Лютий 26 2014

Поняття монархії та її види

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 5

1.1. Поняття форми державного правління 5

1.2. Критерії класифікації форм державного правління 7

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МОНАРХІЧНОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 13

2.1. Поняття монархії та її ознаки 13

2.2. Критерії класифікації монархічної форми державного правління 15

РОЗДІЛ 3. ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ ВИДИ МОНАРХІЇ 20

3.1. Характеристика абсолютної монархії 20

3.2. Обмежені монархії як форми державного правління 24

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

1. Актуальні проблеми теорії держави і права. Частина І. Актуальні проблеми теорії держави : Навчальний посібник / С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, Н.М.Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. – К.: КНТ, 2007. – 288 с.

2. Александров И. А. Монархии персидского залива: этап модернизации / И. А. Александров. – М. : Дело и сервис, 2000. – 544 с.

3. Алексеев А. С. Безответственность монарха и ответственность правительства / А. С. Алексеев. – М., 1907. – 70 с.

4. Анісімцев Н. В. Конституційні проблеми сучасної Японії /Н. В. Анісімцев// Право і політика. – М. : Справа, 2007. – С. 49-58.

5. Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран / К. В. Арановский. – М. : Юрайт-М, 2001. – 640 с.

6. Бариська Я. О. Форма державного правління: загальнотеоретичне дослідження : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бариська Яна Олександрівна ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – 204 с.

7. Волощук О. Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні нор¬ми і політична практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / О. Т. Волощук ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – X., 2008. – 20 с.

8. Гаджиєва Є. А. Країна висхідного сонця. Історія і культура Японії / Є. А. Гаджиєва. – М. : Юридична література, 2005. – 270 с.

9. Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн : підручник / А. З. Георгіца. – Тернопіль : Астон, 2003. – 483 с.

10. Голосніченко Д. Повноваження як об’єкт дослідження загальної теорії держави і права / Д. Голосніченко // Право України, 2008. – №1. – С. 15–18.

11. Государственное право Германии : сокр. пер. нем. семитомного издания / отв. ред. [Б. Топорнин и др.] ; РАН, Институт госу¬дарства и права. – М., 1994. – Т. 1. [Н. Ахтенберг и др.]. – 1994. – 311 с.

12. Еллинек Г. Общее учение о государстве / Г. Еллинек. – Т.1. – Изд.2-е испр. и доп. по второму немецкому изданию С.И. Гессеном. – СПб., 1908. – 599 с.

13. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты / Ж.-П. Жакке. – М.: Юристь, 2002. – 365 с.

14. Карпов Л. В. Конституційне право зарубіжних країн / Л. В. Карпов. – М. : Юридична література, 2006. – 342 с.

15. Кизима О. З. Японська система державного устрою: політичний та адміністративний аспекти / О. З. Кизима // Ефективність державного управління . – 2013. – Вип. 35. – С. 79-85.

16. Коломієць Ю. М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн / Ю. М. Коломієць. – Харків : Основа, Ун-т внутр. справ, 1998. – 246 с.

17. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов – СПб., 1898. – 428 с.

18. Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации Конституции / В. О. Лучин // Право и жизнь. – 1992. – №1. – С. 36–44.

19. Марченко М. Н. Проблемы теории госу¬дарства и права : учебник / М. Н. Марченко. -М. : Проспект, 2006. – 760 с.

20. Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и политические институты : курс лекций / А. Н. Медушевский. – М. : ГУ ВШЭ, 2002. – 650 с.

21. Мишин А. Л. Конституционное (государ¬ственное) право зарубежных стран / А. Л. Ми¬шин. – М. : Юриспруденция, 1993. – 225 с.

22. Проблемы общей теории права и государства : учебник для вузов /Под. общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. – М. : НОРМА (НОРМА-Инфра, 2002. – 832 с.

23. Процюк І. В. Глава держави в парламентських монархіях і республіках / І. В. Процюк // Форум права . – 2012. – № 3. – С. 579-584.

24. Розанов О. М. Японія: нагороди і політика / О. М. Розанов. – М. : Наука, 2007. – 141 с.

25. Севедж М. Непал становится республикой. Много ли королей осталось в мире? / М. Севедж. – Режим доступу : http://www.rambler.ru/news/world/ socialproblems/562641857.html.

26. Словарь иностранных слов. – 18-е изд. – М. : Рус.яз, 1989. – 624 с.

27. Сухонос В. В. Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління / В. В. Сухонос. // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Сер. : Право. – 2013. – № 1. – С. 1-14.

28. Терещук M. M. Різновиди монархічної форми правління: порівняльна характеристи¬ка / М. М. Терещук // Держава і право. Юри¬дичні і політичні науки. – 2007. – Вип. 38. – С. 145-146.

29. Тихонова Є. А. Парламентська республіка // Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред-кол.: Ю. С. Шемшученко та ін. – К. : Укр. ен-цикл. ім. М. П. Бажана, 2002. – Т. 4. Н-П. – С. 438-439.

30. Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 445 с.

31. Трофимов А.И. Президентская власть в современном государстве (теоретико-правовое исследование): дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» / А.И. Трофимов. – Санкт-Петербург, 2000. – 184 с.

32. Федоренко В. Л. Кувейт / В. Л. Федоренко // Юридична енциклопедія : В 6 т./ Редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін. – К. :“Укр. енцикл” ім. М. П. Бажана, 2001. – Т.3 : К–М. – С.426.

33. Хессе К. Основы конституционного пра¬ва ФРГ / К. Хессе ; пер. с нем. Е. А. Сидоровой. – М. : Юрид. лит., 1981. – 368 с.

34. Чиркин В. Е. Основы сравнительного государствоведения / В. Е. Чиркин. – М. : Из¬дательский дом Артикул, 1997. – 352 с.

35. Шаповал В.М. Форма держави в конституційному праві / В. М. Шаповал // Вісник конституційного суду України. – 2003. – №2. – С. 47–58.

 

Код роботи – 776

Вартість – 300 грн.

Comments are closed.