Жовтень 14 2013

Комерційне позначення

Зміст

1. Поняття і розмежування комерційного та фірмового найменування    3

2. Поняття комерційного позначення    7

3. Правова охорона комерційного найменування та комерційного позначення    10

4. Договір комерційної концесії як різновид передачі прав на комерційного позначення    13

Заявка на реєстрацію торгівельної марки    17

Ліцензійний договір на товарний знак    20

Заява на реєстрацію ліцензійного договору    23

Задача № 1    25

ТОВ «Торгівля» купує в Російській Федерації вироби, що містять промислові зразки, запатентовані в Україні. Власником патенту України є ДП «Еколаб». ТОВ «Торгівля» ввозить вказані вироби в Україну та поставляє їх до мереж торговельних підприємств.
Проконсультуйте ДП «Еколаб» щодо наведеної ситуації. Чи порушуються права ДП «Еколаб»? Якщо так, то які способи захисту може застосувати ДП «Еколаб»?

Задача № 2    27

Між замовником і виконавцем укладено договір на виконання технологічних робіт, в результаті виконання якого було розроблено нову технологію. Причому, внаслідок співпраці в процесі виконання договору між працівниками замовника та виконавця, творцями (винахідниками) нової технології є як працівники замовника, так і працівники виконавця.
Необхідно визначити:
1. Суб’єктний склад правовідносин у вказаній ситуації.
2. Яким чином мають бути оформлені правовідносини між всіма суб’єктами для того, щоб замовник та виконавець мали спільне право на подання заявки та одержання патенту на винахід, об’єктом якого є вказана технологія.

Задача № 3    29

ТОВ «А» є дистриб’ютором Компанії «Б», яка утворена та діє відповідно до зак-ва Франції. Компанія «Б» має зареєстровану у кількох країнах торговельну марку, однак Україна не є країною реєстрації. Відповідно до дистриб’юторського договору ТОВ «А» купує у Компанії «Б» товари під її торговельною маркою та реалізовує на території України, виконуючи і певні представницькі функції на користь Компанії «Б».
З метою стати ексклюзивним дистриб’ютором товарів Компанії «Б» на території України, ТОВ «А» подало заявку на реєстрацію торговельної марки Компанії «Б» в Україні на себе.
Чи міститься в діях ТОВ «А» ознаки правопорушення? Які способи захисту Компанія «Б» може застосувати?
Дайте обґрунтовані відповіді на вказані питання.

Список використаних джерел    31

1. Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. (поточна редакція від 18 жовт. 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
2. Паризька  конвенція  про   охорону   промислової власності від 20.03.1883 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // “Собрание законодательства РФ”, 05.12.1994 г., № 32, ст. 3301.
4. Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. (поточна редакція від 07 жовт. 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
5. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-XII (поточна редакція від 05 груд. 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
6. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 року № 04-5/1107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.arbitr.gov.ua.
7. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII (остання редакцiя вiд 05.12.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 36 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/3689-12.
8. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 740 с.
9. Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 414 с.
10. Афанасьєва К. О. Авторське право / Афанасьєва К. О.: [практ. посіб.]. – К.: Атіка, 2006. – 224 с.
11. Бошицький Ю., Козлова О. Аспекти правової охорони комерційних найменувань в Україні // Інтелектуальна власність. – № 9. – 2005. – С.8–12.
12. Міндрул А.В. Актуальні питання правової охорони комерційних позначень в Україні / Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький; Інститут держави і права ім. Корецького НАН України . – К.: Юридична думка, 2006. – С. 180–199.
13. Селіванов А. О. Кому належить право на фірмове найменування (фірму) / А.О. Селіванов // Право України. – 2002. – № 11. – С. 71–75.

Код роботи – 689

Вартість – 140 грн.

Жовтень 14 2013

Поняття державного устрою

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ    5

1.1. Поняття державного устрою    5
1.2. Генезис державного устрою в Україні    11

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНІТАРНОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ    18

2.1. Поняття унітарних держав та їх класифікація    18
2.2. Ознаки централізованих, децентралізованих та відносно децентралізованих унітарних держав24

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СКЛАДНИХ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ    30

3.1. Види складних форм державного устрою та їх характеристика    30
3.2. Особливості взаємодії органів державного управління країн Європейського Союзу з різними формами державного устрою    34

ВИСНОВКИ    38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    41

1.    Білик П. Поняття та правова сутність управлінської категорії «регіон» / П. Білик // Право України. – 2001. – № 11. – С. 32–35.
2.    Бойко О. Д. Формування території української незалежної держави в часи Української революції (1917–1921 рр.) / О. Д. Бойко. – К. : Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, 2007. – 64 с.
3.    Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) / В. Борденюк // Право України. – 2005. – № 1. – С. 21–25.
4.    Борденюк В.І. Окремі аспекти наукового забезпечення реформування місцевого самоврядування в Україні / В.І. Борденюк // Юридична наука. – 2011. – № 1(1). – С. 71-78.
5.    Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учеб. пособие. – М.: Логос, 2001. – 200 с.
6.    Великий тлумачний словник української мови / [упор. Т. В. Ковальова]. – Х. : Фоліо, 2005. – 768 с.
7.    Дністрянський М. С. Україна в політико-географічному вимірі : [монографія] / М. С. Дністрянський. – Львів, 2000. – 310 с.
8.    Еллинек Г. Общее учение о государстве. Т. 1: Право современного государства. – СПб., 1908. – 618 с.
9.    Енциклопедія українознавства : в 11 т. / [гол. ред. В. Кубійович]. – Львів : НТШ у Львові, 1993. – Т. 1. – 400 с.
10.    Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – 584 с.
11.    Заруба В. М. Історія держави і права України : [навч. посіб.] / В. М. Заруба – К. : Істина, 2006. – 416 с.
12.    Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи ЄС. – К.: Основи, 1997. – 419 c.
13.    Кельман М. С. Загальна теорія держави та права: [підручник] / Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. – Львів: «Новий Світ. – 2000», 2007. – 584 с.
14.    Конституція України : Основний закон від 28 черв. 1996 р. № 254к // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
15.    Корнієнко М. І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові питання: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2005.- 144 с.
16.    Короткий тлумачний словник української мови / [ред. Д. Г. Гринчишин]. – К. : Просвіта, 2004. – 608 с.
17.    Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посіб. – Вид. 6-е, випр. та доп. – К. : Атіка, 2008. – 592 c.
18.    Лепісевич П. М. Державно-правовий устрій України в імперську добу : [навч. посіб. з історії держави і права України] / П. М. Лепісевич, І. Я. Терлюк. – Львів : Край, 2005. – 127 с.
19.    Матиас Ш. Система территориального управления Франции после принятия законов о децентрализации // Вестн. гос. службы. – 1993. – № 5. – 60 c.
20.    Молдован В. В. Конституційне право : опорні конспекти / В. В. Молдован,. В. Ф. Мелащенко. – К. : Юмана, 1996. – 272 с.
21.    Політична історія України : посібник / [за ред. В. Т. Тацюри]. – К. : Академія, 2001. – 488 с.
22.    Ржевский В. А. Общественно-политический строй СССР, как воплощение суверенного советского народа / В. А. Ржевский. – Ростов-н/Д. : [б. в.], 1974. – 127 с.
23.    Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії та практики / С. Телешун // Право України. – 2000. – № 6. – С. 14–19.
24.    Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник/ За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Онищенко.- К: Юрінком Інтер, 2006.- 688 с.
25.    Фрицький О. Ф. Конституційне право України : [підручник] / О. Ф. Фрицький. – [3-тє вид., переробл. і допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
26.    Чорноштан Є.В. Концепція федералізму в українській політичній думці / Є.В. Чорноштан // Наукові праці МАУП. – 2012. – № 2. – С. 66-71.
27.    Юридична енциклопедія : у 6 т. / [редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін.]. – К. : Українська енциклопедія, 1998. – Т. 1. – 672 с .
28.    Юридична енциклопедія : у 6 т. / [редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін.]. – К. : Українська енциклопедія, 2001. – Т. 3. – 792 с.

Код роботи – 688

Вартість – 250 грн.

Жовтень 14 2013

Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств кооперативного типу.Тема 4.

ЗМІСТ

ВСТУП    3

1.    Суб’єкти майнових правовідносин    5

2. Правове становище майнових фондів    6

3. Пайовий та неподільний фонди підприємства    9

4. Правові форми набуття та відчуження майна    10

5. Задача 34    14

В рахунок погашення заборгованості з сплати фіксованого сільськогосподарського податку районна податкова інспекція наклала арешт на орендоване майно ТОВ “Мрія”.
Поясніть:
– Чи правомірні дії районної податкової інспекції?
– Чи може бути погашена заборгованість по сплаті податку за рахунок орендованого майна?

ВИСНОВКИ    16

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    18

1.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року (поточна редакція від 19.01.2013 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/цивільний%20кодекс%20україни
2.    Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» вiд 17.07.1997 № 469/97-ВР(поточна редакція від 19.01.2013 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/про%20сільськогосподарську%20кооперацію
3.    Закон України «Про кооперацію» 10.07.2003 № 1087-IV (поточна редакція від 19.01.2013 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/про%20кооперацію
4.    Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін. ; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
5.    Аграрне право України : Підручник / За ред. О. О. Погрібного. — К.: Істина, 2007. — 448 с.
6.    Т.М. Чурилова «Правові засади розвитку сількогосподарських кооперативів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2010_1/206.pdf.
7.    В.О. Коверзнев «Правовий режим майна виробничих та інших видів кооперативів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2011_3/text/11kvoivk.pdf
8.    Ю.О. Яремчук «Правовий статус членів сільськогосподарських підприємств» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pis/2009_6/Yaremchuk.pdf
9.    Ю.Я. Лузан «Майнові відносини в підприємницьких структурах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/e_apk/2009_9/09_09_06.pdf.

Код роботи – 687

Вартість – 140 грн.