Вересень 30 2015

Класифікація науково-технічних засобів криміналістики і методи їх використання, криміналістична діагностика, криміналістичне ототожнення людини за зовнішніми ознаками ( Університет Шевченка )

Варіант 4

 

Зміст

 

  1. Класифікація науково-технічних засобів криміналістики і методи їх використання 3
  2. Криміналістична діагностика. 9
  3. Криміналістичне ототожнення людини за зовнішніми ознаками. 11

Скласти опис своєї зовнішності (статичні ознаки) за фотознімком, користуючись схемою: плечі, шия, голова, обличчя (в цілому), риси обличчя, особливі прикмети. 16

Список використаної літератури. 18

1.Біленчук П. Д. Криміналістика в питаннях і відповідях [Текст] : посібник / П. Д. Біленчук. – Вид. 2-ге, стер. – К. : Паливода А. В. [вид.], 2011. – 184 с.

2. Криминалистика [Текст] : Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки Российской федерации, профессора Р. С. Белкина. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА–ИНФРА • М), 2001. – 990 с.

3. Криминалистика [Текст] : Учебник для вузов/ А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. проф. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 615 с.

4. Криміналістика [Текст] : навч. посіб. / Благута Р. І. [та ін.] ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 539 с.

5. Криміналістика [Текст] : підручник / В. Ю. Шепітько [та ін.] ; ред. В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Вид. 4-е, переробл. і доп. — Х. : Право, 2008. – 464 с.

6. Криміналістика. Академічний курс [Текст] : підручник / Т. В. Варфоломеєва [та ін.] ; Акад. адвокатури України. — К. : Юрінком Інтер, 2011. – 495 с.

7. Криміналістика: питання і відповіді [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Кофанов [та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. — К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 279 с.

8. Скригонюк М. І. Криміналістика [Текст] : підручник / М. І. Скригонюк. – К. : Атіка, 2005. – 496 с.

9. Шеремет А. П., Криміналістика [Текст] : навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Код роботи – 00939

Вартість – 200 грн.

Comments are closed.