Грудень 15 2014

Учасники господарських відносин: поняття, проблеми класифікації. Задачі ( Університет Шевченка )

Зміст

Учасники господарських відносин: поняття, проблеми класифікації 3

Задача № 1. 9

Акціонер приватного акціонерного товариства «Альфа» Петренко продав належні йому акції своєму родичеві. Засновники ПрАТ звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій. Петренко заперечував проти позову на тій підставі, що статут ПрАТ «Альфа» не містив ніяких положень щодо заборони відчуження акцій товариства третім особам.

Яке рішення має винести суд? У чому полягає різниця у правовому статусі акціонерів ПАТ і ПрАТ? Чи відрізняються за своїм правовим режимом акції ПАТ і ПрАТ?

Задача № 2. 13

Між підприємствами «Альфа» (постачальник) та «Спектр плюс» (покупець) був укладений договір поставки промислового холодильного обладнання строком дії до 31 грудня 2013 р. Протягом строку дії договору обладнання поставлене не було. Застереження про те, що закінчення строку дії договору не звільняє від його виконання, договір не містив. Після закінчення строку дії договору покупець продовжував наполягати на фактичній поставці обладнання і подав до суду позов про спонукання продавця до виконання договору в натурі. Продавець проти позову заперечував, вказуючи, що після закінчення строку дії договору покупець має право лише на відшкодування збитків, заподіяних неналежним виконанням договору, в разі, коли доведе наявність таких збитків.

Яке правове значення має умова про строк в господарському договорі? Вирішіть спір.

Список використаних джерел. 15

  1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (остання редакція від 24.07.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page.
  2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя від 24.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
  3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII (остання редакція від 08.05.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
  4. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (остання редакція від 06.11.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17
  5. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 636 с. – Бібліогр.: с. 636.

 

Код роботи – 893

Вартість – 170 грн.

 

Comments are closed.