Лютий 05 2018

Задача № 1 з міжнародного права (01079)

Завдання №1

Зробіть порівняльний аналіз термінів «зовніш¬ньоекономічна угода (договір)», «зовнішньоторговельна угода (до¬говір)», «міжнародний комерційний (підприємницький) договір».
Вкажіть на спільне і відмінне у їх значенні. Який з них є, на Вашу думку, найбільш прийнятним?

Список використаних джерел

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2.    Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (остання редакція від 19.02.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page1
3.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року №435- IV (поточна редакцiя вiд 02.11.2016 року). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
4.    Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII (остання редакція від 15.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12
5.    Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV (остання редакція від 24.05.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2709-15

Код роботи — 01079

Вартість — 75 грн.

Грудень 03 2014

Регулювання майнових відносин у МПрП. Задача ( Університет Шевченка)

Задача

Юридична особа, створена згідно із законодавством Російської Федерації, звернулася до суду в Україні, оскаржуючи постанову КМУ від 5 травня 1995р. № 316, якою затверджено перелік розташованих на території АРК підприємств, установ і організацій, заснованих на загальнодержавній власності, що належить до сфери управління міністерств та інших підвідомчих Кабінетові Міністрів України органів державної виконавчої влади.

Свої вимоги юридична особа мотивувала тим, що вищевказана постанова КМУ  суперечить умовам ст.4 Угоди між Україною та Російською Федерацією про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності від 15.01.1993р., якою передбачено, що об’єкти соціальної сфери, які знаходяться на території Сторін Угоди  (або відповідні долі участі в цих об’єктах) – санаторії, санаторії-профілакторії, будинки та бази відпочинку, пансіонати, готелі і кемпінги, туристичні бази, дитячі оздоровчі заклади, будівництво яких здійснювалось за рахунок коштів підприємств та організацій республіканського і колишнього союзного підпорядкування, розташованих на території іншої Сторони, є власністю цієї Сторони.

Вирішіть спір.

Список використаних джерел

 

 1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 14.04.1986 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_118/page..
 2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_003.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV (остання редакція від 27.04.2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page.
 4. Угода між Україною та Російською Федерацією про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності, ратифіковано Постановою ВР N 3313-XII ( 3313-12 ) від 22.06.93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_037.
 5. Постанова Кабінету міністрів України «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності і розташоване на території Автономної            Республіки Крим» від 05.05.1995 № 316 (остання редакція від 04.09.2003). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/316-95-п/page.
 6. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е. –К.: Центр учбової літератури, 2010. – 608 c.

Код роботи – 869

Вартість – 120 грн.

Грудень 03 2014

Регулювання інвестиційної діяльності в МПрП( Університет Шевченка)

Зміст

Здійсніть класифікацію вільних економічних зон, що діють в Україні, за функціональним типом.

Список використаних джерел

 

 1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : підручник / С. Я. Боринець. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 582 с.
 2. Войнаренко М.П. Сучасний стан та проблеми розвитку вільних економічних зон в Україні / М. П. Войнаренко, А. А. Бе­реза // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 2 (48). – С. 30-36.
 3. Кузнєцова Н. В. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: контроль за рухом капіталу в сучасному світі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кузнєцова Н. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київський університет, 2008. – 446 с.
 4. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон : Закон України від 13.10.1992 р. № 2673-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2673-12.
 5. Шутова О.С. Вільні економічні зони як різновид територіальних податкових звільнень / О.С. Шутова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 157-161.

Код роботи – 867

Вартість – 150 грн.