Червень 20 2014

ПІДСТАВИ ТА ПРАВИЛА НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 5

1.1. Поняття набуття права власності 5

1.2. Значення набуття права власності 9

РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ ТА СПОСОБИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 13

2.1. Дефініція поняття “підстави та способи набуття права власності” 13

2.2. Класифікація способів та підстав виникнення права власності 15

РОЗДІЛ 3. ПЕРВІСНЕ ТА ПОХІДНЕ ПРАВО НАБУТТЯ 23

3.1. Характеристика первісного набуття права власності 23

3.2. Аналіз похідного набуття права власності 32

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

1. Гриняк, А. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб: Монографія / А. Гриняк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 176 с.

2. Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні / О. В. Дзера. – К. : Вентурі, 1996. – 272 с.

3. Дзера, І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук 12.00.03/ І.О. Дзера. – К., 2001. – 202 с.

4. Загнітко А. П. Великий тлумачний словник : Сучасна українська мова від А до Я / А. П. Загнітко, І. А. Щукіна. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 704 с.

5. Иоффе О. С. Избранные труды : в 4 т. – Т. 2. – Советское гражданское право / О. С. Иоффе. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 544 с.

6. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (поточна редакцiя вiд 02.03.2014 року). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/конституція%20україни.

7. Кочеткова, Ю.А. Соотношение вещно-правовых и обязательственно – правовых способов защиты права собственности : Древнеримские истоки и современная Россия / Ю.А. Кочеткова // Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск второй . – М. : Юристъ, 2000. – С. 8 – 43.

8. Лисаченко А. В. Приобретение права собственности : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексей Владимирович Лисаченко. – Екатеринбург, 2002. – 195 с.

9. Попович, М.М. Приобретение права собственности в гражданском праве России : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.М. Попович. – Рязань, 2002. – 198 с.

10. Спасибо І. А. Набуття права власності : [монографія] / Спасибо І. А. ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – К. : НДІ приват. права і підприємництва, 2009. – 170 с.

11. Спасибо-Фатєєва І. Момент виникнення права власності за договором. Правовстановлювальні документи / І. Спасибо-Фатєєва // Нотаріат для вас. – 2007. – № 3. – С.51-56.

12. Тарарышкина И.С. Основания приобретения права собственности гражданами: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / И.С. Тарарышкина. – Краснодар, 2005. – 202 с.

13. Тузов Д.О. О правовой природе недействительных сделок / Д.О. Тузов // Гражданское законодательство республики Казахстан. – Алматы: Астана, 2003. – Вып. 14. – С.164-189.

14. Фролов Ю. М. Цивільне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Фролов, В. К. Антошкіна, В. С. Турскова. – Донецьк : Юго-Восток, 2012 . Т. 1. – 2012. – 586 с.

15. Хохлов С.А. Право собственности и другие вещные права // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика / С.А. Хохлов : Сб. памяти С.А. Хохлова / Авилов Г.Е., Алексеев С.С., Брагинский М.И. и др.; отв. ред. Маковский А.Л. – М.: Изд-во Междунар. Центра фин.-экон. развития, 1998. – С. 385-406.

16. Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред. проф. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2014. – 655 с.

17. Цивільне право України : підруч. : в 2–х т. / [Є. О. Харитонов, О. В. Дзера, В. В. Дудченко та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – Х. : Одіссей. – Т. 1. – 2008. – 832 с.

18. Цивільний кодекс України : із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р.: науково-практ. коментар / Є. О. Харитонов [та ін.] ; заг. ред. Є. О. Харитонов [та ін.]. – К. : “Правова єдність”, всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 739 с.

19. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (поточна редакція від 19.04.2014 року) [Електрон¬ний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1330113261085397.

20. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву / Б.Б. Черепахин. М.: Статут, 2001. – 479 с.

21. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Статут, 2005. – Т.1 . – 462 с.

22. Шульга М. До питання про самочинне будівництво / М. Шульга // Юрид. радник. – 2005. – № 3. – С. 38-41.

 

 

Код роботи – 797

Вартість – 350 грн.

Червень 20 2014

Основні ознаки та види юридичних осіб

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЮРИДИЧНА ОСОБА: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ 5

1.1. Генезис терміну “юридична особа” 5

1.2. Поняття та характеристика основних ознак юридичної особи 8

РОЗДІЛ 2. ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 16

2.1. Підстави класифікації юридичних осіб, їх види та відмінність від інших соціальних утворень (філії, об’єднання, представництва) 16

2.2. Порядок створення та припинення юридичних осіб 23

2.3. Порівняльна характеристика юридичних осіб публічного і приватного права 30

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА КЛАСИФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 36

3.1. Класифікація юридичних осіб у континентальній цивільно-правовій системі 36

3.2. Види юридичних осіб в англосаксонській правовій системі 39

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

1. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 23 трав. 2009 p.). – X. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 304 с.

2. Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического лица. // Государство и право, 1997, № 10. – С. 97–101.

3. Бондаренко Л. Цивільно-правовий аналіз юридичних осіб публічного права / Л. Бондаренко // Підприємництво, господарство в право. – 2005. – № 12. – С. 33–35.

4. Винар Л. Організаційно-правові форми юридичних осіб, заснова¬них державою / Л. Винар // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 6–10.

5. Горлов В. А. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.04 / Горлов Валентин Александрович. – Екатеринбург, 1998. – 172 с.

6. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV; станом на 07.10.2012 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

7. Гражданское уложение германии: Ввод. Закон к Гражд. уложенню; Пер. с нем.; Науч. редакторы – А.Л. Маковский [и др.]. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 816 с.

8. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юри¬дическое лицо в праве и законодательстве. – СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2002. – 331 с.

9. Довгерт А. Проблеми кодифікації цивільного (приватного) права в Україні // Українське право. – 1998. – число 1. – С. 39–50.

10. Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: СПАРК, 2001. – 767 с.

11. Іванов С. О. До питання поділу юридичних осіб на юридичні особи приватного та публічно¬го права / С. О. Іванов // Університетські наукові записки. Часопис Хмельниць¬кого університету управління та права. – 2005. – № 5. – С. 100–106.

12. Клименко О. М. Особливості правового становища держави як суб’єкта приватного (цивільного) права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. М. Клименко – К., 2006. – 22 с.

13. Кравчук В.М. Соціально-правова природа юридичної особи : Дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кравчук Володимир Миколайович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2000. – 186 с.

14. Кучеренко І. М. Юридичні особи публічного права як суб’єкти цивільних правовідносин. Кол. Монографія / (за ред. Я. М. Шевченко) // Еволюція цивільного законодавства України. Проблеми теорії і практики. – К.: “Юридична думка”, 2007. – С. 168–213

15. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514–VI; (поточна редакція від 11.04.2014 року) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=514–17.

16. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України від 15 травня 2003 р. № 755–IV; станом на 25.04.2014 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=755–15.

17. Про реалізацію статей 31 і 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 765 [Електронний ресурс]. – К.: CD–вид-во «Інформтехнологія» Нормативні Акти України, 2008. – Назва з титул. екрану.

18. Про холдингові компанії в Україні: Закон України вiд 15 березня 2006 № 3528-IV; (поточна редакція від 08.04.2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3528-15.

19. Сводъ Законов Россійской имперіи. Т. X. Ч.1 / Под ред. Добровольскаго А.А. – СПб., 1913. – С.2129.

20. Сводъ Законов Россійской имперіи. Т. XІ. Ч.2 / Под ред. Добровольскаго А.А. – СПб., 1913. – С.2127.

21. Скоропис О. М. Цивільно-правове регулювання ліквідації юридичних осіб : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скоропис Олена Миколаївна ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. – К., 2010. – 210 с.

22. Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). – М. Спарк, 1996. – 112 с.

23. Функ Я.И. Полное товарищество по законодательству РФ и Республики Беларусь. – М.: Изд-во деловой и учеб.лит.; Минск: Амалфея, 2002. – 400 с.

24. Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред. проф. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2014. – 655 с.

25. Цивільне право України (традиції та новації) : монографія / [Ківалов С. В. та ін. ; за заг. ред. Є. О. Харитонова, Т. С. Ківалової, О. І. Харитонової] ; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад”. – О. : Фенікс, 2010. – 700 с.

26. Цивільний кодекс України : науково-практичний ко¬ментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 3: Юридична особа / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – X. : Страйд, 2009. – 739 с.

27. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (поточна редакція від 19.04.2014 року) [Електрон¬ний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1330113261085397.

28. Чантурия Л. Л. Юридические лица публичного права: их место в гражданском праве и особенности правового ре¬гулирования / Л. Л. Чантурия // Государство и право. – 2008. – № 3. – С. 38–15.

29. Черевко П. П. Створення юридичних осіб приватного права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Черевко Павло Павлович ; Закарпат. держ. ун-т. – К., 2008. – 225 с.

30. Чиркин В. Е. Необходимо ли понятие юридического лица публичного права? / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 2006. – № 5. – С. 22–26.

31. Шевченко Я.М. Новий Цивільний кодекс – основа ринкових відносин в Україні. // Українське право, 1997. – № 1. – С. 35–44.

32. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том І: Введение. Торговые деятели. – М.: Статут, 2003. – 480 с.

 

 

Код роботи – 796

Вартість – 350 грн.

Червень 20 2014

Відкриття та склад спадщини

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СПАДЩИНИ ТА ВИДИ І СПОСОБИ СПАДКУВАННЯ 5

1.1. Поняття спадщини 5

1.2. Види та способи спадкування 8

РОЗДІЛ 2. ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ 20

2.1. Час та місце відкриття спадщини 20

2.2. Строки для прийняття спадщини 24

РОЗДІЛ 3. СКЛАД СПАДЩИНИ 30

3.1. Права спадкодавця 30

3.2. Обов’язки спадкодавця 32

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

1. Белов В. А. Гражданское право Т. III: Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы : учебник / В. А. Белов. – М. : Юрайт, 2012. – 1088 с.

2. Васильченко В. В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про спадку¬вання / В. В. Васильченко. – X. : Одіссей, 2007. – 480 с.

3. Гражданское право : учеб. : в 3 т / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : Проспект, 2004. – Т. 3. – 784 с.

4. Гражданское уложение. – Кн. 4. Наследственное право: проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов редакционной комиссии) / под ред. И. М. Тютрюмова ; сост. А. Л. Саатчиан. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 664 с.

5. Жилінкова І. В. Актуальні питання спадкового права України / І. В. Жилінкова : Матеріали до семінару. – Х. : Ксилон, 2009. – 340 с.

6. Зайцев О. Л. Основні положення спадкового права / О. Л. Зайцев // Форум права . – 2010. – № 1. – С. 112-115.

7. Кириллова Е. А. Основания наследования в гражданском праве Российской Федерации : монография / Е. А. Кириллова. – М. : Инфра–М, 2012. – 268 с.

8. Козловська Л. В. Співвідношення понять спадкування та набуття права власності в порядку спадкування / Л. В. Козловська // Часопис цивільного і кримінального судочинства . – 2013. – № 1. – С. 143-151.

9. Лиманский Г. С. Наследственное правоотношение: теоретико-методологические и практические проблемы : монография / Г. С. Лиманский. – М. : Юрист, 2006. – 96 с.

10. Лист № 31-32/238 Міністерства юстиції України від 11 жовтня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/v_238323-10 7.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – Т. 1 / [Н. С. Кузнєцова та ін.]. – 2013. – 831 с.

12. Орзіх Ю.Г. Спадкування за законом: коментар до законодавства України / Ю.Г. Орзіх // Юридичний вісник. – 2013. – № 2. – С. 98-104.

13. Печений О. П. Деякі аспекти визначення складу спадщини за цивільним законодавством України [Електронний ресурс] / О. П. Печений. // Теорія і практика правознавства . – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tipp_2013_1_6.pdf.

14. Про судову практику у справах про спадкування : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 6. – С. 17.

15. Ромовська 3. В. Українське цивільне право. Спадкове право : підручник / 3. В. Ромовська. – К. : Алеута : КНТ : ЦУЛ, 2009. – 264 с.

16. Рябоконь Є. О. Інститут прийняття спадщини в цивільному законодавстві України: проблеми і пер-спективи // Вісник Київського національного уні¬верситету імені Т. Шевченка : [юридичні науки]. – 2005. – № № 67-69. – С. 129-134.

17. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд : наук. -практ. посібн. / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2007. – 1216 с.

18. Федорич І. Я. Способи прийняття спадщини: теоретично-правовий аналіз спадкового правовідношення / І. Я. Федорич // Адвокат . – 2012. – № 10. – С. 33-38.

19. Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред. проф. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2014. – 655 с.

20. Цивільний кодекс України : із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р.: науково-практ. коментар / Є. О. Харитонов [та ін.] ; заг. ред. Є. О. Харитонов [та ін.]. – К. : “Правова єдність”, всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 739 с.

21. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (поточна редакція від 19.04.2014 року) [Електрон¬ний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1330113261085397.

22. Черногор Н. В. Загальний та спеціальний строк для прийняття спадщини за цивільним законодавством України / Н. В. Черногор // Актуальні проблеми держави і права . – 2010. – Вип. 56. – С. 352-356.

 

Код роботи – 789

Вартість – 350 грн.