Грудень 03 2014

Господарський договір: поняття та особливі ознаки. НАВС

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ.. 5

1.1. Поняття господарського договору та його ознаки. 5

1.2. Поняття та ознаки договору про спільну господарську діяльність як виду господарського договору. 11

РОЗДІЛ 2. ДІЙСНІСТЬ ТА НЕДІЙСНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ   18

2.1. Дійсність господарського договору. 18

2.2. Недійсність господарського договору. 21

РОЗДІЛ 3. УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ НЕДІЙСНИМИ.. 28

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 41

 1. Безух О. В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, арбітражний процес» [Електронний ресурс] / О. В. Безух. – Донецьк, 2001. – Режим доступу : http://www.lawbook.by.ru/vak/aref/text/082.shtml
 2. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : монографія / Беляневич О. А. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 3. Беляневич О. А. До питання про недійсність господарських договорів / О. А. Беляневич // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 200–207.
 4. Бобкова А. Г. Щодо правової природи договорів на реалізацію арештованого майна / А. Г. Бобкова, Ю. М. Павлюченко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 3–6.
 5. Бошицький Ю. Л. Проблеми правового регулювання об’єктів інтелектуальної власності в сфері торгівлі / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 161–166.
 6. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид.,змін. та доп. – К.: Правова єдність. – 2009. – 766 с.
 7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 24.07.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 8. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / [пер. с франц. В. Захватаев ; предислов.: А. Довгерт, В. Захватаев ; отв. ред. А. Довгерт]. – К. : Истина, 2006. – 1008 с.
 9. Демченко С. Ф. Доповідь Голови Вищого господарського суду України на засіданні Пленуму Вищого господарського суду України 30 липня 2009 р. «Про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2009 року та завдання на поточний рік» / С. Ф. Демченко // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 5. – С. 9–15.
 10. Договірне право України. Загальна частина : навч. посібник / [Боднар Т. В., Дзера О. В., Кузнєцова Н. С. та ін.] ; за ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.
 11. Знаменський Г. Л. Головні передумови вирішення питань співвідношення Господарського і Цивільного кодексів України / Г. Л. Знаменський // Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць : за матеріалами Наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 листопада 2005 р.) / редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. – К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – С. 168–170.
 12. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13 серпня 2008 р. № 01-8/482 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 5. – С. 77–90.
 13. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 7 квітня 2008 р. № 01-8/211 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arbitr.gov.ua/documents/01-8_211_2008-07-04.html
 14. Каменков В. С. Специфика и значение хозяйственных договоров / В. С. Каменков // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 1. – С. 85–89.
 15. Кучер В. О. Нікчемні правочини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В. О. Кучер. – Львів, 2005. – 15 с.
 16. Луць В. В. Тенденції розвитку договірного права в сучасних умовах / В. В. Луць // Еволюція цивільного законодавства : проблеми теорії і практики : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 29–30 квітня 2004 р.). – К. : Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва; НДІ інтелектуальної власності; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 2004. – С. 32–39.
 17. Мироненко Н. М. Деякі питання правового регулювання договору комерційної концесії у новому Цивільному кодексі України / Н. М. Мироненко // Приватне право і підприємництво : зб. наук. праць. – К. : Наук.-навч. об’єднання «Академкомплекс»; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2006. – Вип. 5. – С. 83–90.
 18. Мілаш В. С. Про підстави недійсності підприємницького комерційного договору / В. С. Мілаш // Вісник господарського судочинства. 2006. – № 2. – С. 194–204.
 19. Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учеб. пособие / Пиляева В. В. – М. : ТК Велби, 2008. – 144 с.
 20. Посполітак В. Зобов’язання за договором про спільну діяльність. Договір простого товариства / В. Посоплітак, Р. Ханик-Посполітак // Українське комерційне право. — 2003. — № 4. — С. 35-49.
 21. Постанова Вищого господарського суду України від 15 лютого 2007 р. у справі № 13/74-06 (4/124-05, 4/102-06) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1491200.html/
 22. Постанова Вищого господарського суду України від 17 квітня 2008 р. у справі № 3/357 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_2012461.html
 23. Постанова Вищого господарського суду України від 20 березня 2007 р. у справі № 36/297-пд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1526449.html
 24. Постанова Вищого господарського суду України від 20 грудня 2007 р. у справі № 30/146-07-4216 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1795846.html
 25. Постанова Вищого господарського суду України від 23 липня 2007 р. у справі № 12/251-пд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1649635.html
 26. Постанова Вищого господарського суду України від 6 червня 2007 р. у справі № 24/428д/06 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1599272.html
 27. Постанова Вищого господарського суду України від 8 серпня 2007 р. у справі № 14/222 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1665713.html
 28. Потопальський С. С. Проблеми правового регулювання недійсності договорів за законодавством України / С. С. Потопальський // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 6. – С. 160–168.
 29. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня 2010 р. / Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 40. — Ст. 524.
 30. Про управління об’єктами державної власності : Закон України від 21 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 46. — Ст. 456.
 31. Рєзнікова В. В. Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правова сутність [Електронний ресурс] / В. В. Рєзнікова // Публічне право . – 2013. – № 2. – С. 269-273. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2013_2_38.pdf
 32. Спасибо-Фатєєва І. В. Нікчемні правочини та їх наслідки / І. В. Спасибо-Фатєєва // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 178–184.
 33. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (остання редакція від 24.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 34. Шаповалова О. В. Оновлення господарського законодавства у світлі вимог сталого розвитку : монографія / Шаповалова О. В. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 240 с.
 35. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 636 с.
 36. Юшина С. І. Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні (організаційно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / С. І. Юшина. – К., 2006. – 16 с.

 

 

Код роботи – 877

Вартість – 300 грн.

 

 

 

 

 

 

Вересень 17 2014

Поняття та види господарської діяльності. НАВС

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ВИДИ 6

1.1. Поняття та ознаки господарської діяльності 6

1.2. Класифікація видів господарської діяльності 10

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 17

2.1. Господарська підприємницька діяльність 17

2.2. Некомерційна господарська діяльність 23

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 27

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

1. Апопій В. В. Комерційна діяльність : підручник / В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук, Я. М. Антонюк, П. Ю. Балабан. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 558 c

2. Василенко В. О. Підприємництво / В. О. Василенко, Т. Л. Миронова, В. А. По-дсолонко, А. Ф. Процай ; за ред. В. А. Подсо-лонко, Т. Л. Миронової. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 616 с.

3. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид.,змін. та доп. – К.: Правова єдність. – 2009. – 766 с.

4. Господарське право : конспект лекцій / [В. В. Сергієнко, Ж. О. Андрійченко, A. В. Галушко та ін.]. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 444 с.

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 24.07.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

6. Конституція України від 28.06.1996 року (остання редакцiя вiд 15 травня 2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

7. Лист Вищого господарського суду Укра¬їни : від 07.04.2008 p., № 01-8/211 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3.

8. Махінчук В. М. Розмежування понять господарської та підприємницької діяльності за законодавством України [Електронний ресурс] / В. М. Махінчук // Університетські наукові записки . – 2012. – № 3. – С. 97-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2012_3_17.pdf

9. Махінчук В. М. Теоретичні проблеми визначення понять “підприємництво” та “комерція” за законодавством України [Електронний ресурс] / В. М. Махінчук // Форум права . – 2013. – № 1. – С. 680-687. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_1_115.pdf.

10. Машковська Л. В. Правовий статус суб’єктів некомерційної господарської діяльності [Електронний ресурс] / Л. В. Машковська // Актуальні проблеми держави і права . – 2011. – Вип. 57. – С. 573-578. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2011_57_85.pdf.

11. Ніколаєва Л. В. Підприємницьке право : навч. посіб. / Л. В. Ніколаєва, О. В. Старцев ; за ред. О. В. Старцева. – К. : Істина, 2006. – 208 с.

12. Пацурія Н. Б. Господарська страхова діяльність: види, ознаки, поняття / Н. Б. Пацурія // Вісник Київського нац. університету ім. Т.Г. Шевченко. Сер.: Юридичні науки . – 2010 . – Вип.83 . – С. 18-22.

13. Петров В. М. Основи комерційної діяльності. – Х., 2001. – 200 с.

14. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI (остання редакція від 04.09.2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1332010596219285.

15. Про державне прогно¬зування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 березня 2000 року, № 1602-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

16. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII (остання редакція від 19.04.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/959-12.

17. Про інноваційну діяль¬ність : Закон України від 31 березня 2005 року № 40-IV // [Елек¬тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua

18. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон від 01.06.2000 р. № 1775-III (остання редакція від 06.08.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14.

19. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності : Закон України від 23 березня 1996 року, № 98/96-ВР// [Електронний ресурс]. – Ре¬жим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

20. Скорицький А. М. Аналіз правового регулювання підприємницької діяльності в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Скорицький // Наше право . – 2014. – № 1. – С. 82-88. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.

21. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина : [навч. посібн.] / Г. В. Смолин. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 428 с.

22. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя від 24.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.

23. Щербина B.C. Господарське право: підручник / B.C.Щербина. – 5-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 636 с.

24. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.

25. Яненкова І.Г. Законодавче забезпечення діяльності підприємств/ І.Г. Яненкова//Наукові праці. Еконроміка. – 2012. – № 8(177) – С.81-86.

 

 

 

Код роботи – 865

Вартість – 400 грн.

Вересень 17 2014

Лізинговий договір: поняття та основні ознаки. НАВС

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ 5

1.1. Поняття та ознаки договору лізингу 5

1.2. Види договору лізингу 10

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ 17

2.1. Істотні умови договору лізингу, що визнані такими за законом 17

2.2. Істотні умови договору лізингу, що визнані такими за погодженням сторін 22

РОЗДІЛ 3. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ЛІЗИНГУ 31

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

1. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: учебник (под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева). – 3-е изд., перераб. и доп. – “Проспект”, 2011 г. – 784 с.

2. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання. – К.: Наукова думка, 2002. – 278 с.

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2003. – 800 с.

4. Витрянский В. В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и предприятий, лизинг. – М. : Статус, 2001. – 300 с.

5. Газман В.Д. Кризис законодательства о лизинге // Хозяйство и право. – 2000. – №4. – С. 93 – 103.

6. Гегель Георг В.Ф. Философия права. Пер. с нем.: Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (поточна редакція від 24.07.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

8. Иванов А.А. Договор финансовой аренды (лизинга): Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2001. – 64 с.

9. Кабатова Е.В. Закон о лизинге сегодня и завтра // Закон. – 1999. – №11. – С. 52 – 54.

10. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов’язань // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – №5. – С. 22 – 30.

11. Королев С. Совершенствование лизингового законодательства // Хозяйство и право. – 2001. – №9. – С. 113 – 117.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172 “Про затвердження Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 1241.

13. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань : Закон України від 22 листопада 1996 р. (поточна редакція від 11.07.2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80

14. Про затвердження нормативних актів відносно порядку фінансування іноваційних проектів : Наказ Міністерства України по справам науки та технологій від 3 березня 1998 р. № 59 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 507.

15. Про фінансовий лізинг : Закон України 16.12.1997 р. № 723/97-ВР (остання редакція від 16.01.2004 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80.

16. Трофімова О. В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні / О. В. Трофімова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. : КИТ, 2005. – 216 c.

17. Усенко Я.Б. Методологічні та економіко-правові проблеми оренди та лізингу майна. – К.: Критика, 2001. – 234 с.

18. Харитонова Ю.С. Финансовая аренда (лизинг) // Законодательство. – 1998. – №1. – С. 24–26.

19. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (остання редакція від 24.07.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

20. Чайківський І. А. Фінансовий лізинг в системі технопарку: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. А. Чайківський // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 270-279. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2014_1_38.pdf

21. Чкан А. В. Фінансовий лізинг як невід’ємна ланка розвитку сільськогосподарського виробництва: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / А. В. Чкан, С. О. Кучеркова // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси . – 2013. – Вип. 10(4). – С. 399-404. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(4)__64.pdf

22. Шаталов С.С. Новая концепция юридической природы лизинговых отношений // Юрист. – 2001. – №1. – С.16–26.

23. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 636 с.

 

 

 

Код роботи – 850

Вартість – 400 грн.