Жовтень 13 2015

Методи криміналістики. Криміналістична ідентифікація.Механізм утворення слідів ніг і способи їх виявлення. ( Університет Шевченка )

Варіант 2

 

Зміст

 

 1. Методи криміналістики. 3
 2. Суб’єкти та об’єкти криміналістичної ідентифікації 6
 3. Механізм утворення слідів ніг і способи їх виявлення. 10

Фрагмент протоколу огляду доріжки слідів. 17

Список використаних джерел. 19

 1. Криміналістика : навч. посіб. / [Благута Р. І. та ін. ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна]. – К. : Атіка, 2012. – 495 с.
 2. Гора І. В. Криміналістика  : навч. посібник / І. В. Гора, В. А. Колесник. – К. : Національна академія служби безпеки України, 2005 . – Ч. 1 : Криміналістична техніка. – К., 2005. – 316 с.
 3. Криміналістика : навч.-практ. посіб. для підготов. до семестр. та держ. іспиту з криміналістики / Борідько О. А. [та ін.]. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. – 269 с. 
 4. Сабадаш В. П. Криміналістика  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Сабадаш, М. О. Ларкін ; Держ. вищ. навч. закл. “Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2012. – 330 с.
 5. Салтевський М. В. Криміналістика  : підруч. для студ. юрид. вищих закладів освіти: У 2 ч. / М. В. Салтевський. – Х. : Основа, 1999 . – Ч. 2 : Методика і тактика., 2001. – 528 с.
 6. Кузьмічов В. С. Криміналістика  : навч. посіб. / В. С. Кузьмічов, Г. І. Прокопенко ; заг. ред. В. Г. Гончаренко, Є. М. Моісеєв ; Національна академія внутрішніх справ України. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 366 с.

 

 

Код роботи – 00960

Вартість – 200 грн.

 

Жовтень 13 2015

Методи криміналістики. Криміналістична ідентифікація.Механізм утворення слідів ніг і способи їх виявлення. ( Університет Шевченка )

Варіант 2

 

Зміст

 

 1. Методи криміналістики. 3
 2. Суб’єкти та об’єкти криміналістичної ідентифікації 8
 3. Механізм утворення слідів ніг і способи їх виявлення. 10

Фрагмент протоколу огляду доріжки слідів. 16

Список використаних джерел. 18

 1. Когутич І. І. Криміналістика  : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. І. І. Когутича ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2015. – 452 с. 
 2. Криминалистика : Учебник для вузов/ А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. проф. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 615 с.
 3. Криміналістика : підручник / В. Ю. Шепітько [та ін.] ; ред. В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Вид. 4-е, переробл. і доп. — Х. : Право, 2008. – 464 с.
 4. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва [та ін.] ; Акад. адвокатури України. — К. : Юрінком Інтер, 2011. – 495 с.
 5. Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Кофанов [та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. — К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 279 с.
 6. Шеремет А. П., Криміналістика : навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

 

Код роботи – 00959

Вартість – 200 грн.

 

Жовтень 13 2015

Методи криміналістики.Криміналістичної ідентифікація.Механізм утворення слідів ніг і способи їх виявлення ( Університет Шевченка )

Варіант 2

 

Зміст

 

 1. Методи криміналістики. 3
 2. Суб’єкти та об’єкти криміналістичної ідентифікації 12
 3. Механізм утворення слідів ніг і способи їх виявлення. 16

Фрагмент протоколу огляду доріжки слідів. 18

Список використаної літератури. 19

 1. Біленчук П. Д. Криміналістика в питаннях і відповідях : посібник / П. Д. Біленчук. – Вид. 2-ге, стер. – К. : Паливода А. В. [вид.], 2011. – 184 с.
 2. Криміналістика : навч. посіб. / Благута Р. І. [та ін.] ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 539 с.
 3. Криміналістика  : навч.-практ. посіб. для підготов. до семестр. та держ. іспиту з криміналістики / Борідько О. А. [та ін.]. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. – 269 с.
 4. Криміналістика  : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / Шепітько В. Ю. [та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Акад. прав. наук України В. Ю. Шепітька ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 4-е, переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 462 с.
 5. Маркусь В. О. Криміналістика : навч. посіб. – К.: Кондор, 2007 – 560 с.
 6. Скригонюк М. І. Криміналістика : підручник / М. І. Скригонюк. – К. : Атіка, 2005. – 496 с.

Код роботи – 00956

Вартість – 200 грн.