Вересень 30 2013

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ по виконанню контрольних робіт з курсу “Аграрне право України” (Університет Шевченка

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освіти

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по виконанню контрольних робіт
з курсу “Аграрне право України”
для слухачів спеціальності
7.060.101 “Правознавство”

Укладач : Л.М. Степаненко,
доцент.

Київ 2008

Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з курсу “Аграрне право України” ( укладач : Л.М. Степаненко, дрцент ) для слухачів спеціальності 7.060.101 “Правознавство” рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії
Інституту післядипломної освіти Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

Протокол від 2008 р № .

ВСТУПНЕ СЛОВО

 

Україна – аграрна держава і її сільське господарство – одна з провідних складових частин національної економіки. Це випливає зі значущості й незамінності сільськогосподарських продуктів у забезпеченні життєдіяльності громадян, діяльності самих аграрних товаровиробників-підприємців як на національному ринку, так і на ринку інших країн.

Сучасне аграрне господарювання будується на багатоукладності економіки, різних легальних організаційно-правових формах, приватизації державного майна, переході від монопольної державної та колгоспно-кооперативної соціалістичної форми власності до приватної форми власності громадян та юридичних осіб приватного права, преході від державної командно-адміністративної форми управління до ведення товарного виробництва на засадах підприємництва та конкуренції між товаровиробниками за ринки збуту власної продукції.
Праця селян, рибалок, мисливців й інших виробників продуктів харчування, продовольства і сировини рослинного і тваринного походження має багато істотних особливостей в порівнянні з працею в інших сферах виробництва. Суспільні відносини, що реально існують в процесі діяльності суб”єктів аграрного підприємництва, в широкому розумінні регулюються традиційними галузями права, перш за все – цивільним, господарським, трудовим, фінансовим. Але реальне існування особливостей, специфічності рис у цих відносинах викликало потребу у формуванні нової спеціалізованої галузі національного права – аграрного права. Цій галузі права відповідає навчальний курс, який вивчається у всіх юридичних вузах України.

Аграрне право України – це самостійна галузь права, самостійне утворення та юридичне змістовне явище. Воно регулює аграрні відносини, об”єднані за змістом, суттю, цілями та діяльністю аграрних підприємств, заснованих на різних формах власності та господарювання, спрямовані на виробництво, транспортування, зберігання, а також реалізацію сільськогосподарської продукції (продуктів харчування) та сировини, в тому числі і у преробленому вигляді. За допомогою правових норм аграрне право визначає правове становище аграрних підприємств-підприємців кооперативного та корпоративного типів, а також – заснованих на державній, приватній та змішаній формі власності на засоби виробництва, регулює їх майнові, земельні, організаційно-управлінські та трудові відносини що складаються в процесі виробничої та підприємницької діяльності. Правила цієї галузі регулюють правовідносини, які виникають у фермерських, особистих селянських та приватних аграрних господарствах, у підприємствах кооперативного типів, а також підприємствах заснованих на державній формі власності.

Аграрне право є самостійною галуззю права завдяки своїй суб”єктивній ознаці, зумовленій властивостями аграрного виробництва і особливо виробничо-господарській самостійності і правоздатності аграрних підприємств-підприємців різних форм власності та господарювання.

ВКАЗІВКИ
по виконанню контрольних робіт з курсу “Аграрне право”

Мета контрольної роботи – закріплення і передача знань, отриманих студентами в процесі самостійного вивчення конкретного матеріалу з курсу “Аграрне право”, а також набуття практичних навиків при роботі з законодавчими і нормативними актами при вирішенні конкретних ситуацій, що подаються в задачах.

При підготовці контрольної роботи студент розкриває одну теоретичну тему і вирішує одну задачу. При цьому підбирається необхідна література, законодавчі і норсмативні акти.

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись наступних вимог:
– на початку роботи зазначити номер теми, назву і план розкриття теми. Вказати номер задачі та її умову;
– при розв”язанні задач робити посилання на статті або пункти законодавчих і нормативних актів;
– зробити конкретні висновки;
– в кінці роботи привести список використаної літератури.

Контрольна робота пишеться від руки або друкується на комп”ютері без помарок та загальноприйнятих скорочень слів.

Кожен студент виконує контрольну роботу за номерами, що наведені в таблиці проти літери на яку починається його прізвище.

Початкова літера
прізвища студента Номери тем Номери задач
А, Б 2, 21 3, 14, 30
В, Г 4, 20 1, 11, 33
Д, Е 5,23 8, 9
Є, Ж, З, І, Й 15, 8, 7, 18, 6, 8 36, 12, 22
К, Л 4, 19 15, 23, 9
М, Н 11, 4 17,26, 34
О, П 3, 22 2, 4, 34
Р, С 14, 24 5, 16, 28
Т, У, Ф, Х 4, 2 10, 21,27,32
Ц, Ч, Ш 3, 5, 14 3, 14, 9, 30
Ш, Ю, Я 14, 24, 1 6, 7, 18

Теми контрольних робіт

Тема 1. Суб”єкти аграрного права.

1. Поняття та характеристика суб”єктів аграрного права.
2. Класифікація суб”єктів аграрного права за формами власності, господарювання та напрямками виробничої діяльності.
3. Правосуб”єктність підприємств, заснованих на державній формі власності.
4. Правосуб”єктність підприємств кооперативного та корпоративного типів.

Тема2. Право організації та членства суб”єктів аграрного
підприємництва кооперативного типу.

1. Особливості права членства суб”єктів аграрного підприємництва.
2. Правове регулювання членських відносин в аграрних підприємствах кооперативного типу (КСП, Спілка селян, СГК)
– види, членства;
– умови та порядок виникнення членських відносин;
– права і обов”язки членів;
– порядок припинення членських відносин.

Тема 3. Правове регулювання відносин засновництва та участі суб”єктів
аграрного підприємництва корпоративного типу.

1. Умови та порядок виникнення відносин засновництва та участі.
2. Права та обов”язки засновників і учасників.
3. Порядок припинення відносин участі (корпоративних прав).

Тема 4. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств
кооперативного типу.

1. Суб”єкти майнових правовідносин.
2. Правове становище майнових фондів.
3. Пайовий та неподільний фонди підприємства.
4. Правові форми набуття та відчуження майна.

Тема 5. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств
корпоративного типу.

1. Суб”єкти та об”єкти майнових правовідносин.
2. Правове становище майнових фондів ВАТ, ЗАТ, ТОВ та ін.
3. Правові форми набуття та відчуждження майна.

Тема 6. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств
заснованих на державній формі власності.

1. Суб”єкти майнових правовідносин.
2. Правове становище майнових фондів.
3. Право повного господарського відання.
4. Правові форми набуття та відчуження майна.

Тема 7. Правове регулювання управління сільськогосподарських
підприємств кооперативного типу.

1. Принципи колективного самоврядування.
2. Система органів управління підприємств.
3. Повноваження органів управління.
4. Коло посадових осіб їх права та обов”язки щодо управління підприємством.

Тема 8. Правове регулювання управління аграрних товариств.

1. Особливості управління діяльністю ВАТ, ЗАТ, ТОВ.
2. Органи управління товариств та їх повноваження.
3. Посадові особи ВАТ, ЗАТ, ТОВ, їх права та обов”язки щодо управління підприємством.

Тема 9. Правове регулювання управління діяльністю аграрних
підприємств заснованих на державній формі власності.

1. Система органів управління підприємства.
2. Повноваження органів управління.
3. Посадові особи, їх права та обов”язки.
4. Права трудового колективу щодо управління підприємством.

Тема 10. Правове регулювання управління міжгосподарських
підприємств та сільськогосподарських підприємств.

1. Спеціалізація підприємства та її чинники.
2. Господарський розрахунок, бригадний, сімейний, індивідуальний та орендний підряди і їх правове забезпечення.
3. Правове забезпечення підприємницької діяльності.
4. Правове регулювання виробництва продукції рослинництва.
5. Правове регулювання виробництва продукції тваринництва.
6. Правове регулювання підсобних промислів.
7. Правові обмеження підприємницької діяльності (квотування, підвищення ставок візитного мита та ін.)

Тема 12. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності
аграрних товариств.

1. Спецціалізація підприємства та її чинники.
2. Правове забезпечення підприємницької діяльності.
3. Правове регулювання виробництва продукції рослинництва.
4. Правове регулювання виробництва продукції тваринництва.
5. Правове обмеження підприємницької діяльності (квотування, підвищення ставок візитного мита та ін.)

Тема 13. Правове регулювання аграрних підприємств заснованих на
державній формі власності.

1. Спеціалізація підприємств та її чинники.
2. Господарський розрахунок, бригадний, сімейний та орендний підряд і їх правове забезпечення.
3. Правове регулювання виробництва продукції рослинництва.
4. Правове регулювання виробництва продукції тваринництва.
5. Особливості підприємницької діяльності ДСП.

Тема14. Правове регулювання фінансової діяльності
сільськогосподарських підприємств кооперативного типу.

1. Організаційно-правове забезпечення виконання фінансової частин виробничо-господарської діяльності.
2. Правові засади кредитування аграрного виробництва.
3. Правове регулювання розрахунково-касових операцій. Дотримання фінансової дисципліни.
4. Правові засади страхування майна та об”єктів незавершеного виробництва (посівів сільськогосподарських культур, молодих багаторічних насаджень, тощо).

Тема 15. Правове регулювання фінансової діяльності підприємств
корпоративного типу.

1. Організаційно-правове забезпечення виконання фінансової частини виробничо-господарської діяльності підприємства.
2. Правові засади кредитування аграрних товариств.
3. Правове регулювання дотримання розрахунково-касових операцій. Дотримання фінансової дисципліни.
4. Правові засади страхування майна та об”єктів незавершеного виробництва (посівів сільськогосподарських культур, молодих багаторічних насаджень, тощо).

Тема 16. Правове регулювання фінансової діяльності
сільськогосподарських підприємств заснованих на державній
формі власності.

1. Організаційно-правове забезпечення виконання фінансової частини виробничо-господарської діяльності підприємства.
2. Правові засади кредитування аграрного виробництва.
3. Правове регулювання розрахунково-касових операцій. Дотримання фінансової дисципліни.
4. Правові засади страхування майна та об”єктів незавершеного виробництва (посівів сільськогосподарських культур, молодих багаторічних насаджень, тощо).

Тема 17. Правове регулювання організації та оплати праці в
сільськогосподарських підприємствах.

1. Поняття і зміст організації праці в господарстві.
2. правові форми організації праці.
3. Поняття та форми оплати праці в сільськогосподарських підприємствах з різною формою власності.
4. Правові засади державного регулювання оплати праці на підприємствах з різною формою власності.

Тема 18. Правове регулювання дисципліни, охорони праці та здоров”я
працівників аграрних підприємств.

1. Поняття та правове забезпечення дотримання дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах.
2. Поняття, зміст та правове забезпечення охорони праці в сільськогосподарських підприємствах.
3. Поняття та зміст забезпечення охорони здоров”я працівників сільськогосподарських підприємств.
4. Державний контроль та відповідальність посадових осіб за створенням безпечних умов праці на підприємствах.

Тема 19. Правове становище фермерського господарства.

1. Поняття та суть фермерського господарства.
2. Порядок створення фермерського господарства.
3. Майнові та земельні правовідносини в фермерському господарстві.
4. Господарська та фінансова діяльність фермерського господарства.
5. Правове регулювання відносин фермерського господарства з державою.

Тема 20. Правове становище особистого селянського господарства.

1. Поняття та суть особистого селянського господарства.
2. Порядок створення особистого селянського господарства.
3. Суб”єктний склад особистого селянського господарства.
4. Земельні правовідносини в особистому селянському господарстві.
5. Майнові правовідносини в особистому селянському господарстві.
6. Юридичний захист прав та інтересів суб”єктів особистого селянського господарства.

Тема 21. Аграрно-договірні правовідносини.

1. Поняття, особливості та види договірних правовідносин суб”єктів аграрного підприємництва.
2. Договори на матеріально-технічне забезпечення.
3. Договори на агрохімічне, меліоративне та технічне обслуговування.
4. Договори на реалізацію сільськогосподарської продукції.
5. Договори на кредитування.
6. Договори на страхування майна та об”єктів незавершеного виробництва.

Тема 22. Правове забезпечення аграрної реформи.

1. Зміст та завдання аграрної реформи в Україні.
2. Правові засади приватизації землі колгоспів та радгоспів.
3. Правові засади приватизації майна колгоспів.
4. Реформування аграрних підприємств на базі приватної власності на засоби виробництва.
5. Правові засади створення нових форм господарювання.

Тема 23. Правове забезпечення приватизації переробних підприємств
АПК.

1. Правові форми приватизації переробних підприємств АПК.
2. Участь трудових колективів в приватизації підприємств.
3. Право участі виробників сировини та працівників соціальної сфери села у приватизації переробних підприємств АПК.
4. Право держави на отримання частки майна при приватизації переробних підприємств АПК.

Тема 24. Правове регулювання соціального розвитку села.

1. Організаційно-правове забезпечення соціального розвтику села.
2. Правове регулювання демографічної проблеми та кадрового забезпечення села.
3. Правове регулювання житлового будівництва.
4. Правове регулювання будівництва об”єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури.
5. Правове регулювання шляхового будівництва на селі.
6. Правове регулювання впровадження науково-технічного прогресу в агропромисловий комплекс.

З А Д А Ч І

Задача 1.

Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу “Деснянський” прийняло рішення про встановлення виплат на земельні та майнові паї лише тим членам кооперативу, що зайняті на виробництві сільськогосподарської продукції.
До Вас звернулись члени кооперативу працівники дитячого садка з проханням пояснити законність такого рішення.

Дайте пояснення на скільки така практика є законною, чи відповідає цей факт сутті кооперативних правовідносин і які відмінності в розподілі прибутків підприємств кооперативного та корпоративного типів?

Задача 2.

На сесії районної ради було прийнято рішення про об”єднання СВК, Спілки селян, ДСП, акціонованої птахофабрики, приватного консервного заводу, міжгосподарського агробуду в агропромислове об”єднання у вигляді консорціуму.

За роз”ясненням до Вас звернувся голова СВК “Світанок”.

Дайте мотивовані відповідді на запитання:
– про законність такого рішення і порядок його оскарження;
– правовий статус аграрно-торгівельного об”єднання (корпорація, консорціум).

Задача 3.

Рада кооперативних сільськогосподарських підприємств та асоціація фермерських господарств на своєму спільному засіданні вирішили заснувати комерційний банк та страхову компанію.

Керуючий відділенням банку “АВАЛЬ”, що обслуговувало аграрні підприємства в цьому районі, звернувся до Вашої юридичної фірми з проханням дати пояснення з таких питань:
– чи мають право його клієнти засновувати банківську установу без його згоди чи участі?;
– який статус матиме банк, якщо аграрні товаровиробники будуть одночасно його клієнтами і засновниками?;
– чи мають право аграрні товаровиробники мати рахунки одночасно в
декількох банківських установах?

Задача 4.

До Вашої юридичної фірми звернулася ініціативна група членів КСП “Заріччя” з проханням провести реорганізацію КСП і на його базі створити асоціацію фермерів та сільгоспкооперативів.

- Підготуйте і обгрунтуйте план Ваших дій. Який статус буде мати вищезазначене утворення?
– Дайте пояснення які спільні риси та відмінності в правовому статусі буде мати запропоноване клієнтами об”єднання.

Задача 5.

Загальні збори акціонерів ЗАТ “Троя” вирішили внести ряд змін до його статуту і, зокрема, записати в статуті, що право голосу мають тільки акціонери, які працюють в АТ, непрацюючі акціонери – пенсіонери мають право приймати участь в голосуванні за квотою – “10 акцій – голос”, а працездатні акціонери, що непрацюють в АТ мають право лише дорадчого голосу.
Районна державна адміністрація відмовилась реєструвати такі зміни до статуту. Голова правління АТ звернувся до суду з позовом на неправомірність дій РДА.

Вирішіть цю справу.

Задача 6.

Член СВК “Прут” Горай звернувся до правління кооперативу і загальних зборів з заявою про обмін свого майнового та земельного паю на пай учасника ТОВ “Агро-ЛТД” пана Яреми. У своїй заяві Горай зазначила, що вона вийшла заміж і переїздить до свого чоловіка в сусідньому районі і є учасником ТОВ “Агро-ЛТД”.

Чи є законною підстава задовольнити заяву Горай
Яким юридичним документом може бути оформлено такий обмін паями?
Чи можна обміняти пай члена кооперативу на частку учасника ТОВ?

Задача 7.

Член СВК “Рома”, що на кордоні з Молдовою Іон Каротяну вирішив вийти з цього кооперативу і перейти в асоціацію селяе “Жок”в республіці Молдова.
Він попросив перевести до асоціації “Жок” належний йому пай натурою, а земельний пай переоформити на члена СВК Мороза, який заплатив йому за це 1000 доларів США.

Правління кооперативу “Рома” відмовилося це зробити, посилаючись на те, що по-перше, згідно з статутом кооперативу Каротяну може отримати свій майновий пай особисто і лише грошима, по-друге, земля не може йому видаватися, оскільки він переїздить на постійне місце проживання за кордон.

Іон Каротяну звернувся до Вашої юридичної фірми за консультацією. Проведіть юридичний аналіз цієї ситуації і надайте консультацію по вирішенню данної проблеми відповідно до чинного законодавства України.

Задача 8.

Правління кооперативу “Воля” рекомендувало загальним зборам прийняти до членів кооперативу групу осіб, які тимчасово працювали на стрижці овець.

В наслідок чого ця група осіб була звільнена від сплати прибуткового податку і цій бригаді було передплачено понад встановлені розцінки значні суми коштів.

Проведіть правовий аналіз зазначених фактів.

Задача 9.

Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) “Промінь” організував у себе авторемонтну майстерню, послугами якої користувалися всі бажаючі, в тому числі і не члени СВК. Для здійснення цих послуг СВК купував запасні частини за готівку і за поштовими переказами як у громадян, так і у підприємств усіх форм власності.

Чи порушував СВК фінансову дисципліну?

Обгрунтуйте порядок надходження, обліку та використання готівки аграрними підприємствами кооперативного типу відповідно до чинного законодавства.

Задача 10.

Три родини братів Карпенків подали заяву про вихід з членів СВК “Рось” і вимагали видати їм на майнові паї магазин в м. Рокитне, який був куплений СВК на приватизаційному аукціоні.

Правління СВК відмовило їм, посилаючись на те, що по-перше, магазин конче необхідний для діяльності кооперативу, а по-друге, що вартість магазину перевищує сумарну вартість паїв братів Карпенків.

Брати Крпенки звернулися до Вашої юридичної фірми і попросили дати роз”яснення з приводу правомірності дій правління СВК.

Дайте юридичну консультацію.

Обгрунтуйте можливість вирішення данного питання відповідно до чинного законодавства.

Задача 11.

У грудні 2003 року два СВК і ДСП вирішили вийти із складу міжгосподарського об”єднання “Елітне насіння” (МОЕН) і просили повернути вартісні частки в статутному фонді МОЕН і відповідну частину доходів на неї за 2003 рік.

Збори учасників МОЕН відмовили в поверненні цим господарствам частки одноразово, а запропонували виплачувати їх з частини доходів об”єднання на протязі декількох років.

Дайте правовий аналіз даної колізії.

Обгрунтуйте права учасників об”єднання і визначіть коло суб”єктів майнових правовідносин і об”єднаннях подібного типу.

Задача 12.

На підставі рішення виконкому Севастопольської міськради заступник голови виконкому надіслав директорам ДСП, розташованим на території міськради лист в якому зобов”язував реєструвати ДСП, зазначивши в нових статутах, що їх майно є комунальною власністю і відповідно до цього ДСП наділені правом оперативного управління майном, а відносно виробленої продукції – правом повного господарського відання.

В якому випадку і в якій частині рішення міськвиконкому може бути законним?
На яких правових підставах ДСП може використовувати надане йому майно?

Задача 13.

Під час проведення аудиторської перевірки було встановлено, що голова СВК дав усну вказівку головному бухгалтеру виділити 5000 гривень готівкою, а також виписати поросят на проведення районного семінару керівників господарств.

Головний бухгалтер відмовився це зробити без відповідного рішення правління. Голова наклав візу на заяву директора районного будинку культури про виділення зазначених коштів та поросят. Ці факти було викладено в заключенні аудитора і акту ревізійної комісії та доведенні до зборів уповноважених СВК.

Обгрунтуйте правомірність дій голови правління СВК.

Дайте перелік прав і обов”язків головного бухгалтера СВК.

Як повинні відреагувати на цей факт збори уповноважених СВК.

Задача 14.

Ветеринарний лікар ТОВ Мельничук І.П. який працює в СВК і проживає в сільській місцевості звернувся до юридичної фірми з рядом запитань:
– чи має він право на пільги з оплати квартири та комунальних послуг?
– якими нормативно-правовими актами ці пільги закріплені?

Дайте грунтовну консультацію.

Задача 15.

До вашої юридичної фірми звернулась голова ревізійної комісії ТОВ з проханням дати пояснення:
– хто окрім неї та голови правління є посадовими особами в ТОВ?;
– чи відносяться до посадових осіб головні спеціалісти ТОВ?;
– чи обов”язково посадовими особами можуть лише бути учасники ТОВ?;
– хто може приймати рішення про усунення посадових осіб з посади?

Задача 16.

Рішенням загальних зборів ВАТ “Нива” 2/3 голосів у статут ВАТ були внесенні доповнення, згідно з якими членами спостережної ради обираються голова правління, його заступники, головний бухгалтер та акціонери які мають не менше 5% акцій.

До відання спостережної ради передано повноваження з вирішення про внесення змін до статуту, про реорганізацію товариства та припинення його діяльності, про створення та ліквідацію дочірних підприємств. Рішення цих питань повинні прийматися ¾ голосів членів спостережної ради. По решті питань рішення приймаються простою більшістю присутніх членів спостережної ради.

Обгрунтуйте відповідність такого рішення чинному законодавству.

Задача 17.

СВК “Дністер”, враховуючи високу прибутковість від реалізації хутра хижаків, квітів і лікарських рослин, на загальних щборах кооперативу вирішив організувати ферму по вирощуванню норок та песців, використовуючи на відгодівлю хижаків відходи забійного цеху великої рогатої худоби, а також використати навні теплиці для вирощування квітів. За рахунок скорочення посівних площ сільськогосподарських культур організувати вирощування лікарських рослин.

Райдержадміністрація довідавшись про таке рішення загальних зборів СВК запропонувала кооперативу переєреструвати стату оскільки на її думку СВК змінив предмет діяльності.

Обгорунтуйте законність пропозиції райдержадміністрації.

Яка повинна бути реакція СВК на пропозиці. райдержадміністрації?

Чи є запропонована діяльність СВК сільськогосподарською?

Задача 18.

До вашої юридичної фірми звернулось керівництво СП “Ятрань ОйлНасіння” і попросило надати консультацію з питань про склад затрат на виробництво та слад податків які повинно сплачувати СП та можливість їх зменшення.

Надайте грунтовну консультацію відповідно до чинного законодавства.

Задача 19.

За підсумками господарського 2002 року податкова інспекція стягнула з ВАТ ім. Б.Хмельницького суму 1,2 млн. грн., а з ДСП-заводу “Коктебель” 2,8 млн. гривень, що становило понад 30% їх прибутку, посилаючись на те, що данні підприємства втратили статус аграрних підприємств і пільги на сплату фіксованого сільськогосподарського податку.

Обгрунтуйте правомірність дій податкової інспекції.

В якому випадку агарані підприємства втрачають право бути суб”єктами сплати фіксованого сільськогосподарського податку?

Задача 20.

Зважаючи на невідповідне ставлення правління АКБ “Промінвестбанк” до своїх зобов”язань голова правління СВК “Дружба” дав вказівку головному бухгалтеру і касиру не здавати до банку готівку, одержану від реалізації на ринку м”яса, молока та інших продуктів, а витрачати її на закупівлю палива запасних частин та на виплату заробітної плати працівникам.

Обгрунтувати законність таких розпоряджень голови правління СВК, та порядок ведення касових операцій недержавними юридичними особами.

Задача 21.

На загальних зборах СВК “Розалія” Були прийняті правила внутрішнього розпорядку, згідно з яким члени кооперативу зобов”язані відпрацювати в господарстві – чоловіки – 280 днів, а жінки – 250 днів незалежно від галузі виробництва.

За невиконання цих норм членам кооперативу додаткова відпустка зменшувалась на кількість невідпрацьованих днів.

Члени кооперативу звернулися до Вас надати пояснення щодо законності такого рішення.

Надайте грунтовну консультацію з цього приводу.

Чи має місце порушення чинного законодавства?

Задача 22.

Відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку всі претенденти на вступ до СВК “Псьол” мали пройти випробування терміном три місяці, після чого правління кооперативу розглядало їх заяви і рекомендувало загальним зборам приймати (не приймати) цих осіб в члени СВК.

Обгрунтуйте відповідність такого рішення чинному законодавству.
Яким чином усунути порушення чинного законодавства якщо воно
мала місце?

Задача 23.

Під час перевірки дотримання норм законодавства про працю в недержавних сільськогосподарських підприємствах прокуратурою було встановлено, зокрема, в СВК “Вінничанка” відповідно до статуту більшість його працівників за невиконання розпоряджень керівників структурних підрозділів були в 2002 році позбавлені додаткових відпусток, а також з кожного працівника утримувалось до 10% суми дивідендів на майнові та земельні паї.
Яке рішення повинен прийняти прокурор? Підготуйте проекти відповідних документів.

Задача 24.

До Вашої юридичної фірми звернувся голова фермерського господарства Хоменко Л.Х. з проханням надати йому роз”яснення з приводу:

- Які права він має як голова ФГ?
– Які фінансові зобов”язання він буде нести перед державою?
– Які обов”язки він має щодо страхування майна ФГ?

Задача 25.

До Вашої юридичної фірми звернувся член СВК “Мрія” – агроном за фахом Сіренко М.К., який бажає створити ФГ, членами якого будуть син та дружина отримати консультацію з таких питань:

- Порядок створення ФГ.
– Необхідний перелік документів для створення ФГ і порядок їх підготовки та представлення у відповідні органи.
– Причини, з яких йому може бути відмовлено у створенні ФГ.

Задача 26.

До Вашої юридичної фірми звернувся Кармас І.О. – мешканець м.києва, за освітою агороном, працює в апараті Міністерства аграрної політики України більше як 15 років, він повернутися в рідне і створити ФГ. Однак голова місцевого КСП виступив проти наміру Кармаса, мотивуючи тим, що він міський житель і він не дасть йому земельної ділянки.

- Підстави, за якими можна відмовити Кармасу у створенні ФГ.
– Чи має відношення голова КСП до створення фермерських господарств?
– З яких земель виділяються ділянки для створення ФГ?
– Порядок оскарження відмови громадянину у створенні ФГ?

Задача 27.

До Вас, як приватного адвоката, звернувся фермер Солове С.Т. з проханням надати йому консультацію з приводу: він голова ФГ, його дружина не є членом ФГ, хоч працює в фермерському господарстві як найнятий працівник. В даний час дружина подала заяву і розподіл майна фермерського господарства. Їх 15-річний син виявив бажання залишитися з батьком, а 10-літня донька – з матір”ю.

- Які права має дружина щодо майна ФГ?
– Які гарантії встановлені чинним законодавством щодо неподільності ФГ?
– Яке майно суд має відносити до майна ФГ, а яке – до спільнонабутого
подружжям?

Задача 28.

ВАТ “Садівник” разом з авіазагоном “Кримські авіалінії” організували збут власних фруктів, а також фруктів, вирощених на присадибних ділянках своїх акціонерів. Цю діяльність оформили договором про взаємодопомогу і спільну діяльність по виробництву і реалізації продовольства. Отримані від цього доходи авіазагін зберігав в закордонних банках, сплачуючи за векселями витрати ВАТ на придбання пального, лісоматеріалів, засобів захисту рослин.

Податкова інспекція району, побачивши в цьому зловживання голови ВАТ і приховування прибутків, шляхом зберігання коштів в закордонних банках, передала відповідні матеріали в прокуратуру для відкриття кримінальної справи.

- Чи є дії ВАТ та авіазагону законними?
– Чи є підстави в податкової інспекції для подання про порушення
кримінальної справи проти ВАТ?

Задача 29.

СВК “Нива Поділля” застрахувала усіх своїх членів та членів їх родин.
Податкова інспекція району побачила саме в цьому навмисне збільшення витрат СВК на виробництво продукції з метою уникнути сплати податків.

- На скільки дії СВК є законними?
– Чи пілягають кошти витрачені на страхування оподаткуванню?
– У яких випадках кошти на страхування не оподатковуються?

Задача 30.

До Вас звернувся фермер Сорока В.О. з проханням пояснити сутність та зміст державних контрактів на закупку сільськогосподарської продукції до державних ресурсів, зокрема, яка продукція “підпадає” під асортимент державних ресурсів, яким за змістом має бути контракт, за яких умов цей контракт можна розірвати і не нести за це відповідальності?
Дайте грунтовну відповідь.

Задача 31.

До Вашої юридичної фірми звернулась жителька м. Полтава Іваненко О.М. з проханням надати пояснення: її мати Петренко Г.П. 40 років відпрацювала в колгоспі “Жовтень” і вийшла з нього на пенсію.

Після її смерті дочка, як спадкоємиця, звернулася до правління КСП про виділення майнового та земельного паю який належав її матері.

Правління КСП відмовило Іваненко О.М., мотивуючи тим, що їїмати на момент розпаювання в селі не проживала.

Обгрунтуйте: чи мала право мати Іваненко О.М. на майновий і земельний пай КСП і чи мала право Іваненко успадкувати його?

Задача 32.

Група членів КСП “Україна” віддала в оренду свої земельні та майнові паї приватному підприємцю, в минулому голові цього КСП
Наконечному М.І.

В договорах на оренду майнових та земельних паїв орендна плата встановлена 0,7 % вартості від вартості паїв.
Дайте відповідь:

- чи відповідає такий розмір плати за оренду паїв чинному законодавству?;
– Якими нормативно-правовими актами регламентується рівень орендної
плати за оренду земельних та майнових паїв?

Задача 33.

В 1998 році група членів КСП продала свої земельні сертифікати приватному підприємцю Стратієнку О. На загальну площу 2000 га, засвідчив-
ши договори в державного нотаріуса та взявши нотаріально завірені розписки з кожного власника сертифікату, що останні вчинили цей акт добровільно. На цій базі Стратієнко О. Створив високорентабельне приватне аграрне підприємство.

Районна державна адміністрація, завбачивши в цьому порушення земельного законодавства подала позов до суду. Суд прийняв рішення на користь РДА.
Дайте відповідь:

- Чи порушив Стратієнко земельне законодавство чинне в 1998 р.?
– Чи законним є рішення суду?
– Які юридичні дії може чинити власник щодосертифікату на земельну
частку-пай?

Задача 34.

В рахунок погашення заборгованості з сплати фіксованого сільськогосподарського податку районна податкова інспекція наклала арешт на орендоване майно ТОВ “Мрія”.
Поясніть:

- Чи правомірні дії районної податкової інспекції?
– Чи може бути погашена заборгованість по сплаті податку за рахунок
орендованого майна?

Задача 35.

Голова ліквідованого фермерського господарства, яке проіснувало 2 роки і 11 місяців Федоренко І.П. подав позов до суду на районну податкову інспекцію щодо стягнення нею заборгованості по сплаті податку за цей період, мотивуючи тим, щол відповідно до чинного законодавства ФГ звільняється від податків на терміном на три роки.
Суд не задовольнив позов фермера.
Поясніть причину відмови суду в задоволенні позову
Федоренку І.П.

Задача 36.

Член колгоспу “Світанок” Гулий І.С. відпрацював в господарстві 35 років і вийшов на пенсію за 5 років до розпаювання майна і землі. Через деякий час колгосп був реорганізований в КСП.

При розпаюванні земель та майна загальні збори КСП не включили його в списки на розпаювання майна і додаток до державного акту на право колективної власності на землю, чим лишили його права на майновий і земельний паї.

Гулий І.С. звернувся до Вашої юридичної фірми з проханням надати йому пояснення щодо правомірності рішення загальних зборів членів КСП.

Список рекомендованої літератури

1. Аграрне законодавство України.-Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 5, 1996./ Відп.ред. В.В. Янчук./.К.: Юрінком Інтер, 1996.- Вип.1.
2. Аграрне право: Навч.посібник / за ред. В.П. Жушмана./.Харків, 1999.
3. Аграрне право України: Підручник / за ред. В.З. Янчука./. К.: Юрінком Інтер, 2000.
4. Аграрне право України. Практикум./ Під ред. Янчука В.З./. .К.- Юрінком Інтер.- 2001.
5. АПК і право. Ц.В. Бичкова, З.А. Павлович, В.І. Семчик, Ю.С. Шемшученко. К.: Політвидав України, 1988.
6. Бакай І.М. Конституційні засади забезпечення екологічної безпеки в сільському господарстві, Право України. 1997. 12. ст. 10-15.
7. Бакай І.М. Правове забезпечення виробництва екологічно-чистої (безпечної) продукції в АПК та її класифікація, Право України. 1998. – № 1. ст. 86-91.
8. Бейкун А. Поняття державного регулювання діяльності обласної ланки агоропромислового комплексу як цілісної правової катерогії. Право України. 1999. № 9. ст. 25-39.
9. Берлач А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК в Україні: Запобігання злочинності у цій сфері, Право України. 1999. – № 11. ст. 55-58.
10. Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні. Право України. 1999. – № 2. ст. 15-18.
11. Берлач А. Правове забезпечення земельної та аграрної реформ в Україні. Право України. 1998. № 11. ст. 125-128
12. Бичкова Ц.В. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства. Право України. 1996. № 7 ст. 38-42.
13. Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. К. Юрінком Інтер. 1998.
14. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. К. Вентурі. 1996.
15. Єрьоменко В. Підстави виникнення трудових правовідносин в колективних сільськогосподарських підприємствах, селянських (фермерських) господарствах, кооперативах. Право України. 1997. № 6. ст. 51-55.
16. Зіновчук В.В. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США. К. Логос. 1996.
17. КоваленкоТ.О. Правові питання реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств. Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Юридичні науки. Вип. 37. ст. 51-57.
18. КоваленкоТ.О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств. Право України. 2001. № 2. ст. 87-91.
19. КоваленкоТ.О. Правовідносини у сфері паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2000 р., № 2 ст. 156-163.
20. КоваленкоТ.О. Правова природа майнового паю. Науковий вісник Чернівецікого університету. Вип. 121. Правознавство. Чернівці. Рута. 2001. ст. 46-49.
21. Ковальчук Т. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст. Право України. – 1997. – № 5 ст. 22-25.
22. Кулініч П.Ф. Науково-практичний коментар до Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 03.12.99р. Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000. – № 2. ст. 17-26.
23. Клюкін Б.Д. Серія: Аграрне право України. Аграрне право зарубіжних країн. Навч. Посібник. К. УВШу. АПК. 1992. – ВИП. 6.
24. Кооперативне право / За ред. В.І.Семчика./ К. Юрист. 1998.
25. Погребний О.Щ.Сільські господарства і оренда. Організаційно-правові питання. К. Урожай. – 1991.
26. Правове забезпечення банківської діяльності. Закони і підзаконні акти. / Упоряд. В.З. Янчук, О.О. Ватченко/. К. 1996.
27. Проблеми права власності та господарювання в сільському господарстві. Монографія / під редакцією В.І. Семчика /. К. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2001.
28. Проценко Т.П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств. К. – 2000.
29. Рябко Л. Правова природа договору лізінгу. Право України. – 2000. – № 1. – ст. 70-78.
30. Святоцький О., Семчик В. Про концепцію аграрної та земельної реформи Право України. – 1997. – № 11. – ст. 24-26.
31. Семчик В.І. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні. Право України. – 1999. – № 5. – ст. 34-39.
32. Семчик В.І. Право власності за Конституцією України. – К.: Ін Юре, 1997.
33. Статівка А. Аграрні перетворення і роль особистих підсобних господарств громадян. Право України. – 2000. – № 5. – ст. 27.
34. Статівка А. Поняття гарантій суб»єкта договірних відносин в АПК та їх класифікація. Право України. – 1998. – № 5. – ст. 33-36.
35. Титова Н.І. Селянське (фермерське) господарство України і правове регулювання: поняття, ознаки, перспективи. Право України. 1995. № 9; 10. ст. 9-10.
36. Титова Н.І. Фермерство в Україні: основні правові засади. – Львів. Атлас. 1998.
37. Федорович В.І. Правові основи створення сільськогосподарських кооперативів в Україні. – Львів. – Атлас. – 1998.
38. Янчук В.З., Янчук В.В. Серія: Аграрне право України. – Правові основи ринкових аграрно-виробничих взаємин. – К. УВШу АПК. 1993. – Вип. 8.
39. Янчук В.З., Янчук В.В. Серія: Аграрне право України. – Предмет, джерела аграрного права та аграрні правовідносини в умовах переходу до ринку: Навч. посібник. – К. – УВШу АПК. 1993. Вип. – 10.
40. Янчук В.З. Серія: Аграрне право України. – Право власності колективного сільськогосподарського підприємства: Навч. посібник. – К. ІПОКС АПК. 1994. – Вип. 11.
41. Янчук В.З., Шелестов В.В., Запорожець А.Б. Серія: Аграрне право України: Правове регулювання виробничої і фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства: Навч. посібник. – К. – ІПОКС АПК, 1996.
42. Янчук В.З., Статівка А.М. Аграрне право (оглядові лекції, практичні заняття, нормативні акти.). – Харків: Ксілан, 2000.

Нормативно – правові акти

Законодавчі акти:
1. Про пріоритетність соціального розвитку та аграрного комплексу
в народному господарстві. 17.10.1990 р. ( Із змінами та доповненнями ).
2. Про підприємства в Україні. № 888 – ХІІ. 27.03.1991. (Із змінами та
доповненнями);
3. Про охорону навколишнього природного сердовища. № 1264 – ХІІ.
26.06.1991 р. ( Із змінами та доповненнями );
4. Про власність. № 697 – 12. 07.02.1991. ( Із змінами та доповненнями );
5. Про банки і банківську діяльність. № 872-ХІІ. 20.03.1991. ( Із змінами та
доповненнями );
6.Про зовнішньоекономічну діяльність. № 959 – ХІІ. 16.04.1991. ( Із змінами
та доповненнями );
7. Про захист прав споживачів. № 1023 – ХІІ. 12.05.1991. ( Із змінами та
доповненнями );
8. Про цінні папери та фондову біржу. № 1201 – 12. 18.06.1991. ( Із змінами
та доповненнями );
9. Про господарські товариства. № 1577 – ХІІ. 19.09.1991. ( Із змінами та
доповненнями );
10. Про пенсійне забезпечення. № 1788 – ХІІ. 05.11.1991. ( Із змінами та доповненнями );
11. Про колективне сільськогосподарське підприємство. № 2114 – ХІІ. 14.02.1992 р. ( Із змінами та доповненнями );
12.Про ветеринарну медицину. № 2499. 25.06.1992. ( Із змінами та
доповненнями );
13.Про природно-заповідний фонд України. № 2456 – ХІІ. 16.07.1992 р. ( Із змінами та доповненнями );
14.Про плату за землю. № 2535-ХІІ. 03.07.1992р.(Із змінами та доповненнями)
15. Про охорону прав на сорти рослин. № 3116 – ХІІ. 21.04.1993. ( Із змінами та доповненнями );
16.Про карантин рослин.№3348-ХІІ.30.06.1993р.(Із змінами та доповненнями)
17. Про племінне тваринництво. № 3691 – ХІІ. 15.12.1991 р. ( Із змінами та доповненнями );
18.Про насіння. № 3372-ХІІ. 23.12.1993 р. ( Із змінами та доповненнями );
19.Лісовий кодекс України. 21010. 1994 р. ( Із змінами та доповненями );
20. Про пестициди і агрохімікати. № 86/95 – ВР. 02.02.1995р. ( Із змінами та доповненнями );
21. Водний кодекс України. № 213/95 – ВР. 16.07.1995 р. ( Із змінами та доповненнями );
22. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі № 291/96 – ВР. 10.07.96 р. ( Із змінами та доповненнями );
23. Про сільськогосподарську кооперацію. № 496/97. – ВР. 17.07.1997 р.
( Із змінами та доповненнями );
24. Про передачу об”єктів права державної та комунальної власності. № 147/98. – ВР. 03.03.1998 р. ( Із змінами та доповненнями );
25.Про оренду землі. № 161-ХІІ.22.10.1998 р. ( Із змінами та доповненнями );
26.Про меліорацію земель. № 1389 – ХІV. 14.01.2000р. ( Із змінами та
доповненнями );
27.Про планування забудови території. № 1699 – ІІІ. 20.05.2000 р. ( Із змінами та доповненнями );
28. Про угоди щодо відчуждження земельної частки ( паю ). № 2242 – ІІІ. 18.01.2001 р. ( Із змінами та доповненнями );
29.Про особливості приватизації об”єктів незавершеного будівництва. ( Із
змінами та доповненнями );
30.Земельний кодекс України. № 2468 – ІІІ. 25.10.2001 р. ( Із змінами та доповненнями );
31.Цивільний кодекс України. № 435 – ІV. 16.01.2003р. ( Із змінами та
доповненнями );
32.Господарський кодекс України. № 436 – ІV. 2003р. ( Із змінами та
доповненнями );
33.Про особисте селянське господарство. № 754 – 15. 15.05.2003 р.
34.Про фермерське господарство. № 973 – ІV. 19.06.2003р.
35.Про іпотеку, від 05.06.2003 р.
36. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність, від 17.07.2004 р.
37.Про державну підтримку сільського господарства , від 26.06.2004 р.
38.Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень , від 20.01.2005 р.
39.Про поставку продукції для державних потреб , від 22.12.1995 р.
40.Про фіксований сільськогосподарський податок , від 17.12.1998 р.
41.Внесення змін до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України “№401-V, від 30.11.2006 р.
42.Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру –сирцю з цукрової тростини. №404-V, від 30.11.2006 р.
43. 43.Про внесення змін до Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні. “№547-V, від 09.01.2007 р.
44. Про внесення змін до Закону України «Про ліцензувааня нових видів господарської діяльності. №961-V від 19.04.2007 р.

Постанови Верховної Ради України:

1. Про земельну реформу. № 563 – ХІІ. 18.12.1990 р.;
2. Про порядок надання та вилучення земельних ділянок. – 27.03.1991 р.;
3.Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі. № 2200 – ХІІ. 13.03.1992 р.
4.Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного
користування землею. № 2201 – ХІІ. 13.03.1992 р.

 

Укази Президента України:

 

1. Про приватизацію автозаправних станцій. № 612/93. 29.12.1993 р.;
2.Про невідкладні заходи прискорення земельної реформи у сфері сільсько-
господарського виробництва. № 666/99. 10.11.1994 р.;
3.Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського
призначення для здійснення підприємницької діяльності. № 608/95.
12.07.1995 р.;
4. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям.
№ 720/95.08.08.1995р.
5. Про врегулювання деяких питань, пов”язаних з процесом управління об”єктами державної власності. № 736/98. 1998 р.;
6. Про заходи щодо подальшого садівництва та городництва.
№ 1204/99. 29.09.1999 р.
7. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора України. № 1529/99. 03.12.1999 р.
8. Про забезпечення економічних інтересів і соціального захисту працівників соціальної сфери села та вирішення окремих питань, що виникли в процесі проведення земельної реформи. № 584/2000.12.04.2000 р.

Постанови Кабінету Міністрів України:

1. Про державну підтримку розвитку садівництва, розсадництва та виноробної промисловості до 2005 року. № 220. 04.04.1994 р.
2. Про затвердження порядку державного обліку наявності використання
пестицидів і агрохімікатів. № 881. 02.12.1995 р.
3.Про заходи щодо розвитку садівництва, виноградарства та виноробної промисловості у 1996 – 2010 роках. № 173. 08.02.1995 р.
4. Про підприємства, що приватизуються з урахуванням особливостей,
визначених законодавством для агропромислового комплексу. № 638.
12.06.1996 р.
5. Про затвердження Положення про спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції. № 679. 26.06.1996 р.
6.Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення. № 755. 19.07.1996 р.
7.Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів. № 1371.
09.11.1996 р.
8.Про внесення змін до Порядку визначення розміру майнових паїв членів КСП та їх документальне посвідчення №912 .10.01.2003 р.

 


Напишіть відгук