Лютий 06 2018

Виконавча влада в Україні проблеми оптимізації конституційно-правового регулювання (01084)

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                               3
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ    6
1. 1. Генезис виконавчої влади в Україні                                                         6
1. 2. Правове регулювання функціонування виконавчої влади в Україні    18
1. 3. Принципи діяльності органів виконавчої влади в Україні                     27
РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ                                                                                                         38
2. 1.  Аналіз сучасної системи органів виконавчої влади в Україні         38
2. 2. Повноваження центральних органів виконавчої влади в Україні    54
2. 3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади в Україні          65
РОЗДІЛ 3 ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ                                                                                       71
3. 1. Децентралізація влади в Україні                                                                                   71
3. 2. Транспарентність в діяльності органів виконавчої влади                                           85
3. 3. Оптимізація конституційно-правового регулювання виконавчої влади в  Україні    96
ВИСНОВКИ                                                103
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    107

1.    Конституція України від 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. -№ 30. – Ст. 141.
2.    Декларація про державний суверенітет України від 16. 07. 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 30. – Ст. 429.
3.    Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 р. № 1к/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 18. – Ст. 133.
4.    Про Антимонопольний комітет України Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/3659-12/page.
5.    Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР: Закон Української РСР від 19 червня 1991 р. № 1213а-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1554-12
6.    Про Державну прикордонну службу України Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/661-15.
7.    Про державну службу Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/ show/889-19.
8.    Про добровільне об’єднання територіальних громад Закон України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/157-19
9.    Про доступ до публічної інформації Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/2939-17.
10.    Про інформацію: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/2657-12.
11.    Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27. 02. 2014 № 794-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/794-18
12.    Про місцеве самоврядування в Україні Закон України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon3. rada. gov. ua/laws/show/280/97-вр
13.    Про місцеві державні адміністрації: Закон України  від 09. 04. 1999 № 586-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/586-14
14.    Про Національну поліцію Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/ show/580-19/page.
15.    Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15. 01. 1999 № 401-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/401-14
16.    Про Фонд державного майна України Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada. gov. ua/laws/show/4107-17.
17.    Про центральні органи виконавчої влади:  Закону України від 10 квітня 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/3166-17
18.    Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади: Постанова Верховної Ради України від 31 серпня 2015 р. № 656-VIII // Голос України. – 2015. – № 161. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/656-19.
19.    Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 // Урядовий кур’єр. – 2015 – № 6. – С. 8.
20.    Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Указ Президента України № 1085/2010 від 9 грудня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.president.gov.ua/documents/12584. html
21.    Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Указ Президент України від 24. 12. 2010 № 1199/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/1199/2010
22.    Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року N 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 30. 09. 2010. № 20-рп/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/v020p710-10
23.    Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/333-2014-р
24.    Деякі питання реформування державного управління України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 474-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://search. ligazakon. ua/l_doc2. nsf/link1/KR160474. html
25.    Авер’янов В. Б. , Пухнецька А. А. Удосконалення організації та діяльності системи органів виконавчої влади з урахуванням європейських принципів і стандартів / В. Б. Авер’янов, А. А. Пухтецька // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 110-117.
26.    Анпілогов О. В. Про гарантії здійснення місцевими органами виконавчої влади функцій з метою належної організації територіального та галузевого управління регіоном / О. В. Анпілогов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 39(1). – С. 117-120.
27.    Артемчук Д. О. Виконавча влада: поняття і форми організації / Д. О. Артемчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2015. – Вип. 13(1). – С. 53-55.
28.    Білоус Ю. І. Проблеми реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади в Україні / Ю. І. Білоус // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 2(1). – С. 102-107.
29.    Богів Я. Правові проблеми децентралізації влади у контексті реалізації народного суверенітету в Україні / Я. Богів // Історико-правовий часопис. – 2016. – № 1. – С. 92-96.
30.    Бодак Н. В. Реалізація принципу децентралізації влади в Україні / Н. В. Бодак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 36(2). – С. 20-23.
31.    Бриль К. Класифікація суб’єктів забезпечення децентралізації державної влади в Україні / К. Бриль // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 2. – С. 128-132.
32.    Вовканич С. Й. Префекти в системі децентралізації влади: новий інститут, модерна інституція (організація) чи розвиток в Україні неоінституціоналізму? / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2016. – № 2. – С. 18-33.
33.    Война Ю. В. Підвищення ефективності діяльності керівника органу виконавчої влади / Ю. В. Война // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 3. – С. 78-83.
34.    Галунько В. В. Напрями реформування системи органів виконавчої влади // Митна справа. – 2011. – № 1(73). – Ч. 2. – С. 35-42.
35.    Галунько В. Взаємодія органів влади та громадських орга¬нізацій як необхідний чинник розбудови в Україні громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www. uisr. org. ua/img/upload/files/ uisr/1. 2010/145-156. pdf
36.    Гамбург Л. С. Теоретичні питання децентралізації державної влади в системі публічної влади унітарної держави / Л. С. Гамбург // Вісник Запорізького національного університету. – 2014. – № 4(1). – С. 134–145.
37.    Гасюк І. Л. Управління якістю кадрових процесів в органах державної виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту / І. Л. Гасюк // Публічне урядування. – 2015. – № 1. – С. 43-52.
38.    Гафурова Є. Р. Територіальна автономія як форма децентралізації влади / Є. Р. Гафурова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – С. 52-56.
39.    Георгієвський Ю. В. Баланс повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування як найважливіший принцип управління (конституційно-правовий аспект) / Ю. В. Георгієвський // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 3. – С. 83-87.
40.    Георгієвський Ю. В. Концепція децентралізації як шлях до реформування організації публічної влади в Україні / Ю. В. Георгієвський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 39(1). – С. 124-129.
41.    Гетьман Є. А. Підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади України та іноземних держав: порівняльна характеристика / Є. А. Гетьман. // Теорія і практика правознавства. – 2016. – Вип. 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/tipp_2016_1_19
42.    Гетьман Є. А. Принцип верховенства права у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади / Є. А. Гетьман // Проблеми законності. – 2016. – Вип. 134. – С. 61-69.
43.    Грінь А. А. Принцип пропорційності в реалізації дискреційних повноважень органами виконавчої влади / А. А. Грінь // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 138-141.
44.    Данилишин Б. М. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України / Б. М. Данилишин, В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2016. – № 1. – С. 5-11.
45.    Дембіцька С. Л. Адміністративно-правове дотримання та забезпечення прав і свобод громадян органами виконавчої влади / С. Л. Дембіцька // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 63-70.
46.    Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – X. : Право, 2011. – 360 с.
47.    Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [О. М. Бо- риславська, І. Б. Заверуха, А. М. Школик та ін. ] ; Центр політико-правових реформ. – К. : Москаленко О. М. , 2012. – 212 с.
48.    Євтушенко О. Проблеми децентралізації державної влади і місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/ portal/Soc_Gum/Gileya/2009_2 9/Gileya2 9/P2_doc. pdf
49.    Журавльов Д. В. Правові форми діяльності центральних органів виконавчої влади України / Д. В. Журавльов // Публічне право. – 2013. – № 1 (9). – С. 89.
50.    Іванцов В. О. Національна поліція як центральний орган виконавчої влади: межа між управлінням і незалежністю в служінні суспільству / В. О. Іванцов, А. Г. Вуйма // Право і суспільство. – 2016. – № 4(2). – С. 137-144.
51.    Іманбердієв Д. Ч. Дуалізм виконавчої влади в Україні: природа та шляхи його подолання / Д. Ч. Іманбердієв // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Політичні науки. – 2015. – № 4. – С. 47-54.
52.    Кагановська Т. Є. Проблеми забезпечення транспарентності діяльності системи держав¬ного управління України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. visnyknapu. gp. gov. ua/visnyk/pdf/5_2014. pdf.
53.    Калиновський Б. В. Фондова лекція з навчальної дисципліни “Конституційне право України” на тему: ” Кабiнет Мiнiстрiв України, iнші органи виконавчої влади ” Обговорено та схвалено на засіданні кафедри конституційного та міжнародного права 30 серпня 2015 року, протокол № 1. Київ – 2015 р. – 36 с.
54.    Калінкін А. Конституційні моделі децентралізації державної влади: проблеми визначення та впровадження / А. Калінкін // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 2. – С. 51-56.
55.    Камінська Н. В. Значення децентралізації для регіонального розвитку в Україні / Н. В. Камінська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. stattionline. org. ua/pravo/100/17000-znachennya-decentralizaciїdlya-regionalnogo-rozvitku-v-ukraїni. html.
56.    Кисиличник В. П. Теоретичні та практичні питання щодо взаємодії центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом з іншими суб‘єктами публічної адміністрації / В. П. Кисиличник // Митна справа. – 2015. – № 2(2. 1). – С. 180-185.
57.    Кіцул Ю. С. Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: монографія / Ю. С. Кіцул. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 200 с.
58.    Кобзєва Т. А. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України / Т. А. Кобзєва // Право і Безпека. – 2015. – № 4. – С. 42-47.
59.    Коваленко Л. А. Теоретико-правова характеристика державних агентств як центральних органів виконавчої влади / Л. А. Коваленко // Право і суспільство. – 2016. – № 2(2). – С. 116-121.
60.    Ковалик В. В. Реформування органів виконавчої влади в контексті реалізації адміністративної реформи / В. В. Ковалик, Л. В. Стрільчук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2015. – № 11. – С. 86-90.
61.    Ковалів М. В. Переконання та примус як загальні методи впливу в органах виконавчої влади / М. В. Ковалів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2015. – Вип. 1. – С. 211-219.
62.    Концепція Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www. school. gov. ua/en/publikaciyi/koncepciya-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-reformuvannyya-derzhavnogo-upravlinnya-ta-derzhavnoji-sluzhbi-na-2011-2015-roki
63.    Король В. Г. Моніторинг заданої тематики інформаційного простору в центральних органах виконавчої влади: загальна характеристика особистості / В. Г. Король // Інформаційне суспільство. – 2015. – Вип. 22. – С. 56-61.
64.    Котковський В. Р. Особливості діяльності та сучасних взаємовідносин між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування / В. Р. Котковський. // Державне будівництво. – 2015. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/DeBu_2015_1_23
65.    Кравцова Т. М. , Солонар А. В. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522-525.
66.    Кримець Л. В. Децентралізація влади у контексті науково-освітнього простору / Л. В. Кримець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 64. – С. 227-241.
67.    Кудіна О. А. Транспарентність влади в Україні: проблеми становлення та чинники забезпе¬чення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/vdufsp_2013_21_23(4) 8.
68.    Кузьменко О. Шляхи удосконалення взаємодії органів виконавчої влади при проведенні контрольно-перевірочної роботи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc Gum/Nvnudpsu/2009 4 / Pravo/ Kuzmenko. pdf
69.    Куліш П. Удосконалення механізму правового регулювання надання міжнародної технічної допомоги в Україні в умовах децентралізації влади / П. Куліш // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2016. – Вип. 1. – С. 81-87.
70.    Кулішенко Т. Механізм інституціоналізації виконавчої влади: проблема владно-розподільчої детермінанти / Т. Кулішенко // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2015. – Vol. 2, Iss. 4. – С. 215-219.
71.    Кульчій І. Реформування органів виконавчої влади Грузії: досвід для України / І. Кульчій. // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2015. – Вип. 1 (13). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://nbuv. gov. ua/UJRN/Patp_2015_1_6
72.    Левенець Є. Ю. Проблеми та перспективи процесу оптимізації органів державної влади в Україні: історіографія питання / Є. Ю. Левенець // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень . – 07/2011 . – N4 (54) . – С. 365-375.
73.    Легеза Є. О. Провадження з надання публічних послуг органами виконавчої влади / Є. О. Легеза // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2016. – Вип. 19. – С. 42-44.
74.    Легеза Ю. О. Здійснення державної екологічної політики в умовах децентралізації державної виконавчої влади / Ю. О. Легеза // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 38(1). – С. 172-175.
75.    Людькова І. І. Процедура проходження поліграфної перевірки як механізм добору кадрів на керівні посади центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом / І. І. Людькова // Право і суспільство. – 2016. – № 3(1). – С. 127-131. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Pis_2016_3(1)__26
76.    Лялюк О. Ю. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в системі територіальної організації влади в Україні / О. Ю. Лялюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип. 30. – С. 28-39.
77.    Малаш С. М. Сутність взаємодії з громадськістю органів виконавчої влади / С. М. Малаш // Право. ua. – 2015. – № 3. – С. 179-185.
78.    Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посібник / В. Я. Малиновський. – Луцьк: Ред. -вид. від. «Вежа» Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.
79.    Малиновський В. Я. Оптимізація функцій органів виконав¬чої влади України: теоретико-методологічні засади. – Дис. на зд. наук. ст. канд. політ. наук. за спец. 23. 00. 02. – К. : Українська Академія державного управління при Президентові України, 2002.
80.    Мануілова К. В. Омбудсмени у скандинавських країнах ЄС в умовах децентралізації публічної влади / К. В. Мануілова. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2016. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_10
81.    Марченко В. В. Значення органів виконавчої влади в регулюванні суспільних відносин у сучасних умовах / В. В. Марченко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. – 2015. – Вип. 2. – С. 124-130.
82.    Марченко В. В. Механізм впровадження електронного урядування в органах виконавчої влади / В. В. Марченко // Публічне право. – 2016. – № 3. – С. 125-131.
83.    Марченко В. Місце адміністративного законодавства у системі нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади України / В. Марченко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 119-124.
84.    Мельник Ю. В. Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Ю. В. Мельник. – К. , 2007. – 21 с.
85.    Мужикова Н. М. Органи виконавчої влади в Україні: правовий статус / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред. кол. : В. М. Бойко (голова ред. ) [та ін. ]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 100 с.
86.    Мунько А. Регіональні фонди розвитку як складова системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади / А. Мунько // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2016. – Вип. 1. – С. 150-156.
87.    Мусієнко О. П. Роль громадських організацій у здійсненні адміністративних заходів щодо запобігання корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування / О. П. Мусієнко // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – Вип. 1. – С. 169-172.
88.    Науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pdp. org. ua/images/stories/materials/COMMENT_API_FINAL. pdf.
89.    Нижник Н. Р. Природа та зміст адміністративної реформи в Україні / Н. Р. Нижник // Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. – 268 с.
90.    Новак А. О. Організаційно-правові основи державного контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади / А. О. Новак // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип. 29. – С. 131-143.
91.    Новий курс: реформи в Україні 2010-2015. Національна доповідь / За заг. ред. В. М. Геєця. – К. : НВЦ НБУВ, 2010.
92.    Олексенко Т. М. Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади: між конституційним та адміністративним правом / Т. М. Олексенко // Право і суспільство. – 2015. – № 4(3). – С. 37-44.
93.    Остапчук В. О. Сутність децентралізації в контексті необхідності реформування системи органів виконавчої влади в Україні / В. О. Остапчук // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3. – С. 88-94.
94.    Патерило І. В. Проблеми виділення принципів діяльності публічної адміністрації у вітчизняній правовій доктрині / І. В. Парило // Науковий вісник Херсонського державного університету / Серія Юридичні науки: Вип. 6-1. – Том №3. – 2014. – С. 18-21.
95.    Пахомова І. А. Інформаційна компетенція вищих органів державної виконавчої влади України / І. А. Пахомова // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 1(2). – С. 146-151.
96.    Петрецка Б. Органи виконавчої влади в органах місцевого самоврядування в Польщі / Б. Петрецка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 6. – С. 3-7.
97.    Пилаєва В. М. Класифікація загальних принципів діяльності органів виконавчої влади в Україні / В. М. Пилаєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2015. – № 1151, вип. 19. – С. 215-219.
98.    Пилаєва В. М. Наукові підходи щодо визначення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади у вітчизняній науці адміністративного права / В. М. Пилаєва // Право і суспільство. – 2016. – № 2(2). – С. 128-132.
99.    Пилаєва В. М. Проблеми нормативного закріплення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади у вітчизняному законодавстві / В. М. Пилаєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 36(2). – С. 51-55.
100.    План модернізації державного управління. Пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування. – К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010.
101.    Потіп М. М. Сучасні підходи до принципів розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування / М. М. Потіп, О. В. Лясковець // Право і суспільство. – 2015. – № 5. – С. 47-54.
102.    Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України: [моногр. ] / [І. О. Кресіна (кер. авт. кол. ) та ін. ] ; ред. І. О. Кресіна. – К. : Логос, 2013. – 296 с.
103.    Предборський В. А. Децентралізація влади: загроза посилення тінізаційних трендів / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 2. – С. 3-6.
104.    Предместніков О. Поняття та ознаки органів юстиції України як органів виконавчої влади / О. Предместніков // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 3. – С. 97-106.
105.    Приходько Х. В. Децентралізація публічної влади та місцеве самоврядування: концептуальноправові питання / Х. В. Приходько // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 71–75.
106.    Проблеми теорії конституційного права України / за ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Парламентське вид-во, 2013. -616 с.
107.    Романенко Є. О. Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності держав¬ного управління та їх комунікативні функції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/tppd_2014_14_4. pdf.
108.    Савіовський М. Ю. Принцип субсидіарності в історії європейської політико-правової думки / М. Ю. Савіовський // Трипільська цивілізація. -2012. – №8 (11). -С. 31-36.
109.    Савченко Н. В. Організаційна структура державного управління. Роль та місце Державної служби зайнятості України в системі органів державної влади: Навч. -метод. розробка. – К. : ІПК ДСЗУ. – 2013. – 31 с.
110.    Салиєнко О. О. Природа та причини конфліктів між законодавчою та виконавчою владою в Україні / О. О. Салиєнко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 1. – С. 94-99.
111.    Семченко О. В. Механізми інформаційного забезпечення органів виконавчої влади / О. В. Семченко // Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 55. – С. 172-180.
112.    Співак Д. П. Інститут транспарентності у діяльності органів державної влади та орга¬нів місцевого самоврядування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/ Polzap_2011_4_48. pdf.
113.    Стадник Р. І. Відкритість органів влади в контексті законодавства про доступ до публіч¬ної інформації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. kbuapa. kharkov. ua/e-book/ putp/2012-2/doc/2/02. pdf.
114.    Сурай І. Г. Політична складова формування виконавчої гілки влади в Україні / І. Г. Сурай // Публічне урядування. – 2015. – № 1. – С. 201-209.
115.    Сушинський О. Публічна влада та місцеве самоврядування: концептуальні аспекти / О. Сушинський // Матеріали міжнар. наук. -практ. конференції (Золочів–Львів, 27–28 травня 2000 р. ). – Львів: Державність, 2000. – С. 23–28.
116.    Тарасенко Т. С. Проблема децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування в Україні / . С. Тарасенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2014. – № 2(21). – С. 277–286.
117.    Терещук О. А. Місцеві органи виконавчої влади: реформування в Україні і досвід Польщі / О. А. Терещук // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 155-160.
118.    Ткачук А. Скандинавський шлях. Досвід реформ адм іністративно-територіального устрою і місцевого са моврядування в Данії та Швеції / Анатолій Ткачук. — К. : Логос, 2015. — 124 с.
119.    Ткачук А. Як провели реформу адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування у Латвії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization. gov. ua/reform/tag/match/ Latviya
120.    Ундір В. О. Механізми співпраці об’єднань громадян і місцевих органів виконавчої влади в процесі формування та реалізації державної політики / В. О. Ундір // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – № 1. – С. 224-230.
121.    Усаченко Л. Центральні органи виконавчої влади та неурядові організації: сучасний стан взаємодії // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www. nbuv. gov. ua/ portal/ Soc_Gum/Edu/2008_16_17/fail/ Usachenko_I. pdf
122.    Федоренко Ю. Децентралізація влади — «за» та «проти» [Електронний ресурс] / Ю. Федоренко — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://m–p. com/detsentralizatsiya-vladi-za-tap roti
123.    Фуртатов В. Удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/So/State_ management
124.    Хаітов П. Співвідношення лідерства та керівництва в управлінській діяльності органів виконавчої влади / П. Хаітов. // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2015. – Вип. 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Patp_2015_2_18
125.    Хандій О. О. Сучасний стан та особливості децентралізації влади в Україні / О. О. Хандій // Економіка та право. Серія: Економіка. – 2016. – № 2. – С. 137-145.
126.    Харчук Р. С. Окремі критерії оцінювання результатів правотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні / Р. С. Харчук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. – 2015. – Вип. 2. – С. 220-226.
127.    Харчук Р. С. Антикорупційний вплив результату правотворчої діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення прав людини / Р. С. Харчук // Вісник ЧФ НУ “Одеська юридична академія”. – 2015. – Вип. 4. – С. 216-225.
128.    Черкасов А. И. Местное управление в конституционном механизме стран современного мира / А. И. Черкасов. – М. : Юрлитинформ, 2014. — 192 с.
129.    Чернякова А. О. Публічне управління XXI ст. : від соціального діалогу до суспільного кон¬сенсусу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. kbuapa. kharkov. ua/e-book/conf/2014-2/ doc/7/17. pdf.
130.    Чорнолуцький Р. В. Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина 1) / Р. В. Чорнолуцький // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. -68-74.
131.    Чорнолуцький Р. В. Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина друга) / Р. В. Чорнолуцький // Публічне право. – 2016. – № 2. – С. 63-70.
132.    Чорнолуцький Р. В. Органи виконавчої влади України як суб’єкти нормопроектної діяльності: концептуальні підходи до визначення / Р. В. Чорнолуцький // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – С. 61-72.
133.    Шевчук Б. М. Європейські принципи належного врядування та реформа системи органів виконавчої влади в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. lvivacademy. com/ visnik9/fail/Shevchuk_B. pdf.
134.    Шотурма Н. В. Забезпечення доступу до публічної інформації в місцевих органах виконавчої влади / Н. В. Шотурма // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 94. – С. 418-422.
135.    Щербанюк О. В. Принципи транспарентності та гласності як реальні конституційні умо¬ви здійснення народовладдя / О. В. Щербанюк. -Часопис Київського університету права. – 2013. -№3. -С. 98-101.

Код роботи — 01084

Вартість — 1500 грн.

Лютий 06 2018

Трудове право (Задачі) (01082)

Зміст

Перше завдання

Позивачка звернулася до суду із заявою. Сказала що була в трудових відносинах  з 06 червня 2011 року і була звільнена 02 жовтня 2014 року. Позов від 28 січня 2015. Просила стягнути середній заробіток який не виплатили,   вона фактично працювала в донецькому обленерго.
Суди трьох інстанцій стягнули ці кошти.
Відповідач заперечує. Його вини у невиплаті розрахунків немає бо у нього форс-мажорні обставини.

Друге завдання

Рішенням вищої кваліфікаційної комісії було рекомендовано перевести суддю Іванову з районного суду московського району міста Харкова до дніпровського районного суду міста Полтави.
Суддя оскаржує це рішення до вищої ради юстиції, вважає його незаконним. Воно було здійснено в зв’язку реорганізацією чи ліквідацією суду. Дати рішення вищої ради юстиції і що потрібно зробити судді.

Список використаних джерел:

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2.    Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (остання редакція від 01.05.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page1
3.    Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
4.    Мельник, К. Ю. Трудове право України : підручник / К Ю. Мельник. — Харків : Діса плюс, 2014. — 480 с.
5.    Пилипенко П.Д. Трудове право України: академічний курс. Підручник — Видавничий Дім “Ін Юре”, 2014.- 552 с.

Код роботи — 01082

Вартість — 150 грн.

Лютий 05 2018

Права, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг + Задачі (01081)

Зміст

1. Права, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг     3
2. Право доступу до твору образотворчого мистецтва    7

3. Практичне завдання     9

Краснова звернулась до видавництва «Юридична практика» з позовом, в якому просила стягнути з нього авторську винагороду та відшкодувати заподіяну моральну шкоду. В позові вона вказала, що у виданому CD-ROM дипломні, курсові роботи і реферати без її відома була вміщена написана нею дипломна робота.
Як доказ вона представила дискету із записом своєї роботи. Як потім було встановлено, запис роботи на дискету був зроблений за рік до випуску у продаж згаданого диску. Витік інформації з її домашнього персонального комп’ютера виключався. Копію дискети із записом дипломної роботи на вимогу вищого навчального закладу, у якому вона навчалась, позивачка додала до матеріалів самостійної дипломної роботи.
Як слід вирішити справу? Які факти мають значення для її вирішення?

4. Практичне завдання     12

В територіальне відділення Антимонопольного комітету України надійшла заява від ТОВ «Айсберг» про неправомірне використання його фірмової назви приватним підприємством «Айсберг» ( ПП «Айсберг» ).
Як було встановлено, ТОВ «Айсберг» отримало свою назву в момент його державної реєстрації як суб’єкта підприємництва 30 грудня 1999 р. і спеціалізується на роздрібній торгівлі продовольчими товарами дитячого асортименту.
«ПП «Айсберг» зареєстроване як суб’єкт підприємництва 27 січня 2012 р. і спеціалізується на комісійній торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту. Його власник до реєстрації був працівником ТОВ «Айсберг» і при реєстрації добре знав про існування однойменного підприємства та його спеціалізацію.
Як слід кваліфікувати дану ситуацію? Чи є порушення у діях власника ПП «Айсберг»? Яке і хто повинен винести рішення по даному випадку? Складіть проект рішення.

Рішення господарського суду   15

Список використаних джерел    18

1.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (поточна редакція від 30.09.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
2.    Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 01.08.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
3.    Закон України “Про авторське право та суміжні права” від 23.12.1993 № 3792-XII (поточна редакція від 05.12.2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
4.    Закон України “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 № 3689-XII (поточна редакція від 21.05.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
5.    Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – 3 – є вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2014. – 671 с.
6.    Ізбаш О. О. Захист інтелектуальної власності тих, хто навчається, у системі освіти / Актуальні проблеми держави і права, 2014. – С.256-262.
7.    Плєвако Н.В. Поняття фірмового найменування / Н.В. Плєвако // Право і безпека – 2012. – №3 (45)  – С. 314-317.
8.    Селіваненко В. Форми порушення прав на комерційне найменування / В. Селіваненко / Теорія і практика інтелектуальної власності – 2010 – № 5. – С.89-97.

Код роботи — 01081

Вартість — 200 грн.