Вересень 17 2014

Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів. НАВС

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 5

1.1. Об’єкт погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів 5

1.2. Об’єктивна сторона погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів 11

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 20

2.1. Суб’єкт погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів 20

2.2. Суб’єктивна сторона погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів 22

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

1. Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло. Монографія. – Х.: „Одісей”, 2003. – 256 с.

2. Волгарева И. В. Проблема повышения возраста уголовной ответственноти за совершение некоторых преступлений // Вестник ЛГУ. – Серия 6, 1989. – Вып. 4. – С. 60-63.

3. Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок: дис. кандидата юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / 1.1. Давидович. – К., 2007. – 252 с.

4. Донченко О.І. Характеристика об’єкта злочинів проти авторитету органів місцевого самоврядування / О.І. Донченко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 4. – С. 17-21.

5. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / М. І. Бажанов [та ін.] ; ред. М. І. Бажанов [та ін.] ; МОН України. – 2.вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

6. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, О. О. Дудоров та ін.. ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2009. – 744 с.

7. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., пере-робл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

8. Левертова Р.А. Ответственность за психическое насилие по советскому уголовному праву. – Омск: Омская высш. шк. милиции, 1978. – 103 с.

9. Навроцький В.О. Поняття насильства та його врахування при кримінально-правовій кваліфікації // Роль органів внутрішніх справ у сфері запобігання та протидії насильству в суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 17-18 квітня 2000р. / Гол. ред. В.Л. Регульський. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – 237 с., с. 10-15.

10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 6-е вид., пе¬рероб. та доп. / За заг.ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Юрид. думка, 2009. – 1236 с.

11. Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 336 с.

12. Осадчий В.І. Про зміст насильства в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 1999. – № 6. – с. 109-112.

13. Притула В. В. Відмежування погрози або насильства щодо державного чи громадського діяча (ст . 346 КК України) від інших суміжних з ним злочинів за кримінальним законодавством України / В. В. Притула // Європейські перспективи . – 2013. – № 13. – С. 123-130.

14. Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992р. № 8 із змінами від 3 грудня 1997 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – К.: Видавничий дім „Скіф”, 2005., – 472 с.

15. Рарог А. И. Вина в советском уголовном праве. -Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1987. – 184 с.

16. Соловйова A.M. Кримінально-правова характеристика примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК України): дис. … кандидата юрид.наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / A.M. Соловйова – К., 2004. – 216 с.

17. Справа 308/16029/13-к : вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16 січня 2014 року. Єдиний державний реєстр судових рішень [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40258407.

18. Справа № 495/4795/14-к : вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 07 липня 2014 року. Єдиний державний реєстр судових рішень [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39660903.

19. Терентьев В.И. Уголовное право Украины. Особенная часть: конспект лекцій / В.И. Терентьев -Николаев: Изд-во “Дизайн и полиграфия”, 2007. – 564 с.

20. Уголовное право Украины. Особенная и общая часть: учебник / [Е.Н. Алиева, А.П. Бябий, Т.А. Гончар и др.]; под ред. Е.У. Стрельцова. – X.: ООО “Одиссей”, 2006. – 720 с.

21. Удод A.M. Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України): автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / A.M. Удод. – X., 2013. – 16 с.

22. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 504 с.

23. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998 – т. 4: Н-П. – 2002. – 720 с.

24. Юридичний словник. – [Електронний ресурс]: http://ru.wiktionary.org/wiki70/oE00/oE20/oF2°/o EE % F0 % Е8% F2°/oE5°/oF2.

 

 

Код роботи – 859

Вартість – 400 грн.

Comments are closed.