Серпень 09 2016

Захист права інтелектуальної власності (Університет Шевченка)

Зміст

 

Вступ.. 3

Розділ 1. Загальні засади функціонування та правове забезпечення інституту інтелектуальної власності в Україні. 5

1.1. Поняття та сутність інтелектуальної власності 5

1.2. Правове забезпечення захисту права інтелектуальної власності в України. 9

Розділ 2. Цивільно-правові засоби захисту права інтелектуальної власності в Україні та закордоном. 14

2.1. Види, суб’єкти, об’єкти інтелектуальної власності та їх захист. 14

2.2. Характеристика цивільно-правових способів захисту права інтелектуальної власності 17

Розділ 3. Досвід закордонних країн захисту права інтелектуальної власності. 20

3.1. Зарубіжний досвід захисту права інтелектуальної власності та можливості його застосування в Україні 20

3.2. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності в умовах Євроінтеграції України. 23

Висновки.. 32

Список використаних джерел.. 36

 1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.92.
 2. Цивільний кодекс України // Відомості Вер­ховної Ради України (ВВР).- 2003.- № 40-44.- Ст. 356.
 3. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. № 3659-ХІІ // Відомості Верхо­вної Ради України. – 1993. – № 50.
 4. Про захист від недобросовісної конкуренції: За­кон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
 5. Про захист економічної конкуренції: Закон Украї­ни від 11.01.2001 р. №2210-111 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
 6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7.
 7. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-ХІІ // Відомості Верхо­вної Ради України. – 1994. – № 7.
 8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7.
 9. Про охорону прав на топографії інтегральних мі­ кросхем: Закон України від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.
 10. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.1999 p. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267.
 11. Про авторське право і суміжні права: Закон Укра­їни від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13.
 12. Про охорону прав на сорти рослин: Закон Укра­їни від 21.04.1993р. №3116X11 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21.
 13. Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 30.- Ст. 379 (в ред. Закону № 3161 – IV: ВВР. – 2005.- № 7.- Ст. 84).
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від З жовтня 2007 р. № 1185 м. Київ «Про затверджен­ня Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності».
 15. Абдуліна І. Авторське право та суміжні права у телерадіопросторі України. Автор та користувач інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36-37.
 16. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика : Збірник нормативних актів / Шеф-редактор: В.С.Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.
 17. Авторське право на літературні та художні твори в Україні : Тематична добірка / Книжкова палата України; Уклад. Л.І. Котенко. – Київ, 2010. – 112с.
 18. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп”ютерне авторське право / В.М. Антонов. – Київ : КНТ, видавництво, 2005. – 520с.
 19. Афанасьева К. Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 21-28
 20. Афанасьєва К. Авторське право на приватні листи та щоденники // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-67.
 21. Афанасьєва К.О. Авторське право : Практичний посібник / К.О. Афанасьєва. – Київ : Атіка, 2006. – 224с.
 22. Безклубий І. Ознаки авторського правочину // Право України. – Київ, 2012. – № 9. – С.156-166.
 23. Бочелюк В. Й. Соціально-правова сутність інтелектуальної власності // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики. Запоріжжя. – 2011. – №2. – С. 10-20.
 24. Василенко І., Шевелева Т. Альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності: тре­тейський суд, медіація // Інтелектуальна власність: Наук.-практ. журн. – 2006. – № 7. – С 28-36; Нестор Н. Законодавчі перспективи розвитку інституту медіації // Юридичний журнал: Аналіт. матеріали. Коментарі. Су­дова практики. – 2010. – № 8. – С 59-62.
 25. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Уче­бник для юридических вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспру­денция, 1999.- С. 464.
 26. Гарієвич Ю. Інтелектуальна власність: види, суб’єкти, правові основи захисту. // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне : Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, 1994 – . – Виходить кожного кварталу. – 2009. – № 4. – С. 109-111.
 27. Глотов С. Можливість застосування законодавства про авторське право до творів у цифровій формі // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 10-16.
 28. Гордієнко С.Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання : [ монографія ] / С.Г. Гордієнко. – Київ : Скіф, 2008. – 248с.
 29. Губар К.А. Авторське право в Інтернеті // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 314-318.
 30. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 278с.
 31. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2012. – 200с.
 32. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2003. – 200с.
 33. Денисова Р.О. Авторське право на службові твори // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 54-59.
 34. Дмитришин, В. С. Вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності: аспекти правозастосування. // // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць : у 2-х т. / ПДТУ. – Маріуполь, 2010. – Т. 1. – С. 6-12.
 35. Дроб”язко В. Нове в законодавстві України про авторське право і суміжні права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП “Юрінком Інтер”. – Київ, 2012. – № 8. – С.49-53.
 36. Дроб”язко В.С. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В.С. Дроб”язко, Р.В. Дроб”язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.
 37. Дроб’язко В. Закон США про авторське право 1976 року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 1 (63). – С. 40-48
 38. Еннан Р. Авторське право та суміжні права в Європейському Союзі // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 152-156.
 39. Закорецька Г. До удосконалення цивільного законодавства про працю інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-31.
 40. Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-7.
 41. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об”єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56.
 42. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об”єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56.
 43. Закорецька Л. О. Захист права інтелектуальної власності в Україні, Великій Британії та Угорщині. // Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. – 2012. – № 6. – С. 171 –174.
 44. Нерсисян С. Авторське право та суміжні права на території Республіки Вірменія // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-64.
 45. Правові та економічні аспекти використання і захисту прав на об”єкти інтелектуальної власності : Четвертий галузевий семінар: Тези доповідей / ДКППУ.МОНУ;Упоряд.Божок Г.І. – Київ : Укрірмаш, 2010. – 103с.
 46. Саньченко О.І. Система та стан правового забезпечення захисту прав інтелектуальної власності України. // Південноукраїнський правничий часопис Одеського державного університету внутрішніх справ. 2011. – № 3. – С.147-153.
 47. Стройко І.А. Аналіз проекту нової редакції Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Врахування у перспективному законодавстві України сучасного рівня розвитку новітніх технологій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 267-273
 48. Шакірова О. В. Захист прав інтелектуальної власності в умовах Євроінтеграції України. // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2011. – № 1(52) . – С. 310-315.
 49. Штефан А. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав. // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № – С. 41-51.

 

 Код роботи – 00980

Вартість – 300 грн.

Comments are closed.