Жовтень 20 2015

Відкриття та склад спадщини ( Університет Шевченка )

Зміст

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ СПАДКУВАННЯ В ДОКТРИНІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА.. 5

1.1. Історіографічний аспект розвитку спадкових відносин. 5

1.2. Поняття та сутність інституту спадкування в цивільному праві України. 9

1.3. Спадкові правовідносини: поняття, елементи та їх зміст; підстави їх виникнення  12

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ СПАДКУВАННЯ.. 17

2.1. Право на спадкування за законом. 17

2.2. Право на спадкування за заповітом. 21

РОЗДІЛ 3.ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СПАДКОВИХ ПРАВ ТА ЇХ ЗАХИСТУ   24

3.1. Особливості механізму відкриття спадщини. 24

3.2. Специфіка визначення складу спадщини при реалізації спадкових прав. 27

3.3. Особливості способів та засобів цивільно-правового захисту спадкових прав……………………………………………………….………………………….32

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 39

 1. Конституція України. – 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України. від № 435-IV від 16.01.2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461.
 3. Сімейний кодекс України № 407-IV (407-15) від 26.12.2002. // Відомості Верховної Ради, 2002, N 21-22, ст.135.
 4. Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України Наказ Мін’юст України від 02.2012 № 296/5 // Офіційний вісник України від 07.03.2012р., № 17, стор. 66, стаття 632, код акту 60599/2012.
 5. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм законодавства про власність та спадкування від 27 вересня 2012 р. № 10-1387/0/4-12 [Електронний ресурс] // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 1. – С. 18-21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chcks_2013_1_9.pdf
 6. Баранова Л. Охорона прав спадкоємців шляхом зміни черговості спадкування за законом / Л. Баранова // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 4. – С. 138-144.
 7. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Братель О. Г., Гурська Т. Д., Демиденко Н. В. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: підручник / Бичкова С.С. (заг.ред.). — 2-ге вид., змінене та доп. — К. : КНТ, 2008. — 497с.
 8. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Гопанчук В. С., Співак В. М., Гелевей О. І., Кучер В. О. Цивільне право України. Загальна частина: загальні положення. Особисті немайнові права фіз. особи. Речове право. Спадкове право. Заг. положення про зобов’язання і договори:підручник / Бірюков І.А.(ред.), Заіка Ю.О. (ред.). — 2-ге вид., змінене та доп. — К.: КНТ, 2008. — 478c.
 9. Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького Цивільне право України. т.1. Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2007.- 480 c.
 10. Боровик О.П. Спадкове право. Теорія і практика. Навч. Посіб. – К.: Атіка. 2009. – 496 с.
 11. Братель О.Г., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Цивільне право України: посібник для підготовки до іспитів / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К.: Текст, 2008. — 256 c.
 12. Валах В. В. Спадкування фактичного подружжя за законом / В. В. Валах // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 57. – С. 479-484.
 13. Варфоломеєва Т. В., Кузнєцова Н. С., Дзера О. В., Довгерт А. С., Ромовська З. В. Цивільне право для адвокатів: Навч. посіб. / Академія адвокатури України. Центр суддівських студій. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 256с.
 14. Долинська М. Порівняльний аналіз інституту спадкування за законодавством Київської Русі та незалежної України / М. Долинська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки. – 2014. – № 782. – С. 209-213.
 15. Заіка Ю.О. Спадкове право України: Навч. Посібник .- К.: Істина. 2006. – 216с.
 16. Кондратова А. М. Історія становлення і розвитку законодавства про спадкування в Україні / А. М. Кондратова // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – С. 169-174.
 17. Кухарєв О.Є. Спадкове право України : навчально-практичний посібник / Кухарєв О.Є. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 222 с.
 18. Науково-практичний коментар “Цивільного процесуального кодексу України”: станом на 1 січня 2012 р. / [Забарський В.В. та ін.] ; за заг. ред. Богатиря В.В. – Київ : Професіонал, 2012. – 751 с.
 19. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – Т. 1. – 2013. – 831 c.
 20. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – Т. 2. – 2013. – 1117 c.
 21. Панченко М.І. Спадкове право України / М.І. Панченко. – Київ: Знання, 2010. – 51с.
 22. Печений О. П. Деякі аспекти визначення складу спадщини за цивільним законодавством України / О. П. Печений. // Теорія і практика правознавства. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tipp_2013_1_6.pdf
 23. Печений О. П. Деякі аспекти визначення часу і місця відкриття спадщини / О. П. Печений // Митна справа. – 2014. – № 6(2.2). – С. 258-262.
 24. Піцик Х. З. Права спадкоємців при спадкуванні за законом [Електронний ресурс] / Х. З. Піцик // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2008. – Вип. 20. – С. 117-123.
 25. Рабовська С.Я. Правовий порядок нотаріального оформлення здійснення права на спадкування / С. Я. Рабовська // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис . – 07/2011 . – N3 . – С. 160-162.
 26. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право: академ. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 301 с.
 27. Терехова О. О. Особливості забезпечення цивільноправового захисту спадкових прав http://www.reallook.com.ua/4809/osoblivosti-zabezpechennya-civilnopravovogo-zaxistu-spadkovix-prav/
 28. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика. Навчальний посібник. Київ: Атіка, – 496 с.
 29. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О. В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 

 

Код роботи – 00976

Вартість – 300 грн.

Жовтень 20 2015

СУТТЄВІ ТА ТИПОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ ( Університет Шевченка )

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП ……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО

ДОГОВОРУ ………………………………………………………….5

1.1. Поняття та види цивільно-правового договору ……………………….5

1.2. Загальна характеристика змісту договору

у цивільному праві України ……………………………………………11

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОТНИХ

УМОВ ДОГОВОРУ  …………………………………………………15

2.1. Поняття та ознаки істотних умов договору ………………………….15

2.2. Основні види істотних умов, їх правова характеристика …………..18

2.3. Співвідношення істотних з іншими умовами договору ……………..27

РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ

УМОВ ДОГОВОРУ  ………………………………………………..30

3.1. Поняття та зміст типових умов договору …………………………….30

3.2. Цивільно-правова практика застосування типових умов

при укладенні договорів ………………………………………………31

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………..37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………….40

 1. Агарков М.М. Обязательство в советском гражданском праве. – М.: Юриздат, 1940. – 192 с.
 2. Актуальные вопросы гражданского права / Под ред. М. И. Брагинского, Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права. – М.: Статут, 1998. – 464 с.
 3. Безбах В.В., Блей Г., Кнапп В. Советское и иностранное гражданское право (проблемы взаимодействия и развития). – М.: Наука, 1989. – 336 с.
 4. Бервено С. М. Проблеми договірного права України / С. М. Бервено. – К.: Юрінком-Інтер, 2006. – 392 с.
 5. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США / В. Бернхем. – К.: Україна, 1999. – 556 с.
 6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Статут, 2001. – 848 с.
 7. Брунь А. Г. Договір оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / НУВС. – Х., 2003. – 16 с.
 8. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. –К.: Юрінком Інтер, 2005. -№ 10. С. 185-205.
 9. Вакулович Є. В. Сучасні тенденції застосування норм щодо істотних умов договору: Зб. доповідей та тез повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми здійснення охорони прав учасників цивільних правовідносин» м. Макіївка, 21-22 вересня 2007 р. / Редкол.: Р. Б. Шишка, Р. В. Мавліханова; Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Харківський національний університет внутрішніх справ, НДІ Приватного права і підприємництва АПрН України. – Макіївка-Харків: 2007. – С. 106-110.
 10. Верб С.А. Типовые и примерные договоры, как средство правового регулирования общественных отношений // Договорная дисциплина в советском гражданском праве. – Свердловск, 1985. – С. 146-147.
 11. Вердников В.Г., Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовые формы товарно-денежных отношений. – М.: Юр. литература, 1970. – 223 с.
 12. Витрянский В. В. Договор транспортной экспедиции / В. В. Витрянский. – М.: Статут, 2003. – 80 с.
 13. Гавзе В. И. Обязательственное право (общие положения) / В. И. Гавзе. – Минск: Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1968. – 126 с.
 14. Денисюк В. В. Порядок укладення цивільно-правового договору / В. В. Денисюк // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 64. – С. 305-312.
 15. Дзера О. Загальні положення про правочини в новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна. – 2003. – №7. – С. 22-26.
 16. Дихтяр А.И. Недействительность сделок должника в процедурах банкротства // Юрист . -2001. – №1. – С. 26-33.
 17. Договір у цивільному і трудовом праві. Довідник. Ч.1. – К.: Юридична книга, 2000. – 280 с.
 18. Единообразный торговый кодекс США / Официальный текст 1990 г. -М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. – 427 с.
 19. Євстігнєєв А. Істотні умови договору за цивільним та господарським кодексами: порівняльний аспект [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2075.
 20. Забоев К. И. Правовые и философские аспекты гражданско-правового договора / К. И. Забоев. – СПб.: Юридический центр. – 2003. – 324 с.
 21. Закон України «Про захист прав споживачів» 12.05.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379.
 22. Збірник типових договорів / Автори-упорядники М.І.Гейко, М.М.Лядецький. –К.: А.С.К, 2000. –С. 464.
 23. Зобов’язальне право / За ред. О. В. Дзери. – К.: Юрінком-Інтер, 1998. – 912 с.
 24. Иоффе О. С. Обязательственное право / О. С. Иоффе – М.: Госюриздат, 1975. – 342 с.
 25. Кабалкин А. Ю. Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения. – М.: Статут, 2002. – 224 с.
 26. Карпекин Ю.Б., Кизилов С.Ю. Воля и волеизъявление в сделке // Арбитражная практика. – 2002. – № 12. – С. 12-17.
 27. Лазарев А.А. Существенные условия договора международной купли-продажи товаров: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03: захищена 08.12.2005 р. / Лазарев Алексей Андреевич. – М., 2005. – 206 с.
 28. Луць А. В. Свобода договору у цивільному праві України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка – К., 2001. – 18 с.
 29. Луць В. До питання про сутність і зміст цивільно-правового договору / В. Луць // Приватне право. – 2013. – № 1. – С. 118-128.
 30. Луць В. В. Договірне право України: сучасний стан і тенденції розвитку / В. В. Луць // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2009. – № 2. – С. 52-55.
 31. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності / В. В. Луць. – К.: Юрінком-Інтер, 2001. – 556 с.
 32. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в. 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 2-е. – М.: «Статут», 2000. – 831 с.
 33. Миронец Е. Е. Изменение и расторжение договора по гражданскому законодательству Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03: захищена 07.10.2002 р. / Миронец Екатерина Евгеньевна. – Краснодар, 2002. – 169 с.
 34. Мозолин В.П., Фарнсворт Е. А. Договорное право в США и СССР. История и общие концепции. – М.: Наука, 1988. – 308 с.
 35. Мусіяка В.Л. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Х.: Юристъ, 1997. – 140 с.
 36. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. Т. 2 / За відп. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. – К.: Юрінком-Інтер, 2005. – 1088 с.
 37. Олюха В. Г. Істотні умови цивільно-правового договору / В. Г. Олюха // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. – № 3. – С. 230–233.
 38. Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір: поняття, функції і система: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / К., 2003. – 20 с.
 39. Орендні відносини в Україні. Збірник нормативних актів. –К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 204.
 40. Полтавський О. В. Договір морського агентування: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / НУВС. – Х., 2004. – 16 с.
 41. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/111 від 12.03.1999 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними» // Баланс. – 1999. – №41. – С 43.
 42. Советское гражданское право: В 2-х т., Т. 1 / Под ред. В. П. Грибанова, С. М. Корнева. – М.: Юрид. лит, 1979. – 398 с.
 43. Советское гражданское право: В 2-х ч. Ч. 1 / Под общ. ред. В. Ф. Маслова и А. А. Пушкина. – К.: Вища школа, 1983. – 504 с.
 44. Спасибо-Фатєєва І. “Трансцендентна судова мімікрія”, або про принципи права, аналогію закону та права у судовій практиці // Вісник Академії правових наук. – №4 (35). – 2003. – С. 137-149.
 45. Справа № 2-350/2000 «Про зобов’язання до виконання умов договору» // Архів Івано-Франківського місцевого суду. -2000. – 18 с.
 46. Справа № 2-699/2008р. за позовом прокурора Ленінського району м. Кіровограда в інтересах держави в особі департаменту економіки та фінансів Кіровоградської міської ради «Про стягнення заборгованості по орендній платі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://reyestr.court.gov.ua.
 47. Урядовий кур’єр. Орієнтир. -2005, 31 серпня. – № 163.
 48. Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М.: Изд-во АН СССР, 1952. – 239 с.
 49. Хутыз М. Х. Римское частное право / М. Х. Хутыз. – М.: Былина, 1995. – 172 с.
 50. Цивільне право України: У 2-х кн. Кн. 1 / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К: Юрінком-Інтер, 2002. – 719 с.
 51. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.
 52. Цивільний кодекс України: Коментар / За ред. О. Є. Харитонова, О. М. Калітенко. – О.: Юридична література, 2003. – 1080 с.
 53. Юридический энциклопедический словарь Гл. ред. А.Я. Сухарев; Ред. кол.: М.М. Богуславский, М.И. Козырь, Г.М. Миньковский и др. – М.: Сов. Энциклопедия, 1984. – 415 с.
 54. Юровська Г.В. Правочини як підстава виникнення цивільних прав і обов’язків //Адвокат. – 2004. – №4. – С. 15-18.

ДОДАТОК …………………………………………………………………….45

 

 

Код роботи – 00975

Вартість – 300 грн.

Жовтень 20 2015

ПОНЯТТЯ, ФОРМА ТА ЗМІСТ ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ ( Університет Шевченка )

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ.. 6

1.1. Поняття та характерні риси договору позички за римським приватним правом  6

1.2. Рецепція римського договору позички в європейське право. 11

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ   16

2.1. Поняття, ознаки та види договору позички. 16

2.2. Порядок укладання, виконання та припинення договору позички. 18

2.3. Відмежування договору позички від договору позики. 22

РОЗДІЛ 3. ФОРМА ТА ЗМІСТ ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ.. 23

3.1. Форма договору позички. 23

3.2. Зміст договору позички. 27

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 33

 1. Гончаренко В. О. Договір позички за римським приватним правом [Електронний ресурс] / В. О. Гончаренко // Актуальні проблеми держави і права. − 2005. − Вип. 25. − С. 285-288. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2005_25_67.pdf
 2. Онофрейчук В.Д. Прекарій у римському праві: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – С. 15 – 25.
 3. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. – М.: Статут, 2003. –374 с.
 4. Азаревич Д.И. Прекарий по римскому праву. – Ярославль, 1877. –129 с.
 5. Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 486 с.
 6. Дормидонтов Г. Ф. Система римского права. ІІ изд. Обязательственное право. – Казань, 1912. –190 с.
 7. Азаревич Д.И. Прекарий по римскому праву. – Ярославль, 1877. – 113 с.
 8. Покровский И.А. История римского права. – СПб.: Летний Сад, 1998. – 418 с.
 9. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юрист, 2001. – 377 с.
 10. Французский гражданский кодекс / Науч. редактирование и предисловие канд. юрид. наук Д.Г. Лаврова, перевод с французского А.А. Жуковой, Г.А. Пашковской. – СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2004. – 948 с.
 11. Ж. де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции. Т.3. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1965. – 255 с.
 12. Гражданское уложение Германии. Перевод с нем.; Научные редакторы – А.Л. Маковский и др. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 175 с.
 13. Бойко Н. М. Особливості предмета договору позички [Електронний ресурс] / Н. М. Бойко. // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Сер. : Право. – 2013. – № 1. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2013_1_8.pdf
 14. Цивільний кодекс України Кодекс України від01.2003 № 435-IV // (поточна редакція від 06.06.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 15. Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2004. – 436 с.
 16. Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Под общей ред. доктора юр.наук, проф. А.Г. Калпина. – М.: Юристъ, 2000. – 184 с.
 17. Бойко Н. М. Зміна умов договору позички, розірвання та припинення договору [Електронний ресурс] / Н. М. Бойко // Університетські наукові записки. – 2012. – № 3. – С. 113-116. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2012_3_19.pdf
 18. Грось А. Расторжение договора: основания и последствия // Зборник радова Правного факультета у Новом Саду. – 1, том I. – 2004. – 157 с.
 19. Рябко Л. О разграничении понятий “ссуда” и “кредит” // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 11. – С. 44.
 20. Кривенда О.В. Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 191 с.
 21. Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ Мін’юст України від 22.02.2012 № 296/5 // (поточна редакція від 17.04.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
 22. Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV // (поточна редакція від 04.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/161-14
 23. Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Ст. 116.

Код роботи – 00974

Вартість – 300 грн.