Лютий 05 2018

Задача № 1 з міжнародного права (01079)

Завдання №1

Зробіть порівняльний аналіз термінів «зовніш¬ньоекономічна угода (договір)», «зовнішньоторговельна угода (до¬говір)», «міжнародний комерційний (підприємницький) договір».
Вкажіть на спільне і відмінне у їх значенні. Який з них є, на Вашу думку, найбільш прийнятним?

Список використаних джерел

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2.    Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (остання редакція від 19.02.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page1
3.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року №435- IV (поточна редакцiя вiд 02.11.2016 року). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
4.    Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII (остання редакція від 15.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12
5.    Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV (остання редакція від 24.05.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2709-15

Код роботи — 01079

Вартість — 75 грн.

Comments are closed.