Грудень 15 2014

Норма права і стаття нормативно-правового акта

Зміст

Вступ. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ НОРМ ПРАВА.. 5

1.1. Поняття та ознаки норми права. 5

1.2. Види норм права. 12

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА ТА ЙОГО СТРУКТУРА   16

2.1. Поняття та ознаки нормативно-правового акта. 16

2.2. Стаття як один з елементів нормативно-правового акта. 21

РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ ВИКЛАДЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НОРМ ПРАВА.. 28

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 38

 1. Алексеев С. С., Архипов С. И. Теория государств и права: учебник для вузов. / Отв. ред. Алексеев С. С., Архипов С. И.. – М.: Норма, 2005. – 496 с.
 2. Волинка К.Г. Теорія держави і права: навч. посіб. / Волинка К.Г. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.
 3. Гетьман Є. А. Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами [Електронний ресурс] / Є. А. Гетьман // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 106–113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_20.pdf
 4. Загальна теорія держави і права : Навч. посібник / А. М. Колодій [та ін.] ; ред. В. В. Копєйчиков ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 320 с.
 5. Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. – М.: Городец, 2000 – 272 с.
 6. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 c.
 7. Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість уточнення / В. Косович // Право України. – 2012. – № 9. – С.274- 280.
 8. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208с.
 9. Кельман М. С. , Мурашин О. Г. Загальна теорія держави. і права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
 10. Нечитайленко О. А. Основы теории права: Учебное пособие. – Харьков: Фирма «Консул», 1998. – 176 с.
 11. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., пе- рераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 520с.
 12. Погребной И.М. Теория права: Учебное пособие. 3-е изд. испр. и дораб – Харьков: Государственное специализированное издательство «Основа», 2003. – 128 с. / [Електронний ресурс] : Веб-сайт економіко-правової бібліотеки Vuzlib. – Режим доступу: http://www.pravo.vuzlib.org/book_z544_4.html.
 13. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів : Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду України від 26.01.2000 № 02-5/35 (в редакції від 22.10.2007 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v5_35800-00.
 14. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду : Закон України від 01.12.1994 р. № 266/94-ВР (поточна редакція від 26.10.2014 р.) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80.
 15. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента України від 10.06.1997 р. № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24.
 16. Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / Под ред. Нерсесянца В.С. – М.: Норма, 2004. – 832 с.
 17. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 18. Сердюк I.A. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом застосування та актом тлумачення норм права /I.A. Сердюк / [Електронний ресурс] : Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://anchive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_3/V3_10_2_7.pdf
 19. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – Вид. 4-те, допов. і переробл. – К. : Правова єдність, 2013. – 524 с.
 20. Справочник по нормотворческой технике / Пер. с нем. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 296 с.
 21. Теория государства и права/ Под. ред. профессоров Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 2001. – 448 с.
 22. Теория государства и права: учеб. / под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2003. – 380 с.
 23. Теория государства и права: Учебник для вузов. Автор: под ред. М.М. Рассолова Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г. 735
 24. Цивільний кодекс України: наук.-практ. коментар / за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – К.: Правова єдність, 2009. – 744 с.
 25. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998 / [Електронний ресурс] : Веб-сайт Лексика – українські енциклопедії та словники. -Режим доступу: //leksika.com.ua/legal.

 

 

Код роботи – 894

Вартість – 400 грн.

 

Вересень 15 2014

Поняття тлумачення правових норм

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ 6

1.1. Поняття та ознаки тлумачення норм права 6

1.2. Необхідність тлумачення правових норм 10

РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 14

2.1. Поняття та види принципів тлумачення правових норм 14

2.2. Характеристика принципів тлумачення норм права 16

РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 23

3.1. Мовний спосіб тлумачення 23

3.2. Логічний спосіб тлумачення 24

3.3. Системний спосіб тлумачення 26

3.4. Історичний спосіб тлумачення 29

3.5. Телеологічний (цільовий) спосіб тлумачення 31

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

1. Барак А. Судейское усмотрение : пер. с англ. / А. Барак ; вступ. ст. М. В. Баглая. – М. : Норма, 1999. – 376 с.

2. Бараташвили Д. Т. Принципы официального юридического толкования : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Давид Теймуразович Бараташвили. – Ярославль, 2005. – 181 с.

3. Басангов Д. А. Доктринальное конституционное толкование в деятельности Конституционного Суда РФ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Денис Анатольевич Басангов. – М., 2004. – 22 с.

4. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Ж.-Л. Бержель ; пер. с фр. Г. В. Чуршукова ; [под общ. ред. В. И. Даниленко]. – М. : Изд. дом NOTA BENE, 2000. – 576 с.

5. Біленчук П. Тлумачення правових норм: поняття, способи, види / П. Біленчук, В. Теліпко // Акту¬альні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : зб. ст. учасн. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. П. О. Недбайла, 28-29 берез. 2008 р. – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2008. – С. 8-11.

6. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов : 17000 слов. – М. : Рус. словари ; Астрель ; АСТ, 2003. – 957 с.

7. Быдлински Ф. Основные положения учения о юридическом методе. Ч. 1 / Ф. Быдлински // Иностр. наука частного права. Вестн. гражд. права. – 2006. – Т. 6. – № 1. – С. 190-241.

8. Быдлински Ф. Основные положения учения о юридическом методе. Ч. 2 / Ф. Быдлински // Иностр. наука частного права. Вестн. гражд. права. – 2006. – Т. 6. – № 2. – С. 185-226.

9. Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса / Е. В. Васьковский. – М. : Изд-во Бр. Башмаковых, 1913. – Т. 1 : Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. – 691 с.

10. Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник / А. Б. Венгеров. – 2-е изд. – М. : Омега-Л, 2005. – 608 с.

11. Верещагин А. Н. Судебное правотворчество в России : сравн.-правовые аспекты / А. Н. Верещагин. – М. : Междунар. отношения, 2004. – 344 с.

12. Власенко Н. А. Законодательная технология : Теория. Опыт. Правила : учеб. пособие / Н. А. Власенко. – Иркутск : Восточ.-Сиб. издат. компания, 2001. – 144 с.

13. Власов Ю. Л. Тлумачення норм права / Ю. Л. Власов, В. П. Нагребельний // Юридична енциклопе¬дія : у 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 6: Т-Я. – С. 80-82.

14. Гаджиев Х. И. Толкование права и закона / Х. И. Гаджиев. – М. : Медпрактика, 2000. – 96 с.

15. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства, церковного и гражданского // Сочинения : в 2 т. / Т. Гоббс ; пер. Н. Федорова, Л. Гутермана. – М., 1991. – Т. 2. – 731 с.

16. Гроций Г. О праве войны и мира / Г. Гроций ; пер. с латин. А. Л. Сакетти. – М. : Ладомир, 1994. – 870 с.

17. Дорошенко С. І. Особливості тлумачення юридичних норм у контексті забезпечення прав і свобод людини / С. І. Дорошенко, І. О. Шашкова-Журавель // Трипільська цивілізація . – 2012. – № 7. – С. 58-62.

18. Дробязко С. Г. Общая теория права : учеб. пособие для вузов / С. Г. Дробязко, В. С. Козлов. – Минск : Амалфея, 2005. – 464 с.

19. Кашанина Т. В. Юридическая техника / Т. В. Кашанина. – М. : Эксмо, 2007. – 512 с.

20. Керимов Д. А. Проблемы общей теории государства и права / Д. А. Керимов. – М. : Соврем. гуманит. ун-т, 2000. – 181 с.

21. Кобликов А. Нравственные проблемы правосудия / А. Кобликов // Совет. юстиция. – 1992. – № 21/22. – С. 3–4.

22. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 430 с.

23. Лазарев В. В. Теория государства и права : учеб. для вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень. – М. : Спарк, 1998. – 448 с.

24. Малишев Б. В. Телеологічний спосіб тлумачення норм права: загальнотеоретичні аспекти / Б. В. Малишев // Адвокат . – 2011. – № 10. – С. 7-14.

25. Михайловский И. В. Очерки философии права / И. В. Михайловский. – Томск : В. М. Посохин, 1914. – Т. 1. – 632 с.

26. Неволин К. А. Полное собрание сочинений / К. А. Неволин. – СПб. : Тип. Э. Праца, 1857. – Т. 1. Энциклопедия законоведения. – 501 с.

27. Общая теория права : учеб. для юрид. вузов / под общ. ред. А. С. Пиголкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1996. – 384 с.

28. Петрушев В. А. Новые подходы к толкованию права / В. А. Петрушев // Вестн. Рос. правовой акад. – 2004. – № 4. – С. 8–12.

29. Петрушев В. А. Проблемы толкования права в Российской Федерации / В. А. Петрушев. – М. : РПА МЮ РФ, 2003. – 362 с.

30. Прийма C. В. Способи тлумачення норм права: загальнотеоретична характеристика / C. В. Прийма // Юрист України . – 2011. – № 3(16). – С. 10-16.

31. Прийма С. Ознаки тлумачення норм права / С. Прийма // Вісник Академії правових наук України . – 2009. – № 3. – С. 239-248.

32. Суслов В. А. Герменевтика права / В. А. Суслов // Изв. вузов. Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 4–12.

33. Теория государства и права : учеб. для юрид. вузов и фак. / под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. – М. : НОРМА-ИНФРА∙М, 1998. – 570 с.

34. Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины : теория и практика : монография / Ю. Н. Тодыка. – Х. : Факт, 2001. – 328 с.

35. Фуллер Лон Л. Мораль права : наук. вид. / Лон Л. Фуллер ; пер. з англ. Н. Комарової. – К. : Сфера, 1999. – 232 с.

36. Хабриева Т. Я. Толкование Конституции Российской Федерации : теория и практика / Т. Я. Хабриева. – М. : Юристъ, 1998. – 245 с.

37. Циппеліус Р. Юридична методологія : пер., адапт., прикл. з права України і список термінів / Р. Циппеліус. – К. : Реферат, 2004. – 176 с.

38. Черданцев А. Ф. Толкование советского права : теория и практика / А. Ф. Черданцев. – М. : Юрид. лит., 1979. – 168 с.

39. Юридична енциклопедія: В 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) [та ін.]. – К.: Т. 6: Т–Я. – 2004. – 768 с.

 

 

Код роботи – 783

Вартість – 400 грн.

Вересень 15 2014

Президент України – глава держави

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА ТА МІСЦЕ ПРЕЗИДЕНТА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 6

1.1. Поняття інституту президентства 6

1.2. Місце президента в системі органів державної влади 9

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 16

2.1. Функції президента України 16

2.2. Повноваження Президента України 21

РОЗДІЛ 3. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВОТВОРЧОСТІ 28

3.1. Нормативно-правові акти Президента України і їх характеристика 28

3.2. “Вето” Президента України як форма його участі у законотворчому процесі 32

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

1. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 48 с.

2. Берназюк Я. О. Особливості видання Президентом України актів, які не передбачені Конституцією України / Я. О. Берназюк // Публічне право . – 2013. – № 1. – С. 38-44.

3. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції // Право України. – 2004. – №3. – С.14-18

4. Заєць А.П. Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації: Автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.01. – К., 1999. – 36 с.

5. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади зарубіжних країн. Автореферат дис-ції на здоб. наук. ступ. к.ю.н. – Х., – 1999. – 20 с.

6. Коментар Конституції України / Ред. кол.: В.Ф. Опришко та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 733 с.

7. Конституционное (государственное) право зарубежных стран.Учебник. В 4-х томах. Тома 1-2. Отв. Ред. Б.А. Страшун. – М.: Издательство БЕК, 2000. – 784 с.

8. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов/ Под общ. ред. чл.-кор. РАН, проф. М.В.Баглая, д.ю.н., проф. Ю.И.Лейбо, проф. Энтина.- М.: Издательство НОРМА, 2007. – 832 с.

9. Конституційне право України / Підр. за заг. ред. д.юр.н., проф. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2000. – 731 с.

10. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.

11. Кривенко Л. Розподіл влад і процесуальні права парламенту // Віче. – 1998. – № 3. – С. 14-32

12. Кривенко Л. Суверенітет парламенту. Теорія і практика // Віче. – 1998. – № 4. – С. 32-48

13. Кривенко Л.Т. Президент України: конституційно-правовий статус / Л.Т. Кривенко // Віче. – 1994. – № 12. – С. 3-16.

14. Мигачев Ю.И., Семенов В.И. Конституционное право зарубежных стран М.: ООО Издательство „Юрлитинформ”, 2002. – 240 с.

15. Нижник Н.Р. Проблеми президентської влади в Україні// Президент України: законодавче забезпечення діяльності. – К., 1999. – № 8. – 416 с.

16. Плахотнюк Н.Г. Інститут президентства в Україні: конституційно- правовий аспект : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Плахотнюк Наталія Григорівна. – Х., 1999. – 20 с.

17. Плахотнюк Н.Г. Повноваження Президента України як основний елемент інституту президентства в Україні / Н.Г. Плахотнюк // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 1998. – № 1. – С. 138—146.

18. Про внесення змін до Конституції України : закон України № 2222-IV від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної ради України. – № 2. – 2005. – ст. 44.

19. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2012. – 256 с.

20. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2013. –576 с.

21. Про громадянство України : закон України від 18.01.2001 № 2235-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 3. – С. 65.

22. Про міжнародні договори : закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 4. – С. 137.

23. Про Регламент Верховної Ради України : закон України від 10.02.2010 № 1861-VI (Редакція станом на 02.03.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/1861-17.

24. Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М., 1997. – 384с.

25. Серьогіна С.Г. Теоретико-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні. – Х.: Інформ.-прав. центр “Ксилон”, 2001. – 278 с.

26. Серьогіна С.Г. Функції Президента України // Проблеми законності: Респ. міжн. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – № 34. – С.57-58.

27. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – Вид. 4-те, допов. і переробл. – К. : Правова єдність, 2013. – 524 с.

28. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навчальний посібник / Стеценко С.Г. – К. : Атіка, 2007. – 682 с.

29. Тодыка Ю.Н. Яворский В.Д. Президент Украины: конституционно-правовой статус. – Х.: Факт, 1999. – 256 с .

30. Шаптала Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Д. : Лізунов Прес, 2012. – 470 с.

31. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні/ За заг. ред. Тодики Ю.М. Навч. посібник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672 с.

 

 

Код роботи – 779

Вартість – 400 грн.