення про зобов’язання і договори:підручник / Бірюков І.А.(ред.), Заіка Ю.О. (ред.). — 2-ге вид., змінене та доп. — К.: КНТ, 2008. — 478c.
 8. Григор’єва Л.І., Павловська С.В. Застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ: науково-практичний коментар. Практика Верховного Суду України з питань захисту права власності. – К.: Істина, 2014. – 344 с.
 9. Науково-практичний коментар “Цивільного процесуального кодексу України”. / [Забарський В.В. та ін.] ; за заг. ред. Богатиря В.В. – Київ : Професіонал, 2012. – 751 с.
 10. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4 т. / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. — Т. 3. — К А.С.К.; Севастополь. Ін-т юрид. дослідж.,  2005   – 928 с.
 11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – Т. 1. – 2013. – 831 c.
 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – Т. 2. – 2013. – 1117 c.
 13. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. Издание второе. — X.: ООО «Одиссей», 2005. — 960 с.
 14. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, 1. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – X. : Право, 2012. -Т. 1.-656С.
 15. Цивільне право України : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
 16. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631 с.
 17. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика. – 3-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 18. Цивільне право України. Курс лекцій: навчальний посібник для студ. вищих навч. закл.:[у 6 т.] / Р.Б. Шишка (ред.), В.А. Кройтор (ред.) — Х. : Еспада, 2008. Т. 5 : Основні положення. — 680с.
 19. Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.ІІ. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2006. – 513 с.
 20. Цивільне право України: загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973 с.
 21. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгент та ін. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К., 2007. – 433 с.
 22. Цивільне право України: У 2-х книгах/ За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецої. – 2-е вид. допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн. 2 – 736с.
 23. Цивільний кодекс України. Науково практичний коментар: У 2 частинах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко – К.: Концерн „Видавничий Дім ІнЮре”, 2006 – Ч.2. – 692.
 24. Цивільний кодекс України: Коментар. — X.: ТОВ «Одіссей», 2005. – 1370 с.
 25. Шаповалова О.І. Цивільне право України: навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун- т ім. Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. — Миколаїв : Видавництво МДГУ ім.Петра Могили, 2007. — 240с.

 

Код роботи – 00979

Вартість – 300 грн.