Лютий 03 2018

Курсова + задачі. Кримінально-правова характеристика недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264 КК)+П. вчинив зґвалтування+О. з метою заволодіти грошима (01078)

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ОБІГУ ЗБРОЇ ТА БОЙОВИХ ПРИПАСІВ В УКРАЇНІ ТА СТАН КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕДБАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ АБО БОЙОВИХ ПРИПАСІВ    5
1.1. Загальний порядок обігу зброї та бойових припасів в Україні    5
1.2. Витоки та сучасний стан кримінальної відповідальності за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів    12
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ЗА СТ. 264 КК УКРАЇНИ    20
2.1. Об’єктивні ознаки складу злочину ст. 264 КК України    20
2.2. Суб’єкт та суб’єктивна сторона складу злочину    26
РОЗДІЛ 3.   КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДБАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ АБО БОЙОВИХ ПРИПАСІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН    30
ВИСНОВКИ    36

Задача 1    39

П. вчинив зґвалтування малолітньої особи, помиляючись щодо віку особи, вважаючи, що особа є неповнолітньою, хоча при цьому допускав можливість, що особі й не виповнилося 14 років.
Кваліфікуйте дії П.

3адача 2    40

О., з метою заволодіти грошима, під виглядом наркотичних засобів збув К. (який придбав цю речовину для власного споживання) 5 грам крейди замість героїну, отримавши 500 доларів США.
Кваліфікуйте дії К.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    42

1.    Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.  141 в редакції Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. № 1401-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 28. – ст.532.
2.    Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №25-26. – Ст.131.
3.    Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. №2471-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 35. – Ст. 517.
4.    Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. №706 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-93-%D0%BF.
5.    Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Відомості Верховної Ради України. 1993. – №27. – Ст. 289.
6.    Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне повод¬ження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» № 3 від 26.04.2002 // Офіційний веб-сайт Верховного Суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02
7.    Кримінальна справи № 743/587/15-к: Кримінальні справи; Злочини проти життя та здоров’я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) (усього), з них; Вбивство через необережність. Надіслано судом: 21.03.2016. Зареєстровано: 21.03.2016. Оприлюднено: 23.03.2016. // http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56575542
8.    Кримінальна справа № 1-125/11 // Архів Снятинського районного суду Івано-Франківської області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.reyestr.court.gov.ua
9.    Кримінальна справа № 1/0510/108/2012 // Архів Гірняцького районного суду м. Макіївки Донецької області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua
10.    Боровинський С. Б. Витоки та сучасний стан кримінальної відповідальності за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів / С. Б. Боровинський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4. – С. 412-419.
11.    Боровинський С. Б. Кримінальна відповідальність за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів за законодавством деяких зарубіжних країн / С. Б. Боровинський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 485-491.
12.    Боровинський С. Б. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 264 КК України / С. Б. Боровинський // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 188-191.
13.    Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : [станом на вересень 2011 р.] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.В. Вереша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Акад. адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 320 с.
14.    Кримінальне право (/ за ред. О.О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.:  2013. – 786 с.
15.    Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посібник / [Литвинов О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Литвинова] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 400 с.
16.    Кримінальне право України. Загальна частина (у схемах і таблицях) : навч. посібник / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т ; [уклад.: В.С. Малишев та ін.]. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 239 с
17.    Кримінальне право. Особлива частина : підручник для ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова , Є.О. Письменського ; М-во освіти і науки України. – [2-ге вид.]. – Київ : Дакор, 2013. – 784 с.
18.    Кримінальний  кодекс  Республіки  Казахстан  [Електронний  ресурс]  –  Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/kaz/2.rtf.
19.    Кримінальний  кодекс  Республіки  Таджикистан  [Електронний  ресурс]  –  Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/tad/2.rtf.
20.    Кримінальний  кодекс  Російської  Федерації  [Електронний  ресурс]  –  Режим доступу: http://duma.consultant.ru/page.aspx?8550;1156455.
21.    Кримінальний  кодекс  України  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=10&nreg=2341-14.
22.    Кримінальний кодекс Естонської Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/est/2.rtf.
23.    Кримінальний кодекс Киргизької Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/1430
24.    Кримінальний кодекс Латвійської Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/latvii/2.doc.
25.    Кримінальний кодекс Литовської Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/litva/2.doc.
26.    Кримінальний кодекс Республіки Білорусь [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tamby.info/kodeks/yk.htm.
27.    Кримінальний кодекс Республіки Вірменія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=7472&page=5
28.    Кримінальний кодекс Республіки Грузія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/gruz/2.doc.
29.    Кримінальний кодекс Республіки Молдова [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14700/preview.
30.    Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/uzb/2.rtf.
31.    Кримінальний кодекс Туркменістану [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/turk/2.rtf.
32.    Назимко Є.С. Кримінальне право України: предмет, завдання, система, методологія, принципи, джерела. Кримінально-правова політика : навч. посібник / [Назимко Єгор Сергійович] ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т. – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. – 92 с.
33.    Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Бойко А.М. та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – Київ : Юридична думка, 2012. – 1313
34.    Середа В.В. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ.Особлива частина: навчальний посібник / В. В. Середа, Μ. П. Гурковський, Ю. С. Назар та ін.; за заг. ред. В. В. Середи. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 584 с.
35.    Уголовный  кодекс  Азербайджанской  Республики  /  Науч.  ред.,  предисл. И.М. Рагимова; Пер. с азерб. Б.Э. Аббасова – СПб., 2001.

Код роботи — 01078

Вартість — 350 грн.

Вересень 17 2014

Кримінально-правова характеристика діяння, вчиненого при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця. НАВС

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ АБО ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ 5

1.1. Об’єкт діянь, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця 5

1.2. Об’єктивна сторона діянь, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця 10

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ АБО ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ 20

2.1. Суб’єкт діянь, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця 20

2.2. Суб’єктивна сторона діянь, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця 25

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

1. Бородин С. В. Квалификация преступления против жизни / С. В. Бородин. – М. : Наука, 1977. – 387 с.

2. Грищук В. К. До питання про поняття об’єкта злочину в сучасній науці кримінального права / В. К. Грищук // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. Право. Економіка. Гуманітаристика. – Х., 2004. – С. 30-37.

3. Грищук В. К. Загальний, родовий та безпосередні основні об’єкти злочинів проти життя і здоров’я / В. К. Грищук // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 1. – С. 77-88.

4. Грищук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина : [навч. посіб.] для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл. / В. К. Грищук. – К. : Ін Юре, 2006. – 568 с.

5. Истомин А. Ф. С запасом прочности: о квалификации необходимой обороны / А. Ф. Истомин // Российская юстиция. – 1995. – № 7. – С. 42-47.

6. Конституція України від 28.06.1996 року (остання редакцiя вiд 15 травня 2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

7. Костенко О. Поняття об’єкта злочину: дискусію варто продовжити / О. Костенко, A. Ландіна-Виговська // Право України. – 2008. – № 94. – С. 101-105.

8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-III (остання редакція від 11.07.2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/кримінальний%20кодекс%20україни.

9. Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України) : [монограф.] / С. Я. Лихова. – К. : Київський університет, 2006. – 573 с.

10. Лупіносова О. М. Суб’єкт умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони [Електронний ресурс] / О. М. Лупіносова // Актуальні проблеми держави і права . – 2009. – Вип. 47. – С. 75-80.

11. Лупіносова О.М. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони: дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.М. Лупіносова ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2007. – 191 с.

12. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1983. – 300с.

13. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посібник / В. О. Навроцький. – 2-ге вид. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

14. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – К. : Дакор, 2008. – 1428 с.

15. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. Монография. Серия “Учебники для вузов. Специальная литература”. – СПб.: “Лань”, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. – 192с.

16. Плисюк Н. М. Основні ознаки перевищення меж необхідної оборони [Електронний ресурс] / Н. М. Плисюк // Університетські наукові записки . – 2006. – № 2. – С. 240-246. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2006_2_40.pdf.

17. Про судову практику у справах про необхідну оборону : пост. Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 1 [електронний ресурс] // режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-02.

18. Справа № 316/1937/14-к : вирок Енергодарського міського суду Запорізької області від 20.08.2014 р. Єдиний державний реєстр судових рішень [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40199245.

19. Справа № 201/5777/14к вирок Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 травня 2014 року. Єдиний державний реєстр судових рішень [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38867223.

20. Тасаков С. В. Ответственность за убийство при смягчающих обстоятельствах по уголовному праву России : автореф. дис. соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право” / С. В. Тасаков. – Самара, 2000. – 54 с.

21. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / B. Я. Таций. – Х. : Выща школа, Изд-во при ХГУ, 1988. – 198 с.

22. Уголовное право России : [учебн. для вузов] [в 2-х томах] / отв. ред. и рук. авт. кол-ва Ю. А. Красиков. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. – Т. 2. Общая часть. – 639 с.

23. Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления / Е. А. Фролов // Сборник трудов Свердловского юридического института. Вып. 10. – Свердловск, 1969. – С. 182- 225.

 

 

Код роботи – 866

Вартість – 400 грн.

Вересень 17 2014

Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів. НАВС

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 5

1.1. Об’єкт погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів 5

1.2. Об’єктивна сторона погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів 11

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 20

2.1. Суб’єкт погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів 20

2.2. Суб’єктивна сторона погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів 22

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

1. Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло. Монографія. – Х.: „Одісей”, 2003. – 256 с.

2. Волгарева И. В. Проблема повышения возраста уголовной ответственноти за совершение некоторых преступлений // Вестник ЛГУ. – Серия 6, 1989. – Вып. 4. – С. 60-63.

3. Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок: дис. кандидата юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / 1.1. Давидович. – К., 2007. – 252 с.

4. Донченко О.І. Характеристика об’єкта злочинів проти авторитету органів місцевого самоврядування / О.І. Донченко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 4. – С. 17-21.

5. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / М. І. Бажанов [та ін.] ; ред. М. І. Бажанов [та ін.] ; МОН України. – 2.вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

6. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, О. О. Дудоров та ін.. ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2009. – 744 с.

7. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., пере-робл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

8. Левертова Р.А. Ответственность за психическое насилие по советскому уголовному праву. – Омск: Омская высш. шк. милиции, 1978. – 103 с.

9. Навроцький В.О. Поняття насильства та його врахування при кримінально-правовій кваліфікації // Роль органів внутрішніх справ у сфері запобігання та протидії насильству в суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 17-18 квітня 2000р. / Гол. ред. В.Л. Регульський. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – 237 с., с. 10-15.

10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 6-е вид., пе¬рероб. та доп. / За заг.ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Юрид. думка, 2009. – 1236 с.

11. Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 336 с.

12. Осадчий В.І. Про зміст насильства в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 1999. – № 6. – с. 109-112.

13. Притула В. В. Відмежування погрози або насильства щодо державного чи громадського діяча (ст . 346 КК України) від інших суміжних з ним злочинів за кримінальним законодавством України / В. В. Притула // Європейські перспективи . – 2013. – № 13. – С. 123-130.

14. Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992р. № 8 із змінами від 3 грудня 1997 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – К.: Видавничий дім „Скіф”, 2005., – 472 с.

15. Рарог А. И. Вина в советском уголовном праве. -Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1987. – 184 с.

16. Соловйова A.M. Кримінально-правова характеристика примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК України): дис. … кандидата юрид.наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / A.M. Соловйова – К., 2004. – 216 с.

17. Справа 308/16029/13-к : вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16 січня 2014 року. Єдиний державний реєстр судових рішень [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40258407.

18. Справа № 495/4795/14-к : вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 07 липня 2014 року. Єдиний державний реєстр судових рішень [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39660903.

19. Терентьев В.И. Уголовное право Украины. Особенная часть: конспект лекцій / В.И. Терентьев -Николаев: Изд-во “Дизайн и полиграфия”, 2007. – 564 с.

20. Уголовное право Украины. Особенная и общая часть: учебник / [Е.Н. Алиева, А.П. Бябий, Т.А. Гончар и др.]; под ред. Е.У. Стрельцова. – X.: ООО “Одиссей”, 2006. – 720 с.

21. Удод A.M. Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України): автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / A.M. Удод. – X., 2013. – 16 с.

22. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 504 с.

23. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998 – т. 4: Н-П. – 2002. – 720 с.

24. Юридичний словник. – [Електронний ресурс]: http://ru.wiktionary.org/wiki70/oE00/oE20/oF2°/o EE % F0 % Е8% F2°/oE5°/oF2.

 

 

Код роботи – 859

Вартість – 400 грн.