Червень 20 2014

Докази та доказування в господарському процесі

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 5

1.1. Поняття доказів та доказування в господарському процесі 5

1.2. Предмет доказування в господарському процесі 11

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 19

2.1. Види суб’єктів доказування в господарському процесі 19

2.2. Класифікація доказів у господарському процесі 22

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 20.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

2. Бабенко В. В. Доказування в господарському процесі : дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Бабенко Вікторія Вікторівна ; Федерація професійних спілок України, Академія праці та соціальних відносин. – К., 2007. – 210 с.

3. Беляневич Б.Е. Арбітражне судочинство: визнання недійсними актів державних та інших органів: навчальний посібник / В.Е. Беляневич. – К.: Ін Юре, 2001 – 304 с.

4. Білецька Л. Доказування у господарському процесі України: на шляху до формування судових стандартів / Л. Білецька // Слово Національної школи суддів України . – 2013. – № 2. – С. 58-64.

5. Воложанин В.В. Предмет доказывания в советском гражданском процессе // Ученые записки Белорусского университета им. В.И.Ленина. Вып.25. Серия юридическая.-Минск.,1955. -216с.

6. Зернин Н.В. Проблемы удостоверения факта достоверности протоколов органов управления организаций / Н.В. Зернин // Нотариальный вестник. – 2006. – № 2. – С. 12-18.

7. Ковалишин О. Р. Докази в корпоративних спорах / О. Р. Ковалишин // Вісник Академії адвокатури України . – 2011. – Вип. 1. – С. 37-43.

8. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР /Под ред. М.К.Треушникова. – М., 1996. – 423 с.

9. Курс советского гражданского процессуального права. – М.,1981. – Т.1. – 464 с.

10. Курылев С.В. Сущность судебных доказательств //Труды Иркутского университета им. А.А.Жданова. Т.17. Серия юридическая. Вып.2.-Иркутск, 1956.-236 с.

11. Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судочинстві: навч. посібник / Л.М. Ніколенко. – Одеса: Фенікс; Суми: Університетська книга, 2007. – 415 с.

12. Постанова Вищого господарського суду України від 04.06.2003 р. Справа №10/2.

13. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. (поточна редакція від 11.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів : Закон України від 15 грудня 2006 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/483-16.

15. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. (поточна редакція від 11.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

16. Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2007 році : Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 18 березня 2008 р. // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 2.

17. Про деякі питання практики застосування норм Господарсько-процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році та в першому півріччі 2006 року : Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 2 жовтня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.gov.ua.

18. Про деякі питання практики призначення судової експертизи : Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 11 листопада 1998 р. // Вісник арбітражного суду України. – 1999. – № 1(5).

19. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України «Про внесення змін та доповнень до деяких роз’яснень президії Вищого арбітражного суду України» від 31 травня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.gov.ua

20. Решетникова И.В., Ярков И.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. – М.-Екатеринбург: Изд-во НОРМА, 1999. – 346 с.

21. Российское право и третье тисячелетие : Тезисы конференции. – М.,31 марта 2000 года. – 75 с.

22. Стефановский К. Разграничения гражданского и уголовного судопроизводства //Журнал министерства народного просвещения.-1873. – № 3. – С.263-269.

23. Таликін Є. А. Окремі аспекти доказування при застосуванні запобіжних заходів у господарському процесі / Є. А. Таликін // Університетські наукові записки . – 2008. – № 2. – С. 124-127.

24. Таликін Є. А. Проблема єдності господарської процесуальної форми через призму її структури / Є. А. Таликін // Форум права . – 2013. – № 3. – С. 644–651.

25. Чопко Ю. Оновлені принципи господарського процесу //Юридичний журнал. – 2002. – №4. – С. 38-43.

 

Код роботи – 799

Вартість – 350 грн.

Comments are closed.