Лютий 26 2014

Право постійного користування земельними ділянками. Задача № 16. ТЕМА 8

Зміст

1. Суть та поняття права постійного користування 3

2. Суб’єкти права постійного користування 5

3. Юридичні документи, що посвідчують право постійного користування землею 8

4. Правова відповідальність за порушення земельного законодавства щодо постійного користування землями 11

5. Правовий захист суб’єктів права постійного користування земельними ділянками 14

Задача № 16 17

Сім’я Петренків отримала земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею два гектара. Помимо цього у Петренків у власності знаходилась прибудинкова ділянка площею 0.25га. При розлученні Петренки не дійшли згоди щодо поділу земельних ділянок.

Надайте консультацію і обґрунтуйте поділ земельних ділянок щодо чинного законодавства.

Список використаних джерел 20

1. Конституція України від 28.06.1996 року [Електрон¬ний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІП (поточна редакція від 6.05.2012 року) [Електрон¬ний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1330113261085397.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135.

4. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (поточна редакція від 13.03.2012 року) [Електрон¬ний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1330113261085397.

5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності : Закон України від 06.09.2012 р. №5245-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5245-17.

6. Про Державний земельний кадастр : Закон України від 07.07.2011 р. № 3613-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.

7. Земельне право : підручник / [М. В. Шульга та ін.] ; за ред. проф. М. В. Шульги ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х. : Право, 2013. – 519 с.

8. Семчик В. І. Земельне право України [Текст] : [академ. курс]: підруч. для студ. ВНЗ / В. І. Семчик [и др.] ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ. ун-т права НАН України. – К. : Ін Юре, 2008. – 593 c.

 

 

Код роботи – 763

Вартість – 170 грн.

 

 

Comments are closed.