Лютий 06 2018

Цивільно-правовий договір (01083)

Зміст

Вступ    3
1. Поняття та значення договору в цивільному праві    5
2.  Класифікація договорів              10
3.  Зміст договору                            16
4.  Порядок укладення, зміни та розірвання договору    27
Висновки                                         32

Список використаних джерел    36

1.    Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.  141 в редакції Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. № 1401-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 28. – ст.532.
2.    Цивільний Кодекс України від 01.01.2003. – № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – ст.356.
3.    Господарський кодекс України від 16.01.2003. – № 436-IV // Відомості Верховної Ради. –  2003. –  № 18. –  № 19-20. – № 21-22. – ст.144.
4.    Алексашина Ю. Види цивільно-правових договорів як регуляторів цивільних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП “Юрінком Інтер”. – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 68-74
5.    Вітрянський В. Нові категорії цивільно-правових договорів у змінах до Цивільного кодексу Російської федерації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 44-52.
6.    Господарське право: Практикум / В. С. Щербина, Г. В. Пронська, О. М. Вінник та інші; за заг. ред. В. С. Щербини. — К.: Юрінком Інтер, 2010. – 431 с.
7.    Майданик Р.А. Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик ; КНУТШ, Юрид. фак-т. – Київ : Алерта. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – 2012. – 472 с.
8.    Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4 т. / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. —   Т. 3. — К А.С.К.; Севастополь. Ін-т юрид. дослідж.,  2005   – 928 с.
9.    Озернюк Г. В. Система цивільно-правових договорів за законодавством України і зарубіжних країн. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2011. –  №1. – С. 91-95.
10.    Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності : акдемічний курс : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2011. – 246 с.
11.    Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право : академ. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 301 с.
12.    Семенова К.Г. Цивільне право України : бібліогр. довідник (1991 – 2009) / К.Г. Семенова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 287 с.
13.    Філатова Н. Ю. Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз / Н. Ю. Філатова // Проблеми законності. – 2017. – Вип. 139. – С. 63-77.
14.    Фурс С. І. Окремі питання правового регулювання договору банківського вкладу та суміжних правовідносин  / С. І. Фурс // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 4. – С. 68-74.
15.    Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2011. – 808 с.
16.    Хозяйственное право / Под. Ред. Маматова В.К. – К.: Юринком Интер, 2012. – 364 с.
17.    Цивільне право : підручник для студ. вищих навч. закладів : у двох томах / [Л.М. Баранова та ін.] ; за ред. : В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОН України ; Нац. ун-т “Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Харків : Право. – Т. 2. – 2011. – 816 с.
18.    Цивільне право : у двох томах : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ ; Нац. ун-т “Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – Т. 1. – 2011. – 656 с.
19.    Цивільне право України : загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973 с.
20.    Цивільне право України : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
21.    Цивільне право України. Загальна частина : підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631 с.
22.    Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [C.Б. Булеца та ін.] ; за ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2013. – 751 с.
23.    Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.І. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2003. – 513 с.
24.    Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.ІІ. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2003. – 513 с.
25.    Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгент та ін. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К., 2002. – 433 с.
26.    Цивільне право України: У 2-х книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецої. – 2-е вид. допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн. 2 – 736с.
27.    Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – X. : Право. – 2011.-Т. 2.-816 с.
28.    Цивільний кодекс України. Науково практичний коментар: У 2 частинах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко – К.: Концерн „Видавничий Дім ІнЮре”, 2004 – Ч.3. – 692.
29.    Цікало В. Правові наслідки недотримання умов договору про здійснення прав учасників господарського товариства / В. Цікало // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 54-58.
30.    Шелудяков Р. С. Міжнародно-правові основи використання електронних документів в договірних відносинах / Р. С. Шелудяков // Lex portus. – 2017. – № 3. – С. 49-59.
31.    Якубівський І. Методологічні засади правового регулювання договірних відносин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності / І. Якубівський // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 59-63.
32.    Ямненко Т. М. Основні підходи до визначення поняття та правової природи договору РЕПО / Т. М. Ямненко, М. В. Онищенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2017. – № 2. – С. 158-162.

Код роботи — 01083

Вартість — 300 грн.

Лютий 03 2018

Курсова + задачі. Кримінально-правова характеристика недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264 КК)+П. вчинив зґвалтування+О. з метою заволодіти грошима (01078)

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ОБІГУ ЗБРОЇ ТА БОЙОВИХ ПРИПАСІВ В УКРАЇНІ ТА СТАН КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕДБАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ АБО БОЙОВИХ ПРИПАСІВ    5
1.1. Загальний порядок обігу зброї та бойових припасів в Україні    5
1.2. Витоки та сучасний стан кримінальної відповідальності за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів    12
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ЗА СТ. 264 КК УКРАЇНИ    20
2.1. Об’єктивні ознаки складу злочину ст. 264 КК України    20
2.2. Суб’єкт та суб’єктивна сторона складу злочину    26
РОЗДІЛ 3.   КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДБАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ АБО БОЙОВИХ ПРИПАСІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН    30
ВИСНОВКИ    36

Задача 1    39

П. вчинив зґвалтування малолітньої особи, помиляючись щодо віку особи, вважаючи, що особа є неповнолітньою, хоча при цьому допускав можливість, що особі й не виповнилося 14 років.
Кваліфікуйте дії П.

3адача 2    40

О., з метою заволодіти грошима, під виглядом наркотичних засобів збув К. (який придбав цю речовину для власного споживання) 5 грам крейди замість героїну, отримавши 500 доларів США.
Кваліфікуйте дії К.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    42

1.    Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.  141 в редакції Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. № 1401-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 28. – ст.532.
2.    Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №25-26. – Ст.131.
3.    Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. №2471-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 35. – Ст. 517.
4.    Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. №706 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-93-%D0%BF.
5.    Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Відомості Верховної Ради України. 1993. – №27. – Ст. 289.
6.    Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне повод¬ження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» № 3 від 26.04.2002 // Офіційний веб-сайт Верховного Суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02
7.    Кримінальна справи № 743/587/15-к: Кримінальні справи; Злочини проти життя та здоров’я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) (усього), з них; Вбивство через необережність. Надіслано судом: 21.03.2016. Зареєстровано: 21.03.2016. Оприлюднено: 23.03.2016. // http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56575542
8.    Кримінальна справа № 1-125/11 // Архів Снятинського районного суду Івано-Франківської області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.reyestr.court.gov.ua
9.    Кримінальна справа № 1/0510/108/2012 // Архів Гірняцького районного суду м. Макіївки Донецької області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua
10.    Боровинський С. Б. Витоки та сучасний стан кримінальної відповідальності за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів / С. Б. Боровинський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4. – С. 412-419.
11.    Боровинський С. Б. Кримінальна відповідальність за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів за законодавством деяких зарубіжних країн / С. Б. Боровинський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 485-491.
12.    Боровинський С. Б. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 264 КК України / С. Б. Боровинський // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 188-191.
13.    Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : [станом на вересень 2011 р.] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.В. Вереша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Акад. адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 320 с.
14.    Кримінальне право (/ за ред. О.О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.:  2013. – 786 с.
15.    Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посібник / [Литвинов О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Литвинова] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 400 с.
16.    Кримінальне право України. Загальна частина (у схемах і таблицях) : навч. посібник / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т ; [уклад.: В.С. Малишев та ін.]. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 239 с
17.    Кримінальне право. Особлива частина : підручник для ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова , Є.О. Письменського ; М-во освіти і науки України. – [2-ге вид.]. – Київ : Дакор, 2013. – 784 с.
18.    Кримінальний  кодекс  Республіки  Казахстан  [Електронний  ресурс]  –  Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/kaz/2.rtf.
19.    Кримінальний  кодекс  Республіки  Таджикистан  [Електронний  ресурс]  –  Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/tad/2.rtf.
20.    Кримінальний  кодекс  Російської  Федерації  [Електронний  ресурс]  –  Режим доступу: http://duma.consultant.ru/page.aspx?8550;1156455.
21.    Кримінальний  кодекс  України  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=10&nreg=2341-14.
22.    Кримінальний кодекс Естонської Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/est/2.rtf.
23.    Кримінальний кодекс Киргизької Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/1430
24.    Кримінальний кодекс Латвійської Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/latvii/2.doc.
25.    Кримінальний кодекс Литовської Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/litva/2.doc.
26.    Кримінальний кодекс Республіки Білорусь [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tamby.info/kodeks/yk.htm.
27.    Кримінальний кодекс Республіки Вірменія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=7472&page=5
28.    Кримінальний кодекс Республіки Грузія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/gruz/2.doc.
29.    Кримінальний кодекс Республіки Молдова [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14700/preview.
30.    Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/uzb/2.rtf.
31.    Кримінальний кодекс Туркменістану [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crimpravo.ru/codecs/turk/2.rtf.
32.    Назимко Є.С. Кримінальне право України: предмет, завдання, система, методологія, принципи, джерела. Кримінально-правова політика : навч. посібник / [Назимко Єгор Сергійович] ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т. – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. – 92 с.
33.    Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Бойко А.М. та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – Київ : Юридична думка, 2012. – 1313
34.    Середа В.В. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ.Особлива частина: навчальний посібник / В. В. Середа, Μ. П. Гурковський, Ю. С. Назар та ін.; за заг. ред. В. В. Середи. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 584 с.
35.    Уголовный  кодекс  Азербайджанской  Республики  /  Науч.  ред.,  предисл. И.М. Рагимова; Пер. с азерб. Б.Э. Аббасова – СПб., 2001.

Код роботи — 01078

Вартість — 350 грн.

Серпень 09 2016

Захист права інтелектуальної власності (Університет Шевченка)

Зміст

 

Вступ.. 3

Розділ 1. Загальні засади функціонування та правове забезпечення інституту інтелектуальної власності в Україні. 5

1.1. Поняття та сутність інтелектуальної власності 5

1.2. Правове забезпечення захисту права інтелектуальної власності в України. 9

Розділ 2. Цивільно-правові засоби захисту права інтелектуальної власності в Україні та закордоном. 14

2.1. Види, суб’єкти, об’єкти інтелектуальної власності та їх захист. 14

2.2. Характеристика цивільно-правових способів захисту права інтелектуальної власності 17

Розділ 3. Досвід закордонних країн захисту права інтелектуальної власності. 20

3.1. Зарубіжний досвід захисту права інтелектуальної власності та можливості його застосування в Україні 20

3.2. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності в умовах Євроінтеграції України. 23

Висновки.. 32

Список використаних джерел.. 36

 1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.92.
 2. Цивільний кодекс України // Відомості Вер­ховної Ради України (ВВР).- 2003.- № 40-44.- Ст. 356.
 3. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. № 3659-ХІІ // Відомості Верхо­вної Ради України. – 1993. – № 50.
 4. Про захист від недобросовісної конкуренції: За­кон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
 5. Про захист економічної конкуренції: Закон Украї­ни від 11.01.2001 р. №2210-111 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
 6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7.
 7. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-ХІІ // Відомості Верхо­вної Ради України. – 1994. – № 7.
 8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7.
 9. Про охорону прав на топографії інтегральних мі­ кросхем: Закон України від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.
 10. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.1999 p. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267.
 11. Про авторське право і суміжні права: Закон Укра­їни від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13.
 12. Про охорону прав на сорти рослин: Закон Укра­їни від 21.04.1993р. №3116X11 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21.
 13. Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 30.- Ст. 379 (в ред. Закону № 3161 – IV: ВВР. – 2005.- № 7.- Ст. 84).
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від З жовтня 2007 р. № 1185 м. Київ «Про затверджен­ня Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності».
 15. Абдуліна І. Авторське право та суміжні права у телерадіопросторі України. Автор та користувач інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36-37.
 16. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика : Збірник нормативних актів / Шеф-редактор: В.С.Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.
 17. Авторське право на літературні та художні твори в Україні : Тематична добірка / Книжкова палата України; Уклад. Л.І. Котенко. – Київ, 2010. – 112с.
 18. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп”ютерне авторське право / В.М. Антонов. – Київ : КНТ, видавництво, 2005. – 520с.
 19. Афанасьева К. Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 21-28
 20. Афанасьєва К. Авторське право на приватні листи та щоденники // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-67.
 21. Афанасьєва К.О. Авторське право : Практичний посібник / К.О. Афанасьєва. – Київ : Атіка, 2006. – 224с.
 22. Безклубий І. Ознаки авторського правочину // Право України. – Київ, 2012. – № 9. – С.156-166.
 23. Бочелюк В. Й. Соціально-правова сутність інтелектуальної власності // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики. Запоріжжя. – 2011. – №2. – С. 10-20.
 24. Василенко І., Шевелева Т. Альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності: тре­тейський суд, медіація // Інтелектуальна власність: Наук.-практ. журн. – 2006. – № 7. – С 28-36; Нестор Н. Законодавчі перспективи розвитку інституту медіації // Юридичний журнал: Аналіт. матеріали. Коментарі. Су­дова практики. – 2010. – № 8. – С 59-62.
 25. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Уче­бник для юридических вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспру­денция, 1999.- С. 464.
 26. Гарієвич Ю. Інтелектуальна власність: види, суб’єкти, правові основи захисту. // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне : Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, 1994 – . – Виходить кожного кварталу. – 2009. – № 4. – С. 109-111.
 27. Глотов С. Можливість застосування законодавства про авторське право до творів у цифровій формі // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 10-16.
 28. Гордієнко С.Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання : [ монографія ] / С.Г. Гордієнко. – Київ : Скіф, 2008. – 248с.
 29. Губар К.А. Авторське право в Інтернеті // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 314-318.
 30. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 278с.
 31. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2012. – 200с.
 32. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2003. – 200с.
 33. Денисова Р.О. Авторське право на службові твори // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 54-59.
 34. Дмитришин, В. С. Вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності: аспекти правозастосування. // // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць : у 2-х т. / ПДТУ. – Маріуполь, 2010. – Т. 1. – С. 6-12.
 35. Дроб”язко В. Нове в законодавстві України про авторське право і суміжні права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП “Юрінком Інтер”. – Київ, 2012. – № 8. – С.49-53.
 36. Дроб”язко В.С. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В.С. Дроб”язко, Р.В. Дроб”язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.
 37. Дроб’язко В. Закон США про авторське право 1976 року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 1 (63). – С. 40-48
 38. Еннан Р. Авторське право та суміжні права в Європейському Союзі // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 152-156.
 39. Закорецька Г. До удосконалення цивільного законодавства про працю інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-31.
 40. Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-7.
 41. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об”єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56.
 42. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об”єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56.
 43. Закорецька Л. О. Захист права інтелектуальної власності в Україні, Великій Британії та Угорщині. // Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. – 2012. – № 6. – С. 171 –174.
 44. Нерсисян С. Авторське право та суміжні права на території Республіки Вірменія // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-64.
 45. Правові та економічні аспекти використання і захисту прав на об”єкти інтелектуальної власності : Четвертий галузевий семінар: Тези доповідей / ДКППУ.МОНУ;Упоряд.Божок Г.І. – Київ : Укрірмаш, 2010. – 103с.
 46. Саньченко О.І. Система та стан правового забезпечення захисту прав інтелектуальної власності України. // Південноукраїнський правничий часопис Одеського державного університету внутрішніх справ. 2011. – № 3. – С.147-153.
 47. Стройко І.А. Аналіз проекту нової редакції Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Врахування у перспективному законодавстві України сучасного рівня розвитку новітніх технологій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 267-273
 48. Шакірова О. В. Захист прав інтелектуальної власності в умовах Євроінтеграції України. // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2011. – № 1(52) . – С. 310-315.
 49. Штефан А. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав. // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № – С. 41-51.

 

 Код роботи – 00980

Вартість – 300 грн.