Вересень 17 2014

Кримінально-правова характеристика діяння, вчиненого при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця. НАВС

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ АБО ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ 5

1.1. Об’єкт діянь, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця 5

1.2. Об’єктивна сторона діянь, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця 10

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ АБО ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ 20

2.1. Суб’єкт діянь, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця 20

2.2. Суб’єктивна сторона діянь, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця 25

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

1. Бородин С. В. Квалификация преступления против жизни / С. В. Бородин. – М. : Наука, 1977. – 387 с.

2. Грищук В. К. До питання про поняття об’єкта злочину в сучасній науці кримінального права / В. К. Грищук // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. Право. Економіка. Гуманітаристика. – Х., 2004. – С. 30-37.

3. Грищук В. К. Загальний, родовий та безпосередні основні об’єкти злочинів проти життя і здоров’я / В. К. Грищук // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 1. – С. 77-88.

4. Грищук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина : [навч. посіб.] для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл. / В. К. Грищук. – К. : Ін Юре, 2006. – 568 с.

5. Истомин А. Ф. С запасом прочности: о квалификации необходимой обороны / А. Ф. Истомин // Российская юстиция. – 1995. – № 7. – С. 42-47.

6. Конституція України від 28.06.1996 року (остання редакцiя вiд 15 травня 2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

7. Костенко О. Поняття об’єкта злочину: дискусію варто продовжити / О. Костенко, A. Ландіна-Виговська // Право України. – 2008. – № 94. – С. 101-105.

8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-III (остання редакція від 11.07.2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/кримінальний%20кодекс%20україни.

9. Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України) : [монограф.] / С. Я. Лихова. – К. : Київський університет, 2006. – 573 с.

10. Лупіносова О. М. Суб’єкт умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони [Електронний ресурс] / О. М. Лупіносова // Актуальні проблеми держави і права . – 2009. – Вип. 47. – С. 75-80.

11. Лупіносова О.М. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони: дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.М. Лупіносова ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2007. – 191 с.

12. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1983. – 300с.

13. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посібник / В. О. Навроцький. – 2-ге вид. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

14. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – К. : Дакор, 2008. – 1428 с.

15. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. Монография. Серия “Учебники для вузов. Специальная литература”. – СПб.: “Лань”, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. – 192с.

16. Плисюк Н. М. Основні ознаки перевищення меж необхідної оборони [Електронний ресурс] / Н. М. Плисюк // Університетські наукові записки . – 2006. – № 2. – С. 240-246. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2006_2_40.pdf.

17. Про судову практику у справах про необхідну оборону : пост. Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 1 [електронний ресурс] // режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-02.

18. Справа № 316/1937/14-к : вирок Енергодарського міського суду Запорізької області від 20.08.2014 р. Єдиний державний реєстр судових рішень [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40199245.

19. Справа № 201/5777/14к вирок Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 травня 2014 року. Єдиний державний реєстр судових рішень [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38867223.

20. Тасаков С. В. Ответственность за убийство при смягчающих обстоятельствах по уголовному праву России : автореф. дис. соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право” / С. В. Тасаков. – Самара, 2000. – 54 с.

21. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / B. Я. Таций. – Х. : Выща школа, Изд-во при ХГУ, 1988. – 198 с.

22. Уголовное право России : [учебн. для вузов] [в 2-х томах] / отв. ред. и рук. авт. кол-ва Ю. А. Красиков. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. – Т. 2. Общая часть. – 639 с.

23. Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления / Е. А. Фролов // Сборник трудов Свердловского юридического института. Вып. 10. – Свердловск, 1969. – С. 182- 225.

 

 

Код роботи – 866

Вартість – 400 грн.

Comments are closed.