Грудень 15 2014

Норма права і стаття нормативно-правового акта

Зміст

Вступ. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ НОРМ ПРАВА.. 5

1.1. Поняття та ознаки норми права. 5

1.2. Види норм права. 12

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА ТА ЙОГО СТРУКТУРА   16

2.1. Поняття та ознаки нормативно-правового акта. 16

2.2. Стаття як один з елементів нормативно-правового акта. 21

РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ ВИКЛАДЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НОРМ ПРАВА.. 28

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 38

 1. Алексеев С. С., Архипов С. И. Теория государств и права: учебник для вузов. / Отв. ред. Алексеев С. С., Архипов С. И.. – М.: Норма, 2005. – 496 с.
 2. Волинка К.Г. Теорія держави і права: навч. посіб. / Волинка К.Г. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.
 3. Гетьман Є. А. Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами [Електронний ресурс] / Є. А. Гетьман // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 106–113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_20.pdf
 4. Загальна теорія держави і права : Навч. посібник / А. М. Колодій [та ін.] ; ред. В. В. Копєйчиков ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 320 с.
 5. Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. – М.: Городец, 2000 – 272 с.
 6. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 c.
 7. Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість уточнення / В. Косович // Право України. – 2012. – № 9. – С.274- 280.
 8. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208с.
 9. Кельман М. С. , Мурашин О. Г. Загальна теорія держави. і права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
 10. Нечитайленко О. А. Основы теории права: Учебное пособие. – Харьков: Фирма «Консул», 1998. – 176 с.
 11. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., пе- рераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 520с.
 12. Погребной И.М. Теория права: Учебное пособие. 3-е изд. испр. и дораб – Харьков: Государственное специализированное издательство «Основа», 2003. – 128 с. / [Електронний ресурс] : Веб-сайт економіко-правової бібліотеки Vuzlib. – Режим доступу: http://www.pravo.vuzlib.org/book_z544_4.html.
 13. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів : Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду України від 26.01.2000 № 02-5/35 (в редакції від 22.10.2007 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v5_35800-00.
 14. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду : Закон України від 01.12.1994 р. № 266/94-ВР (поточна редакція від 26.10.2014 р.) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80.
 15. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента України від 10.06.1997 р. № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24.
 16. Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / Под ред. Нерсесянца В.С. – М.: Норма, 2004. – 832 с.
 17. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 18. Сердюк I.A. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом застосування та актом тлумачення норм права /I.A. Сердюк / [Електронний ресурс] : Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://anchive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_3/V3_10_2_7.pdf
 19. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – Вид. 4-те, допов. і переробл. – К. : Правова єдність, 2013. – 524 с.
 20. Справочник по нормотворческой технике / Пер. с нем. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 296 с.
 21. Теория государства и права/ Под. ред. профессоров Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 2001. – 448 с.
 22. Теория государства и права: учеб. / под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2003. – 380 с.
 23. Теория государства и права: Учебник для вузов. Автор: под ред. М.М. Рассолова Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г. 735
 24. Цивільний кодекс України: наук.-практ. коментар / за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – К.: Правова єдність, 2009. – 744 с.
 25. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998 / [Електронний ресурс] : Веб-сайт Лексика – українські енциклопедії та словники. -Режим доступу: //leksika.com.ua/legal.

 

 

Код роботи – 894

Вартість – 400 грн.

 

Comments are closed.