Лютий 06 2018

Виконавча влада в Україні проблеми оптимізації конституційно-правового регулювання (01084)

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                               3
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ    6
1. 1. Генезис виконавчої влади в Україні                                                         6
1. 2. Правове регулювання функціонування виконавчої влади в Україні    18
1. 3. Принципи діяльності органів виконавчої влади в Україні                     27
РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ                                                                                                         38
2. 1.  Аналіз сучасної системи органів виконавчої влади в Україні         38
2. 2. Повноваження центральних органів виконавчої влади в Україні    54
2. 3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади в Україні          65
РОЗДІЛ 3 ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ                                                                                       71
3. 1. Децентралізація влади в Україні                                                                                   71
3. 2. Транспарентність в діяльності органів виконавчої влади                                           85
3. 3. Оптимізація конституційно-правового регулювання виконавчої влади в  Україні    96
ВИСНОВКИ                                                103
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    107

1.    Конституція України від 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. -№ 30. – Ст. 141.
2.    Декларація про державний суверенітет України від 16. 07. 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 30. – Ст. 429.
3.    Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 р. № 1к/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 18. – Ст. 133.
4.    Про Антимонопольний комітет України Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/3659-12/page.
5.    Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР: Закон Української РСР від 19 червня 1991 р. № 1213а-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1554-12
6.    Про Державну прикордонну службу України Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/661-15.
7.    Про державну службу Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/ show/889-19.
8.    Про добровільне об’єднання територіальних громад Закон України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/157-19
9.    Про доступ до публічної інформації Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/2939-17.
10.    Про інформацію: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/2657-12.
11.    Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27. 02. 2014 № 794-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/794-18
12.    Про місцеве самоврядування в Україні Закон України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon3. rada. gov. ua/laws/show/280/97-вр
13.    Про місцеві державні адміністрації: Закон України  від 09. 04. 1999 № 586-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/586-14
14.    Про Національну поліцію Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/ show/580-19/page.
15.    Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15. 01. 1999 № 401-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/401-14
16.    Про Фонд державного майна України Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada. gov. ua/laws/show/4107-17.
17.    Про центральні органи виконавчої влади:  Закону України від 10 квітня 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/3166-17
18.    Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади: Постанова Верховної Ради України від 31 серпня 2015 р. № 656-VIII // Голос України. – 2015. – № 161. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/656-19.
19.    Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 // Урядовий кур’єр. – 2015 – № 6. – С. 8.
20.    Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Указ Президента України № 1085/2010 від 9 грудня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.president.gov.ua/documents/12584. html
21.    Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Указ Президент України від 24. 12. 2010 № 1199/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/1199/2010
22.    Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року N 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 30. 09. 2010. № 20-рп/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/v020p710-10
23.    Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/333-2014-р
24.    Деякі питання реформування державного управління України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 474-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://search. ligazakon. ua/l_doc2. nsf/link1/KR160474. html
25.    Авер’янов В. Б. , Пухнецька А. А. Удосконалення організації та діяльності системи органів виконавчої влади з урахуванням європейських принципів і стандартів / В. Б. Авер’янов, А. А. Пухтецька // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 110-117.
26.    Анпілогов О. В. Про гарантії здійснення місцевими органами виконавчої влади функцій з метою належної організації територіального та галузевого управління регіоном / О. В. Анпілогов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 39(1). – С. 117-120.
27.    Артемчук Д. О. Виконавча влада: поняття і форми організації / Д. О. Артемчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2015. – Вип. 13(1). – С. 53-55.
28.    Білоус Ю. І. Проблеми реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади в Україні / Ю. І. Білоус // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 2(1). – С. 102-107.
29.    Богів Я. Правові проблеми децентралізації влади у контексті реалізації народного суверенітету в Україні / Я. Богів // Історико-правовий часопис. – 2016. – № 1. – С. 92-96.
30.    Бодак Н. В. Реалізація принципу децентралізації влади в Україні / Н. В. Бодак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 36(2). – С. 20-23.
31.    Бриль К. Класифікація суб’єктів забезпечення децентралізації державної влади в Україні / К. Бриль // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 2. – С. 128-132.
32.    Вовканич С. Й. Префекти в системі децентралізації влади: новий інститут, модерна інституція (організація) чи розвиток в Україні неоінституціоналізму? / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2016. – № 2. – С. 18-33.
33.    Война Ю. В. Підвищення ефективності діяльності керівника органу виконавчої влади / Ю. В. Война // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 3. – С. 78-83.
34.    Галунько В. В. Напрями реформування системи органів виконавчої влади // Митна справа. – 2011. – № 1(73). – Ч. 2. – С. 35-42.
35.    Галунько В. Взаємодія органів влади та громадських орга¬нізацій як необхідний чинник розбудови в Україні громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www. uisr. org. ua/img/upload/files/ uisr/1. 2010/145-156. pdf
36.    Гамбург Л. С. Теоретичні питання децентралізації державної влади в системі публічної влади унітарної держави / Л. С. Гамбург // Вісник Запорізького національного університету. – 2014. – № 4(1). – С. 134–145.
37.    Гасюк І. Л. Управління якістю кадрових процесів в органах державної виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту / І. Л. Гасюк // Публічне урядування. – 2015. – № 1. – С. 43-52.
38.    Гафурова Є. Р. Територіальна автономія як форма децентралізації влади / Є. Р. Гафурова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – С. 52-56.
39.    Георгієвський Ю. В. Баланс повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування як найважливіший принцип управління (конституційно-правовий аспект) / Ю. В. Георгієвський // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 3. – С. 83-87.
40.    Георгієвський Ю. В. Концепція децентралізації як шлях до реформування організації публічної влади в Україні / Ю. В. Георгієвський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 39(1). – С. 124-129.
41.    Гетьман Є. А. Підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади України та іноземних держав: порівняльна характеристика / Є. А. Гетьман. // Теорія і практика правознавства. – 2016. – Вип. 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/tipp_2016_1_19
42.    Гетьман Є. А. Принцип верховенства права у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади / Є. А. Гетьман // Проблеми законності. – 2016. – Вип. 134. – С. 61-69.
43.    Грінь А. А. Принцип пропорційності в реалізації дискреційних повноважень органами виконавчої влади / А. А. Грінь // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 138-141.
44.    Данилишин Б. М. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України / Б. М. Данилишин, В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2016. – № 1. – С. 5-11.
45.    Дембіцька С. Л. Адміністративно-правове дотримання та забезпечення прав і свобод громадян органами виконавчої влади / С. Л. Дембіцька // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 63-70.
46.    Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – X. : Право, 2011. – 360 с.
47.    Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [О. М. Бо- риславська, І. Б. Заверуха, А. М. Школик та ін. ] ; Центр політико-правових реформ. – К. : Москаленко О. М. , 2012. – 212 с.
48.    Євтушенко О. Проблеми децентралізації державної влади і місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/ portal/Soc_Gum/Gileya/2009_2 9/Gileya2 9/P2_doc. pdf
49.    Журавльов Д. В. Правові форми діяльності центральних органів виконавчої влади України / Д. В. Журавльов // Публічне право. – 2013. – № 1 (9). – С. 89.
50.    Іванцов В. О. Національна поліція як центральний орган виконавчої влади: межа між управлінням і незалежністю в служінні суспільству / В. О. Іванцов, А. Г. Вуйма // Право і суспільство. – 2016. – № 4(2). – С. 137-144.
51.    Іманбердієв Д. Ч. Дуалізм виконавчої влади в Україні: природа та шляхи його подолання / Д. Ч. Іманбердієв // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Політичні науки. – 2015. – № 4. – С. 47-54.
52.    Кагановська Т. Є. Проблеми забезпечення транспарентності діяльності системи держав¬ного управління України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. visnyknapu. gp. gov. ua/visnyk/pdf/5_2014. pdf.
53.    Калиновський Б. В. Фондова лекція з навчальної дисципліни “Конституційне право України” на тему: ” Кабiнет Мiнiстрiв України, iнші органи виконавчої влади ” Обговорено та схвалено на засіданні кафедри конституційного та міжнародного права 30 серпня 2015 року, протокол № 1. Київ – 2015 р. – 36 с.
54.    Калінкін А. Конституційні моделі децентралізації державної влади: проблеми визначення та впровадження / А. Калінкін // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 2. – С. 51-56.
55.    Камінська Н. В. Значення децентралізації для регіонального розвитку в Україні / Н. В. Камінська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. stattionline. org. ua/pravo/100/17000-znachennya-decentralizaciїdlya-regionalnogo-rozvitku-v-ukraїni. html.
56.    Кисиличник В. П. Теоретичні та практичні питання щодо взаємодії центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом з іншими суб‘єктами публічної адміністрації / В. П. Кисиличник // Митна справа. – 2015. – № 2(2. 1). – С. 180-185.
57.    Кіцул Ю. С. Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: монографія / Ю. С. Кіцул. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 200 с.
58.    Кобзєва Т. А. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України / Т. А. Кобзєва // Право і Безпека. – 2015. – № 4. – С. 42-47.
59.    Коваленко Л. А. Теоретико-правова характеристика державних агентств як центральних органів виконавчої влади / Л. А. Коваленко // Право і суспільство. – 2016. – № 2(2). – С. 116-121.
60.    Ковалик В. В. Реформування органів виконавчої влади в контексті реалізації адміністративної реформи / В. В. Ковалик, Л. В. Стрільчук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2015. – № 11. – С. 86-90.
61.    Ковалів М. В. Переконання та примус як загальні методи впливу в органах виконавчої влади / М. В. Ковалів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2015. – Вип. 1. – С. 211-219.
62.    Концепція Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www. school. gov. ua/en/publikaciyi/koncepciya-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-reformuvannyya-derzhavnogo-upravlinnya-ta-derzhavnoji-sluzhbi-na-2011-2015-roki
63.    Король В. Г. Моніторинг заданої тематики інформаційного простору в центральних органах виконавчої влади: загальна характеристика особистості / В. Г. Король // Інформаційне суспільство. – 2015. – Вип. 22. – С. 56-61.
64.    Котковський В. Р. Особливості діяльності та сучасних взаємовідносин між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування / В. Р. Котковський. // Державне будівництво. – 2015. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/DeBu_2015_1_23
65.    Кравцова Т. М. , Солонар А. В. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522-525.
66.    Кримець Л. В. Децентралізація влади у контексті науково-освітнього простору / Л. В. Кримець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 64. – С. 227-241.
67.    Кудіна О. А. Транспарентність влади в Україні: проблеми становлення та чинники забезпе¬чення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/vdufsp_2013_21_23(4) 8.
68.    Кузьменко О. Шляхи удосконалення взаємодії органів виконавчої влади при проведенні контрольно-перевірочної роботи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc Gum/Nvnudpsu/2009 4 / Pravo/ Kuzmenko. pdf
69.    Куліш П. Удосконалення механізму правового регулювання надання міжнародної технічної допомоги в Україні в умовах децентралізації влади / П. Куліш // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2016. – Вип. 1. – С. 81-87.
70.    Кулішенко Т. Механізм інституціоналізації виконавчої влади: проблема владно-розподільчої детермінанти / Т. Кулішенко // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2015. – Vol. 2, Iss. 4. – С. 215-219.
71.    Кульчій І. Реформування органів виконавчої влади Грузії: досвід для України / І. Кульчій. // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2015. – Вип. 1 (13). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://nbuv. gov. ua/UJRN/Patp_2015_1_6
72.    Левенець Є. Ю. Проблеми та перспективи процесу оптимізації органів державної влади в Україні: історіографія питання / Є. Ю. Левенець // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень . – 07/2011 . – N4 (54) . – С. 365-375.
73.    Легеза Є. О. Провадження з надання публічних послуг органами виконавчої влади / Є. О. Легеза // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2016. – Вип. 19. – С. 42-44.
74.    Легеза Ю. О. Здійснення державної екологічної політики в умовах децентралізації державної виконавчої влади / Ю. О. Легеза // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 38(1). – С. 172-175.
75.    Людькова І. І. Процедура проходження поліграфної перевірки як механізм добору кадрів на керівні посади центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом / І. І. Людькова // Право і суспільство. – 2016. – № 3(1). – С. 127-131. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Pis_2016_3(1)__26
76.    Лялюк О. Ю. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в системі територіальної організації влади в Україні / О. Ю. Лялюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип. 30. – С. 28-39.
77.    Малаш С. М. Сутність взаємодії з громадськістю органів виконавчої влади / С. М. Малаш // Право. ua. – 2015. – № 3. – С. 179-185.
78.    Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посібник / В. Я. Малиновський. – Луцьк: Ред. -вид. від. «Вежа» Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.
79.    Малиновський В. Я. Оптимізація функцій органів виконав¬чої влади України: теоретико-методологічні засади. – Дис. на зд. наук. ст. канд. політ. наук. за спец. 23. 00. 02. – К. : Українська Академія державного управління при Президентові України, 2002.
80.    Мануілова К. В. Омбудсмени у скандинавських країнах ЄС в умовах децентралізації публічної влади / К. В. Мануілова. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2016. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_10
81.    Марченко В. В. Значення органів виконавчої влади в регулюванні суспільних відносин у сучасних умовах / В. В. Марченко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. – 2015. – Вип. 2. – С. 124-130.
82.    Марченко В. В. Механізм впровадження електронного урядування в органах виконавчої влади / В. В. Марченко // Публічне право. – 2016. – № 3. – С. 125-131.
83.    Марченко В. Місце адміністративного законодавства у системі нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади України / В. Марченко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 119-124.
84.    Мельник Ю. В. Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Ю. В. Мельник. – К. , 2007. – 21 с.
85.    Мужикова Н. М. Органи виконавчої влади в Україні: правовий статус / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред. кол. : В. М. Бойко (голова ред. ) [та ін. ]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 100 с.
86.    Мунько А. Регіональні фонди розвитку як складова системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади / А. Мунько // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2016. – Вип. 1. – С. 150-156.
87.    Мусієнко О. П. Роль громадських організацій у здійсненні адміністративних заходів щодо запобігання корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування / О. П. Мусієнко // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – Вип. 1. – С. 169-172.
88.    Науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pdp. org. ua/images/stories/materials/COMMENT_API_FINAL. pdf.
89.    Нижник Н. Р. Природа та зміст адміністративної реформи в Україні / Н. Р. Нижник // Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. – 268 с.
90.    Новак А. О. Організаційно-правові основи державного контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади / А. О. Новак // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип. 29. – С. 131-143.
91.    Новий курс: реформи в Україні 2010-2015. Національна доповідь / За заг. ред. В. М. Геєця. – К. : НВЦ НБУВ, 2010.
92.    Олексенко Т. М. Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади: між конституційним та адміністративним правом / Т. М. Олексенко // Право і суспільство. – 2015. – № 4(3). – С. 37-44.
93.    Остапчук В. О. Сутність децентралізації в контексті необхідності реформування системи органів виконавчої влади в Україні / В. О. Остапчук // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3. – С. 88-94.
94.    Патерило І. В. Проблеми виділення принципів діяльності публічної адміністрації у вітчизняній правовій доктрині / І. В. Парило // Науковий вісник Херсонського державного університету / Серія Юридичні науки: Вип. 6-1. – Том №3. – 2014. – С. 18-21.
95.    Пахомова І. А. Інформаційна компетенція вищих органів державної виконавчої влади України / І. А. Пахомова // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 1(2). – С. 146-151.
96.    Петрецка Б. Органи виконавчої влади в органах місцевого самоврядування в Польщі / Б. Петрецка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 6. – С. 3-7.
97.    Пилаєва В. М. Класифікація загальних принципів діяльності органів виконавчої влади в Україні / В. М. Пилаєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2015. – № 1151, вип. 19. – С. 215-219.
98.    Пилаєва В. М. Наукові підходи щодо визначення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади у вітчизняній науці адміністративного права / В. М. Пилаєва // Право і суспільство. – 2016. – № 2(2). – С. 128-132.
99.    Пилаєва В. М. Проблеми нормативного закріплення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади у вітчизняному законодавстві / В. М. Пилаєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 36(2). – С. 51-55.
100.    План модернізації державного управління. Пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування. – К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010.
101.    Потіп М. М. Сучасні підходи до принципів розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування / М. М. Потіп, О. В. Лясковець // Право і суспільство. – 2015. – № 5. – С. 47-54.
102.    Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України: [моногр. ] / [І. О. Кресіна (кер. авт. кол. ) та ін. ] ; ред. І. О. Кресіна. – К. : Логос, 2013. – 296 с.
103.    Предборський В. А. Децентралізація влади: загроза посилення тінізаційних трендів / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 2. – С. 3-6.
104.    Предместніков О. Поняття та ознаки органів юстиції України як органів виконавчої влади / О. Предместніков // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 3. – С. 97-106.
105.    Приходько Х. В. Децентралізація публічної влади та місцеве самоврядування: концептуальноправові питання / Х. В. Приходько // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 71–75.
106.    Проблеми теорії конституційного права України / за ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Парламентське вид-во, 2013. -616 с.
107.    Романенко Є. О. Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності держав¬ного управління та їх комунікативні функції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/tppd_2014_14_4. pdf.
108.    Савіовський М. Ю. Принцип субсидіарності в історії європейської політико-правової думки / М. Ю. Савіовський // Трипільська цивілізація. -2012. – №8 (11). -С. 31-36.
109.    Савченко Н. В. Організаційна структура державного управління. Роль та місце Державної служби зайнятості України в системі органів державної влади: Навч. -метод. розробка. – К. : ІПК ДСЗУ. – 2013. – 31 с.
110.    Салиєнко О. О. Природа та причини конфліктів між законодавчою та виконавчою владою в Україні / О. О. Салиєнко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 1. – С. 94-99.
111.    Семченко О. В. Механізми інформаційного забезпечення органів виконавчої влади / О. В. Семченко // Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 55. – С. 172-180.
112.    Співак Д. П. Інститут транспарентності у діяльності органів державної влади та орга¬нів місцевого самоврядування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/ Polzap_2011_4_48. pdf.
113.    Стадник Р. І. Відкритість органів влади в контексті законодавства про доступ до публіч¬ної інформації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. kbuapa. kharkov. ua/e-book/ putp/2012-2/doc/2/02. pdf.
114.    Сурай І. Г. Політична складова формування виконавчої гілки влади в Україні / І. Г. Сурай // Публічне урядування. – 2015. – № 1. – С. 201-209.
115.    Сушинський О. Публічна влада та місцеве самоврядування: концептуальні аспекти / О. Сушинський // Матеріали міжнар. наук. -практ. конференції (Золочів–Львів, 27–28 травня 2000 р. ). – Львів: Державність, 2000. – С. 23–28.
116.    Тарасенко Т. С. Проблема децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування в Україні / . С. Тарасенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2014. – № 2(21). – С. 277–286.
117.    Терещук О. А. Місцеві органи виконавчої влади: реформування в Україні і досвід Польщі / О. А. Терещук // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 155-160.
118.    Ткачук А. Скандинавський шлях. Досвід реформ адм іністративно-територіального устрою і місцевого са моврядування в Данії та Швеції / Анатолій Ткачук. — К. : Логос, 2015. — 124 с.
119.    Ткачук А. Як провели реформу адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування у Латвії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization. gov. ua/reform/tag/match/ Latviya
120.    Ундір В. О. Механізми співпраці об’єднань громадян і місцевих органів виконавчої влади в процесі формування та реалізації державної політики / В. О. Ундір // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – № 1. – С. 224-230.
121.    Усаченко Л. Центральні органи виконавчої влади та неурядові організації: сучасний стан взаємодії // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www. nbuv. gov. ua/ portal/ Soc_Gum/Edu/2008_16_17/fail/ Usachenko_I. pdf
122.    Федоренко Ю. Децентралізація влади — «за» та «проти» [Електронний ресурс] / Ю. Федоренко — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://m–p. com/detsentralizatsiya-vladi-za-tap roti
123.    Фуртатов В. Удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/So/State_ management
124.    Хаітов П. Співвідношення лідерства та керівництва в управлінській діяльності органів виконавчої влади / П. Хаітов. // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2015. – Вип. 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Patp_2015_2_18
125.    Хандій О. О. Сучасний стан та особливості децентралізації влади в Україні / О. О. Хандій // Економіка та право. Серія: Економіка. – 2016. – № 2. – С. 137-145.
126.    Харчук Р. С. Окремі критерії оцінювання результатів правотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні / Р. С. Харчук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. – 2015. – Вип. 2. – С. 220-226.
127.    Харчук Р. С. Антикорупційний вплив результату правотворчої діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення прав людини / Р. С. Харчук // Вісник ЧФ НУ “Одеська юридична академія”. – 2015. – Вип. 4. – С. 216-225.
128.    Черкасов А. И. Местное управление в конституционном механизме стран современного мира / А. И. Черкасов. – М. : Юрлитинформ, 2014. — 192 с.
129.    Чернякова А. О. Публічне управління XXI ст. : від соціального діалогу до суспільного кон¬сенсусу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. kbuapa. kharkov. ua/e-book/conf/2014-2/ doc/7/17. pdf.
130.    Чорнолуцький Р. В. Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина 1) / Р. В. Чорнолуцький // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. -68-74.
131.    Чорнолуцький Р. В. Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина друга) / Р. В. Чорнолуцький // Публічне право. – 2016. – № 2. – С. 63-70.
132.    Чорнолуцький Р. В. Органи виконавчої влади України як суб’єкти нормопроектної діяльності: концептуальні підходи до визначення / Р. В. Чорнолуцький // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – С. 61-72.
133.    Шевчук Б. М. Європейські принципи належного врядування та реформа системи органів виконавчої влади в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. lvivacademy. com/ visnik9/fail/Shevchuk_B. pdf.
134.    Шотурма Н. В. Забезпечення доступу до публічної інформації в місцевих органах виконавчої влади / Н. В. Шотурма // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 94. – С. 418-422.
135.    Щербанюк О. В. Принципи транспарентності та гласності як реальні конституційні умо¬ви здійснення народовладдя / О. В. Щербанюк. -Часопис Київського університету права. – 2013. -№3. -С. 98-101.

Код роботи — 01084

Вартість — 1500 грн.

Жовтень 08 2013

СИСТЕМА СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА СВІТОВА ПРАКТИКА

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА СВІТОВА ПРАКТИКА    6

1.1. Історія виникнення та розвитку системи стримувань і противаг    6
1.2. Світова практика застосування системи стримувань і противаг    24

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ: МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПОДІЛУ ВЛАДИ, ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ЗМІСТ    44

2.1. Місце стримувань і противаг в системі поділу влади. Їх цінність та значущість для цієї системи    44
2.2. Поняття, ознаки і зміст системи стримувань і противаг    57

РОЗДІЛ 3. РОЗПОДІЛ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ    72

3.1. Поділ влади як ознака її легітимності    72
3.2. Проблеми формування моделі стримувань і противаг в Україні    85

ВИСНОВКИ    94

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    100

1.    Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. – 567 с.
2.    Платон. Государство // Сочинения в трех томах: Пер. с древнегреч. А.Н.Егунова. – М.: Мысль, 1977. – Т.3. – 547 с.
3.    Аристотель Политика // Сочинения в четырех томах: Пер. с древнегреч. С.А.Жебелева. – М.: Мысль, 1983. – Т.4. – 518 с.
4.    Полибий. Всеобщая история в сорока книгах: Пер. с греч. Ф.Г. Мищенко. –  М., 1890 – Т.1. – 432 с.
5.    Монтескье Ш.Л. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведения / Общ. ред. и вступ. ст. М.Н.Баскина. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 159-734.
6.    Локк Дж. Избранные произведения в двух томах. – М.: Мысль, 1960. – Т.2. – 502 с.
7.    Португалов О. Разграничение властей в конституционном государстве. – Саратов: “Новь”, 1905. – 32 с.
8.    Сливка С. С. Українська національна філософія права: антологічний ракурс.-Львів: Воля, 2001. – 168 с.
9.    Нерсесянц В.С. История буржуазного конституционализма 17-18 вв. – М.: Мысль, 1983. – 321 с.
10.    Коркунов Н.М. Сравнительный очерк государственного права иностранных государств. – С.-Петербург, 1906. – 689 с.
11.    Лейст О.Э. История политических и правовых учений. – М.: 1997. – 432 с.
12.    Капустіна Н.Б. Реалізація сучасних уявлень про владу: суперечності та шляхи їх подолання // Актуальні проблеми держави i права. – Випуск 18. – Одеса: Юр. літ., 2003. – С. 687-690.
13.    Voy.C.Celler et G.Vedel. Introduction a la science politique. Paris-V-e, 1953-1954, vv. 1-2, 116 р.
14.    Дашковская О.Р. Теоретические аспекты разделения властей в Украине: Дис. …канд. юр. наук.: 12.00.01. – Х., 1997.- 198 с.
15.    The Federalist Papers / Hamilton A., Madison J., Jay J. – N.Y.  Markham, 1961. – 398 р.
16.    Джефферсон Т. Федералист. Политические эссе: А.Гамильтона, Дж.Мэдисона, Дж.Джей. – М.: Прогресс, 1993. – 102 с.
17.    Декларація прав людини і громадянина 1789 року // Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія /  Під ред. О.О.Шевченко. – К.: Вентурі, 1998. – 176 с.
18.    Кант И. Сочинения в 6 томах. – М.: Мысль, 1965. – Т.4. – 289 с.
19.    Гегель Г.В. Философия права. Сочинения. – М.: Мысль, 1934. – Т.7. – 524 с.
20.    Marshal G. Constitutional Theory. – Oxford, 1971. – 197 р.
21.    Darendorf J. R.A. Confusion of powers. Polities and the Rule of  law // Мodern law review. – 1977. – Vol. 40. – № 1.
22.    Ладиченко В.В. Теоретико-правові засади поділу влади: Автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна академія наук України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1998. – 18 с.
23.    Паславська А.М. Теорія ”розподілу влади” як одна із основ організації влади в Україні (історико-теоретичний аспект) // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції. Травень 1996 року. / Інститут законодавства Верховної Ради України. Ред. кол. В.Ф.Опришко (гол.) М.І.Єрофєєв, М.Т.Кравчук та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. – С.170-172.
24.    Історія української конституції / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В.Томенко. – К.: Право, 1997. – 464 с.
25.    Яковлев В. Договор Б.Хмельницкого с Москвой 1654 г. Юбилейный сборник в честь академика Д.Багалея. – К., 1928. – 47 с.
26.    Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. История Украинской Конституции. Пакты и Конституции. – К., 1993. – 353 с.
27.    Багатопартійна українська держава на поч. ХХ ст. : програмні документи перших українських політичних партій / упорядник В. Журавський. – К.: Пошук, 1992. – 96 с.
28.    Шаповал В.М. Розподіл влади і конституціоналізм: досвід України. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 1994. – Вип. 28. – 32 с.
29.    Яневський Д.Б. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) // Конституційні акти України. 1917-1920. – Невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – 234 с.
30.    Лазарев Б.М. Разделение властей и опыт советского государства // Советское государство и право. – 1989. – №1. – С. 151-155.
31.    Шемшученко Ю. С. Український парламентаризм: минуле і сучасне. – К.: Парламентське видавництво, 1999. – 189 с.
32.    Тихомиров Ю.А. Разделение властей или разделение труда? // Советское государство и право. – 1963. – №1. – С. 14-16.
33.    Тихомиров Ю.А. Развитие социалистической государственной власти // Советское государство и право. – 1963. -№5. – С. 33-40.
34.    Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К.: Политиздат, 1978. –  34 с.
35.    Серьогіна С.Г. Компетенція Президента України – теоретично-правові засади: Дис… канд. юр. наук: 12.00.02 – Х., 1998. – 202 с.
36.    Лузин В.В. Президентская модель разделения властей (на примере США) // Государство и право. – 1999. – №3. – С. 82-90.
37.    Henkin L. Foreign Affairs and the Constitution. Mineola, 1972. – 188 р.
38.    Косопкин А.С., Нефедова Т.И. Президент, Конгресс, законодательство (Опыт взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей в Соединенных Штатах Америки) // Государство и право, 1998. – №1. – С. 79-91.
39.    The New York Times. – 1973. – Nov. 29.
40.    Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. В 4-х томах / Отв. ред. Б.А. Страшун. – М.: Издательство БЕК, 1998. – Т.3. – 764 с.
41.    Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С.Головатий. – К.: Українська Правнича Фундація. Вид-во «Право», 1996. – 544 с.
42.    Tribe L.H. American Constitutional law. – N.Y., 1978. – 298 р.
43.    Fisher L. The Politics of Shared Power. – P.80-84.
44.    Пантелеев П.К. Конституции буржуазных государств: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: “Юрид.лит.”, 1982. –  407 с.
45.    Мишин А.А., Власихин B.П. Конституция США: Политико-правовой комментарий. – М.: Междунар. отношения, 1985. – 336 с.
46.    Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. –М.: Юрид. лит., 1995. – 176 с.
47.    Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. – М.: Юридическая литература, 1990. – 351 с.
48.    Соловьев В. История и будущность теократии // Собр. Соч. Т. 4. Брюссель, 1966. – 288 с.
49.    Папаян Р.А. Христианские корни современного права. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 416 с.
50.    Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. – М., 2001. – 355 с.
51.    Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л. Л. Рогачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.  – Харків: Право, 2002. – 432 с.
52.    Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – М.: Инфра. – М., 1998. – Т.1. – 790 с.
53.    Государственный строй США (Отв. ред. А.С. Никифоров). – М., «Юридическая литература», 1976. – 328 с.
54.    Філософія права. Навчальний посібник / За ред. М. Костицького, Б. Чміля. – К., 2000. – 336 с.
55.    Циппеліус Р. Філософія права. – К.: Тандем, 2000. – 300 с.
56.    Баренбойм Петр. 3000 лет доктрины разделения властей. Суд Сьютера: Учебное пособие. – М.: Белые альвы, 1995. – 176 с.
57.    Стародубский Б.А. Партийная система и политический режим Италии // В сб.: Политические партии и государственный механизм капиталистических стран. Свердловск, СЮИ, 1982. – С. 3-15.
58.    Цвік М.В. Взаємодія законодавчої, виконавчої гілок влади та референдуму в системі народовладдя // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 3. – С. 27-35.
59.    Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии: [Пер. с фр.] / Изд. подгот. А.Б. Гофман. – М.: Наука, 1991. – 572 с.
60.    Мишин А.А. и Власихин В.А. Конституция США: Политико-правовой комментарий. – М.: Междунар. отношения, 1985. – 336 с.
61.    Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: «Спарк», 1998. –  449 с.
62.    Рішення Конституційного Суду України у справи за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради України від 1 жовтня 1996 року „Про тлумачення статті 98 Конституції України” (справа щодо конституційності тлумачення Верховною Радою України статті 98 Конституції України) від 11 липня 1997 року № 3-зп // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Книга 1. – К., Юрінком Інтер, 2001. – С. 30-38.
63.    Философия права: Учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, С.И. Максимов и др., Под ред. О.Г. Данильяна. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 416 с.
64.    Комментарий к Конституции Российской Федерации: Подгот. Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ / Авт. Абрамова А.И. и др., І –е изд.  – М.: Издательство БЕК, 1994. – 445 с.
65.    Левин И.Д. Современная буржуазная наука государственного права. Критика основных направлений. М., Издательство АН СССР, 1960. – 401 с.
66.    Тихонравов Ю.В. Основы философии права. ― М.: Вестник, 1997. – 608 с.
67.    Афонасин Е. В., Дидикин А. Б. Философия права: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2006. – 92 с.
68.    Пфиффнер Дж. Разделенное управление и проблема власти // В кн.: Разделенная демократия. Сотрудничество и конфликт между Президентом и Конгрессом / Пер. с англ. Под общ. ред проф. Дж. Тарбера. – М., 1994. – с. 55-82.
69.    Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про організацію взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України” від 3 березня 2005 р. N 51-р // Офіційний вісник України. – 2005. – № 9 (18.03.2005). – Ст. 483.
70.    Декларація єднання та співпраці заради майбутнього України, підписана 14 вересня 2005 року Президентом України, Головою Верховної Ради України, В.о. Премьер-міністром України та уповноваженими представниками депутатських фракцій (груп) у ВРУ // http://www.president.gov.ua/documents/p¬_3159.html.
71.    Меморандум о взаимопонимании между властью и оппозицией, подписанный 22 сентября 2005 года И.о. Премьер-министром Украины Ю. Ехануровым, Президентом Украины В. Ющенко, и лидером Партии регионов В. Януковичем // http:proua.com/print.php?p=news/2005/09/22/144837.html.
72.    Цветанов Киров Васил. Парадоксы государственной власти в гражданском обществе (конституционно-правовые аспекты). – Научное издание. М.: Независимое издательство «Манускрипт», 1992. – 229 с.
73.    Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса: Учеб. пособие для студ. вузов. – 2. изд., доп.  – М.: Аспект-Пресс, 1995. – 320 с.
74.    Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. – М.: Издательство «Наука», 1984. – 190 с.
75.    Глухова А.В. Политические конфликты и кризисы. Консенсус и политические методы его достижения // Государство и право. – 1993. – № 6. – С. 3-14.
76.    Зяблюк Н.Г. Лоббизм в политическом механизме США. – США: экономика, политика, идеология. – 1974. – № 12. – с. 112 – 139.
77.    Конституція України: Науково-практичний коментар / В.Б. Авер”янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевий та ін. – Харків: Видавництво „Право”; К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 808 с.
78.    Тацій В., Тодика Ю. Функціонування державної влади в аспекті конфліктології // Право України. – 1997. – № 8. – С. 29-34.
79.    Нерсесянц В.С. Философия права / Ин-т государства и права РАН. Акад. прав. ун-т. – М.: Изд. группа НОРМА – ИНФРА-М, 1997. – 652 с.
80.    Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. – М.: Государственное Издательство политической литературы, 1955. – 799 с.
81.    Тихомиров Ю.В. Основы философии права: Учебное пособие. – М.: Вестник, 1997. – 604 c.
82.    Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов (автор-составитель: д. полит. наук, проф. Р.Т. Мухаев), М.: «Издательство ПРИОР», 2000. – 1104 с.
83.    Філософія: Навч. посібн. / Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.
84.    Медведчук В. Конституційні основи становлення парламентаризму в незалежній Україні // Право України. – 2001. – № 11. – С. 3 – 8.
85.    Даль Роберт. Демократия и ее критики. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 576 с.
86.    Великий тлумачний словник сучасної української мови. 170 000 слів: Уклад. і голов. ред. Бусел В.Т. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2007. – 1736 с.
87.    Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма): Пер. с венг. – М.: Юристъ, 2001. – 292 с.
88.    Гранкин И.В. Парламент России. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2001. – 368 с.
89.    Цвик М.В. Проблемы теории социалистической демократии (государственно-правовые аспекты). Автореферат диссертации… докт. юрид. наук. – Харьков, 1988. – 32 с.
90.    Афанасьев В.Г. Системность и общество. М.: «Политиздат», 1980. – 368 с.
91.    Ориу М. Основы публичного права. Пер. с франц. / Под ред. Е. Пашуканиса и Н. Челяпова; Предисловие Е. Пашуканиса. – М.: Издательство Коммунистической академии, 1929. – 759 с.
92.    Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – 448 с.
93.    Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70.000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М.: Рус. яс., 1991. – 917 с.
94.    Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – Київ: „Програма Л”, 1995. – 136 с.
95.    Копєйчиков В. Теоретичні та практичні питання тлумачення конституції // Вісник Академії правових наук України. – 1996. – № 7. – С. 61-68.
96.    Проект Закону України „Про внесення змін до Конституції України”, поданий Президентом України на розгляд Верховної Ради України (Указ Президента України „Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України „Про внесення змін до Конституції України” від 6 березня 2003 року № 197/2003 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 7 березня. – № 44-45. – С. 2-4.
97.    Цвик М.В. Актуальные проблемы организации власти в Украине // Проблемы законности. – 1995. – Вып. 30. – С. 22-30.
98.    Бентам И. Тактика законодательных собраний. СПб, 1907. – 188 с.
99.    Журавський В.С. Парламент у двох вимірах // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 3. – С. 5-10.
100.    Павловский М. Политическая реформа Леонида Кучмы – это маленький шаг к демократии и три больших шага к диктатуре // Голос Украины. – 25 марта 2003 года. – № 57 (3057). – С. 18.
101.    Опришко В. Актуальні проблеми парламентської реформи // Право України. – № 8. – 2001. – С. 21-25.
102.    Висновок щодо трьох проектів Законів про внесення змін до Конституції України, прийнятий Венеціанською комісією 12-13 грудня 2003 року // У зб.: Конституційна реформа: експертний аналіз / – Харків: Фоліо, 2004. – 184 с. – С. 21 – 41.
103.    Законопроект про внесення змін до Конституції України (№ 4105) // У зб.: Конституційна реформа: експертний аналіз / – Харків: Фоліо, 2004.  – С. 3-15.
104.    Парламенты. Сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учреждений 55 стран мира. Новое и пересмотренное издание, подготовленное доктором Мишелем Амеллером (в кач. консультанта проф. И.Д. Левин) [Пер. с англ. редакт. С.И. Луковникова]. М., Издательство «Прогресс», 1967. – 512 с.
105.    Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В.Маклаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 592 с.
106.    Кресіна І., Перегуда С. До питання про законодавче забезпечення політичної реформи // Право України. – 2003. – № 3. – С. 9-14.
107.    Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 80 с.
108.    Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 5, частини третьої статті 9 Закону України „Про ціни і ціноутворення” і розділу ІІ „Прикінцеві положення” Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про ціни і ціноутворення” (справа про ціни і тарифи на житлово-комунальні та інші послуги) від 10 лютого 2000 року № 2-рп/2000 // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Книга 2. / Відповід. редакт. канд. юрид. наук П.Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 24-29.
109.    Осавелюк А.М. Вспомогательные государственные органы зарубежных стран: конституционно-правовой аспект. – М.: Юристъ, 1998. – 190 с.
110.    Вебер М. Пoлитикa как призвание и пpoфeccия // Избранные пpoизвeдeния. – M.: Пpoгpecc, 1990. – C. 644-706.
111.    Чеpнегa В. Н. Кризис гocyдapcтвa // Зарубежная пoлитичecкaя наука: История и coвpeмeннocть. Вып. III. – M.: Инcтитyт мoлoдeжи, 1990. – С. 42-46.
112.    Лaгpaнж Ю. Авторитаризм: вoзмoжнocти и пределы интерпретаци c тoчки зрения, фopмы и строения oбщecтвeннoгo opгaнизмa // Пoлитoлoгия вчера и сегодня. Teмaтичecкий cбopник. – M. : АОН приЦККПСС, 1990. – С. 102. – 108
113.    Кураш Б. А. Пoлитичecкaя филocoфия в ФPГ (Критика буржуазных и peфopмиcтcкиx кoнцeпций). – Pocтoв-нa-Дoнy, 1987. – С. 65-72
114.    Панов М.І., Данильян О.Г., Максимов С.І. та ін. Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз / Заг. ред.: М.І.Панов і О.Г.Данильян. – Харків: Право, 2004. – 360 с.
115.    Подорога В. А. Феномен власти // Филос. науки. – М., 1993. – № 1-3. – С. 44-55.
116.    Капустіна Н.Б. Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому дослідженні феномену влади : дис… канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2005. – 205 с.
117.    Алексеев. С.С. Философия права. – М.: Издательство норма, 1998. – 329 с.
118.    Бачинин В.А. Морально-правовая философия. – Харьков: Консум, 2000. – 206 с.
119.    Борзунова Е.А. Социологические концепции легитимности власти Т.Парсонса и М.Вебера: Сравнительный анализ // Социс: Соц. исслед. 1997. – № 9. – С. 98-102.
120.    Верещак А.Н. Философско-правовые аспекты категории “власть” // Философия права. – 2001. – № 1 (3). – С. 53-54.
121.    Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми формування правової держави / Ю. Шемшученко // Право України. — 2005. — № 5. — С. 6-11.
122.    Сичивиця О. Новий розподіл влад і національна безпека України / О. Сичивиця // Універсум. — 1998. — № 5. — С. 4-9.
123.    Бисага Ю. М. Конституційне право / Ю. М. Бисага, М. М. Палінчак. — Ужгород: Лира, 2007. — З11 с.
124.    Філософія права / Бандура О.О., Бублик С.А., Заінчковский М.Л., Ляшенко В.М., Маноха О.С., Симон Ю.С., Чміль Б.Ф. / Заг. ред. Костицького М.В., Чміля Б.Ф. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 333 с.

Код роботи – 631

Вартість – 1000 грн.

Вересень 30 2013

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 3

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА ЙОГО ДО ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ 7

1.1. Види виконавчих документів 7

1.2. Прийняття виконавчого документа до виконання 15

1.3. Відмова у прийнятті документів до виконання 22

РОЗДІЛ 2. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ МАЙНОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 29

2.1. Проблемні питання звернення стягнення на грошові кошти 29

2.2. Проблемні питання звернення стягнення на нерухоме майно 40

2.3. Проблемні питання звернення стягнення на корпоративні майнові права 47

2.4. Проблемні питання звернення стягнення на майнові права та частку у спільній власності 54

РОЗДІЛ 3. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ В ОКРЕМИХ ВИДАХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 59

3.1. Примусове виконання обов’язку в натурі в зобов’язаннях по передачі майна 59

3.2. Примусове  виконання  обов’язку в  натурі  в  зобов’язаннях з виконання робіт та надання послуг 71

3.3. Примусове виконання обов’язку в натурі в зобов’язаннях укласти договір 82

ВИСНОВКИ 95

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 99

1. Авторгов А.М. Адміністративно-правовий статус державного виконавця : Дис… канд. наук: 12.00.07 – 2008. – 211 c.
2. Андрійцьо В.Д. Примусове виконання обов’язку в натурі в зобов’язаннях з виконання робіт та надання послуг // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис: Зб. наук. пр. – Хмельницький: Хмельницький інститут регіонального управління та права, 2003. – № 2(6). – С.70-74.
3. Андрійцьо В.Д. Примусове виконання обов’язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав. – Дис… канд. наук: 12.00.07 – 2004. – 178 с.
4. Андрійцьо В.Д. Укладення договору в судовому порядку як спосіб захисту цивільних прав // Держава і право: Зб.наук.пр. – К.: ІДіП НАНУ – 2003. – Вип.21. – С.321.
5. Ансон В. Договорное право (Англии). – М.: Международная книга, 1984. – 463 с.
6. Архів Ужгородського міського місцевого суду Закарпатської області. Справа № 2-60/2002.
7. Балюк М. І., Луспеник Д. Д. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у запитаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції. Серія судова практика. – Х., 2008. – 708 с.
8. Баранкова В.В. Виконання судових рішень // Цивільне процесуальне право України / За ред. В.В. Комарова. – Х.: Право, 1999. – 592 с.
9. Білоусов Ю. В. Виконавче провадження: Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2004. – 192 с.
10. Бортняк Федор Всеволодович. Форми та методи діяльності державної виконавчої служби : Дис… канд. наук: 12.00.07 – 2008. – 207 с.
11. Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. – Минск, 1967. – 260 с.
12. Годэмэ Е. Общая теория обязательств. – М.: Юрид.изд-во МЮ СРСР 1948. – 279 с.
13. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56.
14. Гражданское право. Том 1. Учебник / Отв. ред. Суханов Е.А. – М., 2002. – 384 с.
15. Денисов С.А., Сенчищев В.И. К вопросу о понуждении заключить договор на условиях предварительного договора // Законодательство и экономика. – 1998. – №12. – С.27-29
16. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (В редакції Закону N 784-XIV від 30.06.1999 р.) // ВВР. – 1999. – N 42-43. – ст.378.
17. Закон України „Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” від 29.11.2001 р. // ВВР. – 2002. – № 10. – ст.77.
18. Закон України „Про залізничний транспорт” від 04.07.1996 р. (із змінами, внесеними згідно з Законами) // ВВР. – 1996. – № 40. – ст.183.
19. Закон України „Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 р. // ВВР. – 2001. – № 12. – ст.64.
20. Закон України „Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.1997 р. // ВВР. – 1998. – № 15. – ст.67.
21. Закон України „Про поставки продукції для державних потреб” від 22.12.1995 р. (із змінами, внесеними згідно з Законами) // ВВР. – 1996. – № 3. – ст.9.
22. Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30.
23. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат»» від 01.10.2008 № 614-VI ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 13, ст.161.
24. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 49, ст. 682.
25. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів і реєстрацію обтяжень» вiд 18.11.2003 року № 1255-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 11, ст.140.
26. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від вiд 09.07.2003 № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 49-51, ст.376.
27. Закон України «Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна» від 15 січня 2009 року № 883-УІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 25, ст. 310.
28. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» вiд 21.12.2000 № 2181-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 10, ст.44.
29. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 16, ст.68.
30. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» вiд 12.07.2001 № 2664-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 1, ст. 1.
31. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» вiд 19.06.2003 № 978-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 52, ст. 377.
32. Ігонін Р.В. Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів виконавчого провадження. – : Дис… канд. наук: 12.00.07 – 2007. – 207 c.
33. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22.
34. Інструкція про порядок проведення виконавчих дій, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р № 74/5).
35. Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року № 865/4158.
36. Інформаційний лист Вищого господарського суду України N 01-8/152 від 13.02.2002 р. “Про Закон України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 2. – С.72-73.
37. Кабалкин А.Ю. Сфера обслуживания: гражданско-правовое регулирование. – М., 1972. – 200 с.
38. Клейн Н.И. Поставка продукции для государственных нужд // Закон. – 1995. – № 6. – С.62-67.
39. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 06.07.2005 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, № 37, ст.446.
40. Кодекс законів про працю України // Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю.П. Єлісовенко. – К.: Махон. 2003. – 976 с.
41. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984, додаток до № 51.
42. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
43. Краснов Н.И. Реальное исполнение договорных обязательств между социалистическими организациями. – М., 1959. – С.149-150; Новицкий И.Б. Реальное исполнение обязательств // Труды научной сессии ВИЮН 1-6 июля 1946 г. – М., 1948. – 192 с.
44. Крупнова Л.В. Адміністративно-правовий статус працівника державної виконавчої служби України : Дис… канд. наук: 12.00.07 – 2008. – 177 с.
45. Лист Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим адміністративним судом України)» від 09.01.2008 р. № 7/9/1/13-08.
46. Лист Вищого адміністративного суду України від 25.07.2007 року № 09.1-22/688 «Про деякі питання практики застосування адміністративними судами норм Кодексу адміністративного судочинства України та інших нормативно-правових актів».
47. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 560 с.
48. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. (по исправленному и дополненному 8-му изд. 1902 г.) Ч.2. – М.: Статут, 1997. – С.243.
49. Менглиев Ш.М. Защита имущественных прав граждан. – Душанбе, 1989. – 156 с.
50. Методичні рекоменда¬ції щодо порядку підготовки та надіслання державними виконавцями до суду подань і заяв: Лист Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юс¬тиції України від 18 грудня 2006 р. № 25-1/899/7).
51. Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство. Учебно-практическое пособие. – М., 1999. – 328 с.
52. Науково-практичний коментар до Законів України „Про державну виконавчу службу”, „Про виконавче провадження” / В.Б. Авер’янов, Л.К.Горбунова, В.В.Комаров та інші; Відп. ред. О.В.Лавринович. – К.:Юрінком Інтер, 2005. -320 с.
53. Новицкий И.Б. Реальное исполнение обязательств // Труды научной сессии ВИЮН 1-6 июля 1946г. – М., 1948. – С.143-171.
54. Отдельные виды обязательств / Под общ.ред. Граве К.А., Новицкий И.Б. – М.: Госюриздат, 1954. – 360 с.
55. Павлов А.А. Присуждение к исполнению обязанности как способ защиты гражданских прав. – СПб: Юрид. центр Пресс, 2001 – С.200.
56. Перепелиця А.І. Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні : дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 – 2005. – 228 с.
57. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – 354 с.
58. Покровський И.А. Основные проблемы гражданского права. – М., 1998. – 354 с.
59. Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 9 червня 1999 року № 31/5.
60. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26 травня 1998 р. № 60 //
61. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року № 516.
62. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст.207.
63. Про деякі питання, пов’язані з веденням Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру обтяжень рухомого майна: Лист Вищого господарського суду України від 29 серпня 2008 року № 01-8/503.
64. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39 . – Ст. 383.
65. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 року // Офіційне видання. – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2004. – 46 с
66. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” (справа про мораторій на примусову реалізацію майна) (Справа N 1-11/2003 від 10.06.2003 р.) // Офіційний Вісник України. – 2003. – № 25. – ст.1217.
67. Серебровский В.И. Избранные труды. – М.: Статут, 1997. – 359 с.
68. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135.
69. Спасибо-Фатєєва І. В, Печений О. П. Актуальні питання виконавчого провадження: Практичний посібник. – ЦКП, 2009. – 80 с.
70. Танага А.Н. Принцип свободы договора в гражданском праве России. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – С.71.
71. Ухвала Колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Волинської області від 15 квітня 2008 р. р. Справа № 22ц-350/08 // Єдиний державний реєстр судових рішень України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court. gov.ua/.
72. Фіолевський Д.П. Лобанцев С.Ю., Мезенцев СІ. Державна виконавча служба України. Навчальний посібник, К.: Алерта, 2004. – 368 с.
73. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні. Навч.посібник. -К.: Атіка, 2002. – 286 с.
74. Хаснутдинов А.И. О предмете договора на транспортно-экспедиционное обслуживание // Вопросы государства и права. – Иркутск, 1968 – С. 48-70.
75. Худенко В.В. Участники исполнительного производства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Саратовский юрид. ин-т им. Д. Курского. – Саратов, 1992. – 22 с.
76. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в области частого права. Т.2. – 480 с.
77. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в области частого права. Т.2. – М., 1998. – 480 с.
78. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в области частного права. Т.2. – М., 1998. – 480 с.
79. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492.
80. Чернышев К. Новые понятия договорного права // Хозяйство и право. – 1995. – № 11. – С.51-55.
81. Штефан М.Й., Омельченко М.П., Штефан С.М. Виконання судових рішень // Юрид. вісн. – 2001.– № 3. – С. 4–8.
82. Штефан М.Й.,ОмельченкоМ.П.,Штефан С.М. Виконання судових рішень:Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2001.- 320 с.
83. Щербак С.В. Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. – 2002. – 206 с.
84. Щодо порядку підготовки та надіслання державними виконавцями до суду подань і заяв: Лист Міністерства юстиції від 18 грудня 2006 р. № 25-1/899/7 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infodisk.com.ua/laws.htm.

Вартість роботи – 800 грн.

Код роботи – М389