Вересень 04 2014

Задачі з цивільного процесу. Варіант 24 (Університет Шевченка)

Зміст

Задача № 1 3

У процесі розгляду позову Управління житлово-комунального господарства до Боренко про виселення його і членів його сім`ї з наданням іншого житлового приміщення відповідач Боренко заперечував проти позову, посилаючись на те, що приміщення, яке надається йому і членам його сім`ї, не придатне за санітарними умовами для проживання.

Слухання справи було відкладено для проведення санітарно-епідеміологічною службою обстеження житлового приміщення для проживання.

В якості кого вступить в процес санітарно-епідеміологічна служба? Яка правова природа висновку цієї служби?

Задача № 2 7

Вироком суду Шаповал був засуджений до позбавлення волі за порушення правил безпеки руху в нетверезому стані. Він здійснив наїзд на гр. Полторацьку, якій було нанесено тяжкі тілесні пошкодження. Після лікування вона звернулася з позовом до Шаповал про стягнення з засудженого завданої шкоди її здоров`ю.

Визначить, що таке преюдиційні факти. Які факти з кримінальної справи будуть мати преюдиційне значення? Як в даній справі розподіляються обов’язки по доказуванню між позивачем і відповідачем? Яку обставину позивачка не повинна доводити, бо вона презюмується? Чи входять до предмету доказування преюдиційні та презюмовані факти?

Поняття та зміст стадії провадження у справі до судового розгляду. Які задачі реалізуються в цій стадії цивільного судочинства в суді першої інстанції? 14

Список використаних джерел 17

1. Конституція України від 28.06.1996 року (остання редакцiя вiд 15 травня 2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя від 24.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV (остання редакція від 04.06.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

4. Про судове рішення у цивільній справі : постанова Пленуму ВСУ № 19 від 18.12.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09.

5. Цивільний процес України: Підручник. За ред. Харитонова Є.О.: Підручники, навчальні посібники, ⁄ Голубєва Н. Ю., Харитонов Є. О., Харитонова О. І., – 2012. – 536 c.

6. Ляшенко Р. Д. Загальна характеристика та властивості преюдиції як засобу судової аргументації / Р. Д. Ляшенко // Часопис Київського університету права. – 2012/3. – С. 22-25.

7. Руда Т. В. Підстави звільнення від доказування у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аспект/Т. В. Руда // Вісник Верховного Суду України. – 2011/11 (135). – С. 41-48.

Код роботи – 860

Вартість – 200 грн.

Вересень 03 2014

Задачі з цивільного прцесу. Варіант 27(Університет Шевченка)

Зміст

Задача № 1 3

Прокурор району пред’явив позов до Вишнякова про стягнення з нього збитків на користь акціонерного товариства. В судове засідання у призначений час прокурор не з’явився. Суд відклав слухання справи.

У призначений вдруге час судового засідання з’явився помічник прокурора району. Суд знов відклав слухання справи на тій підставі, що оскільки прокурор пред’явив позов і у справі є позивачем, то і повинен особисто в судовому засіданні підтримувати позов.

Чи правильні дії суду в першому і другому судових засіданнях? Яке прокурор займає процесуальне становище, коли він порушує цивільні справи на захист прав та інтересів інших осіб? Як повинен вчинити суд, якщо особа, в інтересах якої прокурор пред’явив позов, не підтримує цей позов?

Задача № 2 11

По справі Жудрової до Жудрова про стягнення аліментів на утримання їх сина відповідач позов не визнав, посилаючись на те, що позивачка сама пішла від нього і не хоче з ним жити, не дивлячись на всі його умовляння. Зі свого боку відповідач заявив, що він не заперечує утримувати сина, але при умові, що позивачка до нього повернеться. Для підтвердження того, що він добре відносився до дружини і під час подружнього життя завжди віддавав їй заробітну плату, Журов просив допитати в якості свідків сусідів Ситкину і Кобзаренко.

Як треба розуміти правило належності доказів? Чи мають вказані відповідачем обставини відношення до справи? Як треба визначити відношення доказів до справи?

Поняття та ознаки цивільно-процесуальних правовідносин. Охарактеризувати об’єкт, зміст та суб’єктивний склад цивільно-процесуальних правовідносин 13

Список використаних джерел 22

1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя від 24.07.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV (остання редакція від 04.06.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції : пост. Пленуму Верховного суду України № 2 від 12 червня 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09.

4. Дунас Т. Завдання представництва прокурора в цивільному процесі / Т. Дунас, М. Руденко // Юрид. ж-л. – 2008. – № 7 (49). – С. 61.-70.

5. Науково-практичний коментар «Цивільного процесуального кодексу України» /За заг. ред.. Богатиря В.В. – К.: «Видавничий дім» Професіонал», 2014 – 783 с.

6. Цивільне процесуальне право : підручник / [І. С. Ярошенко та ін.] ; за заг. ред. І. С. Ярошенко ; Держ. вищ. навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2014. – 519 с.

7. Цивільний процес України: Підручник. За ред. Харитонова Є.О.: Підручники, навчальні посібники, ⁄ Голубєва Н. Ю., Харитонов Є. О., Харитонова О. І., – 2012. – 536 c.

 

Код роботи – 847

Вартість – 200 грн.

Вересень 03 2014

Задачі з цивільного процесу. Варіант 12 ( Університет Шевченка)

Зміст

1. Задача 1 3

Марков подав позов до Соколова про стягнення 1800 грн., вказавши в позовній заяві, що телеграфом цю суму Соколову в борг, який він йому не повернув. До позовної було додано завірені копії квитанцій про прийом телеграфного переказу в сумі 1800 грн. і повідомлення про те, що гроші були вручені Соколову. В процесі розгляду справи відповідач помер, і до справи в якості відповідача була притягнута жінка Соколова, яка заперечувала проти позову, посилаючись на те, що їй не відомо, чи одержав її чоловік ці гроші в борг чи в рахунок взаємних розрахунків, оскільки в той час чоловік мав велику суму грошей відпускних і йому не потрібно було брати гроші в борг.

Але суд на підставі представлених письмових доказів позивача позов задовольнив.

Дайте визначення правила допустимості доказів. Чи допустимі подані письмові докази в цій справі? Це прямі чи побічні докази? Чи вони є достатніми для винесення позитивного рішення?

2. Задача 2 6

Водій колективного господарства Писаренко, працюючи на машині, яка належала колективному господарству, здійснив наїзд на садибу Орлика і розбив стіну будинку. В якості третьої особи без самостійних вимог в справі приймав участь Писаренко. Під час розгляду справи Орлик і Писаренко уклали мирову угоду, відповідно до якої Писаренко зобов’язався відремонтувати будинок за свій рахунок, а Орлик відмовляється від позову до колективного господарства.

Суд своєю ухвалою затвердив мирову угоду і провадження у справі закрив.

Чи правильні дії суду? Дати визначення третіх осіб без самостійних вимог, порядок вступу їх в процес, їх процесуальні права та обов’язки. В чому полягає юридична заінтересованість третіх осіб без самостійних вимог?

3. Контрольне питання 11

Дати визначення визнаних (безспірних) фактів. Чи входять вони до предмету доказування? В якому випадку суд може визнати відмову від визнання факту правомірною?

Список використаних джерел 13

1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя від 24.07.2014) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV (остання редакція від 04.06.2014 року) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

3. Науково – практичний коментар «Цивільного процесуального кодексу України»./За заг. ред.. Богатиря В.В.-К.: «Видавничий дім»Професіонал», 2014 – 783с.

4. Постанова Пленуму Верховного суду України №2 від 12 червня 2009 року «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09

5. Бортнік О. Г. Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень / О. Г. Бортнік //Форум права. – 2009. – № 2. – С. 63–69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bogpsr.pdf

6. Ромовська З.В., Луців-Шумська Н.Л. Треті особи без самостійної вимоги: проблем и теорії та практики// Вісник Академії адвокатури України

1(23) 2012. С. 34-38.

Код роботи – 846

Вартість – 200 грн.