Лютий 26 2014

Тестове завдання з міжнародного приватного права.Задача

1.У випадку використання колізійного методу для регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом виділяють такі етапи правозастосування:

а) 1)аналіз фактичних обставин справи; 2)аналіз цивільного законодавства України; 3) застосування аналогії закону до відносин, що не врегульовані цивільним законодавством;

б) 1)аналіз фізичних обставин справи; 2)аналіз цивільного законодавства України; 3)застосування аналогії права до відносин, що не врегульовані цивільним законодавством;

в) 1)аналіз фактичних обставин справи; 2)вибір права за допомогою колізійної норми; 3) застосування матеріальних норм обраного права.

2. Використання матеріально-правового методу для регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом означає:

а)застосування до відносин матеріально-правових міжнародних договорів;

б)застосування до відносин матеріально-правових норм обраного національного права;

в)використання матеріально-правових способів захисту прав учасників приватноправових відносин з іноземним елементом.

3.Наука міжнародного приватного права в Росії виникла в:

а)другій половині ХІХ ст.;

б)ХІІ ст.;

в)першій половині ХVII ст.

4.Джерела міжнародного приватного права поділяються на два таких різновиди:

а) державні і міжнародні;

б)внутрішні і зовнішні;

в)загальні і спеціальні;

г)національні і міжнародні;

д)публічні і приватні.

5.Міжнародні торговельні звичаї є джерелом права:

а)виключно джерелом міжнародного приватного права;

б)як міжнародного приватного права, так і міжнародного публічного права;

в)міжнародного приватного права, міжнародного публічного права, цивільного права України, цивільного процесуального права.

6.Колізійна норма:

а)безпосередньо регулює (визначає) права та обов`язки сторін приватноправового відношення з іноземним елементом;

б)визначає, право якої держави повинно бути застосоване до даного приватного відношення з іноземним елементом;

в)створює колізію між правом різних держав;

г)усуває колізію між правовими нормами однієї держави.

7.Згідно із Законом України «Про міжнародне приватне право», вибір права:

а)повинен бути здійснений щодо правочину в цілому;

б)може бути здійснений щодо правочину в цілому або його окремої частини;

в)повинен бути здійснений щодо наслідків невиконання або неналежного виконання договору;

г)повинен бути здійснений щодо відступлення права вимоги з договору.

8.Згідно із Законом України «Про міжнародне приватне право», норми права іноземної держави застосовуються:

а)згідно із тлумаченням правових понять, що містяться у них, відповідно до права України;

б)згідно із тлумаченням правових понять, що містяться у них, відповідно до доктрини міжнародного приватного права;

в)згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною відповідної іноземної держави;

г)згідно лише з доктриною іноземної держави.

9.Закон постійного місця проживання застосовується для визначення дієздатності:

а)громадян України;

б)іноземних громадян;

в)осіб з подвійним громадянством;

г)осіб без громадянства.

10.Діяльнсть представництв (філій) іноземних юридичних осіб на території України регулюється:

а)правом держави, у якій вони створені;

б)законодавством України, яке регулює діяльність юридичних осіб;

в)законодавством України, яке регулює діяльність юридичних осіб, якщо інше не випливає з вимог законодавства чи суті правовідносин.

Завдання

Між українською компанією (виконавець) та французькою компанією (замовник) був укладений договір підряду. У договорі не було зазначено право, що застосовується до нього. Через деякий час з цього договору виник спір, що розглядається українським судом.

Як визначити право, що застосовується до договору підряду? За яких умов суд може застосувати «закон підрядника»? Які обставини, на Ваш погляд, слід враховувати, визначаючи право найбільш тісного зв’язку в даному випадку?

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від від 16.01.2003 № 435-IV (остання редакція від 01.14.2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

2. Закон України “Про міжнародне приватне право” від від 23.06.2005 № 2709-IV (остання редакція від 09.06.2013). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2709-15/page.

3. Міжнародне приватне право. Підручник. Фединяк Г.С. Атіка. 2012. – 540 с.

4. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е. –К.: Центр учбової літератури, 2010. – 608 c.

 

 

 

Код роботи – 772

Вартість – 170 грн.

Лютий 26 2014

Право власності на природні ресурси.Задача 18.ТЕМА 4.

Зміст

1.Поняття та зміст права власності на природні ресурси 3

2. Джерела правового регулювання права власності на землю та інші природні ресурси 6

3. Форми власності на природні ресурси 8

4. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю за чинним законодавством України 10

5. Суб’єкти та об’єкти права власності на інші крім земля природні ресурси 16

Задача 18 24

Мале підприємство по ремонту сільськогосподарських машин звернулося до районної ради із заявою про передачу йому у власність частини земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка перебуває в користуванні місцевого сільськогосподарського інституту, для використання під полігон та випробування якісних характеристик відремонтованої сільськогосподарської техніки.

У матеріалах обґрунтування доцільності такої передачі є згода сільськогосподарського інституту та договір про спільну діяльність у підготовці і проведенні практики майбутніх фахівців та вказується на Господарський кодекс України, що передбачає таку можливість.

Районна Рада відмовила у передачі зазначених земель, посилаючись на непідвідомчість вирішення цього питання.

Після цього мале підприємство по ремонту сільськогосподарських машин звернулося з позовом до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин;

Чи є правомірним рішення районної ради?

Вирішити справу.

Список використаних джерел: 26

1. Конституція України від 28.06.1996 року (остання редакцiя вiд 06.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

2. Водний кодекс України від 6 черв. 1995 року № 213/95-ВР (остання редакція від 27.07.2013 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80.

3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III (остання редакція від 08.04.2012 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/земельний%20кодекс%20україни.

4. Андрейцев В. І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики : монографія / В. І. Андрейцев ; ДВНЗ “Нац. гірн. ун-т”, Євраз. асоц. правн. шк. та правників, Центр правн. допомоги та дослідж. – Д. : НГУ, 2011. – 373 с.

5. Екологічне право України : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х. : Право, 2009. – 328 с.

6. Кобецька Н. Р. Екологічне право України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

7. Шемшученко Ю.С. Екологічне право України. Академічний курс Підручник. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 720 с.

 

Код роботи – 771

Вартість – 170 грн.

 

 

Лютий 26 2014

Правове регулювання охорони і використання рослинного світу. Задача 8. ТЕМА 14.

Зміст

1. Рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання 3

2. Насадження, що не входять до складу лісового фонду 5

3. Правове регулювання охорони та використання рослинного світу 7

4. Управління і контроль у сфері охорони та використання рослинного світу 9

5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ 12

Задача 8 16

За наслідками комплексної перевірки додержання екологічного законодавства акціонерною компанією з виробництва цементу встановлено, що за час після приватизації цього підприємства ним допускаються систематичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; система фільтрів, особливо у вечірній і нічний час, відключається з метою заощадження електроенергії. Тільки за 2 місяці поточного року через порушення екологічних нормативів кількість викидів зросла у 4 рази, мали місце порушення нормативів граничних обсягів викидів та концентрацій забруднюючих речовин.

Враховуючи, що акціонерна компанія виступила одним із засновників спільної англо-української фірми з виробництва та реалізації високоякісного цементу за кордон, обмеживши тим самим його постачання на внутрішній ринок, на вимогу населення органи екологічного контролю анулювали дозвіл (ліцензію) на спеціальне видобування відповідних корисних копалин, які використовуються у процесі виробництва цементу.

Вважаючи на таке рішення незаконним, акціонерна компанія звернулася з позовом до господарського суду.

Встановити характер правовідносин; визначити види та порядок встановлення екологічних нормативів, визначити учасників процесу.

Вирішити справу.

Список використаних джерел 20

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 року № 2768-III (остання редакція від 05.12.2013). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/земельний%20кодекс%20україни.

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III (остання редакція від 04.07.2013 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/кримінальний%20кодекс%20україни.

3. Цивільний кодекс України від від 16.01.2003 № 435-IV (остання редакція від 01.01.2014 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

4. Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 6 верес. 2005 р. № 2807-IV (остання редакція від 05.01.2013 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2807-15.

5. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII (остання редакція від 18.11.2012 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

6. Меліхова О. Ю.Екологічне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ю. Меліхова ; Держ. вищ. навч. закл. “Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 233 с.

7. Шемшученко Ю.С. Екологічне право України. Академічний курс Підручник. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 720 с.

 

 

Код роботи – 770

Вартість – 170 грн.