Август 12 2016

Докази і доказування в господарському процесі (Університет права)

Зміст

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 7

1.1. Поняття доказування в господарському процесі 7

1.2. Предмет доказування в господарському процесі 20

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 41

2.1. Поняття суб’єктів доказування в господарському процесі 41

2.2. Види суб’єктів доказування в господарському процесі 49

РОЗДІЛ 3. ДОКАЗИ ЯК ОБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 60

3.1. Поняття і класифікація доказів у господарському процесі 60

3.2. Засоби доказування в господарському процесі 76

3.3. Напрями удосконалення законодавчої основи у сфері доказів та доказування  88

ВИСНОВКИ.. 95

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 99

 1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради , 1996, № 30, ст. 141.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003. № 436-IV. // Відомості Верховної Ради, 2003, №18, N 19-20,№ 21-22, ст.144.
 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради, 1992, № 6, ст.56.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради, 2005, N 35-36, N 37, ст.446.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення. від 07.12.1984. № 8073-X Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до № 51, ст.1122.
 6. Цивільний кодекс України. від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. — №11. – Ст. 461.
 7. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради, 2004, N 40-41, 42, ст.492.
 8. Постанова Вищого господарського суду України від 17.09.2003 № 12/574 // Судова практика. Додаток до Всеукраїнської газети адвокатів Адвокатура. – 2005. – № 9.
 9. Бабенко В. В. Доказування в господарському процесі / В. В. Бабенко. − К.: Федерація професійних спілок України; Академія праці та соціальних відносин. − 2007. – 210 с.
 10. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 248 с.
 11. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2008. — 224 с.
 12. Беляневич В.Е. Науково-практичний комендар до Господарського процесуального кодексу України и урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 року. Видавництво : Юстініан  — 872 с.
 13. Білецька Л.Доказування у господарському процесі України: на шляху до формування судових стандартів  / Л. Білецька // Слово Національної школи суддів України . — 2013. — № 2. — С. 58-64.
 14. Білецька Л.М. Проблеми доказування у судах господарської юрисдикції // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 181-186.
 15. Вайшнурс А. А. Процес доказывания правонарушения, совершенного в Интернете» // Журнал «Арбитражная практика». – 2003. – № 12 (33).
 16. Васильев С.В. Доказывание и доказательства по делам о возмещении вреда, причиненного личности. — X.: Факт, 2000. — С. 12-13.
 17. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624 с.
 18. Вінник О.М. Суб’єкти господарської діяльності: правове становище. – К: Товариство «Знання», КОО, 2005. – 309с.
 19. Гаврилішин А.П., Козирєва В.П. Господарсько-процесуальне право: Практикум / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2004. — 147с.
 20. Гаврилішин А.П., Козирєва В.П. Господарсько-процесуальне право / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. — 170с.
 21. Голодинський О.Ю. Меленко О. В. Особливості застосування доказів в господарському процесі // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Pravo/10_56679.doc.htm
 22. Горбань О., Правопорушення в мережі інтернет. Засоби доказування в господарському процесі. // Юридичний радник.  — 2008. —  26 грудня  №6. — С.  9-11.
 23. Горбатюк Я. В., Дибаль Б. В. Суд як суб’єкт доказування у господарському процесі / Юридична наука і практика: виклики часу: V міжнародна науково-практична конференція, 12 березня 2015 р.: тези доп. – К, 2015. Т. 3. – С. 87-89.
 24. Горевий В.І., Куліш А.М., Чернадчук В.Д. Господарський процес. Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Суми : Університетська книга, 2010. — 283с. – 53.
 25. Господарське процесуальне право: Підручник / В.Д. Черрнадчук, В.В. Сухонос (ст.), В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’яянець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – 22ге вид., переероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –378 с.
 26. Господарський процес: Навч.-метод. комплекс для студ. Ін-ту заоч. та дистанц. навчання спец. 6.060100 «Правознавство» / Національний авіаційний ун-т / Козирєва В.П. (уклад.). — К. : НАУ, 2004. — 56с.
 27. Господарський процесуальний кодекс України : станом на 22 жовт. 2013 р.: відповідає офіц. тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 95 с.
 28. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О. І. Харитонова. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Істина, 2010. – 344 с.
 29. Грек Б.М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посібник / Академія адвокатури України. — К. : Прецедент, 2006. — 182с.
 30. Дехтярьов Є. Особливості доказування обставин вчинення шахрайства у сфері виконання господарсько-договірних зобов»язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 18-21.
 31. Дрішлюк В. І. Поняття та властивостідоказів у діючому та перспективному господарському процесуальному законодавстві  / В. І. Дрішлюк // Південноукраїнський правничий часопис. — 2013. — № 4. — С. 115-116.
 32. Дякулич О. Доказування за методикою Case Engineering // Правовий тиждень. – 2009р. — 2 червня. — № 22. —  С. 4-6.
 33. Єфанова Н. Судова експертиза в господарському процесі // Юридичний журнал 2004. № 4. — С. 7.
 34. Зразки документів у господарському процесі : станом на 2 квітня 2012 року / [Деледивка С.Г. та ін.] ; за заг. ред. Деледивки С.Г. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 703 с.
 35. Капуш Н. М. Актуальні проблеми доказування у господарському процесі / Н. М. Капуш, О. Л. Курдес // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: 23-27 квітня 2007 року. – Суми: СумДУ, 2007. – Ч. 2. – С. 89-95.
 36. Карпечкін П. Докази та доказування в господарському процесі, питання удосконалення законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 104-118.
 37. Козирєва В. П., Слесар І. В. Засоби доказування в господарському судочинстві / Юридична наука і практика: виклики часу: V міжнародна науково-практична конференція, 12 березня 2015 р.: тези доп. – К, 2015. Т. 3. – С. 120-123.
 38. Козлов А.С. Актуальні проблеми доказування в господарському процесі //Вісник господарського судочинства. — 2007. — №2. – С. 186-193.
 39. Костюк В.Л., Біда К.М., Бонтлаб В.В., Логуш Л. В., Мельник В. П.. Господарське процесуальне право України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний ун-т «Києво-Могилянська академія» / Костюк В.Л. (заг.ред.). — К. : Ін Юре, 2009. — 223с.
 40. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України : станом на 3 верес. 2012 р. / [Мельник П.В. та ін] ; за заг. ред. Мельника П.В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 358 с.
 41. Ніколенко Л. Суб’єкти процесу доказування в господарських судах України Режим доступу: // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=715
 42. Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судо­чинстві: Навчальний посібник. — Одеса: Фенікс; Суми ВТД «Університетська книга», 2007. – С. 136-146.
 43. Особливості доказування в господарському процесі Режим доступу :// http://studopedia.org/8-209269.html
 44. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під редакцією Яреми АХ, Ротаня ВХ — К: Реферат, 2005. — 336 с.
 45. Реденок Л.П. Цивільно-правові угоди та їх дійсність. // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2008. — № 9. – С. 4-9.
 46. Роїна О.М. Господарський процес : практичний посібник / [Роїна О.М.]. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 191 с.
 47. Руденко М.В. Належність та допустимість доказів в господарському процесі // Вісник Академії адвокатури. — 2008. — № 5. – С. 64-69.
 48. Сивий Р.Б. Приватне (цивільне) право в системі права України / АПН України; НДІ приватного права і підприємництва. — К. : КВІЦ, 2006. — 214с.
 49. Смола С.В. Напрями удосконалення процесу  доказування у господарському судочинстві Режим доступу: // http://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/info/4673456/87180/
 50. Степанова Т. Поняття і значення належності судових доказів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 1. — С. 17-19.
 51. Степанова Т. Поняття, сутність та предмет доведення в господарському процесі // Право України. — 2002. — № 2. — С. 49-52.
 52. Таликін Є. А.Окремі аспекти доказування при застосуванні запобіжних заходів у господарському процесі / Є. А. Таликін // Університетські наукові записки . — 2008. — № 2. — С. 124-127.
 53. Таликін, Є. А. Процесуальна форма доказової діяльності в позовному провадженні господарського процесу [Текст] / Є. А. Таликін // Держава і право : збірник наук. праць. ­ — 2014. — ­ Вип.-64. -­ С. 215-­223.
 54. Удовенко Ж.В., Кілічава Т.М. Процесуальна документація. К.: Центр учбової літератури. —   – 464 с.
 55. Уласович О.О. Господарський процес України. К.: Наукова Думка. – 2008. – 452 с.
 56. Ульяненко О.І. Предмет доказування у справах про відшкодування моральної шкоди // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 8. – С. 38-43.
 57. Харитонов Є.О., Дрішлюк А.І. Цивільне право України. Елементарний курс: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. — 352с.
 58. Харченко П.О. Розгляд спорів з виконанням господарських договорів // Правовий тиждень. – 2007. — № 2. – С. 12-15.
 59. Хозяйственно-процессуальное право Украины: / Абрамов Н.А. Учебное пособие (курс лекций). Издание второе. — X.: Одиссей, 2003.— 336 с.
 60. Хозяйственный процесс Украины (в схемах): Навч. / Б.М. Грек; Акад. адвокатуры Украины. — К.: Прецедент, 2006. — 182 с.
 61. Хоменко О.Р. Витребування доказів: правові підставі та процесуальні документи. // Юридичний радник. -№ 2.- 2009. – 16-19.
 62. Хомченков Д.М. Поняття послуги: теоретичні аспекти та проблемні питання доказування у господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 272-277
 63. Хропатий В.О. Застосування норм Господарського кодексу України при спорах у судах. — // Право України. 2008 -№ 4. – С. 37—39.
 64. Цивільне право України. Курс лекцій: навчальний посібник для студ. вищих навч. закл.:[у 6 т.] / Р.Б. Шишка (ред.), В.А. Кройтор (ред.) — Х. : Еспада, 2008. Т. 1 : Основні положення. — 680с.
 65. Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.ІІ. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2006. – 513 с.
 66. Цивільне право України: У 2-х книгах/ За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецої. – 2-е вид. допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн. 2 – 736с.
 67. Цивільний кодекс України. Науково практичний коментар: У 2 частинах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко – К.: Концерн „Видавничий Дім ІнЮре”, 2006 – Ч.1. – 692.
 68. Цивільний кодекс України: Коментар. — X.: ТОВ «Одіссей», 2005. – 1370 с.
 69. Цивільний процес України: Підручник; [за загальною ред. д.ю.н., доцента М. М. Ясинка]. — К.: Алерта, 2014. — 744 с.
 70. Цивільний процес: Навч. посібник / За ред. Ю.В. Білоусова. — К.: Наукова думка, Прецедент, 2004. — 262 с.
 71. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково – практичний коментар / за ред. Тертишнікова В.І. – Харків. – Консум, 2005. – 408 с.
 72. Цюра Т. Новий погляд на класифікацію доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право. 2007. — №8. — С. 50-57.
 73. Чабан С. Участь адвоката у виконавчому провадженні // Право України. — 2008.-№11.- С.84.
 74. Чепурна О.Л. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства // Юридичний журнал. — 2008. — № 3. – С. 71-45.
 75. Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Нагребельний В. П., Лук’янець Д. М.. Господарське процесуальне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України. Українська академія банківської справи. Юридичний факультет / В.Д. Чернадчук (заг.ред.). — Суми : Університетська книга, 2006. — 331с.
 76. Чернадчук В.Д., Горевий В.І., Куліш А.М. Господарський процес. Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Суми : Університетська книга, 2010. — 283с.
 77. Чиж. О.П. Практика визнання договорів недійсними. // Право України. – 2008. -№6.- С. 15-19.
 78. Чорнооченко С. І. Цивільний процес, [текст] навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 3акл.] / С. І. Чорнооченко. — [3-тє вид., перероб. та допов.]. — К . : «Центр учбової літератури», 2014. — 416 с.
 79. Чорнооченко С.І. Цивільний процес України. – К. – 2006. – 308 с.
 80. Шамко О.Б. Докази та засоби доказування у цивільному процесі // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – № 5. – С. 35-38.
 81. Шаповалова О.І. Цивільне право України: навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун- т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв : Видавництво МДГУ ім.Петра Могили, 2007. — 240 с.
 82. Шемшученко Ю.С. Юридичний словник-довідник. – К., 2006. –     656 с.
 83. Щасливий О.Б. Про сучасну теорія доказування. // Юридичний радник. – 2008. — №8. – С. 32-34.
 84. Щербина В.С. Предмет доказування в господарському процесі // Економічні та соціально-правові аспекти розбудови громадянського суспільства в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Вісник Академії праці і соціальних відносин, — 2007р., — № 4, — С. 60-64.
 85. Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. — Вид. четверте, пєрероб. і допов. — К.: Істина, 2006. — 320 с.
 86. Юрченко В.І. Докази при стягненні заборгованості у господарському судочинстві // Юридичний журнал. -2009. — № 7. – С. 11-14.
 87. Яворська О. Особливості доказування співвідношення понять // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. — 2008. -№ — С. 135–143.
 88. Якушева Е.В. Проблеми забезпечення доказів в господарському процесі // Правовий тиждень. – 2008. — № 4. – С. 7-9.

 

 

Код роботи — 00981

Вартість — 2000 грн.

Август 09 2016

Захист права інтелектуальної власності (Університет Шевченка)

Зміст

 

Вступ.. 3

Розділ 1. Загальні засади функціонування та правове забезпечення інституту інтелектуальної власності в Україні. 5

1.1. Поняття та сутність інтелектуальної власності 5

1.2. Правове забезпечення захисту права інтелектуальної власності в України. 9

Розділ 2. Цивільно-правові засоби захисту права інтелектуальної власності в Україні та закордоном. 14

2.1. Види, суб’єкти, об’єкти інтелектуальної власності та їх захист. 14

2.2. Характеристика цивільно-правових способів захисту права інтелектуальної власності 17

Розділ 3. Досвід закордонних країн захисту права інтелектуальної власності. 20

3.1. Зарубіжний досвід захисту права інтелектуальної власності та можливості його застосування в Україні 20

3.2. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності в умовах Євроінтеграції України. 23

Висновки.. 32

Список використаних джерел.. 36

 1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №30. — Ст.92.
 2. Цивільний кодекс України // Відомості Вер­ховної Ради України (ВВР).- 2003.- № 40-44.- Ст. 356.
 3. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. № 3659-ХІІ // Відомості Верхо­вної Ради України. — 1993. — № 50.
 4. Про захист від недобросовісної конкуренції: За­кон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 36. — Ст. 164.
 5. Про захист економічної конкуренції: Закон Украї­ни від 11.01.2001 р. №2210-111 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 12. — Ст. 64.
 6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7.
 7. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-ХІІ // Відомості Верхо­вної Ради України. — 1994. — № 7.
 8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7.
 9. Про охорону прав на топографії інтегральних мі­ кросхем: Закон України від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 8. — Ст. 28.
 10. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.1999 p. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 32. — Ст. 267.
 11. Про авторське право і суміжні права: Закон Укра­їни від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 13.
 12. Про охорону прав на сорти рослин: Закон Укра­їни від 21.04.1993р. №3116X11 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 21.
 13. Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). — 1991. — № 30.- Ст. 379 (в ред. Закону № 3161 — IV: ВВР. — 2005.- № 7.- Ст. 84).
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від З жовтня 2007 р. № 1185 м. Київ «Про затверджен­ня Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності».
 15. Абдуліна І. Авторське право та суміжні права у телерадіопросторі України. Автор та користувач інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36-37.
 16. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика : Збірник нормативних актів / Шеф-редактор: В.С.Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.
 17. Авторське право на літературні та художні твори в Україні : Тематична добірка / Книжкова палата України; Уклад. Л.І. Котенко. – Київ, 2010. – 112с.
 18. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп»ютерне авторське право / В.М. Антонов. – Київ : КНТ, видавництво, 2005. – 520с.
 19. Афанасьева К. Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 21-28
 20. Афанасьєва К. Авторське право на приватні листи та щоденники // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-67.
 21. Афанасьєва К.О. Авторське право : Практичний посібник / К.О. Афанасьєва. – Київ : Атіка, 2006. – 224с.
 22. Безклубий І. Ознаки авторського правочину // Право України. – Київ, 2012. – № 9. – С.156-166.
 23. Бочелюк В. Й. Соціально-правова сутність інтелектуальної власності // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики. Запоріжжя. – 2011. – №2. — С. 10-20.
 24. Василенко І., Шевелева Т. Альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності: тре­тейський суд, медіація // Інтелектуальна власність: Наук.-практ. журн. — 2006. — № 7. — С 28-36; Нестор Н. Законодавчі перспективи розвитку інституту медіації // Юридичний журнал: Аналіт. матеріали. Коментарі. Су­дова практики. — 2010. — № 8. — С 59-62.
 25. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Уче­бник для юридических вузов. — 3-е изд. — М.: Юриспру­денция, 1999.- С. 464.
 26. Гарієвич Ю. Інтелектуальна власність: види, суб’єкти, правові основи захисту. // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. — Рівне : Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, 1994 — . — Виходить кожного кварталу. — 2009. — № 4. – С. 109-111.
 27. Глотов С. Можливість застосування законодавства про авторське право до творів у цифровій формі // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 10-16.
 28. Гордієнко С.Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання : [ монографія ] / С.Г. Гордієнко. – Київ : Скіф, 2008. – 248с.
 29. Губар К.А. Авторське право в Інтернеті // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 314-318.
 30. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 278с.
 31. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2012. – 200с.
 32. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2003. – 200с.
 33. Денисова Р.О. Авторське право на службові твори // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 54-59.
 34. Дмитришин, В. С. Вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності: аспекти правозастосування. // // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць : у 2-х т. / ПДТУ. — Маріуполь, 2010. — Т. 1. — С. 6-12.
 35. Дроб»язко В. Нове в законодавстві України про авторське право і суміжні права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП «Юрінком Інтер». – Київ, 2012. – № 8. – С.49-53.
 36. Дроб»язко В.С. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В.С. Дроб»язко, Р.В. Дроб»язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.
 37. Дроб’язко В. Закон США про авторське право 1976 року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 1 (63). – С. 40-48
 38. Еннан Р. Авторське право та суміжні права в Європейському Союзі // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 152-156.
 39. Закорецька Г. До удосконалення цивільного законодавства про працю інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-31.
 40. Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-7.
 41. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об»єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56.
 42. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об»єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56.
 43. Закорецька Л. О. Захист права інтелектуальної власності в Україні, Великій Британії та Угорщині. // Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. – 2012. — № 6. – С. 171 –174.
 44. Нерсисян С. Авторське право та суміжні права на території Республіки Вірменія // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-64.
 45. Правові та економічні аспекти використання і захисту прав на об»єкти інтелектуальної власності : Четвертий галузевий семінар: Тези доповідей / ДКППУ.МОНУ;Упоряд.Божок Г.І. – Київ : Укрірмаш, 2010. – 103с.
 46. Саньченко О.І. Система та стан правового забезпечення захисту прав інтелектуальної власності України. // Південноукраїнський правничий часопис Одеського державного університету внутрішніх справ. 2011. – № 3. – С.147-153.
 47. Стройко І.А. Аналіз проекту нової редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права». Врахування у перспективному законодавстві України сучасного рівня розвитку новітніх технологій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 267-273
 48. Шакірова О. В. Захист прав інтелектуальної власності в умовах Євроінтеграції України. // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2011. — № 1(52) . – С. 310-315.
 49. Штефан А. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав. // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. — № – С. 41-51.

 

 Код роботи — 00980

Вартість — 300 грн.

Октябрь 20 2015

Поняття, види, форми договору купівлі-продажу ( Університет Шевченка )

ЗМІСТ

 

Вступ.. 3

Розділ 1. Загальні положення про договір купівлі-продажу.. 5

1.1. Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. 5

1.2. Права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу. 6

Розділ 2. Договір роздрібної купівлі-продажу.. 12

2.1.Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж.. 12

2.2 Окремі підвиди договору роздрібної купівлі продажу. 14

Розділ 3. Особливості договору купівлі-продажу нерухомого майна   21

3.1. Порядок укладення договору  купівлі-продажу нерухомого майна. 21

3.2. Набуття права власності за договором купівлі-продажі нерухомого   майна. 26

Висновки.. 29

Список ВИКОРИСТАНИХ джерел.. 31

 1. Конституція України. – 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України. від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. — №11. – Ст. 461.
 3. Господарський кодекс України. від 16 січня 2003 року за № 436-IV // Відомості Верховної Ради – 2003. — №18, №19-20, №21-22. — ст. 144.
 4. Закон України Про нотаріат від 02 вересня 1993 року. № 3425-XII. //  Відомості Верховної Ради, 1993, N 39, ст.383.
 5. Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України Наказ Мін’юст України від 02.2012 № 296/5 // Офіційний вісник України від 07.03.2012р., № 17, стор. 66, стаття 632, код акту 60599/2012.
 6. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Братель О. Г., Гурська Т. Д., Демиденко Н. В. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: підручник / Бичкова С.С. (заг.ред.). — 2-ге вид., змінене та доп. — К. : КНТ, 2008. — 497с.
 7. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Гопанчук В. С., Співак В. М., Гелевей О. І., Кучер В. О. Цивільне право України. Загальна частина: загальні положення. Особисті немайнові права фіз. особи. Речове право. Спадкове право. Заг. положення про зобов’язання і договори:підручник / Бірюков І.А.(ред.), Заіка Ю.О. (ред.). — 2-ге вид., змінене та доп. — К.: КНТ, 2008. — 478c.
 8. Григор’єва Л.І., Павловська С.В. Застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ: науково-практичний коментар. Практика Верховного Суду України з питань захисту права власності. — К.: Істина, 2014. — 344 с.
 9. Науково-практичний коментар «Цивільного процесуального кодексу України». / [Забарський В.В. та ін.] ; за заг. ред. Богатиря В.В. – Київ : Професіонал, 2012. – 751 с.
 10. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4 т. / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. — Т. 3. — К А.С.К.; Севастополь. Ін-т юрид. дослідж.,  2005   — 928 с.
 11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – Т. 1. – 2013. – 831 c.
 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – Т. 2. – 2013. – 1117 c.
 13. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. Издание второе. — X.: ООО «Одиссей», 2005. — 960 с.
 14. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, 1. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — X. : Право, 2012. -Т. 1.-656С.
 15. Цивільне право України : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
 16. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631 с.
 17. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика. — 3-те вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 976 с.
 18. Цивільне право України. Курс лекцій: навчальний посібник для студ. вищих навч. закл.:[у 6 т.] / Р.Б. Шишка (ред.), В.А. Кройтор (ред.) — Х. : Еспада, 2008. Т. 5 : Основні положення. — 680с.
 19. Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.ІІ. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре» 2006. – 513 с.
 20. Цивільне право України: загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973 с.
 21. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгент та ін. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К., 2007. – 433 с.
 22. Цивільне право України: У 2-х книгах/ За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецої. – 2-е вид. допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн. 2 – 736с.
 23. Цивільний кодекс України. Науково практичний коментар: У 2 частинах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко – К.: Концерн „Видавничий Дім ІнЮре”, 2006 – Ч.2. – 692.
 24. Цивільний кодекс України: Коментар. — X.: ТОВ «Одіссей», 2005. – 1370 с.
 25. Шаповалова О.І. Цивільне право України: навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун- т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв : Видавництво МДГУ ім.Петра Могили, 2007. — 240с.

 

Код роботи — 00979

Вартість — 300 грн.