Вересень 17 2014

Поняття та види господарської діяльності. НАВС

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ВИДИ 6

1.1. Поняття та ознаки господарської діяльності 6

1.2. Класифікація видів господарської діяльності 10

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 17

2.1. Господарська підприємницька діяльність 17

2.2. Некомерційна господарська діяльність 23

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 27

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

1. Апопій В. В. Комерційна діяльність : підручник / В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук, Я. М. Антонюк, П. Ю. Балабан. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 558 c

2. Василенко В. О. Підприємництво / В. О. Василенко, Т. Л. Миронова, В. А. По-дсолонко, А. Ф. Процай ; за ред. В. А. Подсо-лонко, Т. Л. Миронової. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 616 с.

3. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид.,змін. та доп. – К.: Правова єдність. – 2009. – 766 с.

4. Господарське право : конспект лекцій / [В. В. Сергієнко, Ж. О. Андрійченко, A. В. Галушко та ін.]. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 444 с.

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 24.07.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

6. Конституція України від 28.06.1996 року (остання редакцiя вiд 15 травня 2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

7. Лист Вищого господарського суду Укра¬їни : від 07.04.2008 p., № 01-8/211 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3.

8. Махінчук В. М. Розмежування понять господарської та підприємницької діяльності за законодавством України [Електронний ресурс] / В. М. Махінчук // Університетські наукові записки . – 2012. – № 3. – С. 97-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2012_3_17.pdf

9. Махінчук В. М. Теоретичні проблеми визначення понять “підприємництво” та “комерція” за законодавством України [Електронний ресурс] / В. М. Махінчук // Форум права . – 2013. – № 1. – С. 680-687. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_1_115.pdf.

10. Машковська Л. В. Правовий статус суб’єктів некомерційної господарської діяльності [Електронний ресурс] / Л. В. Машковська // Актуальні проблеми держави і права . – 2011. – Вип. 57. – С. 573-578. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2011_57_85.pdf.

11. Ніколаєва Л. В. Підприємницьке право : навч. посіб. / Л. В. Ніколаєва, О. В. Старцев ; за ред. О. В. Старцева. – К. : Істина, 2006. – 208 с.

12. Пацурія Н. Б. Господарська страхова діяльність: види, ознаки, поняття / Н. Б. Пацурія // Вісник Київського нац. університету ім. Т.Г. Шевченко. Сер.: Юридичні науки . – 2010 . – Вип.83 . – С. 18-22.

13. Петров В. М. Основи комерційної діяльності. – Х., 2001. – 200 с.

14. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI (остання редакція від 04.09.2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1332010596219285.

15. Про державне прогно¬зування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 березня 2000 року, № 1602-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

16. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII (остання редакція від 19.04.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/959-12.

17. Про інноваційну діяль¬ність : Закон України від 31 березня 2005 року № 40-IV // [Елек¬тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua

18. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон від 01.06.2000 р. № 1775-III (остання редакція від 06.08.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14.

19. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності : Закон України від 23 березня 1996 року, № 98/96-ВР// [Електронний ресурс]. – Ре¬жим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

20. Скорицький А. М. Аналіз правового регулювання підприємницької діяльності в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Скорицький // Наше право . – 2014. – № 1. – С. 82-88. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.

21. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина : [навч. посібн.] / Г. В. Смолин. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 428 с.

22. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя від 24.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.

23. Щербина B.C. Господарське право: підручник / B.C.Щербина. – 5-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 636 с.

24. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.

25. Яненкова І.Г. Законодавче забезпечення діяльності підприємств/ І.Г. Яненкова//Наукові праці. Еконроміка. – 2012. – № 8(177) – С.81-86.

 

 

 

Код роботи – 865

Вартість – 400 грн.

Comments are closed.