Квітень 14 2015

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ» (Університет Шевченка)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

для виконання контрольних робіт

з  навчальної дисципліни  «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

 

Метою виконання контрольної роботи є не тільки закріплення знань з цієї навчальної дисципліни, а й конкретизація цих знань з найактуальніших питань трудового права України в перехідний період до ринкової економіки, що пов’язано з більш поглибленим вивченням законодавства і монографічної літератури, а також напрацювання навичок і умінь застосовувати норми трудового права в практичній діяльності. Тому контрольна робота структурно складається з двох частин, перша – викладення теоретичного матеріалу, друга –  вирішення практичних завдань.

Контрольні роботи виконуються  слухачами під керівництвом викладачів, які читають лекції з даного курсу у відповідності із затвердженою тематикою.

Варіант контрольної роботи вибирається відповідно до останньої  цифри номера залікової книжки слухача. Наприклад, слухач, номер залікової книжки якого закінчується цифрою 1,  відповідно вибирає варіант № 1. Якщо 2, то відповідно № 2 і так далі. Якщо номер залікової книжки закінчується цифрою 0, то обирається варіант № 10.

Після вибору варіанту, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами, конспектами лекцій, іншими матеріалами, щоб мати загальне уявлення про обрану тему. Після цього вже слід приступати до поглибленого вивчення нормативних актів, монографічної літератури та інших матеріалів.

Працюючи над літературою, доцільно скласти короткий конспект вивчених джерел та зробити окремі виписки з них. При цьому занотовуються  відповідні реквізити: прізвище автора, назва праці, назва видавництва, рік  видання, сторінка. Це необхідно для правильного (згідно державних вимог та стандартів) оформлення посилань на використані джерела в контрольній роботі. При виконанні роботи слід використати не менше п’яти джерел, включаючи як навчальну, монографічну літературу, так і нормативно-правові акти.

Після вивчення необхідної літератури слід приступати до складання плану контрольної роботи. При цьому слід звернути увагу на дві обставини: по перше, запропонований слухачем план повинен забезпечити повне розкриття теоретичного питання контрольної роботи, по-друге, план не повинен бути надто детальним і включення до нього додаткових питань не повинно призвести до надмірного збільшення обсягу контрольної роботи або відхилення від її теми,  чи виходу за рамки сфери трудового права.

План повинен складатися зі: вступу, основної частини, висновків. У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми, пояснити, чому саме ця тема зацікавила слухача, поставити основне завдання та мету написання контрольної роботи, визначити предмет та об’єкти наукового дослідження, вказати методологічну базу дослідження, охарактеризувати джерела одержання інформації, визначити ступінь висвітлення обраної теми в літературі. В основній частині виділяються найбільш значні питання, що розкривають сутність та зміст теми. Таких питань зазвичай має бути 2-3. При викладення цих питань доцільно зробити порівняльний аналіз різних точок зору фахівців у цій сфері з посиланням на конкретні їхні праці У висновках підводяться підсумки, аналізується викладений в попередніх частинах найактуальніший фактичний матеріал, а також висловлюються думки та пропозиції автора роботи щодо вирішення проблемних питань та вдосконалення національного законодавства.

Вивчивши необхідну літературу і склавши план, слухачі можуть приступати до написання контрольної роботи. Контрольна робота повинна носити творчий і дослідницький характер, в ній слухачі самостійно аналізують та викладають матеріал. Механічне списування матеріалів підручника, використання нормативно – правових актів без посилання на конкретні пункти або статті відповідного акту не дає можливості позитивно оцінити роботу.

Після викладення теоретичних положень необхідно виконати практичну частину роботи – розв’язати два практичні завдання. Перш ніж приступити до вирішення задач, необхідно уважно прочитати її умову, звернувши увагу на юридичну термінологію, усвідомити  всі обставини, викладені в умові. Вирішувати задачу необхідно у точній відповідності з указаними в умові  обставинами.  Для правильного вирішення задачі необхідно зробити їх юридичний аналіз, та співставити їх з чинним законодавством. Остаточне вирішення задачі – це логічно пов’язані аргументовані судження, докази, висновки, що ґрунтуються на законі, керівних вказівках Пленуму Верховного Суду України, інших нормативних документах.

Список використаної літератури має бути складений згідно з чинними стандартами бібліографічного опису, тобто  наступним чином: спочатку подаються нормативно-правові акти в послідовності, що відповідає юридичній силі цього акту  за хронологією  залежно від дати його видання. Список спеціальної і юридичної літератури викладається в алфавітному порядку в залежності від першої літери прізвища автора. В разі використання кількох наукових робіт одного автора слід дотримуватися  хронології залежно від дати видання роботи.

Загальний обсяг роботи має бути 10-12 сторінок машинописного (комп’ютерного) тексту, без урахування титульної сторінки, списку літератури, можливих додатків. Кожне питання, яке має свій заголовок і зазначене в плані контрольної роботи, слід починати з нової сторінки. Питання повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами без крапки в кінці. Якщо у контрольній роботі використовуються додатки, то їх оформлюють як продовження  роботи після списку літератури. Кожний додаток має мати заголовок. Робота повинна включати:

–   Титульна сторінка;

 • План роботи ;
 • Вступ;
 • Матеріал, що передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи;
 • Висновки;
 • Рішення практичних завдань;
 • Список використаної літератури
 • Додатки (за наявності таких).

При оформленні титульної сторінки слід вказати номер групи, прізвище, ім’я, по-батькові слухача та номер його залікової книжки.

Контрольна робота, що не містить аналізу, своїх висновків з посиланням на конкретні нормативні акти, списку фактично використаної автором  літератури, а також однакова за змістом з іншою роботою, позитивно не може бути оцінена, а отже не може бути зарахованою.

Оформлені контрольні роботи здаються до навчального відділу відповідному методисту для реєстрації і подальшої перевірки викладачем.

 

 

 

Варіант № 1

Теоретичне питання

Особливості укладення , виконання та припинення договорів на тимчасову та сезонну роботи

 

Практичне завдання №1

Слюсар пивзаводу Майстренко вчинив дрібне розкрадання 3-х пляшок пива і був затриманий працівником охорони. На підставі пояснення Майстренка та доповідної записки началь­ника охорони директор заводу видав наказ про звільнення Майстренка за п. 8 ст. 40 КЗпП України без звернення до профспілкового комітету за згодою на звільнення.

Чи правомірно звільнений Майстренко? Дайте правову оцінку з посиланням на чинне законодавство.

 

Практичне завдання №2

 

Електрогазозварювальник 6-го розряду Кучер після закінчення без відриву від виробництва вищого навчального закладу був призначений на посаду інженера з встановленням йому ненормованого робочого дня.

Чи може Кучер в подальшому, у випадку виробничої необхідності, залучатися до виконання  зварювальних робіт понад встановлену тривалість робочого дня?

Якщо так, то за яких умов?

Чи буде вважатися така робота  надурочною?

 

Варіант № 2

 

Теоретичне питання

 

Особливості укладення трудового договору на роботу за сумісництвом. Відмінність сумісництва від суміщення професій (посад).

 

Практичне завдання №1

Магазин «Продтовари» перейшов у приватну власність. Новим власником магазина було звільнено трьох працівників, які на його думку неналежним чином обслуговували покупців, і на їх місце було прийнято інших продавців.

Чи правомірні дії нового власника магазину? Обґрунтуйте відповідь з посиланням на чинне законодавство.

 

Практичне завдання №2

В зв’язку з виробничою необхідністю, пов’язаною із зміною режиму роботи суміжних підприємств, наказом директора  Центра розрахунків поштового зв’язку  тривалість перерви для відпочинку і харчування на підприємстві була скорочена на 15 хвилин і час її початку був перенесений на 30 хвилин пізніше.

Чи правомірний такий наказ? Чи має право керівник підприємства самостійно встановлювати час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування працівників?

 

Варіант № 3

 

 

Теоретичне питання

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 

 

Практичне завдання №1

Водій автотранспортного підприємства Цимбал був затри­маний працівником ДАІ у вільний від роботи час за керуван­ня власним автомобілем в нетверезому стані, за що був позбав­лений права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Чи є цей факт підставою для розірвання з Цимбалом тру­дового договору? Якщо так, то за яких умов та в якому порядку ?

 

Практичне завдання №2

 

Смолін був звільнений з роботи з порушенням встановленого порядку і в зв’язку з цим звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі. В період вирішення спору підприємство, з якого було звільнено Смоліна, було ліквідоване.

Яким чином має бути вирішене питання щодо поновлення Смоліна на роботі вразі вирішення спору на його користь?

 

Варіант № 4

 

Теоретичне питання

Поняття, сторони та зміст трудового договору.

 

Практичне завдання №1

   Любченко була прийнята на роботу прибиральницею приміщення офісу банку тимчасово на два місяці. По закінченню цього терміну вона була звільнена, а наступного дня після звільнення з нею було знову укладено трудовий договір на два місяці. По закінченні яких Любченко заперечувала проти свого звільнення.

Яким чином слід вирішити це питання в даній ситуації?

Які особливості укладення трудового договору з тимчасовими працівниками?

 

Практичне завдання №2

 

Сидорченко був звільнений за вчиненя прогулу 10 листопада. Оскільки в день звільнення Сидорченко не працював, то з наказом про звільнення його було ознайомлено 15 грудня, а трудову книжку і розрахунок одержав 20 листопада.

В який термін Сидорченко має право звернутися до суду про поновлення його на роботі в даному випадку?

 

 

Варіант № 5

 

Теоретичне питання

 

Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов.

 

 

 

Практичне завдання №1

Перевіркою контрольно-ревізійного управління фінансово-господарської діяльності підприємства за дворічний період бу­ло встановлено десять фактів порушення фінансової дис­ципліни головним бухгалтером підприємства. На підставі акту КРУ головного бухгалтера було звільнено за систематичне не­виконання покладених на нього трудових обов’язків.

Чи правомірно було застосоване дисциплінарне стягнення – звільнення ?

 

 

Практичне завдання №2

Аудиторською перевіркою 20 грудня 2011 року було вста­новлено, що 10 вересня 2010 року за наказом начальника ре­монтно-будівельного управління (РБУ) були вчинені зайві грошові виплати працівникам цього управління, внаслідок чого РБУ було завдано матеріальної шкоди.

В зв’язку з тим, що начальник РБУ добровільно відшкоду­вати завдану шкоду відмовився, директор тресту звернувся 15 січня  2012 року з позовом до суду про стягнення з начальни­ка РБУ матеріальної шкоди.

Чи буде розглянута ця справа в суді?

В яких випадках та в який термін роботодавець має право звернутися до суду з позовом про стягнення     з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації?

 

 

Варіант № 6

 

Теоретичне питання

Зміна умов трудового договору

 

Практичне завдання №1

     У фірмі “Світанок” в зв’язку із зменшенням замовлень та скороченням обсягу робіт трьом працівникам цієї фірми: слюсарю-ремотнику Білову, зварювальнику Стешенку та маляру Троценку було запропоновано подати заяви про звільнення їх за власним бажанням. Після звільнення цих працівників за ст. 38 КЗпП України директором фірми був виданий наказ про скорочення штату підприємства. Взнавши про це, Білов, Стешенко та Троценко подали до суду позовні заяви  про зміну формулювання підстав їх звільнення  вважаючи,  що вони повинні були звільнені за п. 1 ст. 40 КЗпП Укаїни.

Яке рішення має винести суд?

 

Практичне завдання №2

Слюсар Романов 20 березня самовільно залишив роботу. Директору підприємства про це стало відомо із доповідної за­писки начальника цеху 25 березня. З 1 квітня по 26 квітня Романов перебував на лікарняному. 27 квітня директором підприємства був виданий наказ про накладення на Романова дисциплінарного стягнення.

Чи правомірно було накладене дисциплінарне стягнення? Який порядок накладення  дисциплінарного стягнення?

 

 

Варіант № 7

Теоретичне питання

Звільнення як вид дисциплінарного стягнення. Підстави та порядок застосування.

 

Практичне завдання №1

На новоствореному підприємстві робота щодо укладення колективного договору не була проведена своєчасно, в зв’язку з цим колективний договір не було укладено. Завідуючий відділом Рудан подав заяву про надання йому щорічної відпу­стки, при цьому він вимагав, щоб крім основної відпустки йо­му була надана додаткова, оскільки йому встановлений ненормований робочий день. Але у відділі кадрів йому відмовили в наданні додаткової відпустки, посилаючись на відсутність доку­менту, що визначає конкретну тривалість такої відпустки.

Дайте правову оцінку цій ситуації. Яким чином має бути вирішене це питання?

 

Практичне завдання №2

Шакуну, який був запрошений на роботу на посаду  головного інженера на державне підприємство “Спецтехніка” в порядку переведення з іншого підприємства,  з часом було відмовлено в прийнятті на роботу. З приводу цього Шокун звернувся із заявою до суду. В період подання та розгяду заяви Шокуна в суді на посаду головного інженера державного підприємства “Спецтехніка” було прийнято Головченка.

Яке рішення в даному випадку повинен прийняти суд?

Які трудові спори підлягають  безпосередньому  розглядові в місцевих судах?

 

 

Варіант № 8

Теоретичне питання

Контракт як особливий вид договору про працю.

 

Практичне завдання №1

Міністерством культури був виданий наказ про ліквідацію транспортного господарства у структурі Оперного театру та передачу десяти транспортних  засобів і особового складу водіїв, закріплених за ними, об’єднанню”Укрконцерт”.

Яких заходів мають вжити  відповідно до чинного законодавства Оперний театр і об’єднання “Укрконцерт” на виконання цього наказу  стосовно усіх працівників транспортного господарства Оперного театру, що підлягає ліквідації?

 

Практичне завдання №2

 

Майстер виробничого навчання ПТУ-23 Шкаленко 1-го жовтня  при проведенні з групою учнів ПТУ виробничої практики на заводі художнього скла вкрав і намагався винести з території заводу дві кришталеві вази, але був затриманий працівниками охорони та притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне розкрадання.

Повідомлення районного суду про притягнення Шкаленка  до адміністративної відповідальності та накладення на нього адміністративного стягнення у вигляді штрафу директор ПТУ-23 одержав 15 жовтня, а 17 листопада він видав наказ про звільнення Шкаленка за п.3 ст. 41 КЗпП України.

Шкаленко звернувсмя до суду з позовною заявою про поновлення його на роботі, вважаючи, що його звільнено неправомірно, оскільки за вчинене ним правопорушення він уже притягувався до юридичної відповідальності, а також були пропущені строки для застосування дисциплінарних стягнень.

Яке рішення має прийняти суд?

 

Варіант № 9

Теоретичне питання

Правове регулювання робочого часу.

 

Практичне завдання №1

        З Степаненком був укладений строковий трудовий договір на час відсутності Тарасенко в зв’язку з наданням їй відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років.

10 квітня дитина Тарасенко  досягла віку трьох років, але Тарасенко, в зв’язку із своїм захворювнням, вийшла на роботу 20 квітня. В цей же день було звільнено Степаненка за п. 2 ст. 36 КЗпП України, в зв’язку із закінченням строку.

Чи правомірно звільнено  Степаненка? Обґрунтуйте відповідь, посилаючись на відповідні норми законодавства.

 

 

Практичне завдання №2

Чотирнадцятирічний учень Сомов, працюючи у вільний від навчання час на ВАТ “Молокозавод  №4” фасувальником, під час обідньої перерви самовільно сів за кермо електрокара з метою проїхатись, але  не справився з керуванням і вчинив наїзд на підготовлену до відвантаження готову продукцію, чим завдав шкоди підприємству на 2000 гривень.

До якого виду матеріальної відповідальністі може бути притягнутий Сомов, якщо його середньомісячий заробіток складає 1980 грн.?

Чи буде Сомов нести матеріальну відповідальність особисто?

 

 

Варіант № 10

Теоретичне питання

Визначення розміру та порядок покриття шкоди, заподіяної працівником роботодавцеві.

 

Практичне завдання №1

Із Сергієнком був укладений трудовий договір терміном на один рік. В останній день роботи Сергієнко подав заяву про надання йому відпустки. В зв’язку з цим в наказі про звільнення датою звільнення був вказаний останній день відпустки. Після закінчення відпустки Сергієнко став вимагати продовження з ним трудових відносин, вважаючи їх продовженими на невизначений строк.

Чи правомірні вимоги Сергієнка? Обґрунтуйте відповідь, посилаючись на відповідні норми законодавства.

 

Практичне завдання №2

 

На фірму “Крокус”  звернувся Савченко з наміром працевлаштування. Після співбесіди з директором фірми Савченко, в супроводі  заступника директора, зайшов до цеху підприємства для ознайомлення з умовами майбутньої роботи, де з дозволу начальника цеха ввімкнув один із верстатів, щоб продемонструвати свою майстерність роботи  на ньому і внаслідок необачності покалічив собі руку.

Чи буде вважатись цей випадок трудовим каліцтвом, якщо наказ про прийняття на роботу Савченка не було видано ?

Які порушення були допущені з боку роботодавця та які юридичні наслідки настають для нього в цьому випадку?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИМПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 

 

 

 

Контрольна  робота

 

з навчальної дисципліни «Трудове право України»

 

на тему: «Правове регулювання зайнятості в Україні»

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: слухач  Симоненко Сергій Сергійович,

Група 24.95, залікова книжка № 325467

 

Перевірив: доцент Петренко П.П.

 

              

 

 

 

 

 

 

Київ – 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

Зразок складання плану

для виконання теоретичного завдання контрольної роботи

 

 

План

 

 

І.  Вступ;

ІІ. Основна частина.

1.Поняття зайнятості за законодавством України.

2.Державна служба зайнятості та її основні функції.

3.Поняття безробітного та його правовий статус

ІІІ. Висновки;

ІV. Список використаної літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Додаток №3

 

Зразок оформлення списку літератури, використаної в контрольній роботі

 

 

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року. – К.: Феміна. -1996. – 62с.
 2. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року// Відомості Верховної Ради УРСР. -1990. – №31. – Ст.429.
 3. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року// Відомості Верховної Ради УРСР, -1991.

-№38.-Ст.502.

 1. Кодекс законів про працю України . – К.: Україна, 1996. – 123 с.
 2. Про власність: Закон Української РСР від 7 лютого 1991 року //Відомості Верховної Ради УРСР. -1991. – №20. – Ст.249

6.Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. -1995. -№17. – Ст.121.

 1. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Указ Президента України від 23 січня 1996 року №77/96 // Закон і бізнес. -1996. -14 лютого.
 2. Про порядок прийняття і звільнення керівника державного підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністри» України від 14 грудня 1991 року №360// ЗП України. -1992. – №1. -Ст.9.
 3. Бойко М.Д. Трудове право. – К., Атіка .- 2010. 365 с.

10.Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні //Право України. -1996.-№5.-С.ЗО-33.

11.Прокопенко В., Вівчаренко О. Предмет трудового права України / Посібник. – Коломия: Вік, 1994. – 31 с.

12.Прокопенко В. Трудовий договір педагогічних працівників // Право України. -1995. – №2. – С.26-29.

 

 

Comments are closed.