Серпень 12 2016

Докази і доказування в господарському процесі (Університет права)

Зміст

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 7

1.1. Поняття доказування в господарському процесі 7

1.2. Предмет доказування в господарському процесі 20

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 41

2.1. Поняття суб’єктів доказування в господарському процесі 41

2.2. Види суб’єктів доказування в господарському процесі 49

РОЗДІЛ 3. ДОКАЗИ ЯК ОБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 60

3.1. Поняття і класифікація доказів у господарському процесі 60

3.2. Засоби доказування в господарському процесі 76

3.3. Напрями удосконалення законодавчої основи у сфері доказів та доказування  88

ВИСНОВКИ.. 95

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 99

 1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради , 1996, № 30, ст. 141.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003. № 436-IV. // Відомості Верховної Ради, 2003, №18, N 19-20,№ 21-22, ст.144.
 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради, 1992, № 6, ст.56.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради, 2005, N 35-36, N 37, ст.446.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення. від 07.12.1984. № 8073-X Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до № 51, ст.1122.
 6. Цивільний кодекс України. від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461.
 7. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради, 2004, N 40-41, 42, ст.492.
 8. Постанова Вищого господарського суду України від 17.09.2003 № 12/574 // Судова практика. Додаток до Всеукраїнської газети адвокатів Адвокатура. – 2005. – № 9.
 9. Бабенко В. В. Доказування в господарському процесі / В. В. Бабенко. − К.: Федерація професійних спілок України; Академія праці та соціальних відносин. − 2007. – 210 с.
 10. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 248 с.
 11. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана”. — К. : КНЕУ, 2008. — 224 с.
 12. Беляневич В.Е. Науково-практичний комендар до Господарського процесуального кодексу України и урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 року. Видавництво : Юстініан  – 872 с.
 13. Білецька Л.Доказування у господарському процесі України: на шляху до формування судових стандартів  / Л. Білецька // Слово Національної школи суддів України . – 2013. – № 2. – С. 58-64.
 14. Білецька Л.М. Проблеми доказування у судах господарської юрисдикції // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 181-186.
 15. Вайшнурс А. А. Процес доказывания правонарушения, совершенного в Интернете» // Журнал «Арбитражная практика». – 2003. – № 12 (33).
 16. Васильев С.В. Доказывание и доказательства по делам о возмещении вреда, причиненного личности. – X.: Факт, 2000. – С. 12-13.
 17. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624 с.
 18. Вінник О.М. Суб’єкти господарської діяльності: правове становище. – К: Товариство «Знання», КОО, 2005. – 309с.
 19. Гаврилішин А.П., Козирєва В.П. Господарсько-процесуальне право: Практикум / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2004. — 147с.
 20. Гаврилішин А.П., Козирєва В.П. Господарсько-процесуальне право / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. — 170с.
 21. Голодинський О.Ю. Меленко О. В. Особливості застосування доказів в господарському процесі // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Pravo/10_56679.doc.htm
 22. Горбань О., Правопорушення в мережі інтернет. Засоби доказування в господарському процесі. // Юридичний радник.  – 2008. –  26 грудня  №6. – С.  9-11.
 23. Горбатюк Я. В., Дибаль Б. В. Суд як суб’єкт доказування у господарському процесі / Юридична наука і практика: виклики часу: V міжнародна науково-практична конференція, 12 березня 2015 р.: тези доп. – К, 2015. Т. 3. – С. 87-89.
 24. Горевий В.І., Куліш А.М., Чернадчук В.Д. Господарський процес. Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Суми : Університетська книга, 2010. — 283с. – 53.
 25. Господарське процесуальне право: Підручник / В.Д. Черрнадчук, В.В. Сухонос (ст.), В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’яянець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – 22ге вид., переероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –378 с.
 26. Господарський процес: Навч.-метод. комплекс для студ. Ін-ту заоч. та дистанц. навчання спец. 6.060100 “Правознавство” / Національний авіаційний ун-т / Козирєва В.П. (уклад.). — К. : НАУ, 2004. — 56с.
 27. Господарський процесуальний кодекс України : станом на 22 жовт. 2013 р.: відповідає офіц. тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 95 с.
 28. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О. І. Харитонова. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Істина, 2010. – 344 с.
 29. Грек Б.М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посібник / Академія адвокатури України. — К. : Прецедент, 2006. — 182с.
 30. Дехтярьов Є. Особливості доказування обставин вчинення шахрайства у сфері виконання господарсько-договірних зобов”язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 18-21.
 31. Дрішлюк В. І. Поняття та властивостідоказів у діючому та перспективному господарському процесуальному законодавстві  / В. І. Дрішлюк // Південноукраїнський правничий часопис. – 2013. – № 4. – С. 115-116.
 32. Дякулич О. Доказування за методикою Case Engineering // Правовий тиждень. – 2009р. – 2 червня. – № 22. –  С. 4-6.
 33. Єфанова Н. Судова експертиза в господарському процесі // Юридичний журнал 2004. № 4. – С. 7.
 34. Зразки документів у господарському процесі : станом на 2 квітня 2012 року / [Деледивка С.Г. та ін.] ; за заг. ред. Деледивки С.Г. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 703 с.
 35. Капуш Н. М. Актуальні проблеми доказування у господарському процесі / Н. М. Капуш, О. Л. Курдес // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: 23-27 квітня 2007 року. – Суми: СумДУ, 2007. – Ч. 2. – С. 89-95.
 36. Карпечкін П. Докази та доказування в господарському процесі, питання удосконалення законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 104-118.
 37. Козирєва В. П., Слесар І. В. Засоби доказування в господарському судочинстві / Юридична наука і практика: виклики часу: V міжнародна науково-практична конференція, 12 березня 2015 р.: тези доп. – К, 2015. Т. 3. – С. 120-123.
 38. Козлов А.С. Актуальні проблеми доказування в господарському процесі //Вісник господарського судочинства. – 2007. – №2. – С. 186-193.
 39. Костюк В.Л., Біда К.М., Бонтлаб В.В., Логуш Л. В., Мельник В. П.. Господарське процесуальне право України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний ун-т “Києво-Могилянська академія” / Костюк В.Л. (заг.ред.). — К. : Ін Юре, 2009. — 223с.
 40. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України : станом на 3 верес. 2012 р. / [Мельник П.В. та ін] ; за заг. ред. Мельника П.В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 358 с.
 41. Ніколенко Л. Суб’єкти процесу доказування в господарських судах України Режим доступу: // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=715
 42. Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судо­чинстві: Навчальний посібник. – Одеса: Фенікс; Суми ВТД «Університетська книга», 2007. – С. 136-146.
 43. Особливості доказування в господарському процесі Режим доступу :// http://studopedia.org/8-209269.html
 44. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під редакцією Яреми АХ, Ротаня ВХ — К: Реферат, 2005. — 336 с.
 45. Реденок Л.П. Цивільно-правові угоди та їх дійсність. // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2008. – № 9. – С. 4-9.
 46. Роїна О.М. Господарський процес : практичний посібник / [Роїна О.М.]. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 191 с.
 47. Руденко М.В. Належність та допустимість доказів в господарському процесі // Вісник Академії адвокатури. – 2008. – № 5. – С. 64-69.
 48. Сивий Р.Б. Приватне (цивільне) право в системі права України / АПН України; НДІ приватного права і підприємництва. — К. : КВІЦ, 2006. — 214с.
 49. Смола С.В. Напрями удосконалення процесу  доказування у господарському судочинстві Режим доступу: // http://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/info/4673456/87180/
 50. Степанова Т. Поняття і значення належності судових доказів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С. 17-19.
 51. Степанова Т. Поняття, сутність та предмет доведення в господарському процесі // Право України. – 2002. – № 2. – С. 49-52.
 52. Таликін Є. А.Окремі аспекти доказування при застосуванні запобіжних заходів у господарському процесі / Є. А. Таликін // Університетські наукові записки . – 2008. – № 2. – С. 124-127.
 53. Таликін, Є. А. Процесуальна форма доказової діяльності в позовному провадженні господарського процесу [Текст] / Є. А. Таликін // Держава і право : збірник наук. праць. ­ – 2014. – ­ Вип.-64. -­ С. 215-­223.
 54. Удовенко Ж.В., Кілічава Т.М. Процесуальна документація. К.: Центр учбової літератури. –   – 464 с.
 55. Уласович О.О. Господарський процес України. К.: Наукова Думка. – 2008. – 452 с.
 56. Ульяненко О.І. Предмет доказування у справах про відшкодування моральної шкоди // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 8. – С. 38-43.
 57. Харитонов Є.О., Дрішлюк А.І. Цивільне право України. Елементарний курс: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. — 352с.
 58. Харченко П.О. Розгляд спорів з виконанням господарських договорів // Правовий тиждень. – 2007. – № 2. – С. 12-15.
 59. Хозяйственно-процессуальное право Украины: / Абрамов Н.А. Учебное пособие (курс лекций). Издание второе. — X.: Одиссей, 2003.— 336 с.
 60. Хозяйственный процесс Украины (в схемах): Навч. / Б.М. Грек; Акад. адвокатуры Украины. — К.: Прецедент, 2006. — 182 с.
 61. Хоменко О.Р. Витребування доказів: правові підставі та процесуальні документи. // Юридичний радник. -№ 2.- 2009. – 16-19.
 62. Хомченков Д.М. Поняття послуги: теоретичні аспекти та проблемні питання доказування у господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 272-277
 63. Хропатий В.О. Застосування норм Господарського кодексу України при спорах у судах. – // Право України. 2008 -№ 4. – С. 37—39.
 64. Цивільне право України. Курс лекцій: навчальний посібник для студ. вищих навч. закл.:[у 6 т.] / Р.Б. Шишка (ред.), В.А. Кройтор (ред.) — Х. : Еспада, 2008. Т. 1 : Основні положення. — 680с.
 65. Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.ІІ. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2006. – 513 с.
 66. Цивільне право України: У 2-х книгах/ За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецої. – 2-е вид. допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн. 2 – 736с.
 67. Цивільний кодекс України. Науково практичний коментар: У 2 частинах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко – К.: Концерн „Видавничий Дім ІнЮре”, 2006 – Ч.1. – 692.
 68. Цивільний кодекс України: Коментар. — X.: ТОВ «Одіссей», 2005. – 1370 с.
 69. Цивільний процес України: Підручник; [за загальною ред. д.ю.н., доцента М. М. Ясинка]. – К.: Алерта, 2014. – 744 с.
 70. Цивільний процес: Навч. посібник / За ред. Ю.В. Білоусова. — К.: Наукова думка, Прецедент, 2004. — 262 с.
 71. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково – практичний коментар / за ред. Тертишнікова В.І. – Харків. – Консум, 2005. – 408 с.
 72. Цюра Т. Новий погляд на класифікацію доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право. 2007. – №8. – С. 50-57.
 73. Чабан С. Участь адвоката у виконавчому провадженні // Право України. – 2008.-№11.- С.84.
 74. Чепурна О.Л. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства // Юридичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 71-45.
 75. Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Нагребельний В. П., Лук’янець Д. М.. Господарське процесуальне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України. Українська академія банківської справи. Юридичний факультет / В.Д. Чернадчук (заг.ред.). — Суми : Університетська книга, 2006. — 331с.
 76. Чернадчук В.Д., Горевий В.І., Куліш А.М. Господарський процес. Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Суми : Університетська книга, 2010. — 283с.
 77. Чиж. О.П. Практика визнання договорів недійсними. // Право України. – 2008. -№6.- С. 15-19.
 78. Чорнооченко С. І. Цивільний процес, [текст] навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 3акл.] / С. І. Чорнооченко. – [3-тє вид., перероб. та допов.]. – К . : “Центр учбової літератури”, 2014. – 416 с.
 79. Чорнооченко С.І. Цивільний процес України. – К. – 2006. – 308 с.
 80. Шамко О.Б. Докази та засоби доказування у цивільному процесі // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – № 5. – С. 35-38.
 81. Шаповалова О.І. Цивільне право України: навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун- т ім. Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. — Миколаїв : Видавництво МДГУ ім.Петра Могили, 2007. — 240 с.
 82. Шемшученко Ю.С. Юридичний словник-довідник. – К., 2006. –     656 с.
 83. Щасливий О.Б. Про сучасну теорія доказування. // Юридичний радник. – 2008. – №8. – С. 32-34.
 84. Щербина В.С. Предмет доказування в господарському процесі // Економічні та соціально-правові аспекти розбудови громадянського суспільства в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Вісник Академії праці і соціальних відносин, – 2007р., – № 4, – С. 60-64.
 85. Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. — Вид. четверте, пєрероб. і допов. — К.: Істина, 2006. — 320 с.
 86. Юрченко В.І. Докази при стягненні заборгованості у господарському судочинстві // Юридичний журнал. -2009. – № 7. – С. 11-14.
 87. Яворська О. Особливості доказування співвідношення понять // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2008. -№ – С. 135–143.
 88. Якушева Е.В. Проблеми забезпечення доказів в господарському процесі // Правовий тиждень. – 2008. – № 4. – С. 7-9.

 

 

Код роботи – 00981

Вартість – 2000 грн.

Квітень 08 2015

Задача з господарського процесу ( Університет Шевченка)

Зміст

 1. Задача 3

  24 липня 2014 року між ТОВ «Український автомобіліст» (Замовник) та ТОВ «СВАРОГ» (Виконавець) був укладений договір постачання №58 (надалі – Договір).

  За Договором Виконавець зобов’язується виконати постачання Замовнику будівельних матеріалів (дорожні плити). Очікуваний обсяг постачання 455 кв.м., що відповідає 141 одиницям дорожньої плити.  Граничний термін виконання за Договором складає: до 20 серпня 2014р. (п.п.2.1-2.3. Договору).

  Згідно п.5.1. загальна вартість Договору складає 90 335,70 в т.ч. ПДВ, яку Виконавець отримав в повному обсязі., шляхом здійснення Замовником попередньої оплати. 

  В порушення взятих на себе зобов’язань, Виконавець не поставив Замовнику дорожні плити в необхідній кількості і в передбачені Договором строки, тим самим порушивши його умови. Кількість недопоставленого товару становить 150 кв.м. на суму 29 781,00грн.

  Ст. 693 ЦК України передбачено, що якщо Продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк (а цей строк згідно Договору 20.08.14р.), покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

  Також, на підставі п.7.3. Договору, у випадку прострочення строків поставки, Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі 1% від суми боргу за кожен день прострочення терміну поставки.

  Розрахунок неустойки:

  29 781,00грн. * 1% *47 = 13 997,07грн.

  Де:

  29 781,00грн. – сума, на яку невиконане зобов’язання;

  1% – розмір неустойки згідно п.7.3. Договору;

  47 – кількість прострочений днів поставки (з 21.08.14р. по 06.10.14р.)

  20.08.14р. – граничний строк виконання поставки згідно п. 2.3. Договору;

  06.10.14р. – дата, по яку нараховується пеня.

  Написати: 

  1. Претензію (витримати вимоги ст. 6 ГПУ)
  2. Відповідь на претензію(ст.. 8)
  3. Позовну заяву (ст. 54)
  4. Апеляційну скаргу(ст.. 94)

Список використаних джерел. 10

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (остання редакція від 24.07.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page.
 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя від 24.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII (остання редакція від 08.05.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII (остання редакція від 28.03.2014 року) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12/page.
 5. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 636 с. – Бібліогр.: с. 636.

 

Код роботи – 00904

Вартість – 150 грн.

Квітень 08 2015

Задача з господарського процесу

Зміст

 1. Завдання 3

  04.01.2012 року між ТОВ «ДИСК УКРАЇНИ» та ТОВ «Логос» було укладено договір поставки товару. Відповідно до видаткових накладних ТОВ «Логос» утворилась заборгованість за оплату товару, що підтверджується актом звірки між ТОВ «ДИСК УКРАЇНИ» та ТОВ «Логос Транс» за період 15.01.2014 року по 10.03.2014 року.

  04 квітня 2014 року між ТОВ «ДИСК УКРАЇНИ» та ТОВ «Логос» та ТОВ «МІСТО ГРУП»  був укладений договір переведення боргу №04/09-2014 (далі – Договір).

  На підставі п.1 даного договору зобов’язання, що виникають з договору Поставки товару №42 від 04.01.2012 року, укладеного між  ТОВ «ДИСК УКРАЇНИ» та ТОВ «Логос», переводяться на нового боржника ТОВ «МІСТО ГРУП».

  Вартість грошових зобов’язань ТОВ «МІСТО ГРУП» згідно умов Договору переведення боргу№04/09-2014 складає 271857,21 грн.

  Сума заборгованості згідно договору переведення боргу підтверджується актом звірки взаєморозрахунків від 10.03.2014 року укладеного між ТОВ «ДИСК УКРАЇНИ» та ТОВ «Логос Транс».

  На підставі п.6 договору ТОВ «МІСТО ГРУП» підтверджує, що йому надана вся необхідна інформація відносно договору Поставки товару №42 від 04.01.2012 року, укладеного між  ТОВ «ДИСК УКРАЇНИ» та  ТОВ «Логос.

  На підставі п.7 договору ТОВ «МІСТО ГРУП» зобов’язане сплатити 271857,21 грн., шляхом безготівково переводу коштів на рахунок позивача у строк до 31.12.2015 року. Графік погашення заборгованості зазначений у Додатку №1 до договору.

  Відповідно до графіку погашення заборгованості повинно відбуватись рівними частинами у розмірі 12945,00 грн. кожен місяць.

  На даний час у ТОВ «МІСТО ГРУП» наявне невиконання зобов’язань протягом двох місяців, що складає 24990,00 гривень.

  Написати: 

  1. Претензію (витримати вимоги ст. 6 ГПУ)
  2. Відповідь на претензію(ст.. 8)
  3. Позовну заяву (ст. 54)
  4. Апеляційну скаргу(ст.. 94)

   

Список використаних джерел. 12

 

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (остання редакція від 24.07.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page.
 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя від 24.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII (остання редакція від 08.05.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII (остання редакція від 28.03.2014 року) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12/page.
 5. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 636 с. – Бібліогр.: с. 636.

 

 

Код роботи – 00901

Вартість – 200 грн.