Жовтень 20 2015

Поняття та сутність тоталітарного режиму ( Університет Шевченка )

ЗМІСТ

 

ВСТУП   ………………………………………………………………………….. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ   6

1.1. Ідейні витоки тоталітарних режимів   ……………………………………. 6

1.2. Визначення терміну тоталітаризм   ………………………………………. 9

РОЗДІЛ 2.ТОТАЛІТАРИЗМ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ..…………………11

2.1 Поняття тоталітаризму як політичного режиму   …………………………11

2.2. Сутність та особливості тоталітарного режиму   ………………………..13

РОЗДІЛ 3. ВИДИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ   ……………………………22

3.1. Прояви тоталітарного режиму в Італії   ………………………………….22

3.2. Прояви тоталітарного режиму в Німеччині   …………………………….25

ВИСНОВКИ   ……………………………………………………………………29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   …………………………………31

 1. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. – К., 1999. – 304 с.
 2. Трубайчук А., Розумук В. Що таке тоталітаризм? // Пам’ять століть. – 1998. – № 6. – с. 16-28.
 3. Калиніна А. О. Виникнення тоталітаризму: умови формування та типологія [Електронний ресурс] / А. О. Калиніна // Актуальні проблеми політики. – 2014. – Вип. 51. – С. 264-272. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/appol_2014_51_35.pdf
 4. Андерсон Р. Д. Тоталитаризм: концепт или идеология? / Р. Д. Андерсон // Политические исследования. – 1993. – № 3. – С. 98-107.
 5. Юрій, М. Ф. Основи політології [Электронный ресурс] : дод. до кн. на CD : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Юрій. − Электрон. текстовые дан. – К. : Кондор, 2003. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
 6. Політологія. Кінець XIX − перша половина XX ст. [Хрестоматія] / За ред. О.Семківа/. – Львів, 1996. – 800 с.
 7. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.
 8. Феоктистова О. А. Тоталітаризм: проблема типології і визначення меж у соціальній філософії / О. А. Феоктистова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія. Політологія. – 2000. – № 32. – C. 43-45.
 9. Дем’яненко Б. Порівняльний аналіз фашистської та сталінської моделей тоталітаризму // Нова політика. – 1999. – №1. – с. 36-47.
 10. Машкін О. „Сталін – це Ленін сьогодні” // Історія в школі. – 2004. – №11-12. – с. 1-10.
 11. Кухта Б. Феномен політичного лідера : історичні силуети на тлі епох. – Львів, 2000. – 456 с.
 12. Хибберт К. Бенито Муссолини. − Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 400 с.
 13. Історія сучасного світу. Соціально-політична історія XV- XX ст. / За ред. Ю. А. Горбання. – К., 2003. – 435 с.
 14. Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти? – Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2009 – 302 с.
 15. Смит Д. Муссолини. – М.,1995. − 456 с.
 16. Бербенець Л. С. “Тоталітаризм” після тоталітаризму [Електронний ресурс] / Л. С. Бербенець // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Сер. : Філологія. Літературознавство. – 2014. – Т. 231, Вип. 219. – С. 12-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_231_219_4.pdf
 17. Рахмайлов Є. В. Фашистський та комуністичний тоталітаризм в соціально-філософській та міждисциплінарній рефлексії [Електронний ресурс] / Є. В. Рахмайлов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – Вип. 5. – С. 28-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2014_5_7.pdf
 18. Самойлов Э. Общая теория фашизма. Фюреры. – М., 1993. – 620 с.
 19. Филатов Г. С. Типология фашистских режимов и особенности итальянского фашизму // Фашизм и антидемократические режимы в Европе. М., 1981. – 567 с.
 20. Мельников Д. Империя смерти : Аппарат насилия в нацистской Германии. М., 1987. – 415 с.

 

 

Код роботи – 00977

Вартість – 300 грн.

Comments are closed.