Жовтень 20 2015

Поняття, види, форми договору купівлі-продажу ( Університет Шевченка )

ЗМІСТ

 

Вступ.. 3

Розділ 1. Загальні положення про договір купівлі-продажу.. 5

1.1. Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. 5

1.2. Права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу. 6

Розділ 2. Договір роздрібної купівлі-продажу.. 12

2.1.Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж.. 12

2.2 Окремі підвиди договору роздрібної купівлі продажу. 14

Розділ 3. Особливості договору купівлі-продажу нерухомого майна   21

3.1. Порядок укладення договору  купівлі-продажу нерухомого майна. 21

3.2. Набуття права власності за договором купівлі-продажі нерухомого   майна. 26

Висновки.. 29

Список ВИКОРИСТАНИХ джерел.. 31

 1. Конституція України. – 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України. від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461.
 3. Господарський кодекс України. від 16 січня 2003 року за № 436-IV // Відомості Верховної Ради – 2003. – №18, №19-20, №21-22. – ст. 144.
 4. Закон України Про нотаріат від 02 вересня 1993 року. № 3425-XII. //  Відомості Верховної Ради, 1993, N 39, ст.383.
 5. Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України Наказ Мін’юст України від 02.2012 № 296/5 // Офіційний вісник України від 07.03.2012р., № 17, стор. 66, стаття 632, код акту 60599/2012.
 6. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Братель О. Г., Гурська Т. Д., Демиденко Н. В. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: підручник / Бичкова С.С. (заг.ред.). — 2-ге вид., змінене та доп. — К. : КНТ, 2008. — 497с.
 7. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Гопанчук В. С., Співак В. М., Гелевей О. І., Кучер В. О. Цивільне право України. Загальна частина: загальні положення. Особисті немайнові права фіз. особи. Речове право. Спадкове право. Заг. положення про зобов’язання і договори:підручник / Бірюков І.А.(ред.), Заіка Ю.О. (ред.). — 2-ге вид., змінене та доп. — К.: КНТ, 2008. — 478c.
 8. Григор’єва Л.І., Павловська С.В. Застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ: науково-практичний коментар. Практика Верховного Суду України з питань захисту права власності. – К.: Істина, 2014. – 344 с.
 9. Науково-практичний коментар “Цивільного процесуального кодексу України”. / [Забарський В.В. та ін.] ; за заг. ред. Богатиря В.В. – Київ : Професіонал, 2012. – 751 с.
 10. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4 т. / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. — Т. 3. — К А.С.К.; Севастополь. Ін-т юрид. дослідж.,  2005   – 928 с.
 11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – Т. 1. – 2013. – 831 c.
 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – Т. 2. – 2013. – 1117 c.
 13. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. Издание второе. — X.: ООО «Одиссей», 2005. — 960 с.
 14. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, 1. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – X. : Право, 2012. -Т. 1.-656С.
 15. Цивільне право України : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
 16. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631 с.
 17. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика. – 3-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 18. Цивільне право України. Курс лекцій: навчальний посібник для студ. вищих навч. закл.:[у 6 т.] / Р.Б. Шишка (ред.), В.А. Кройтор (ред.) — Х. : Еспада, 2008. Т. 5 : Основні положення. — 680с.
 19. Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.ІІ. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2006. – 513 с.
 20. Цивільне право України: загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973 с.
 21. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгент та ін. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К., 2007. – 433 с.
 22. Цивільне право України: У 2-х книгах/ За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецої. – 2-е вид. допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн. 2 – 736с.
 23. Цивільний кодекс України. Науково практичний коментар: У 2 частинах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко – К.: Концерн „Видавничий Дім ІнЮре”, 2006 – Ч.2. – 692.
 24. Цивільний кодекс України: Коментар. — X.: ТОВ «Одіссей», 2005. – 1370 с.
 25. Шаповалова О.І. Цивільне право України: навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун- т ім. Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. — Миколаїв : Видавництво МДГУ ім.Петра Могили, 2007. — 240с.

 

Код роботи – 00979

Вартість – 300 грн.

Comments are closed.