Лютий 06 2018

Трудове право (Задачі) (01082)

Зміст

Перше завдання

Позивачка звернулася до суду із заявою. Сказала що була в трудових відносинах  з 06 червня 2011 року і була звільнена 02 жовтня 2014 року. Позов від 28 січня 2015. Просила стягнути середній заробіток який не виплатили,   вона фактично працювала в донецькому обленерго.
Суди трьох інстанцій стягнули ці кошти.
Відповідач заперечує. Його вини у невиплаті розрахунків немає бо у нього форс-мажорні обставини.

Друге завдання

Рішенням вищої кваліфікаційної комісії було рекомендовано перевести суддю Іванову з районного суду московського району міста Харкова до дніпровського районного суду міста Полтави.
Суддя оскаржує це рішення до вищої ради юстиції, вважає його незаконним. Воно було здійснено в зв’язку реорганізацією чи ліквідацією суду. Дати рішення вищої ради юстиції і що потрібно зробити судді.

Список використаних джерел:

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2.    Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (остання редакція від 01.05.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page1
3.    Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
4.    Мельник, К. Ю. Трудове право України : підручник / К Ю. Мельник. — Харків : Діса плюс, 2014. — 480 с.
5.    Пилипенко П.Д. Трудове право України: академічний курс. Підручник — Видавничий Дім “Ін Юре”, 2014.- 552 с.

Код роботи — 01082

Вартість — 150 грн.

Жовтень 16 2015

Становлення та розвиток соціального партнерства в Україні. Задачі ( Університет Шевченка )

Зміст

 

Вступ. 3

Становлення та розвиток соціального партнерства в Україні 5

Висновки. 18

Фабули задач. 20

Блок № 1. Порядок укладення трудового договору, документи необхідні при прийнятті на роботу. 20

Блок № 2. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. 21

Блок № 3. Пільги працівникам, які навчаються в загальноосвітніх школах та професійно-технічних закладах освіти. 22

Список використаних джерел. 23

 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (в редакції від 15.04.2015 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print1332142564537815.
 2. Про відпустки : Закон України від 15 листоп. 1996 р. № 504-96-ВР (в редакції від 15.04.2015 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print1383296478483394.
 3. Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2862-17.
 4. Про практику розгляду судами трудових спорів : Пленум Верховного Суду України № 9 від 06.11.92 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92/print1394741018108968.
 5. Гетьманцева Н. Д.Трудове право України (Загальна частина) : навч. посіб. / Н. Д. Гетьманцева, І. Г. Козуб ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2013. – 311 с.
 6. Трудове право України  : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. М. Прилипко [та ін.]. – 5-те вид., допов. – Харків : Право, 2014. – 757 с.

Код роботи – 00965

Вартість – 200 грн.

 

Жовтень 16 2015

Сумісництво та суміщення професій та посад. Задачі ( Університет Шевченка )

Зміст

 

Вступ. 3

Сумісництво та суміщення професій та посад. 5

Висновки. 13

Фабули задач. 15

Блок № 1. Дія законодавчих актів трудового права у часі15

Блок № 2. Додаткові підстави припинення трудового договору. 16

Блок № 3. Визначення розміру шкоди, заподіяної працівником.. 17

Список використаних джерел. 18

 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (в редакції від 15.04.2015 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print1332142564537815.
 2. Про відпустки : Закон України від 15 листоп. 1996 р. № 504-96-ВР (в редакції від 15.04.2015 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print1383296478483394.
 3. Про практику розгляду судами трудових спорів : Пленум Верховного Суду України № 9 від 06.11.92 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92/print1394741018108968.
 4. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV (в редакції від 09.06.2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2709-15.
 5. Трудовеправо України [Текст] : академ. курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 5-те вид., переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2014. – 548 с. 
 6. Іншин М. І.Трудове право України [Текст] : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. – Х. : Диса плюс, 2014. – 499 с.

 

Код роботи – 00964

Вартість – 200 грн.