Вересень 17 2014

Лізинговий договір: поняття та основні ознаки. НАВС

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ 5

1.1. Поняття та ознаки договору лізингу 5

1.2. Види договору лізингу 10

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ 17

2.1. Істотні умови договору лізингу, що визнані такими за законом 17

2.2. Істотні умови договору лізингу, що визнані такими за погодженням сторін 22

РОЗДІЛ 3. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ЛІЗИНГУ 31

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

1. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: учебник (под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева). – 3-е изд., перераб. и доп. – “Проспект”, 2011 г. – 784 с.

2. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання. – К.: Наукова думка, 2002. – 278 с.

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2003. – 800 с.

4. Витрянский В. В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и предприятий, лизинг. – М. : Статус, 2001. – 300 с.

5. Газман В.Д. Кризис законодательства о лизинге // Хозяйство и право. – 2000. – №4. – С. 93 – 103.

6. Гегель Георг В.Ф. Философия права. Пер. с нем.: Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (поточна редакція від 24.07.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

8. Иванов А.А. Договор финансовой аренды (лизинга): Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2001. – 64 с.

9. Кабатова Е.В. Закон о лизинге сегодня и завтра // Закон. – 1999. – №11. – С. 52 – 54.

10. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов’язань // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – №5. – С. 22 – 30.

11. Королев С. Совершенствование лизингового законодательства // Хозяйство и право. – 2001. – №9. – С. 113 – 117.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172 “Про затвердження Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 1241.

13. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань : Закон України від 22 листопада 1996 р. (поточна редакція від 11.07.2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80

14. Про затвердження нормативних актів відносно порядку фінансування іноваційних проектів : Наказ Міністерства України по справам науки та технологій від 3 березня 1998 р. № 59 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 507.

15. Про фінансовий лізинг : Закон України 16.12.1997 р. № 723/97-ВР (остання редакція від 16.01.2004 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80.

16. Трофімова О. В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні / О. В. Трофімова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. : КИТ, 2005. – 216 c.

17. Усенко Я.Б. Методологічні та економіко-правові проблеми оренди та лізингу майна. – К.: Критика, 2001. – 234 с.

18. Харитонова Ю.С. Финансовая аренда (лизинг) // Законодательство. – 1998. – №1. – С. 24–26.

19. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (остання редакція від 24.07.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

20. Чайківський І. А. Фінансовий лізинг в системі технопарку: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. А. Чайківський // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 270-279. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2014_1_38.pdf

21. Чкан А. В. Фінансовий лізинг як невід’ємна ланка розвитку сільськогосподарського виробництва: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / А. В. Чкан, С. О. Кучеркова // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси . – 2013. – Вип. 10(4). – С. 399-404. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(4)__64.pdf

22. Шаталов С.С. Новая концепция юридической природы лизинговых отношений // Юрист. – 2001. – №1. – С.16–26.

23. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 636 с.

 

 

 

Код роботи – 850

Вартість – 400 грн.

Вересень 17 2014

Господарський договір: поняття та особливі ознаки. НАВС

ЗМІСТ

 

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ 5

1.1. Поняття господарського договору та його ознаки 5

1.2. Поняття та ознаки договору про спільну господарську діяльність як виду господарського договору 11

РОЗДІЛ 2. ДІЙСНІСТЬ ТА НЕДІЙСНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 18

2.1. Дійсність господарського договору 18

2.2. Недійсність господарського договору 21

РОЗДІЛ 3. УКЛАДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 28

3.1. Укладення попереднього договору 28

3.2. Порядок укладення основного господарського договору 32

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

1. Бабіч І. Проблема визначення поняття “предмет договору” в цивільному праві та цивільному законодавстві // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №12. – С. 29-32.

2. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : монографія / Беляневич О. А. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

3. Беляневич О. А. До питання про недійсність господарських договорів / О. А. Беляневич // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 200–207.

4. Бобкова А. Г. Щодо правової природи договорів на реалізацію арештованого майна / А. Г. Бобкова, Ю. М. Павлюченко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 3–6.

5. Бошицький Ю. Л. Проблеми правового регулювання об’єктів інтелектуальної власності в сфері торгівлі / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 161–166.

6. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид.,змін. та доп. – К.: Правова єдність. – 2009. – 766 с.

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 24.07.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

8. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / [пер. с франц. В. Захватаев ; предислов.: А. Довгерт, В. Захватаев ; отв. ред. А. Довгерт]. – К. : Истина, 2006. – 1008 с.

9. Днепров А. Правовое регулирование института предварительного договора в законодательстве Украины // Юридическая практика. – 24 февраля 2004 г. – №8 (322). – С. 21.

10. Договірне право України. Загальна частина : навч. посібник / [Боднар Т. В., Дзера О. В., Кузнєцова Н. С. та ін.] ; за ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

11. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13 серпня 2008 р. № 01-8/482 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 5. – С. 77–90.

12. Каменков В. С. Специфика и значение хозяйственных договоров / В. С. Каменков // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 1. – С. 85–89.

13. Кирилов С. Попередній договір / Податки та бухгалтерський облік. – 23 травня 2005 р. – №41 (808). – С. 48-52.

14. Кучер В. О. Нікчемні правочини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В. О. Кучер. – Львів, 2005. – 15 с.

15. Луць В. В. Тенденції розвитку договірного права в сучасних умовах / В. В. Луць // Еволюція цивільного законодавства : проблеми теорії і практики : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 29–30 квітня 2004 р.). – К. : Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва; НДІ інтелектуальної власності; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 2004. – С. 32–39.

16. Мироненко Н. М. Деякі питання правового регулювання договору комерційної концесії у новому Цивільному кодексі України / Н. М. Мироненко // Приватне право і підприємництво : зб. наук. праць. – К. : Наук.-навч. об’єднання «Академкомплекс»; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2006. – Вип. 5. – С. 83–90.

17. Мілаш В. Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7. – С. 36-39.

18. Мілаш В. С. Про підстави недійсності підприємницького комерційного договору / В. С. Мілаш // Вісник господарського судочинства. 2006. – № 2. – С. 194–204.

19. Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учеб. пособие / Пиляева В. В. – М. : ТК Велби, 2008. – 144 с.

20. Посполітак В. Зобов’язання за договором про спільну діяльність. Договір простого товариства / В. Посоплітак, Р. Ханик-Посполітак // Українське комерційне право. – 2003. – № 4. – С. 35-49.

21. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня 2010 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 524.

22. Про управління об’єктами державної власності : Закон України від 21 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 46. – Ст. 456.

23. Рєзнікова В. В. Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правова сутність [Електронний ресурс] / В. В. Рєзнікова // Публічне право. – 2013. – № 2. – С. 269-273. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2013_2_38.pdf.

24. Сафиуллин Д.Н., Губин Е.П., Суханов Е.А. Хозяйственный договор: общие положения. – Свердловск, Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт имени Р.А. Руденко, 1986. – 72 с.

25. Спасибо-Фатєєва І. В. Нікчемні правочини та їх наслідки / І. В. Спасибо-Фатєєва // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 178–184.

26. Цивільний кодекс України : із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р.: науково-практ. коментар / Є. О. Харитонов [та ін.] ; заг. ред. Є. О. Харитонов [та ін.]. – К. : «Правова єдність», всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 739 с.

27. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (остання редакція від 24.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

28. Шаповалова О. В. Оновлення господарського законодавства у світлі вимог сталого розвитку : монографія / Шаповалова О. В. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 240 с.

29. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 636 с.

30. Юшина С. І. Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні (організаційно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / С. І. Юшина. – К., 2006. – 16 с.

 

 

Код роботи – 841

Вартість – 400 грн.

Вересень 17 2014

Припинення діяльності підприємств. НАВС

ЗМІСТ

 

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 5

1.1. Поняття і правова основа припинення діяльності підприємств 5

1.2. Класифікація підстав припинення діяльності підприємств 12

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 16

2.1. Припинення діяльності підприємств шляхом реорганізації 16

2.2. Припинення діяльності підприємств шляхом ліквідації 23

2.3. Особливості припинення діяльності підприємств в примусовому порядку 31

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

1. Бірюков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»; Київ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка / О.М. Бірюков. – К., 1999. – 20 с.

2. Витрянский В.В. Ликвидация юридических лиц (комментарий отдельных положений Гражданского кодекса) / В.В. Витрянский // Экономика и жизнь. – 1995. – № 118. – С. 22-33.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 24.07.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

4. Зубатенко О. М. Законодавче регулювання примусового припинення суб’єкта господарювання-юридичних осіб шляхом ліквідації / О. М. Зубатенко // Економіка, фінанси, право. – 2004. – № 11. – С. 28–32.

5. Зубатенко О. М. Припинення суб’єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 „Господарське право, господарсько-процесуальне право” / О. М. Зубатенко. – Донецьк, 2008. – 18 с.

6. Кравченко А. В. Проблемні питання ліквідації підприємств за господарським законодавством України [Електронний ресурс] / А. В. Кравченко, І. І. Зеленкова // Адвокат . – 2012. – № 1. – С. 33-37. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/adv_2012_1_7.pdf

7. Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія / І. М. Кучеренко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 177–192.

8. Лук’янець Д. Про правову природу адміністративно-господарських санкцій / Д. Лук’янець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 10–15.

9. Підприємницьке право: підручник / за ред. О.В. Старцева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2005. – 300 с.

10. Повар П. О. Примусова ліквідація підприємства / П. О. Повар // Приватноправовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку : зб. тез Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 25–26 лист. 2005 р. – Київ–Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2005. – С. 277–279.

11. Повар П. О. Проблемні питання державної реєстрації припинення юридичних осіб / П. О. Повар // Молодь в юридичній науці : зб. тез Міжнар. наук. конф. молодих учених [“Четверті осінні юридичні читання”], (21–22 жовт. 2005 р., м. Хмельницький). Ч. 2. [“Приватноправові науки”]. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2005. – С. 245–248.

12. Посполитак В.В. Аналіз наявних суперечностей та неузгодженостей між Цивільним та Господарським кодексами України / В.В. Посполитак, Р.Ю. Ханик-Посполитак. – К.: Реферат, 2005. – 264 с.

13. Постанова Вищого господарського суду України від 19.01.2009 р. у справі № 10/71 пн-к господарського суду Луганської обл. [Електронний ресурс] // Реєстр судових рішень. – Режим доступу : // http://www.reyestr.court.gov.ua.

14. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. (поточна редакція від 28.03.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

15. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV (поточна редакція від 6.08.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15.

16. Справа № Б26/144/03 за заявою ТОВ «Селтік» до ВАТ «Завод «Дніпропрес», м. Дніпропетровськ за 2006 р. // Архів господарського суду Дніпропетровської області.

17. Суханов Б.А. Реорганизация акционерных обществ и других юридических лиц / Б.А. Суханов // Хозяйство и право. – 1996. – № 1. – С. 148-152.

18. Титова Е. В. Развитие законодательства о ликвидации субъектов хозяйственной деятельности / Е. В. Титова // Хозяйственное законодательство Украины : практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: сб. научн. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; редкол.: Мамутов В. К. (отв.ред.) и др. – Донецк: ООО „Юго-Восток, Лтд”, 2005. – С. 206–208.

19. Трофимов К.Т. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Предпринимательское право; арбитражный процес»; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ / К.Т. Трофимов. – М., 1995. – 183 с.

20. Фесюра М. В. Ліквідація, реорганізація, банкрутство підприємства, установи, організації в сучасний період: поняття та юридична сутність [Електронний ресурс] / М. В. Фесюра // Публічне право. – 2013. – № 1. – С. 310-317. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2013_1_44.pdf

21. Хозяйственное право Украины: учебник / под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – X.: ООО «Одиссей», 2005. – 150 с.

22. Черкес В. Підстави для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи / В. Черкес // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 10. – С. 117–120.

23. Щербина B.C. Господарське право: підручник / B.C.Щербина. – 5-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 636 с.

24. Щербина В. С. Адміністративно-господарські санкції організаційно-правового характеру: проблеми застосування / В. С. Щербина // Університетські наукові записки. – 2006. – №1 (17). – С. 138–144).

 

 

 

Код роботи – 840

Вартість – 400 грн.