Жовтень 16 2015

ТЕМА 5. Право природокористування ( Університет Шевченка )

Зміст

 

 1. Поняття права природокористування, його види, принципи природокористування 3
 2. Право загального і спеціального природокористування. 8
 3. Особливості загального водо- лісо- надро-користування і користування об’єктами тваринного і рослинного світу. 14
 4. Право природокористування природними ресурсами загальнодержавного і місцевого значення. 19
 5. Постійне і тимчасове природокористування. 21

Задача 17. 25

Громадянин Куліш О. у травні місяці на праві приватної власності отримав земельну ділянку площею 0,25 га, яка розташована в межах селища міського типу з населенням 9,3 тис. жителів. У червні поточного року він отримав платіжне повідомлення про внесення плати за землю з розрахунку платежу за 0,7 га землі за ставками, передбаченими до оплати за земельні ділянки сільськогосподарських угідь у межах селища. Куліш О. не погодився з розміром належних платежів і звернувся до прокуратури зі скаргою, в якій він, зокрема, зазначив, що на отриманій ним земельній ділянці розташований житловий будинок, господарські будівлі та гараж, які в цілому займають 0,07 га ділянки, на 0,14 га розташований ставок-копань, а 0,04 га ділянки займають чагарники і плодові дерева. Крім того, він просить взяти до уваги ту обставину, що зазначену ділянку він отримав на праві власності за плату, а це на його думку, повинно бути враховано при визначенні плати за землю.

Окреслити коло суспільних правовідносин; дати характеристику правовій формі даного платежу;

Вирішити справу.

Список використаних джерел. 28

 1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 року № 2768-III (остання редакція від 08.04.2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/земельний%20кодекс%20україни.
 2. Податковий кодекс України від 2.12.2010 року (остання редакція від 28.04.2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1332010596219285.
 3. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 № 1264-XII (остання редакція від 16.06.2011). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
 4. Закон України “Про тваринний світ” від 13.12.2001 № 2894-III (остання редакція від 14.07.2011). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2894-14
 5. Екологічне право України : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. — Х. : Право, 2009. – 328 с.
 6. Кобецька Н. Р.  Екологічне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.
 7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.Екологічне право: Навчальний посібник. – 3-є вид.. Центр навчальної літератури, К.: 2006. – 224 с.
 8. Шемшученко Ю.С. Екологічне право України. Академічний курс Підручник. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 720 с.

 

Код роботи – 00962

Вартість – 200 грн.

 

Жовтень 13 2015

ТЕМА 25. Правовий режим земель промисловості ( Університет Шевченка )

Зміст

 

 1. Склад та характеристика. 3
 2. Суб’єкти земельних правовідносин. 4
 3. Правове регулювання використання земель. 7
 4. Юридична відповідальність суб’єктів за порушення правового режиму земель 11

Задача № 15. 15

 

Міський житель Климчук С.С. користується прибудинковою земельною ділянкою площею 0.15 га протягом більше 20-ти років і подав заяву до міської Ради щодо приватизації цієї ділянки як забудовної. Міська Рада дала йому дозвіл на приватизацію земельної ділянки площею лише 0.1га. Обґрунтуйте вмотивованість та законність рішення Ради і на яких правових засадах гр. Климчук зможе використовувати 0.05га земельної ділянки. 

Список використаних джерел. 17

 1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27.
 2. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340.
 3. Про видобування і переробку уранових руд : Закон України від 19.11.1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 11-12, ст.39.
 4. Земельне право України:Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009. – 600с.
 5. Земельне право  : підручник / [М. В. Шульга та ін.] ; за ред. проф. М. В. Шульги ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х. : Право, 2013. – 519 с.
 6. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Земельне право України» / Авт.: Харитонов О.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 139 с.

 

Код роботи – 00958

Вартість – 200 грн.

Жовтень 13 2015

ТЕМА 26. Правовий режим земель транспорту ( Університет Шевченка )

Зміст

 

 1. Склад та характеристика. 3
 2. Суб’єкти земельних правовідносин. 4
 3. Правовий режим земель залізничного транспорту. 7
 4. Правовий режим земель повітряного транспорту. 8
 5. Правовий режим земель водного транспорту. 10
 6. Правовий режим земель автомобільного транспорту. 11
 7. Юридична відповідальність суб’єктів за порушення правового режиму земель 13

Задача № 26. 16

Громадянин Косянчук отримав земельну ділянку площею 2га для ведення селянського господарства. Після її приватизації, враховуючи, що ціни на земельні ділянки сільськогосподарського призначення нижчі чим ціни на земельні ділянки надані для забудови, розділив земельну ділянку на частки площею 0.15га і без зміни цільового призначення вирішив їх продавати для житлової забудови. Сільська Рада не надала йому дозволу на проведення цих оборудок і оскаржила його дії в прокуратурі. Обгрунтуйте правомірність дій Косянчука і сільської Ради та роз’ясніть Косянчуку порядок зміни цільового призначення земель.

Список використаних джерел. 21

 1. Про транспорт : Закон України від 10.11.1994 року № 232/94-ВР (поточна редакція від 26.04.2014 року) [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/print1330113261085397.
 2. Про залізничний транспорт : Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР (остання редакція від 17.08.2012 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/273/96-вр.
 3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІП (поточна редакція від 09.2014 року) [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1330113261085397.
 4. Про Державний земельний кадастр : Закон України від 07.07.2011 р. № 3613-VI (остання редакція від 03.07.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.
 5. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI (остання редакція від 01.02.2015 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17.
 6. Статут залізниць України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 (остання редакція від 09.01.2015 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/457-98-п.
 7. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с.

 

Код роботи – 00957

Вартість – 200 грн.