Жовтень 20 2015

КРЕДИТНІ ДОГОВОРИ ( Університет Шевченка )

Зміст

Вступ.. 3

Розділ 1. Поняття, правова природа та законодавча база кредитного договору.. 5

1.1. Поняття та  характеристика кредитного договору. 5

1.2. Правова природа кредитного договору. 7

1.3. Законодавче регулювання кредитного договору. 10

Розділ 2. Умови та зміст кредитного договору.. 15

2.1. Умови кредитного договору та порядок його укладання. 15

2.2. Права та обов’язки сторін за кредитним договором. 20

2.3. Права споживача у разі укладення та виконання кредитно-фінансових договорів  23

Розділ 3. Проблеми цивільно-правової відповідальності за кредитним договором.. 29

3.1. Характеристика цивільно-правової відповідальність в кредитних правовідносинах  29

3.2. Види правопорушень та цивільно-правові форми відповідальності 33

Висновки.. 37

Список використаних джерел.. 39

 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № З0. – Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України. № 435-IV від 16.01.2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – ст. 461.
 3. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. -№ 30. – Ст. 379.
 4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2012 року // Урядовий кур ‘єр від 29 вересня 2001 року №154
 5. Закон України «Про банки та банківську діяьність» [Електронний ресурс].   –   http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2121-14.
 6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку» [Електронний ресурс]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661-17.
 7. Закон України «Про електронний цифровий підпис» [Електронний ресурс].   –   http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/852-15.
 8. Стратегія реформування системи захисту прав сполсивачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 867-р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 9. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні: Постанова Правління  Національного банку України [Електронний ресурс].  – http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/z0790-11.
 10. Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин  [Електронний ресурс]. –    http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ 0/F7B77DDB0B200007C22577F200512993
 11. Азімов Ч.Н., Сібільов М.М., Ігнатенко В.М. Цивільне право України. Підручник для юрид. спец. вищ. Закладів освіти. Х.- Право.- 2008 р. – 218 с.
 12. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Братель О. Г., Гурська Т. Д., Демиденко Н. В. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: підручник / Бичкова С.С. (заг.ред.). – 2-ге вид., змінене та доп. – К. : КНТ, 2008. – 497 с.
 13. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Гопанчук В. С., Співак В. М., Гелевей О. І., Кучер В. О. Цивільне право України. Загальна частина: загальні положення. Особисті немайнові права фіз. особи. Речове право. Спадкове право. Заг. положення про зобов’язання і договори:підручник / Бірюков І .А.(ред.), Заіка Ю.О. (ред.). – 2-ге вид., змінене та доп. – К.: КНТ, 2008. – 478 c.
 14. Бірюков І.А., Заїка Ю.О.,Співак Б.М. Цивільне право України. Загальна частина. Навч. посібник для юрид. спец.вищих закладів освіти. – К.,2005.-304 с.
 15. Браталь О.Г. Цивільне право України : посібник для підготовки до іспитів / Браталь О.Г., Пилипенко С.А. – Київ : Ліпкан, 2010. – 256 с.
 16. Варфоломеєва Т. В., Кузнєцова Н. С., Дзера О. В., Довгерт А. С., Ромовська З. В. Цивільне право для адвокатів: Навч. посіб. / Академія адвокатури України. Центр суддівських студій. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.
 17. Владичин У. В. Банківське кредитування: Навчальний посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008.- 648с.
 18. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Красій Г.В. Договір позички / Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Красій Г.В.; М-во юстиції України.- К.: ТОВ “Поліграф-Експрес”, 2008. – 27 с.
 19. Доліненко Л.О., Доліненко В.О., Сарновська С.О. Цивільне право України: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. – К. : Кондор, 2006. – 356с.
 20. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник / 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Атіка, 2011. – 376 с.
 21. Котляр О.В. Особливості позички // Форум права. 2009. – № 6. С. 151–155.
 22. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. посіб. для дистанц навч. у вищ. навч. закл. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини “Україна”. – К. : Університет “Україна”, 2005. – 288 с.
 23. Музика Л.А. Цивільне право України: Посібник / Академія адвокатури України; Школа адвокатської підготовки. – К. : Прецедент, 2006. – 218 с.
 24. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4 т. / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. – Т.3. – К. А.С.К.; Севастополь. Ін-т юрид. дослідж.,  2007 –  928 с.
 25. Пандурська А. Законодавче регулювання кредитного договору: новели та практичні рекомендації / А. Пандурська // Віче. – 2013. – № 16. – С. 18-21.
 26. Пандурська А. О. Про деякі актуальні проблеми цивільно-правової відповідальністі осіб за кредитним договором / А. О. Пандурська // Європейські перспективи. – 2013. – № 8. – С. 160-164.
 27. Сивий Р.Б. Приватне (цивільне) право в системі права України / АПН України; НДІ приватного права і підприємництва. – К. : КВІЦ, 2006. – 214 с.
 28. Фролов Ю.М. Цивільне право України: навч. посібник. – Донецьк: Юго-Восток, 2007. – 262с.
 29. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. – Вид. 3, перероб. і доп. – К.: Істина, 2011. – 808 с.
 30. Цивільне право України : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
 31. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631 с.
 32. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика. – 3-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 33. Цивільне право України. Курс лекцій: навчальний посібник для студ. вищих навч. закл.:[у 6 т.] / Р.Б. Шишка (ред.), В.А. Кройтор (ред.) – Х. : Еспада, 2008. Т. 5 : Основні положення. – 680 с.
 34. Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. – Т.ІІ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2006. – 513 с.
 35. Цивільне право України: загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973 с.
 36. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгент та ін. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К., 2007. – 433 с.
 37. Цивільне право України: У 2-х книгах/ За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецої. – 2-е вид. допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн. 2 – 736 с.
 38. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – X. : Право. – 2011. – Т. 2. – 816 с.
 39. Цивільний кодекс України. Науково практичний коментар: У 2 частинах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко – К.: Концерн „Видавничий Дім ІнЮре”, 2006 – Ч.2. – 692.
 40. Шаповалова О.І. Цивільне право України: навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун- т ім. Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. – Миколаїв : Видавництво МДГУ ім.Петра Могили, 2007. – 240 с.
 41. Яновицька Г. Б. Права споживача у разі укладення та виконання кредитно-фінансових договорів / Г. Б. Яновицька // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 41-45.

 

 

Код роботи – 00978

Вартість – 300 грн.

Comments are closed.